Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 24. mája 2000
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 102. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie sú prítomní: minister vnútra SR Ladislav Pittner, minister školstva SR Milan Ftáčnik /ZPC/, minister kultúry SR Milan Kňažko /ZPC/, minister životného prostredia SR László Miklós /ZPC/.
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Do programu boli dodatočne doplnené tieto body:

Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Návrh na povolenie výnimky podľa para grafu 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Slovenskú poštu, štátny podnik so sídlom v Banskej Bystrici.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR

Návrh na zmenu Štatútu spolnomocnenca vlády SR pre reformu verejnej správy, schváleného uznesením vlády SR č. 98/1999 v znení uznesenia vlády SR č. 695/1999.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš

Z programu boli odložené:

Návrh Nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Veľká Fatra.
Návrh predkladal minister životného prostredia SR László Miklós.

Návrh štatútu splnomocnenca vlády pre založenie nového regulačného orgánu pre prirodzené monopoly.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

* * * * *

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 240/1998 Z.z. o poľnoshospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov.
Návrhom zákona sa rozširuje okruh žiadateľov o podporu, ktorým sa podpora poskytuje, upravuje sa lehota na zaplatenie kúpnej ceny pri uzavretí kúpnych zmlúv a novo sa upravujú obmedzenia pri dovoze a vývoze poľnohospodárskych výrobkov a potravín. Návrh tiež upravuje podporu rozvoja poľnohospodárstva a rozvoja vidieka vyhlásením rozvojových programov, ktoré sa schvaľujú s príslušným orgánom Európskej únie, ktorý by sa na ich financovaní podieľal.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR perokovala a s pripomienkami schválila Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 152/1996 Z.z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
Navrhovanou právnou úpravou sa rozširuje možnosť platenia odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy v ustanovenom splátkovom kalendári i na účely významných investícií v zmysle zákona č. 175/1999 Z.z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov.
Zároveň je tu daná možnosť dohody orgánu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu so žiadateľom na kratšom čase splatnosti odvodu v ustanovenom splátkovom kalendári.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Účelom návrhu je upraviť poverenie sudcov, prísediacich a justičných čakateľov v zmysle Ústavy Slovenskej republiky tak, aby bola zabezpečená a posilnená nezávislosť a nestrannosť sudcov pri výkone súdnictva, posilnené ich sociálne postavenie a dôchodkové zabezpečenie. Zákon ďalej upravuje ich základné práva a povinnosti.
Primerane postaveniu sudcov zákon upravuje práva a povinnosti prísediacich.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh Nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/1994 Z.z. o sadzbách odvodov za vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu.
Podľa uvedeného návrhu je možné platiť odvody za vyňatie lesných pozemkov v splátkach v prípadoch, ak ide o významné investície v zmysle zákona č. 175/1999 Z.z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov, s možnosťou dohody orgánu štátnej správy lesného hospodárstva so žiadateľom na kratšom čase splatnosti odvodu.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerušila rokovanie o Koncepcii reštrukturalizácie a privatizácie Transpetrolu a.s..
Koncepciu predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov podľa stanoviska Legislatívnej rady vlády SR a pripomienok prijatých na rokovaní vlády.
Návrh zákona spresňuje špecifikáciu niektorých druhov hier a definuje nové druhy lotérií a hier, upravuje postup pri povoľovaní lotérií a iných podobných hier, prevádzkovaní a pri výkone štátneho dozoru, obsahuje zákaz pyramídových hier a zavádza reguláciu spotrebiteľských súťaží.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Koncepciu reštrukturalizácie a transformácie plynárenstva SR.
Vláda SR vyjadrila súhlas s privatizáciou 49% podielu majetku štátu v SPP, š.p. po jeho transformácii na akciovú spoločnosť.
Vláda SR uložila ministrovi hospodárstva SR a ministerke pre správu a privatizáciu národného majetku predložiť na rokovanie vlády SR Zámer a postup privatizácie spoločnosti Transpetrol, a.s. Bratislava v zmysle paragrafu 10 ods.2 zákona č.92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Koncepciu predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a vydala rozhodnutie, podľa paragrafu 1 ods. 2 písm c.) zák. č. 175/1999 Z.z., že stavba "Rozšírenie výroby a súčiastkovej základne Whirpool Slovakia a.s. v Poprade" je významnou investíciou, ktorej uskutočnenie je vo verejnom záujme.
