Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 10. mája 2000
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 100. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie sú prítomní: podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš /rokovanie LRV/, minister vnútra SR Ladislav Pittner /ZPC Maďarsko/, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši /rokovanie LRV/.
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Z programu bol odložený:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
Návrh predložila ministerka financií SR.

Do programu boli dodatočne doplnené tieto body:

Stav plnenia prioritných legislatívnych úloh na rok 2000 z hľadiska integrácie Slovenskej republiky do Európskej únie
Predkladá: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík

Návrh na zloženie delegácie Slovenskej republiky na Slovensko-americký ekonomický okrúhly stôl.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš

Návrh na cestu oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR M. Dzurindom do Litovskej republiky v dňoch 17. - 18. mája 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malty o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti.
Predkladajú: minister vnútra SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na menovanie doc. Ing. Petra Marčičiaka, CSc. na pozíciu člena vedenia Medzinárodnej banky pre hospodársku spoluprácu v Moskve.
Predkladá: ministerka financií SR

* * * * *

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov - Nové znenie.
Organizácia a zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí predstavujú prenesený výkon štátnej správy na obce. Zákon zakotvuje, že plnenie úloh pri organizačnom zabezpečení volieb obcami riadi a usmerňuje okresný úrad a v prípade nesplnenia zákonom určených úloh sa rozhodnutie obce, resp. jej orgánov nahradí rozhodnutím prednostu okresného úradu.
Ďalšia zmena sa dotýka určenia lehôt pre nové voľby do orgánov samosprávy obcí. Zákon explicitne ustanovuje právomoc predsedu NR SR určiť lehoty pre nové voľby do orgánov samosprávy obcí v prílohe rozhodnutia o vyhlásení nových volieb. Zabezpečuje sa tak jednotný výkon volebného práva. Návrh predložil minister vnútra Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala Návrh na poverenie alternátov na uvedenie alebo odôvodnenie materiálov vlády v Národnej rade Slovenskej republiky.
Pre každého člena vlády, pre prípad, že sa nemôže zúčastniť na rokovaní Národnej rady SR, sa poverili niekoľkí alternáti a už nebude potrebné ku každému materiálu individuálne poverovať alternátov.
Návrh predložil predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou osobitnej administratívnej oblasti Hongkong Čínskej ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti.
Dohoda umožňuje občanom štátu jednej zmluvnej strany, ktorí sú držiteľmi platného cestovného dokladu vstupovať na územie štátu druhej zmluvnej strany, zdržiavať sa na ňom po dobu nepresahujúcu štrnásť /14/ dní a vycestovať z tohto územia bez víz. Návrh predložili minister vnútra Ladislav Pittner a minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Správu o výsledku posúdenia dvojstrannej zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Egyptskou arabskou republikou.
K potvrdeniu stavu dvojstrannej zmluvnej základne medzi SR a Egyptskou arabskou republikou sa uskutoční výmenou listov ministrov zahraničných vecí.
Posúdenie zmluvnej základne s Egyptskou arabskou republikou je súčasťou procesu postupného posudzovania dvojstrannej zmluvnej základne, ktoré prebieha s jednotlivými štátmi sveta po sukcesii Slovenskej republiky do zmluvných dokumentov, ktorými bola viazaná bývalá Česká a Slovenská Federatívna Republika.
Správu predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Opatrenia na podporu významných zahraničných investícií. Praktické skúsenosti z rokovaní s konkrétnymi strategickými partnermi totiž ukázali potrebu zefektívniť systém nástrojov, ktoré má vláda v súčasnosti k dispozícii. Nové úpravy sa týkajú najmä troch oblastí: inštitucionálna podpora investorom, finančné stimuly a rozvoj priemyselných zón. Štátne inštitúcie bude vo vzťahu k investorom reprezentovať Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu /SARIO/. Cieľom je, aby investori dostali na jednom mieste všetky informácie, ktoré potrebujú v procese rozhodovania o umiestnení svojej investície. Materiál prináša zmeny v oblasti daňových stimulov a príspevkov na novovytvorené pracovné miesta. Tieto stimuly budú určené výhradne pre subjekty, ktoré preukážu minimálne 75 percent základného imania zo zahranicných zdrojov. Podmienkou získania daňových prázdnin a príspevkov na novovytvorené pracovné miesta pre zahraničného investora je splnenie niekoľkých základných kritérii a to najmä splatenie základného imania vo výške minimálne 100 mil. Sk a preukázanie zahraničného vlastníctva. Jeden z hlavných problémov pri doterajších rokovaniach s potenciálnymi investormi sa ukázala neschopnosť poskytnuť pripravené územie s infraštruktúrou, na ktorom by mohol investor rýchle začať budovať podnik. Materiál určuje princípy, na základe ktorých bude štát podporovať rozvoj priemyselných zón, pričom aktivitu pri ich budovaní by mali mať obce a mestá, ktoré budú môcť na tento účel získať finančné prostriedky. Návrh predložil podpredseda vlády SR Ivan Mikloš

