Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 17. mája 2000
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 101. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie sú prítomní: podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš /ZPC USA/, minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan /ZPC - Teherán/, minister životného prostredia SR László Miklós /ZPC - Keňa/, minister kultúry SR Milan Kňažko /ZPC - Moskva/, minister vnútra SR Ladislav Pittner.
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Do programu boli dodatočne zaradené tieto body:

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o cezhraničnej spolupráci.
Predkladajú: minister vnútra SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.
Predkladajú: minister vnútra SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, školstva a vedy.
Predkladajú: minister kultúry SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na uzavretie Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti.
Predkladajú: minister zdravotníctva SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na zmeny v zložení Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ľubomír Fogaš

Návrh na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR M. Dzurindom v Českej republike v dňoch 20. - 23. mája 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Z programu boli odložené:

Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR.

Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 274/1994 Z.z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Správa o postupe realizácie transformácie štátnych podnikov Vodární a kanalizácií a bezodplatného prevodu majetku štátu do vlastníctva obcí.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR.

* * * * *

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 373/1999 Z.z., ktorým sa vydáva colný sadzobník.
Zmenou colného sadzobníka sa zavádza časové rozlíšenie ročnej colnej kvóty na dovoz živých svíň s hmotnosťou 50 kg a väčšou a na dovoz čerstvého, chladeného alebo mrazeného mäsa zo svíň v roku 2000. Schváleným návrhom sa taktiež realizuje dočasná úprava colnej sadzby vo výške 25 % na dovoz červeného vína do SR /HS ex 2204 29/ pri stanovenej colnej kvóte 90 000 hl v nádobách nad 2 lo s platnosťou od dňa vyhlásenia do 31. decembra 2000.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona o burze cenných papierov.
Hlavným zámerom predkladaného zákona je sprísniť požiadavky pre kótovanie cenných papierov a harmonizovať ich so smernicami EÚ č. 79/279/EEC o koordinácii podmienok na pripustenie cenných papierov na oficiálne kótovanie na burze cenných papierov a č. 80/390/EEC o koordinácii požiadaviek na zostavovanie, preskúmavanie a distribúciu kótovancích položiek cenných papierov publikovaných pri pripustení na oficiálne kótovanie na burze cenných papierov.
Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR predložiť vládny návrh zákona predsedovi Národnej rady SR na ďalšie ústavné konanie.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona o Úrade pre finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákonom sa navrhuje s účinnosťou od 1. 7. 2000 zriadiť Úrad pre finančný trh ako regulačnú inštitúciu, ktorá bude mať postavenie orgánu štátnej správy s kompetenciami v oblasti kapitálového trhu a komerčného poisťovníctva. Úrad pre finančný trh bude mať sídlo v Bratislave. V predloženom návrhu zákona je upravené zriadenie, pôsobnosť a organizácia Úradu pre finančný trh, osobitný kontrolný postup pri výkone štátneho dozoru a osobitosti konania pri udeľovaní povolení a ukladaní sankcií subjektom pôsobiacim na kapitálovom trhu a v oblasti komerčného poisťovníctva.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
Zmeny v zákone č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov si vyžiadal návrh zákona o Úrade pre finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona o burze cenných papierov. Navrhovaným zákonom sa upraví najmä organizátor verejného trhu, ktorým bude môcť byť iba burza cenných papierov a zosúladia sa ustanovenia o štátnom dozore v súvislosti so zákonom o Úrade pre finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetom predkladaného návrhu zákona je upraviť ustanovenia zákona 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov týkajúce sa štátneho dozoru a organizovania verejného trhu s cennými papiermi.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zmeny v zložení Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky.
Vláda SR odvolala JUDr. Máriu Kolaříkovú, CSc. a JUDr. Vojtecha Lefflera z funkcie členov Legislatívnej rady vlády /ďalej len LRV/ a vymenovala JUDr. Jaroslava Krajču a JUDr. Vladimíra Ďuranu, CSc. za členov LRV.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vnútrozemská plavba v Slovenskej republike sa v súčasnosti riadi zákonom č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe, ktorý bol zmenený a doplnený zákonom č. 126/1974 Zb. a príslušnými vykonávacími predpismi, ktorými boli vydané poriadok plavebnej bezpečnosti, prístavný poriadok, prepravný poriadok, skladový a prekladný poriadok. Zákon v čase prijatia nahradil 18 záväzných právnych predpisov. Avšak za viac ako 30 rokov platnosti sa stal neaktuálnym a bolo nevyhnutné pristúpiť k jeho novelizácii.
Zmeny, ktoré v Československej federatívnej republike nastali v roku 1989 a vznik samostatnej Slovenskej republiky od 1. 1. 1993 ešte viac rozšírili dôvody na prípravu nového zákona o vnútrozemskej plavbe.
Nový zákon okrem toho, že zohladňuje vznik samostatnej Slovenskej republiky, zohladňuje aj rozvoj v oblasti techniky a ochrany životného prostredia, racionalizáciu štátnej správy a štátneho odborného dozoru, nové podmienky podnikania vo vodnej doprave a širšie zapojenie SR do medzinárodnej vodnej dopravy. Nový zákon je zlučiteľný s právom Európskej únie.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o rozdelení niektorých obcí, o zmene názvu niektorých obcí a o zmene a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov.
Vláda SR schválila nariadenie vlády o rozdelení obce Lefantovce na obec Dolné Lefantovce a obec Horné Lefantovce, obce Družstevná pri Hornáde na obec Družstevná pri Hornáde a obec Kostoľany nad Hornádom, ako aj zmenu názvu obce Matejovce na Matejovce nad Hornádom a zmenu názvu obce Kalnica na Kálnica.
Nariadenie vlády o územných zmenách nadobudne účinnosť dňom vykonania všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Vyhodnotenie stavu aproximácie práva Slovenskej republiky s právom Európskej únie za rok 1999.
Správa je materiálom, v ktorom sú zhrnuté výsledky práce ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v procese aproximácie práva za rok 1999. Pri hodnotení stavu a stupňa aproximácie práva správa reaguje na priority a úlohy stanovené v pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999, v Harmonograme úloh vyplývajúcich z Pravidelnej správy Európskej komisie o pripravenosti SR na členstvo v EÚ, v Národnom programe pre prijatie acquis communautaire, v Partnerstve pre vstup a na úlohy vyplývajúce zo screeningového procesu.
Návrh predložili podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš a podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o cezhraničnej spolupráci.