Realizáciou investície sa predpokladá zníženie výdavkov Národného úradu práce SR a zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu s celkovým prínosom 43,4 mil. SK/rok. Bude vytvorených 300 nových pracovných miest. Objem výroby sa zvýši na 6, 8 mld. Sk/rok. Realizáciou investície sa posilní sociálno-politická situácia aj v ďalších regiónoch Slovenska.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a schválila Koncepciu štátnej bytovej politiky do roku 2005 s výhľadom do roku 2010.
Koncepcia by mala byť dokumentom vyjadrujúcim celospoločenskú dohodu o prístupoch k vytváraniu vhodných podmienok pre rozvoj bývania a sprístupnenia primeraného obydlia všetkým vrstvám obyvateľstva.
Vláda SR uložila príslušným ministrom, predsedovi Štatistického úradu, predsedovi Úradu geodézie, kartografie a katastra SR a prednostom krajských a okresných úradov zabezpečovať vo svojej pôsobnosti plnenie zámerov koncepcie štátnej bytovej politiky.
Koncepciu predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na riešenie kritickej situácie vo finančnom zabezpečení zákonom garantovaných potrieb cirkví a náboženských spoločností v roku 2000.
Vláda Slovenskej republiky odsúhlasila navýšiť finančné prostriedky pre cirkvi a náboženské skupiny na obdobie roka 2000 o 55 000 tis. Sk.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o zahraničnom obchode Slovenskej republiky v roku 1999, predpoklad na rok 2000 so zameraním na podporu exportu.
Jej súčasťou sú aj schválené štátne príspevkové programy na podporu exportu. Tieto sú zamerané na podporu exportu výrobkov, podporu rozvoja elektronického obchodu, podporu malých a stredných podnikateľov na medzinárodných výstavách, podporu marketingových informácií a podporu rozvoja priemyselných zón.
Správu predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o medzinárodnej cestnej doprave.
Dohoda upravuje vykonávanie osobnej a nákladnej cestnej dopravy medzi Slovenskom a Rumunskom a tranzit cez ich územia, prekračovanie hraníc, vyberanie poplatkov, dodržiavanie vnútroštátnych právnych predpisov a sankcionovanie za ich porušovanie.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky o zabránení dvojitého zdanenia a predchádzaniu daňovému úniku vzťahujúcej sa na dane z príjmov a z majetku.
Cieľom Dohody je vytvoriť právny priestor pre rozvoj všestranných a vzájomne výhodných hospodárskych vzťahov. Vylúčenie medzinárodného dvojitého zdanenia môže byť riešené len uzavretím medzinárodnej dohody a vzájomnou koordináciou daňových vzťahov. Uzatvorením Dohody bude právo na daň objektívne rozdelené medzi Slovenskú republuku a Uzbeckú republiku.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Fínskej republiky o vzájomnej pomoci v colných otázkach.
Dohoda vychádza zo snahy o nadviazanie užšej spolupráce colných správ obidvoch štátov. Cieľom dohody je najmä predchádzanie colným deliktom a zabezpečovanie správneho vyberania cla a iných platieb.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Estónskej republiky o vzájomnej pomoci colných orgánov.
Predmetná dohoda umožňuje užšiu spoluprácu colných správ obidvoch štátov, najmä v oblasti pomoci pri predchádzaní, preverovaní a postihovaní colných podvodov v súvislosti s nedovoleným obchodom s omamnými a psychotropnými látkami.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky na jednej strane a Francúzskym spoločenstvom Belgicka a vládou Valónska na druhej strane.
Cieľom Dohody je nadviazať úzke vzťahy medzi zmluvnými stranami a vytvoriť pedpoklady pre vzájomnú kooperáciu prinášajúcu konkrétne výsledky v oblastiach výskumu, hospodárstva, životného prostredia, rozvoja bývania, odborného vzdelávania, turistiky, dopravy, územného plánovania, zdravotníctva, sociálnych vecí, školstva a kultúry, vrátane audiovizuálnej oblasti.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila s pripomienkami súhlas s uzavretím Opčného protokolu k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien.
Uvedený dokument upravuje právomoc Výboru pre odstránenie diskriminácie žien prijímať a posudzovať oznámenia jednotlivcov alebo skupín o tom, že sa stali obeťami porušenia niektorého z práv ustanovených Dohovorom.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie vykonanie druhej pravidelnej návštevy Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania v Slovenskej republike v roku 2000 (výbor CPT).
Vláda SR zároveň schválila návrh opatrení na zabezpečenie druhej pravidelnej návštevy Výboru CPT v Slovenskej republike a schválila návrh poverovacej listiny pre členov delegácie Výboru CPT na oprávnenie vstupovať a vykonávať mandát v miestach, v ktorých sú v Slovenskej republike umiestnené osoby zbavené slobody.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády Slovenskej republiky vedenej premiérom Mikulášom Dzurindom v Bulharskej republike v dňoch 14.-15. 6. 2000.
Ide o recipročnú návštevu, ktorá sa uskutočňuje na pozvanie predsedu vlády Bulharskej republiky Ivana Kostova.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády Slovenskej republiky vedenej premiérom Mikulášom Dzurindom v Chorvátskej republike dňa 30. 6. 2000.
