Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 7. júna 2000
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 104. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie sú prítomní: podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš /ZPC/, ministerka financií SR Brigita Schmognerová /ZPC/, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši /ZPC/, minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš /ZPC/, minister kultúry SR Milan Kňažko /ZPC/, minister zdravotníctva SR Tibor Šagát /ZPC/.
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Do programu boli dodatočne doplnené tieto body:

Návrh zloženia oficiálnej delegácie predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu na stretnutie predsedov vlád krajún V-4 v Prahe dňa 9. júna 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na prijatie uznesenia Národnej rady SR k nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II ÚS 48/97 zo 7. januára 1998.
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Z programu boli odložené:

Návrh na finančné zabezpečenie nových medzinárodných zmlúv o sociálnom zabezpečení.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR.

Návrh finančného zabezpečenia spolupráce Slovenskej republiky s Komisiou OSN pre prevenciu kriminality a trestnú justíciu v roku 2000.
Návrh predložil minister vnútra SR.

Návrh na zriadenie Slovenského výboru pre práva dieťaťa.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Návrh Prvej správy o implementácii Európskej sociálnej charty Slovenskou republikou.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Návrh na zmenu bodu B.2 uznesenia vlády SR č. 379/1998 k informácii o prevzatých štátnych zárukách za bankové úvery vrátane z nich vyplývajúcich možných rizík.
Návrh predložil minister hospodárstva SR.

* * * * *

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona NR SR č. 222/1996 Z.Z..
Navrhovaný zákon prináša zmenu doterajšej právnej úpravy na úseku katastra nehnuteľností najmä v zmene organizačnej štruktúry orgánov štátnej správy na úseku katastra a to vytvorením samostatných katastrálnych úradov a správ katastra a zároveň spresňuje doterajšie ustanovenia a odstraňuje určité problémy, ktoré sa vyskytli v aplikačnej praxi.
Návrh predložil predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Imrich Horňanský.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s návrhom poslanca NR SR Roberta Fica na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač č.612).
Vláda SR zároveň vyjadrila nesúhlas s návrhom poslanca NR SR Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov (tlač č. 614).
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a v nadväznosti na svoje uznesenie č. 273 zo dňa 20. apríla 2000, ktorým schválila správu o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality v SR v roku 1999 vyjadrila súhlas s uvoľnením finančných prostriedkov z rezervy vlády SR na rok 2000 na podporu preventívnych programov schválených Radou vlády SR pre prevenciu kriminality v roku 1999 v celkovej výške 14 609 498 Sk.
Tieto prostriedky sú účelovo určené na podporu preventívnych programov krajov a krajských miest. Návrh predložil minister vnútra SR a predseda Rady vlády SR pre prevenciu kriminality Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Správu o plnení úloh vyplývajúcich z Komplexného programu boja so zločinnosťou.
Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR predložiť Správu o plnení úloh vyplývajúcich z Komplexného programu boja so zločinnosťou predsedovi Národnej rady SR na prerokovanie v NR SR.
Správu predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na prijatie oficiálnej delegácie vedenej viceprezidentom Indickej republiky Krishnan Kantom v Slovenskej republike v dňoch 13. až 16. 6. 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave.
Dohoda upravuje vykonávanie medzinárodnej kombinovanej dopravy medzi Slovenskom a Bulharskom a tranzit cez ich územia, vymedzuje podmienky vykonávania sprevádzanej a nesprevádzanej kombinovanej dopravy, prekračovanie hraníc, dodržiavanie vnútroštátnych prerpavných predpisov, sankcionovanie za ich porušovanie a zároveň vyjadruje podporu pre vykonávaniekombinovanej dopravy.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou o zabránení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku vzťahujúcej sa na dane z príjmov.
Cieľom zmluvy je vytvoriť právny priestor pre rozvoj všestranných a vzájomne výhodných hospodárskych vzťahov. Vylúčenie medzinárodného dvojitého zdanenia môže byť riešené len uzatvorením medzinárodnej zmluvy a vzájomnou koordináciou daňových vzťahov. Uzavretím zmluvy bude právo na daň z jednotlivých zdrojov rozdelené objektívne medzi SR a Portuglaskú republiku.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s podpisom a ratifikáciou Protokolu o zmene Medzinárodného dohovoru o zjednodušení a zladení colných režimov dohodnutého v Bruseli dňa 26. júna 1999 podľa predloženého návrhu.
Cieľom je odstrániť rozdiely medzi colnými režimami a postupmi zmluvných strán dohovoru, ktoré predstavujú prekážku v medzinárodnom obchode a vyhovieť požiadávkam obchodnej sféry na uľahčenie vybavovania colných formalít, so súčasným zabezpečením primeranej úrovne kontroly zo strany colných orgánov.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na uzatvorenie dohody o zriadení Úradu Fondu OSN (UNFPA) pre populáciu v Slovenskej republike.
Vláda SR zároveň splnomocnila Ministra zahraničných vecí SR na podpis akceptačných listov medzi UNFPA a vládou Slovenskej republiky vo veci zriadenia Úradu UNFPA v Slovenskej republike. V súčasnosti je tento fond najväčším medzinárodným orgánom pre poskytovanie pomoci rozvojovým krajinám v populačnej oblasti. Úlohou fondu je vytvoriť na medzinárodnej úrovni kapacity reagujúce na potreby populačného plánovania a plánovania rodiny, posilňovať šírenie informácií o populačných faktoroch, pomáhať rozvíjať populačné programy a projekty na národnej úrovni a poskytovať finančnú pomoc na ich realizáciu.
Rozhodnutie o zriadení Úradovne UNFPA v Slovenskej republike, schválila Výkonná rada Populačného fondu v New Yorku 28. januára 2000 s predpokladaným zahájením jeho činnosti k 1. 7. 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o plnení Akčného programu Slovenskej republiky na postupné vylúčenie používania látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu.
Vzhľadom na to, že doteraz platný Akčný program bol vypracovaný na roky 1996-2000 začína príprava nového programu, ktorý bude vychádzať zo súčasnej situácie a úloh vyplývajúcich pre SR z Montrealského protokolu e jeho dodatkov a právnych predpisov Európskej únie.
Správu predložil minister životného prostredia László Miklós.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády SR č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany SR v znení neskorších predpisov.
Týmto nariadením vlády sa zvyšujú všetky stupnice platových taríf s účinnosťou od 1. júla 2000 o 4 %. Druhé zvýšenie stupnice platových taríf s účinnosťou od 1. septembra 2000 sa bude týkať pedagogických zamestnancov ako kompenzácia zvýšenia miery vyučovacej povinnosti učiteľov a miery výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov.
Zvýšenie stupníc platových taríf sa vykonáva v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona č. 372/1999 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2000 a pre pedagogických zamestnancov v zmysle uznesenia vlády SR č. 1060 z 1. decembra 1999.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zmenu Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny a etnické skupiny.
Novým členom Rady je zástupca občianskeho združenia INFOROMA.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre ľudské a menšinové práva a regionálny rozvoj Pál Csáky.

Vláda SR prerokovala Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 108/2000 ku koncepcii zvýšenia informovanosti verejnosti pred vstupom Slovenskej republiky do Severoatlantickej aliancie.
Vláda SR zmenila uvedené uznesenie a uložila ministerke financií uvoľniť z rezervy vlády SR na rok 2000 na čiastočné krytie akútnych potrieb realizácie Koncepcie informovanosti v 1. polroku 2000 finančné prostriedky v celkovej sume 19 935 tis Sk.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Dodatok č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch projektu na obnovu krytu havarovanej Černobyľskej jadrovej elektrárne za rok 1999.
Informáciu predložili minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a predseda Úradu jadrového dozoru SR Miroslav Lipár.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o realizácii a plnení opatrení vyplývajúcich zo Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR 1999, Správy o lesnom hospodárstve v SR 1999 a Správy o vodnom hospodárstve v SR 1999.
Informáciu predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o účasti predsedu vlády SR na stretnutí predsedov vlád višegrádskych krajín a Nemecka v Gniezne v PR dňa 28. apríla 2000.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie návrh Ročnej účtovnej závierky Fondu národného majetku SR za rok 1999.
Vláda SR odporučila prezidentovi Prezídia FNM SR predložiť návrh Ročnej účtovnej závierky Fondu národného majetku SR za rok 1999 Národnej rade SR. Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR oznámiť stanovisko vlády predsedovi NR SR.
Návrh predložil prezident Prezídia Fondu národného majetku SR Jozef Kojda.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie návrh Výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku SR za rok 1999.
Vláda SR odporučila prezidentovi Prezídia FNM SR predložiť návrh Výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku SR za rok 1999 Národnej rade SR. Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR oznámiť stanovisko vlády predsedovi NR SR.
Návrh predložil prezident Prezídia Fondu národného majetku SR Jozef Kojda.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zloženia oficiálnej delegácie predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu na stretnutie predsedov vlád krajín V-4 v Prahe dňa 9. júna 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na prijatie uznesenia Národnej rady SR k nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II ÚS 48/97 zo 7. januára 1998 k správe Mandátového a imunitného výboru NR SR o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady SR.
Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR uvedený návrh predložiť na rokovanie Národnej rady SR.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

 

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava, 7. júna 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa predsedu vlády SR