Návrh predložili minister vnútra SR Ladislav Pittner a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.
Návrh predložili minister vnútra SR Ladislav Pittner a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, školstva a vedy.
Návrh predložili minister kultúry SR Milan Kňažko a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjarila súhlas s uzavretím Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti.
Návrh predložili minister zdravotníctva SR Tibor Šagát a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s Návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR oznámiť stanovisko vlády k návrhu skupiny poslancov na vydanie uvedeného zákona.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s Návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach v znení zákona Národnej rady SR č. 222/1996 Z.z..
Návrh zákona zrovnoprávňuje postavenie detí s uloženou ústavnou alebo ochrannou výchovou a detí umiestnených v špeciálnych výchovných zariadeniach alebo v špeciálnych školách internátnych v oblasti finančného a hmotného zabezpečenia s postavením detí s uloženou ústavnou výchovou a umiestnených v detských domovoch alebo v domovoch sociálnych služieb. Navrhovaná právna norma zosúlaďuje právny stav SR s medzinárodnými dohovormi o ľudských právach a právach dieťaťa a napĺňa práva, ktoré sú zaručené v ustanovení Čl. 12 Ústavy Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s Návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.
Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR oznámiť stanovisko vlády k návrhu skupiny poslancov na vydanie uvedeného zákona predsedovi Národnej rady SR.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom poslanca Národnej rady SR Pála Farkasa na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov
. Predmetom uvedeného návrhu zákona je podporiť a urýchliť prebiehajúci proces predprivatizačnej reštrukturalizácie vybraných bánk a zároveň samotný proces privatizácie bánk.
Predkladaná novela zákona č. 21/1992 Zb. o bankách zabezpečí výrazný posun procesu reštrukturalizácie a privatizácie transformujúcich sa bánk, čím sa vytvoria podmienky pre jeho úspešné zavŕšenie.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a neprijala platné uznesenie k Návrhu poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov. Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/1996 Z.z., ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu.
Vychádzajúc z potreby aktualizácie zoznamu bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu v súvislosti s niektorými zmenami z hľadiska medzinárodnopolitickej situácie a v oblasti realizovania azylovej politiky vláda rozhodla o doplnení Maďarska do zoznamu bezpečných tretích krajín a o vypustení Angoly so zoznamu bezpečných krajín pôvodu.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Odpočet plnenia úloh Národného programu pre prijatie acquis communautaire 2000 k 10. máju 2000.
Odpočet sa predkladá v nadväznosti na plnenie úlohy B.4 a s ňou súvisiacich úloh B.5 a B.6 uznesenia vlády č. 171 zo dňa 22. marca 2000 k druhej revízii Národného programu pre prijatie acguis communautaire 2000.
Odpočet predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Priemyselná politika.
V predkladanom návrhu Slovenská republika akceptuje acquis v kapitole "Priemyselná politika" platné k 31. decembru 1999 a je pripravená na jeho implementáciu v plnom rozsahu k referenčnému dátumu vstupu do EÚ 1. januára 2004. Slovenská republika nepožaduje výnimky alebo prechodné obdobia na implementáciu legislatívy v rámci tejto kapitoly.
Návrh predložili podpredseda vlády pre legislatívu Ľubomír Fogaš a podpredseda vlády pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Ochrana spotrebiteľa. V predkladanom návrhu Slovenská republika akceptuje acquis v kapitole "Ochrana spotrebiteľa a zdravia" platné k 31. decembru 1999 a v predkladanom návrhu deklaruje odhodlanosť na jeho implementáciu v plnom rozsahu k referenčnému dátumu vstupu do EÚ 1. januára 2004. Slovenská republika nepožaduje výnimky alebo prechodné obdobia na implementáciu legislatívy v rámci tejto kapitoly. Návrh pozície obsahuje taxatívny výpočet základných národných právnych predpisov regulujúcich oblasť ochrany spotrebiteľa a zdravia. Za kľúčovú právnu normu v tomto smere možno označiť zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov. V súkromnoprávnych vzťahoch je oblasť ochrany spotrebiteľa upravená v Občianskom zákonníku - zákone č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
Návrh predložili podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík, minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala schválila Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Sociálna politika a zamestnanosť.
V predkladanom návrhu sa Slovenská republika zaväzuje akceptovať acquis v kapitole "Sociálna politika a zamestnanosť" platné k 31. decembru 1999 a je pripravená na jeho implementáciu v plnom rozsahu k referenčnému dátumu vstupu do EÚ 1. januára 2004. Slovenská republika nepožaduje výnimky alebo prechodné obdobia na implementáciu legislatívy v rámci tejto kapitoly.
Návrh pozície obsahuje charakteristiku legislatívy SR v oblasti pracovného práva, sociálneho dialógu, rovnosti zaobchádzania pre mužov a ženy, boja proti xenofóbii a rasizmu, zamestnanosti, Európskeho sociálneho fondu, sociálnej ochrany, verejného zdravia a bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a relatívne podrobnú charakteristiku jej harmonizácie s acquis v tejto oblasti.
Návrh predložili podpredseda vlády SR pre európsku integráciu SR Pavol Hamžík, minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Rybné hospodárstvo.
V predkladanom návrhu sa Slovenská republika zaväzuje akceptovať acquis v kapitole "Rybné hospodárstvo" a k referenčnému dátumu vstupu SR do EÚ k 1. januára 2004 je pripravená na jeho implementáciu v plnom rozsahu. Slovenská republika nepožaduje výnimky alebo prechodné obdobia na implementáciu legislatívy v rámci tejto kapitoly.
Návrh predložili podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík, minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Colná únia.
V predkladanom návrhu Slovenská republika akceptuje acquis v kapitole "Colná únia" platné k 31. decembru 1999 a je pripravená na jeho implementáciu v plnom rozsahu k referenčnému dátumu vstupu SR do EÚ 1. januára 2004. Slovenská republika nepožaduje výnimky alebo prechodné obdobia na implementáciu legislatívy v rámci tejto kapitoly.
Legislatíva SR pre oblasť colníctva vychádza najmä zo Zákona č. 180/1996 Z.z. Colný zákon v znení neskorších predpisov. Úplná harmonizácia slovenskej republiky s Colným kódexom Európskych spoločenstiev sa dosiahne prijatím nového colného zákona, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2001.
Návrh predložili podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík, minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s účasťou a zložením delegácie SR v trojstrannom zložení na 88. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce v dňoch 30. mája až 15. júna 2000 v Ženeve.
Vláda SR zároveň vyjadrila súhlas s návrhom stanoviska vlády SR k programu a k navrhovaným záverom konferencie a s návrhom postupu vládnej časti delegácie SR na konferencii.
Návrh predložili€minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.


Vláda SR prerokovala a schválila Dodatok č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom účasti delegácie SR na Diplomatickej konferencii k Európskej dohode týkajúcej sa medzinárodnej prepravy nebezpečných tovarov po vnútrozemských vodných cestách, ktorá sa bude konať 22. - 26. 5. 2000 v Ženeve.
Vláda SR zároveň vyjadrila súhlas so Smernicou pre postup delegácie SR na konferencii a s podpísaním Európskej dohody týkajúcej sa medzinárodnej prepravy nebezpečných tovarov po vnútrozemských vodných cestách.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom účasti delegácie SR na 15. zasadnutí Zhromaždenia zmluvných strán Medzinárodnej organizácie mobilných satelitných komunikácií /IMSO/, ktoré sa bude konať v dňoch 6. a 7. júna 2000 v Londýne vo Veľkej Británii.
Vláda SR zároveň vyjadrila súhlas so Smernicou pre postup delegácie SR na rokovaní Zhromaždenia zmluvných strán IMSO.
Návrh predložili minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 134/1994 Z.z. o vydávaní a použití investičných kupónov v znení neskorších predpisov.
Nakladanie s dlhopisom fondu pred lehotou jeho splatnosti, osobami oprávnenými nadobúdať tento dlhopis, je upravené v paragrafe 24 ods. 8 až 11 zákona. V súčasnosti je najdôležitejšou úlohou urýchlene zabezpečiť oprávneným osobám možnosť nakladania s dlhopisom fondu v súlade s liberalizáciou nakladania s dlhopisom fondu vykonanou zákonom č. 122/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Návrh predložila ministerka financií SR.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Plán finančných tokov Fondu národného majetku SR na roky 2000 - 2001.
Plán predložil prezident prezídia Fondu národného maetku SR Jozef Kojda.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády Estónskej republiky Marta Laara v Slovenskej republike v dňoch 19. - 20. apríla 2000.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR M. Dzurindom v Českej republike v dňoch 20. - 23. mája 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

 

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava, 17. mája 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa predsedu vlády SR