Návšteva sa uskutočňuje na pozvanie predsedu vlády Chorvátskej republiky Ivicu Račana. Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s účasťou delegácie Slovenskej republiky na 23. Osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku v dňoch 5.-9. júna 2000, ktoré sa bude konať pod názvom "Ženy 2000: rovnoprávnosť pohlaví, rozvoj a mier pre 21. storočie".
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s účasťou delegácie Slovenskej republiky na 24. Osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN o implementácii výslekov Svetového summitu o sociálnom rozvoji, ktoré sa bude konať v dňoch 26.-30. júna 2000 v Ženeve.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na zriadenie Komisie pre výskum a mierové využívanie vesmíru pri Rade vlády SR pre vedu a techniku.
Komisia má za úlohu koordinovať aktivity Slovenskej republiky v oblasti výskumu a mierového využitia kozmického priestoru.
Návrh predložil minister školstva SR Ľubomír Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o situácii obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 1999 a vývoj za desať rokov.
Správu predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s účasťou delegácie Slovenskej republiky na 6. osobitnom zasadnutí Riadiacej rady Programu OSN pre životné prostredie (UNEP), ktoré je zároveň 1. globálnym ministerským enviromentálnym fórom, ktoré sa uskutoční v dňoch 29. 5.-31.5. 2000 v Malmo vo Švédsku.
Vláda SR zároveň vyjadrila súhlas s predloženým návrhom smernice pre postup delegácie Slovenskej republiky na 6. osobitnom zasadnutí Riadiacej rady Programu OSN pre životné prostredie.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády Španielskeho kráľovstva José Maríu Aznara v Slovenskej republike v€dňoch 10. - 11. 4. 2000.
Vláda SR konštatovala, že oficiálna návšteva predstavuje výrazný impulz pre rozvoj vzájomnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom vo všetkých oblastiach s dôrazom na oblasť integrácie SR do EÚ, NATO a OECD a na vzájomnú hospodársku spoluprácu.
Správu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala Návrh personálnych zmien v Rade vlády SR pre informatiku.
Vláda SR odvolala z funkcie prvého podpredsedu Rady vlády SR pre informatiku ministra školstva SR Milana Ftáčnika a vymenovala do tejto funkcie ministra hospodárstva SR Ľubomíra Haracha. Vláda SR zároveň odvolala a vymenovala nových členov Rady vlády pre informatiku.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik - predseda Rady vlády SR pre informatiku.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zmenu gestorstva úlohy v bode B.14 uznesenia vlády SR č. 821/1999 k stratégii vlády Slovenskej republiky na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny a súboru opatrení na jej realizáciu - I. etapa.
Vláda SR zmenila bod B.14 uznesenia vlády SR č.821 takto: ministrovi vnútra, ministrovi spravodlivosti, ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny, ministrovi školstva, ministrovi zdravotníctva, ministrovi kultúry a ministrovi obrany uložila z hľadiska vecnej pôsobnosti ministerstva analyzovať príčiny rasovej diskriminácie, vytvárať podmienky zamedzujúce prejavom rasovej diskriminácie a v prípade potreby predložiť na rokovanie vlády návrh novely príslušných zákonov, resp. návrh nových zákonov.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu B.1 uznesenia vlády SR č. 180 zo dňa 11. marca 1997 "hodnotiť činnosť Slovenského strediska OSN každoročne do 28. februára".
Vzhľadom na prebiehajúci delimitačný proces Slovenského strediska OSN a uznesenie vlády SR č. 183/1999, ktoré neukladá hodnotiť činnosť Strediska, odporučilo ministerstvo hospodárstva SR a ministerstvo zahraničných vecí SR zrušiť úlohu B.1 uznesenia vlády SR č. 180/1997.
Návrh predložili minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR odložila z rokovania Návrh na zrušenie úlohy z uznesenia vlády SR č. 671 z 11. augusta 1999 uloženej ministrovi hospodárstva k návrhu východísk na zostavenie návrhu štátneho rozpočtu na rok 2000.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a schválila Dodatok č. 4 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na uvoľnenie čiastky 5 mil. Sk z rezervy vlády SR pre rok 2000 na zakúpenie 2 vozidiel pre ústavných činiteľov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.
Dôvodom predloženia uvedeného návrhu je značné opotrebovanie a vysoké náklady na prevádzku a údržbu v súčasnosti používaných vozidiel.
Návrh predložil predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Jozef Stahl.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie vyhodnotenie 1-ročných stáží absolventov VŠ a univerzít na ústredných orgánoch štátnej správy v roku 1999.
Vláda SR Schválila Návrh organizačného zabezpečenia prijímania absolventov vysokých škôl a univerzít v roku 2000 na 1-ročné stáže na ústredné orgány štátnej správy, zároveň schválila prekročenie výdavkov rozpočtových kapitol ústredných orgánov štátnej správy v roku 2000 s účelovým určením na zabezpečovanie platových náležitostí a odvodov do poistných fondov a príspevku na poistenie v nezamestanosti pre 200 účastníkov stáží.
Materiál predložil vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth.

Vláda SR prerokovala a schválila Projekt "Informačné centrum európskej integrácie" Odboru budovania inštitúcií a prípravy obyvateľstva na členstvo v Európskej únii Úradu vlády SR, druhú realizačnú fázu - finančný rozpočet.
Koncepcia komunkačnej stratégie vlády vytvára základ pre vytvorenie efektívnej komuikačnej politiky v Slovenskej republike s cieľom vzdelávať občanov a poskytovať im informácie o všetkých aspektoch integračného procesu, o výhodách i nevýhodách vstupu Slovenska do EÚ, aby mal občan dostatočné množstvo informácií a poznatkov pre objektívne rozhodnutie v referende o otázke vstupu SR do EÚ.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a schválila zmenu účelu použitia finančných prostriedkov vo výške 150 mil. Sk z položky 8777 kapitoly Všeobecná pokladničná správa určených na prípravu presunu kompetencií v štátnej správe do kapitoly Ministerstva vnútra SR - sekcie verejnej správy a schválila návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov vo výške 150 mil. Sk z kapitoly Všeobecná pokladničná správa na úhradu záväzkov Ministerstva vnútra SR - sekcie verejnej správy spoločnosti Telenor Slovakia, s.r.o..
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a schválila výnimku podľa paragrafu 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Slovenskú poštu, štátny podnik so sídlom v Banskej Bystrici na vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 240 mil. Sk za účelom navýšenia základného imania v akciovej spoločnosti Poštovej banka, a.s. so sídlom v Bratislave.
Návrh predkladá ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zmenu Štatútu spolnomocnenca vlády SR pre reformu verejnej správy, schváleného uznesením vlády SR č. 98/1999 v znení uznesenia vlády SR č. 695/1999.
Vláda SR uložila podpredsedovi vlády SR pre ekonomiku Ivanovi Miklošovi riadiť činnosť splnomocnenca vlády SR pre reformu verejnej správy v súlade so schváleným štatútom.
Návrh predkladá podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

 

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava, 24. mája 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa predsedu vlády SR