Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 3.mája 2000
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 99. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie sú prítomní: minister obrany SR Pavol Kanis /PC/, minister kultúry SR Milan Kňažko /ZPC/, generálny prokurátor SR Milan Hanzel.
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Z programu boli odložené:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
Predložila: ministerka financií SR

Koncepcia reštrukturalizácie a transformácie plynárenstva SR.
Predložil: minister hospodárstva SR

Rozhodujúce problémové okruhy spracovania návrhu štátneho rozpočtu na rok 2001.
Predložila: ministerka financií SR

Prehodnotenie opatrení na podporu prílevu zahraničných investícií.
Predložil: podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš

Koncepcia reštrukturalizácie a privatizácie Transpetrolu, a.s..
Predložil: minister hospodárstva SR

* * * * *

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých ďalších zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia.
Účelom návrhu zákona je upraviť spôsob poskytovania kúpeľnej starostlivosti, ako fakultatívnej dávky nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia tak, aby bola zabezpečená spoluúčasť zamestnancov a ich rodinných príslušníkov na tejto kúpeľnej starostlivosti. Táto kúpeľná strostlivosť nie je totožná s kúpeľnou starostlivosťou poskytovanou podľa zákona NR SR č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov - paragraf 21 a zákona NR SR č. 98/1995 Z.z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov - paragraf 7.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh koncepcie rozvoja poisťovníctva v Slovenskej republike.
Návrh koncepcie vychádza z Programového vyhlásenia vlády SR, v ktorom sa deklaruje snaha vlády SR podporovať transparentnosť a zdravú súťaživosť v komerčnom poisťovníctve, odstránenie monopolu a zavedenie efektívneho dozoru nad poisťovňami so zámerom chrániť oprávnené záujmy poistencov.
Návrh koncepcie rozvoja poisťovníctva v SR nie je uzavretým koncepčným materiálom, ktorý by určoval jediné možné riešenia na odstránenie všetkých problémov, ktoré neumožňujú plné rozvinutie slovenského poistného trhu. Predložený materiál poskytuje komplexný obraz o súčasnom stave komerčného poisťovníctva a vytyčuje zámery a smery, ktorými by sa tento trh mohol rozvíjať v ďalšom období s cieľom dosiahnúť úroveň krajín Európskej únie v tejto oblasti.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2000 - 2001.
Vláda SR zriadila Koordinačný výbor na realizáciu Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie a za jeho predsedu vymenovala podpredsedu vlády SR pre ľudské a menšinové práva a regionálny rozvoj Pála Csákyho.
Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2000 - 2001 je zameraný na zvyšovanie vedomostnej úrovne občanov Slovenskej republiky v oblasti ľudských práv v súvislosti s prebiehajúcou Dekádou OSN pre vzdelávanie k ľudským právam, ako aj na predchádzaní týmto negatívnym javom a posilňovaní právneho vedomia občanov Slovenskej republiky v oblasti efektívneho využívania ochranných prostriedkov. Účelom je tiež posúdiť, či súčasné legislatívne opatrenia proti týmto javom sú dostatočné.
Plán predložili podpredseda vlády SR Pál Csáky a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s Návrhom na prevzatie štátnej záruky za fiduciárny úver pre Železnice Slovenskej republiky poskytnutý J.P.Morgan Securities Ltd. podľa predloženej dokumentácie za účelom refinancovania záväzkov Železníc SR z minulých období vo výške 200 mil. EUR.
Vláda SR s pripomienkami vyjadrila súhlas s navrhnutými úverovými podmienkami podľa návrhov Zmluvy o úvere a Zmluvy o záruke a odškodnení, v znení prípadných zmien schválených splnomocneným signatárom Zmluvy o záruke a odškodnení.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Súhrnnú správu o realizácii Medzinárodného roka starších ľudí.
Vláda SR ocenila činnosť Slovenského výboru Medzinárodného roka starších ľudí, ktorú vykonával pri napĺňaní cieľov Medzinárodného roka starších ľudí, ako poradný, koordinačný a iniciatívny orgán vlády SR.
Správu predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR - predseda Slovenského výboru Medzinárodného roka starších ľudí SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na prijatie oficiálnej delegácie Malty vedenej predsedom vlády Malty Edwardom Fenech-Adamim v Slovenskej republike v dňoch 16. a 17. mája 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Správu o účasti Slovenskej republiky na programe Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže Sokrates, Leonardo da Vinci a Mládež pre Európu III v roku 1999.
Účasť Slovenskej republiky na uvedených programoch znamenala rozvoj medzinárodnej spolupráce Slovenskej republiky v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže s krajinami Európskej únie, Európskej zóny voľného obchodu a asociovanými krajinami.
Správu predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom Dohody medzi vládou SR a vládou Iránskej islamskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave.
Vláda splnomocnila ministra zahraničných vecí SR a ako alternátov ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a veľvyslanca SR v Iráne na podpis dohody.
Návrh predložili minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy ministra zahraničných vecí Poľskej republiky Bronislava Geremeka v Slovenskej republike v dňoch 23. a 24. marca 2000.
Správu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Účtovnú závierku k 31.12.1999, návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 1999 a návrhu rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na rok 2000.
Slovenský pozemkový fond v roku 1999 dosiahol pozitívne výsledky pri plnení úloh vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov upravujúcich jeho činnosť na úseku správy poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve štátu, respektíve vlastnícky zatiaľ nedoložených, ako aj pri plnení reštitučných nárokov oprávnených osôb, kde povinnou osobou je štát. Významnou mierou sa podieľal ako jeden z účastníkov konania pri usporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemkom podľa zákona č. 180/1995 Z.z., ako aj pri usporadúvaní vlastníckych vzťahov v zriadených záhradkových osadách podľa zákona č. 64/1997 Z.z..
Pri posudzovaní finančného hospodárenia fondu podľa vládou schváleného rozpočtu, treba vyzdvihnúť finančné plnenie reštitučných nárokov pre oprávnené osoby v objeme 132 942 tis. Sk, uskutočnené odvody do Štátneho podporného fondu pôdohospodárstva a potravinárstva v objeme 40 205 tis. Sk, ako aj aktívnu participáciu fondu na plnení úloh vyplývajúcich zo zákona č. 180/1995 Z.z. o usporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemkom a zákona č. 64/1997 Z.z. o záhradkových osadách vo finančnom objeme spolu 52 557 tis. Sk.
Popri uvedených finančných uklazovateľoch, ktoré sú súčasťou nákladov fondu, za uplynulý rok bol dosiahnutý aj pozitívny hospodársky výsledok vo finančnom objeme 42 647 tis. Sk. Zo schváleného rozdelenia hospodárskeho výsledku vyplýva, že 51,6 % sa odvádza do Štátneho pozemkového fondu pôdohospodástva a potravinárstva a 48,4 % sa prevádza do vlastného rezervného fondu SPF.
Materiál predložil minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a schválila Dodatok č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom opatrení na vykonávanie predsedníckej funkcie Slovenskej republiky v Stálej medzinárodnej komisii na skúšanie ručných palných zbraní CIP v období 2000-2002.
Návrh predložil predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Dušan Podhorský.