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a do funkcie štátneho tajomníka vymenovala Ing. Michala Baloga, CSc..
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Správu o priebehu prechodu Slovenskej republiky do roku 2000.
Správa bola pripravená Pracovnou skupinou Rady vlády SR pre informatiku a predložil ju minister školstva a predseda Rady vlády SR pre informatiku Milan Ftáčnik.
Správa konštatuje, že po roku 1998, kedy bolo Slovensko bielym mestom na mape sveta, sa vlani prepracovalo medzi tie krajiny, ktoré problém roku 2000 zvládli. Slovenské profesijné organizácie na probléme aktívne spolupracovali s medzinárodnými organizáciami a Slovensko sa ako štát zapojilo do celosvetových aktivít, ktoré organizovala a koordinovala pracovná skupina pre informatiku pri OSN.
Vláda ocenila činnosť pracovnej skupiny a uložila všetkým ministrom a vedúcim ostatných ústredných orgánov štátnej správy vyhodnotiť prínos nimi riadených pracovníkov pri zabezpečení úspešného zvládnutia prechodu príslušného rezortu a ústredného štátneho orgánu do roku 2000.
Správu predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Správu o plnení zámerov rozvoja cestovného ruchu. V správe boli zhodnotené krátkodobé opatrenia na podporu rozvoja cestovného ruchu prijaté v rokoch 1995 a 1997.
V rámci pripomienok boli obsiahnuté nové opatrenia k ďalšiemu rozvoju cestovného ruchu, ktorými boli:
- vypracovanie návrhu zákona o cestovnom ruchu;
- spracovanie regionalizácie cestovného ruchu ako rezortného dokumentu, ktorý by sa používal ako podklad pri územnom plánovaní a marketingu;
-pokračovanie v realizácii podporného programu;
-posilňovanie koordinácie v cestovnom ruchu.
Okrem vyhodnotenia plnenia týchto opatrení vláda uložila ministrovi hospodárstva SR vypracovať do 30.6.2000 Národný program rozvoja cestovného ruchu v Slovenskej republike, ktorý určí strednodobé a krátkodobé ciele rozvoja cestovného ruchu a stanoví konkrétne kroky na ich dosiahnutie.
Správu predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Správu medzirezortnej komisie pre záchranu lokalít zapísaných v Zozname svetového dedičstva za rok 1999 /Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia, Spišský hrad a pamiatky okolia a Vlkolínec/, ktorú vypracovalo Ministerstvo kultúry SR v zmysle uznesenia vlády SR č. 509/1996.
Správa hodnotí plnenie úloh rezortov zameraných na záchranu, obnovu a oživenie týchto lokalít. Na základe predloženého materiálu vláda skonštatovala, že rezorty a krajské úrady si úlohy plnia primerane v rámci možností štátneho rozpočtu.
Správu predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov vo výške 11 250 tis. Sk.
Uvoľnené financie budú použité na pokračovanie prác na spracovaní Atlasu krajiny Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister životného prostredia SR Lászlo Miklós.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zmenu členov Rady vlády Slovenskej republiky pre verejnú správu.
Vláda odvolala z funkcií členov Rady vlády SR: Ľudmilu Gajdošíkovú, Rudolfa Kulmana, Milan Rajčáka, Petra Mattoša, Viktora Meszárosa a Jozefa Sotolářa.
Do funkcií za členov Rady vlády SR vymenovala: Ing. Jána Varjú, vedúceho úradu MP SR a Ing. Romana Šipoša, štátneho tajomníka Ministerstva výstavby a verejných prác SR.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zmeny gestorstva pracovnej skupiny číslo 3 - Slobodné poskytovanie služieb.
Vláda SR na zasadnutí 16. decembra 1999 schválila uznesením vlády SR č. 1106 Štatút pracovnej skupiny pre rokovania o vstupe SR do Európskej únie. Tento štatút definuje pracovnú skupinu ako základný pracovný orgán medzirezortnej koordinácie procesu rokovaní o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. Pracovné skupiny sú vytvorené podľa štruktúry 30 negociačných kapitol.
Touto zmenou sa mení Štatút pracovných skupín pre rokovania Slovenskej republiky do Európskej únie v článku 5 ods (3).
Návrh predložili podpredseda vlády SR Pavol Hamžík a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Správu o projekte pomoci asociovaným krajinám pri budovaní inštitúcií pre prijatie a uplatňovanie acquis communautaire - twinning.
Predkladaný materiál je rozdelený na dve časti. Prvá časť je zameraná na celkové hodnotenie projektov roku 1998 i roku 1999 z pohľadu Národného kontakného bodu pre twinning pre Slovensko a druhá časť poskytuje hodnotenie projektov roku 1998 z pohľadu Predvstupových poradcov pôsobiacich na slovenských ústredných orgánoch štátnej správy.
Twiningový proces možno zo strany rezortov i poradcov hodnotiť pozitívne.
Správu predložil podpredseda vlády SR Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na prijatie oficiálnej delegácie vedenej predsedom Rady ministrov Poľskej republiky Jerzy Buzekom v Slovenskej republike.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Správu o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 1999 a jej poznatkoch o porušovaní zákonov.
V predmetnej správe sú obsiahnuté hlavne poznatky o stave a vývoji kriminality a poznatky o stave a účinnosti uplatňovania prostriedkov prokurátora v netrestnej oblasti.
Správu predložil generálny prokurátor SR Milan Hanzel.

Vláda SR prerokovala a schválila Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykoch členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR.
Materiál predložil minister zahraničných vecí SR E. Kukan.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Informáciu o vývoji platobnej bilancie SR za rok 1999.
Informáciu predložil guvernér NBS Marián Jusko.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy podpredsedu vlády SR pre európsku integráciu P. Hamžíka v Portugalskej republike v dňoch 5. - 7. 4. 2000.
Informáciu predložil podpredseda vlády SR Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Informáciu o potenciálnych možnostiach výroby biotenolu a metylesteru rastlinných olejov v SR a ich použití v pohonných hmotách.
Informáciu predložili minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš a minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Informáciu o pracovnej návšteve predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu vo Viedenskom sídle OSN, 14. apríla 2000.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Informáciu o pracovnej návšteve predsedu vlády SR pre európsku integráciu Pavla Hamžíka v Belgicku v dňoch 16. - 17. apríla 2000.
Informáciu predložil podpredseda vlády SR Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na cestu oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR M. Dzurindom do Litovskej republiky v dňoch 17. - 18. mája 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a súhlasí s Návrhom na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malty o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti.
Návrh predložili minister vnútra SR Ladislav Pittner a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda prerokovala a schválila Návrh na zloženie delegácie SR na Slovensko - americký ekonomický okrúhly stôl, ktorý sa uskutoční 17. mája 2000 vo Washingtone.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Stav plnenia prioritných legislatívnych úloh na rok 2000 z hľadiska integrácie Slovenskej republiky do Európskej únie.
Vláda SR 20.4.2000 vzala na vedomie Správu o nevyhnutnosti prijatia prioritných legislatívnych úloh na rok 2000 z hľadiska plnenia úloh integrácie SR do EÚ. V Správe bolo identifikovaných dvanásť prioritných legislatívnych úloh, ktoré musí vláda prerokovať, schváliť a predložiť do NR SR do 26.5.2000 tak, aby mohli byť prerokované a schválené NR SR do 30.6.2000.
Túto podmienku je nevyhnutné splniť vzhľadom na vypracovanie Správy o pripravenosti SR na členstvo v EÚ za obdobie júl 1999 až jún 2000, ktorú predkladá Slovenská republika EÚ 1. júla 2000.
Predmetná Správa je podkladom pre vypracovanie hodnotiacej Správy Európskej komisie, ktorú EK predloží SR v októbri 2000.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Návrh riešenia aktuálnych problémov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
Problémy sa prejavujú v spomalenom územnom rozvoji mesta, najmä na úseku dopravnej infraštruktúry, ako cestnej siete, tak aj hromadnej dopravy osôb. Vznikli v minulých rokoch hlavne v dôsledku chvýbajúcej politickej vôle vtedajšej vládnej koalície zaoberať sa reálnymi potrebami Bratislavy, nedostatočnou finančnou podporou a chýbajúcimi legislatívnymi opatreniami. Navrhované východiská ukladajú jednotlivým ministrom konkrétne úlohy, ktoré v krátkodobom horizonte riešia najnaliehavejšie disproporcie medzi potrebami a kapacitami a v dlhodobej perspektíve zakladajú systémové kroky na zvýšenie ekonomickej samostatnosti samosprávy hlavného mesta.
Vláda súhlasila s príľubom štátnej záruky v roku 2001 za úvery na zabezpečenie financovania stavby mosta Košická s nadväznými investíciami (križovatky Košická-Prístavná, Košická-Mlynské nivy, Košická-Miletičova).
Návrh predložil primátor hlavného mesta SR Jozef Moravčík.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Súhrn investičných stimulov pre spoločnosť Plastic Omnium, S.A., Francúzsko, ktorý bude slúžiť ako obsahový základ k definitívnemu zneniu Memoranda o Porozumení medzi vládou SR a Plastic Omnium, S.A..
Návrh predložil podpredseda vlády SR Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala Návrh na menovanie doc. Ing. Petra Marčičiaka, CSc. na pozíciu člena vedenia Medzinárodnej banky pre hospodársku spoluprácu v Moskve.
Vláda SR odvolala Ing. Alexandra Dmitrenka, CSc. z pozície člena vedenia Medzinárodnej banky pre hospodársku spoluprácu v Moskve a vymenovala doc. Ing. Petra Marčičiaka, CSc. na pozíciu člena vedeinia Medzinárodnej banky pre hospodársku spoluprácu v Moskve.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová.

 

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava, 10. mája 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa predsedu vlády SR