Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 31. mája 2000
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 103. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie sú prítomní: podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš /ZPC/, minister školstva SR Milan Ftáčnik, minister kultúry SR Milan Kňažko /ZPC/, minister vnútra SR Ladislav Pittner, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko /ZPC/, minister hospodárstva SR Ľubomír Harach /ZPC/
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Do programu boli dodatočne doplnené tieto body:

nformácia o predbežných výsledkoch auditu štátnej správy.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Medzinárodným višegrádskym fondom.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na uzavretie Dohody o zriadení Medzinárodného višegrádskeho fondu.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Z programu boli odložené:

Návrh na ďalší postup nakladania s majetkom spoločností uvedených v súvislosti s novelou zákona č. 92/91 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister hospodárstva SR.

Koncepcia reštrukturalizácie a privatizácie Transpetrolu, a.s..
Koncepciu predložil minister hospodárstva SR.

Návrh na vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre založenie nového regulačného orgánu pre prirodzené monopoly.
Návrh predložil minister hospodárstva SR.

* * * * *

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh legislatívneho zámeru Trestného zákona a Trestného poriadku.
Legislatívny zámer bude podkladom na vypracovanie nových trestných kódexov - Trestného zákona a trestného poriadku, ktoré má Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložiť na rokovanie vlády do konca roku 2001.
K najdôležitejším zmenám, ktoré by mali nové trestné kódexy upraviť, patrí zníženie dolnej vekovej hranice trestnej zodpovednosti z 15 rokov na 14 rokov, zakotvenie trestnej zodpovednosti právnických osôb, zvýšenie kontradiktórnosti trestného konania a úprava nových alternatívnych spôsobov riešenia sporov.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona o zvýšení dôchodkov v roku 2000, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2001 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia.
Vláda SR schválila zvýšenie dôchodkov o 3,5 % a zvýšenie o pevnú sumu určenú podľa druhu dôchodku. Navrhované zvýšenie sa bude vzťahovať na tie skupiny dôchodkov, ktoré sú vymedzené v § 1 zákona č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov, t.j. na starobné dôchodky, čiastočné invalidné dôchodky, dôchodky na výsluhu rokov, vdovské dôchodky a sirotské dôchodky.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o zvýšení dôchodkov v roku 2000, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2001 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona o námornej plavbe.
V návrhu zákona o námornej plavbe sú právne inštitúty upravené tak, aby boli v súlade s Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom, so Zákonom o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok), so Zákonníkom práce, so Zákonom o živnostenskom podnikaní, s Listinou základných práv a slobôd a ďalšími platnými právnymi predpismi. Návrh zákona rieši otázky spojené s registráciou námorných lodí, námorných rekreačných plavidiel, ktoré sú vo vlastníctve slovenských a zahraničných subjektov a otázky spojené s oprávnením veliteľa námornej lode v mimoriadnych situáciách. Nová je časť týkajúca sa námorných rekreačných plavidiel, ktorá nadobúda na dôležitosti najmä v súvislosti s veľkým nárastom záujmu o tieto plavidlá.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a neschválila Návrh Nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Veľká Fatra.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 1999, ktorý vykazuje príjmy 216 719 836 tis Sk, výdavky 231 477 940 tis. Sk a schodok rozpočtového hospodárenia 14 758 104 tis. Sk. Vláda SR zároveň schválila návrh, aby schodok štátneho rozpočtu, vykázaný v štátnom záverečnom účte Slovenskej republiky za rok 1999 vo výške 14 758 104 tis. SK, bol krytý emisiou štátnych dlhopisov Slovenskej republiky.
Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie stav štátnych finančných aktív Slovenskej republiky k 31. decembru 1999 vo výške 182 647 819 tis. Sk a stav štátnych finančných pasív SR vo výške 192 324 534 tis. Sk. Vláda SR ďalej vzala na vedomie záverečné účty štátnych fondov Slovenskej republiky za rok 1999, výsledky rozpočtového hospodárenia obcí v Slovenskej republike za rok 1999, hospodárenie verejnej správy za rok 1999 a celkový dlh verejnej správy.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o plnení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za I. štvrťrok 2000.
Vláda SR skonštatovala, že celkové príjmy štátneho rozpočtu dosiahli 51 114,7 mil. Sk, čo je 27, 8% z ročného rozpočtu, výdavky štátneho rozpočtu dosiahli hodnotu 51 962,7 mil. Sk, čo je 25,7% z ročného rozpočtu a rozpočtové hospodárenie Slovenskej republiky za I. štvrťrok 2000 skončilo schodkom vo výške 848 mil. Sk, čo je 4,7% z ročného rozpočtu.. Správu predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Ročnú správu o výsledku hospodárenia EXIMBANKY SR za rok 1999.
Ročná správa hodnotí vývoj jednotlivých proexportných aktivít EXIMBANKY SR, ako i vývoj aktív, pasív, nákladových a výnosových položiek v nadväznosti na rozpočet na rok 1999 schválený uznesením NR SR č. 234 zo dňa 30.3.1999.
Správu predložil guvernér Exportno-importnej banky SR Ľudomír Šlahor.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom na vyslanie desiatich príslušníkov Armády Slovenskej republiky do Ochranného kontingentu OSN v Irackej republike, piatich príslušníkov Armády SR do mierovej misie OSN v Konžskej republike, dvoch príslušníkov Armády SR do misie OBSE v Gruzínskej republike a na rozšírenie účasti Armády Slovenskej republiky v medzinárodných mierových silách KFOR v Kosove vyslaním piatich príslušníkov Armády SR do veliteľských štruktúr KFOR v Kosove.
Vláda SR poverila predsedu vlády SR predložiť uvedený návrh predsedovi Národnej rady SR na prerokovanie v NR SR.
Návrh predložili minister obrany SR Pavol Kanis a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na voľbu 17 sudcov Slovenskej republiky do funkcie sudcu bez časového obmedzenia.
Ide o sudcov, ktorí boli Národnou radou Slovenskej republiky 1. júla 1996 zvolení do funkcie sudcu na štvorročné volebné obdobie. Sedemnásť kandidátov spĺňa všetky predpoklady stanovené na funkciu sudcu v §34 zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení zákona NR SR č. 12/1993 Z.z.. Pozitívne stanovisko k voľbe týchto kandidátov zaujali všetky príslušné sudcovské rady.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Islandskou republikou o zabránení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku vzťahujúcej sa na dane z príjmov a z majetku.
Cieľom Zmluvy je vytvoriť právny priestor pre rozvoj všestranných a vzájomne výhodných hospodárskych vzťahov. Vylúčenie medzinárodného dvojitého zdanenia môže byť riešené len uzavretím medzinárodnej zmluvy a vzájomnou koordináciou daňových vzťahov. Uzatvorením Zmluvy bude právo na daň objektívne rozdelené medzi Slovenskú republiku a Islandskú republiku.
Návrh predložili ministerka financií SR Brigita Schmögnerová a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s prístupom Slovenskej republiky k Dohovoru o prepustení tovaru do režimu dočasného použitia, podpísanému dňa 26. júna 1990 v Istambule.
Dohovor vychádza zo snahy zjednotiť v súčasnosti pomerne roztrieštenú medzinárodnoprávnu úpravu v tejto oblasti. Pristúpením k tomuto Dohovoru sa zjednodušia colné procedúry súvisiace s prepustením tovaru do režimu dočasného použitia. Ustanovenia Dohovoru sa budú aplikovať hlavne na dovoz tovaru na humanitárne, vedecké, vzdelávacie účely, veci osobnej potreby, tovar dovážaný na výstavy a veľtrhy, tovar dovážaný v súvislosti s obchodnou alebo výrobnou operáciou, dovoz kontajnerov, paliet a obalov, dovoz tovaru v rámci pohraničného styku, dovoz tovaru potrebného na výkon povolania, dovoz turistických propagačných materiálov a dovoz živých zvierat na špecifické účely. Cieľom tohto dohovoru je podporiť medzinárodnú spoluprácu v oblasti hospodárskej, vedeckej, kultúrnej a taktiež uľahčiť poskytovanie humanitnej pomoci.
Návrh predložili ministerka financií SR Brigita Schmognerová a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na zriadenie Generálneho konzulátu SR na Ukrajine so sídlom v Užhorode s termínom jeho otvorenia 28. jún 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh organizácie prechodu Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity do rezortu Ministerstva školstva SR s časovým horizontom 1. januára 2001.
FŠI ŽU od svojho vzniku bola a je súčasťou vojenského školstva. Po vzniku SR v roku 1993, sa znížili požiadavky na prípravu vojenských študentov na FŠI ŽU. Výrazne sa zmenil pomer vojenských a civilných študentov v prospech civilných študentov. Tým prakticky začala profilácia a transformácia FŠI ŽU na civilnú výchovno - vzdelávaciu inštitúciu.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh Programu starostlivosti o mokrade Slovenska a Akčného plánu na roky 2000-2002 aktualizovaných v zmysle záverov 7. zasadnutia konferencie Zmluvných strán. Vláda SR zároveň prerokovala a vzala na vedomie Vyhodnotenie plnenia Akčného plánu na roky 1997-2002 v rokoch 1997-1999.
Prijatie programu je príspevkom k zlepšeniu mokraďových ekosystémov Slovenska a udržaniu biodiverzity.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s účasťou delegácie Slovenskej republiky na XXVI. plenárnom zasadnutí Stálej medzinárodnej komisie na skúšky ručných palných zbraní CIP v Brne v dňoch 6.-8. júna 2000. Vláda SR zároveň vyjadrila súhlas s návrhom postupu delegácie Slovenskej republiky na XXVI. plenárnom zasadnutí CIP.
Stála medzinárodná komisia na skúšky ručných palných zbraní (CIP) bola zriadená za účelom zabezpečovania plnenia Dohovoru o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných palných zbraní. Slovenská republika je riadnym členom CIP od 20. septembra 1996.
Návrh predložil predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Dušan Podhorský a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej rezervy vlády SR pre odškodnenie choroby z povolania v zmysle uznesenia vlády SR č. 225 zo dňa 24. marca 1998.
Vláda SR vyjadrila súhlas s uvoľnením finančných prostriedkov z rozpočtovej rezervy vlády SR pre odškodnenie choroby z povolania v zmysle uznesenia vlády SR č. 225 zo dňa 24. marca 1998, na základe žiadosti poškodeného predloženej Slovenskou poisťovňou, a.s. Vláda SR uložila ministerke financií SR uvolniť finančné prostriedky z rozpočtovej rezervy vlády SR vo výške 10 500,- Sk.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR odložila z rokovania Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona NR SR č. 222/1996 Z.z..
Návrh predložil predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Imrich Horňanský.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie predložený Prehľad majetku štátnych podnikov, iných štátnych organizácií a majetkových účastí štátu v spoločnostiach v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a možnosti ich privatizácie.
Materiál predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informatívnu správu z prieskumu verejnej mienky Spotrebiteľský barometer 2. štvrťrok 2000.
Materiál pedložil predseda Štatistického úradu SR Peter Mach.

Vláda SR prerokovala Návrh na zabezpečenie finančných prostriedkov na prenájom priestorov pre Úrad pre verejné obstarávanie z rezervy vlády Slovenskej republiky.Vláda SR schválila uvoľnenie čistky 6 000 000,- Sk na prenájom priestorov Úradu pre verejné obstarávanie z rezervy vlády pre r. 2000.
V súčasnosti je časť úradu umiestnená v zapožičaných priestoroch, ktoré spravuje Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Tieto priestory sú však iba provizórne, nakoľko v nich bolo možné umiestniť len štvrtinu z plánovaného počtu zamestnancov.
Návrh predložila predsedkyňa Úradu pre verejné obstarávanie Rozália Molnárová.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohovoru o ochrane architektonického dedičstva Európy a s uplatnením výhrad podľa čl. 25 dohovoru k čl. 4 ods. 2 písm. d) dohovoru. Európsky dohovor o ochrane architektonického dedičstva Európy predstavuje výraz európskych krajín zosúladiť princípy a ciele ochranárskej politiky v oblasti architektonického dedičstva, ktoré je spoločným majetkom všetkých Európanov. Pristúpením k Európskemu dohovoru o ochrane architektonického dedičstva Európy sa Slovenská republika zaradí medzi krajiny, ktoré uznávajú spoločný odkaz európskeho kultúrneho dedičstva a zaväzujú sa podieľať na jeho ochrane.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR vzala na vedomie Informáciu o predbežných výsledkoch auditu štátnej správy.
Informáciu predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.
Navrhovaný zákon si kladie za cieľ predĺžiť lehotu na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.
Vláda SR poverila predsedu vlády predložiť predmetný návrh zákona predsedovi NR SR.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala s schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody o zriadení Medzinárodného višegrádskeho fondu. Vláda SR splnomocnila predsedu vlády a ako alternáta ministra zahraničných vecí na podpis dohody.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Medzinárodným višegrádskym fondom.
Uzavretím tejto zmluvy a štvorstrannej medzivládnej Dohody o zriadení Medzinárodného višegrádského fondu sa vytvorí právny rámec pre začatie činnosti fondu. Slovenská republika uzavretím tejto zmluvy, ktorá poskytuje fondu celý rad výsad a imunít , zároveň potvrdí dôveru ostatných višegrádskych partnerov, vkladanú do Slovenska pri rozhodovaní o výbere miesta a sídla fondu. Jeho umiestnenie do Bratislavy potvrdzuje centrálnu úlohu SR v rozvíjajúcej sa višegrádskej spolupráci, pretože ide o jej jedinú inštitucionálnu formu. Úspešná činnosť fondu môže výrazne prispieť k prehĺbeniu vzťahov medzi Slovenskou republikou, Českou republikou, Maďarskou republikou a Poľskou republikou v oblasti kultúry, školstva, vedy, mládeže a v cezhraničnej spolupráci a podporí realizáciu integračných cieľov Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

 

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava, 31. mája 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa predsedu vlády SR