Vláda SR prerokovala a vzala s pripomienkami na vedomie Rozpracovanú stratégiu vlády SR na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny do súboru konkrétnych opatrení na rok 2000 - II. etapa.
Súbor konkrétnych opatrení spracoval z podkladov jednotlivých rezortov a krajských úradov Sekretariát splnomocnenca vlády SR na riešenie problémov rómskej menšiny. Prijaté opatrenia budú pozitívne stimulovať riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny. Na zabezpečenie plnenia súboru opatrení sa vyčlenili finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z vlastných rozpočtových kapitol ministerstiev a krajských úradov.
Materiál predložil podpredseda vlády SR pre ľudské práva, menšiny a regionálny rozvoj a Predseda Rady vlády SR pre národnostné menšiny a etnické skupiny Pál Csáky.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie materiál Návrh Stavu a perspektív súdnictva. Materiál obsahuje v prvej časti analýzu vývoja súdnictva na Slovensku po roku 1989. Tento vývoj sleduje z pohľadu súdnych agend a vplyvov na ich nárast po roku 1989.
Medzi základné problémy súdnictva, ktoré by mala verejnopolitická moc riešiť patrí zvýšenie legitimity súdnej moci, zefektívnenie výkonu súdnictva a modernizácia súdnictva. Zefektívnenie súdnictva sa má zamerať najmä na odstraňovanie príčin prieťahov v súdnom konaní. K tomu by mali aj smerovať opatrenia zamerané na legislatívne prostriedky zrýchlenia súdneho procesu, zavedenie inštitútu vyššieho súdneho úradníka a rozšírenie možnosti alternatívneho riešenia sporov. Modernizácia súdnictva sa prednostne zameria na podstatne intenzívnejšie zavádzanie informačných systémov v rezorte ministerstva spravodlivosti a masového využitia výpočtovej techniky, ktoré je rozdelené do niekoľkých etáp.
Mnohé z týchto opatrení sa stanú súčasťou navrhovaných legislatívnych zmien, ktoré sú predmetom plnenia vládneho programu v oblasti legislatívy a termíny ich plnenia sa budú riadiť plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
Materiál predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a zrušila uznesenie vlády SR číslo 676 z 11. 8. 1991 k návrhu harmonogramu zahraničných pracovných ciest ústavných činiteľov Slovenskej republiky a návštev zahraničných ústavných činiteľov v Slovenskej republike na obdobie august 1999 - marec 2000.
Dôvodom zmeny uznesenia je snaha o lepšiu a systematickejšiu koordináciu zahraničných ciest ústavných činiteľov SR, ako aj prijímania zahraničných návštev na príslušných úrovniach.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

 

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava, 3. mája 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR