Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 14. júna 2000
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 105. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie sú prítomní: minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan /ZPC/, minister hospodárstva SR Ľubomír Harach /ZPC/, minister vnútra SR Ladislav Pittner, minister obrany SR Pavol Kanis /ZPC/.
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Do programu boli dodatočne doplnené:

Návrh na vypracovanie rozvojového programu verejnoprávneho televízneho vysielania v Slovenskej republike.
Predkladajú: minister kultúry SR,
             ministerka financií SR,
             minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
             a ministerka pre správu a privatizáciu národného
             majetku SR

Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Z programu boli odložené:

Návrh na vymenovanie profesionálneho vojaka do hodnosti generálmajor.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko

Návrh na vymenovanie profesionálnych vojakov Armády SR do prvej generálskej hodnosti.
Návrh predložil minister obrany SR Pavol Kanis

Návrh štatútu Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister obrany SR Pavol Kanis

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona SNR č. 498/1991 Zb..
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

Správa o záväzkoch Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu voči Slovenským telekomunikáciám, a.s. za roky 1993 - 1999.
Správu predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

* * * * *

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s Návrhom poslanca Národnej rady SR Roberta Fica na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 613).
Vláda SR poverila predsedu vlády SR oznámiť stanovisko vlády predsedovi Národnej rady SR.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s návrhom Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť na vydanie €zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady SR č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR predložiť návrh predsedovi NR SR na ďalšie ústavné prerokovanie.
Cieľom návrhu je organizačne začleniť zvláštne služby Policajného zboru späť do organizačnej štruktúry Ministerstva vnútra SR a podriadiť ich v súlade s potrebami zaistenia bezpečnosti priamo ministrovi vnútra.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR stiahla z rokovania Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady SR č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkamia schválila Stratégiu budovania systému štátnej pokladnice do roku 2002.
Jedným z hlavných dôvodov zriadenia systému štátnej pokladnice je optimalizácia riadenia verejných financií, resp. finančného manažmentu. Systém štátnej pokladnice by mal v cieľovom stave spravovať prostriedky celej verejnej správy.
Predložený dokument definuje finančný manažment prostredníctvom jednotlivých funkcií, ktoré bude sytém štátnej pokladnice plniť, charakterizuje ciele budovania systému štátnej pokladnice, hodnotí súčasný stav v štruktúre jednotlivých funkcií, navrhuje cieľový stav a jeho prínosy, kvantifikuje náklady na zriadenie systému štátnej pokladnice a návratnosť takto realizovaných investícií, definuje postupnosť krokov a poukazuje na niektoré riziká projektu.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Komplexnú správu o stave daňových a colných nedoplatkov k 31. 12. 1999 vrátane vyhodnotenia prijatých opatrení.
Komplexná správa obsahuje stav a vývoj daňových a colných nedoplatkov, štruktúru daňových nedoplatkov podľa jednotlivých druhov daní, právnej formy daňových subjektov, územného členenia, ako aj vymáhanie daňových a colných nedoplatkov. Súčasťou materiálu je aj analýza príčin daňových nedoplatkov, ako ja vyhodnotenie opatrení splatných k 31. decembru 1999.
Správu predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR odložila z rokovania Návrh na vypracovanie rozvojového programu verejnoprávneho televízneho vysielania v Slovenskej republike.
Návrh predložili minister kultúry SR MIlan Kňažko, ministerka financií SR Brigita Schmognerová, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko a ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a vymenovala Elenu Kohútikoveú, viceguvernérku Národnej banky Slovenska a Ľubomíra Šlahora, guvernéra Exportno-importnej banky SR do funkcie členov Úverového a záručného výboru vlády SR.
Vláda SR zároveň odvolala guvernéra NBS Mariána Jusku z funkcie člena Úverového a záručného výboru vlády SR.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie materiál "Stratégia ďalšieho postupu privatizácie."
Predkladaný materiál informuje o možnostiach urýchlenia privatizácie, najmä dôraznejším plnením prijatých úloh jednotlivých zakladateľských rezortov v oblasti privatizácie. Je predpoklad, že rozhodujúca časť majetku štátu a fondu - s výnimkou prirodzených monopolov a bánk je možné sprivatizovať do konca tohto roku. Zároveň zdôvodňuje nevyhnutnosť prehodnotiť nutnosť zachovania priamej majetkovej angažovanosti štátu v takom rozsahu, ako dnes predstavuje rozpočtové a príspevkové hospodárenie štátu. Odštátnenie viacerých inštitúcií poskytujúcich najmä rôzne služby musí byť chápané nielen ako účelová zmena vlastníctva, ale predovšetkým ako cesta znižovania výdavkov štátnej správy, realizácie hospodárskej politiky vlády i ako napĺňanie stratégie reformy verejnej správy.
Materiál predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na zriadenie Slovenského výboru pre práva dieťaťa. Vláda SR zároveň schválila Štatút Slovenskeho výboru pre práva dieťaťa.
Uvedený materiál navrhuje vytvorenie poradného, iniciatívneho a koordinačného orgánu vlády SR pre otázky týkajúce sa ochrany práv a právom chránených záujmov detí a dohľadu nad dodržiavaním práv detí v Slovenskej republike. Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh Prvej správy o implementácii Európskej sociálnej charty Slovenskou republikou.
Na základe článku 21 Európskej sociálnej charty, ktorá nadobudla platnosť pre Slovenskú republiku dňa 21. júla 1998 je povinnosťou vlády SR zaslať raz za dva roky generálnemu tajomníkovy Rady Európy správu o plnení ustanovení Európskej sociálnej charty.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Navrhutým postupom privatizácie podniku IMUNA, š.p. Šarišské Michaľany.
Vláda SR uložila ministrovi zadravotníctva SR a ministerke pre správu a privatizáciu národného majetku SR v spolupráci s predsedom správy štátnych hmotných rezerv zabezpečiť vypracovanie príslušného privatizačného projektu v súlade s odsúhlaseným navrhnutým postupom privatizácie š.p. Imuna a zabezpečiť, aby v zakladateľskom dokumente príslušnej akciovej spoločnosti bola zapracovaná úloha ochraňovať majetok charakteru štátnych mobilizačných rezerv ako aj ostatné strategické úlohy.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Tibor Šagát a ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila materiál "Telekomunikačná politika SR na roky 2000 - 2002."
Telekomunikačná politika SR na roky 2000 - 2002 stanovuje stratégiou rozvoja telekomunikácií na Slovensku. Jej zámerom je hlavne analyzovať jednotlivé oblasti z pohľadu legislatívy Európskej únie a naznačuje ich riešenie v rámci približovania a harmonizácie s krajinami Európskeho spoločenstva do obdobia úplnej liberalizácie telekomunikačného trhu v Slovenskej republike, t.j. do 31. decembra 2002. Cieľom telekomunikačnej politiky je zaviesť rovnaké a transparentné podmienky pre rozvoj telekomunikačného trhu v Slovenskej republike a vytvorenie podmienok pre vstup do európskych a svetových štruktúr.
Materiál predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na úpravu podmienok zmluvy o vysporiadaní pohľadávok Slovenskej republiky voči Nikaragujskej republike uzavretej so spoločnosťou RAFFELS AG.
Ministerstvo financií SR uzatvorilo so spoločnosťou RAFFESLS AG, Herisau Švajčiarsko zmluvu, pričom v priebehu rokovaní o podmienkach tejto zmluvy sa podarilo dosiahnuť výhodnejšie podmienky pre Slovenskú republiku. Krátko pred realizáciou prvej dohodnutej splátky zmluvný partner Ministerstva financií SR oznámil, že Nikaragujská strana požaduje zmenu výšky odpisu celkového dlhu Nikaragujskej republiky vo vzťahu k prvým dvom splátkam.
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o zmenu, ktorá má za následok použitie štátnych finančných aktív je potrebné, aby o tomto použití rozhodla vláda v súlade s rozpočtovými pravidlami. Požadovaná zmena v splátkovom kalendári nemá za následok znevýhodnenie Slovenskej republiky a nemá negatívny dopad na finančné hospodárenie so štátnymi finančnými aktívami.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a neschválila Návrh na vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre založenie nového regulačného orgánu pre prirodzené monopoly.
Vláda SR odporučila ministrovi hopodárstva prijať účinné opatrenia na zriadenie regulačného orgánu pre prirodzené monopoly v rámci kompetencií, ktoré má Ministerstvo hospodárstva SR.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR stiahla z rokovania Správu o spotrebe antibiotík a vývoji rezistencie na antibiotiká vo veterinárnej a humánnej medicíne.
Správu predložili minister zdravotníctva SR Tibor Šagát a minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Belgického kráľovstva o policajnej spolupráci.
Jedným zo závažných problémov, s ktorými sú v súčastnosti konfrontované všetky štáty medzinárodného spoločenstva, je značný nárast trestnej činnosti. Efektívne pôsobenie proti týmto javom nie je preto možné bez široko koncipovanej medzinárodnej spolupráce orgánov podieľajúcich sa na boji proti trestnej činnosti, ktorá sa premieta aj do návrhu uvedenej dohody.
Návrh predkladajú minister vnútra SR Ladislav Pittner a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na prijatie rozhodnutia vlády SR o aktívnej účasti Slovenskej republiky na cvičení krízového manažmentu NATO "CMX 2001", ktoré sa bude konať od 15. do 21. 2. 2001.
Predkladaný návrh vychádza z oficiálneho pozvania NATO zaslaného Slovenskej republike Výborom pre operácie a cvičenia Severoatlantickej rady, ktorý obsahuje ponuku zúčastniť sa predmetného cvičenia. Cvičenia krízového manažmentu NATO sa považujú za základný nástroj prípravy politických a výkonných orgánov /politickí predstavitelia, diplomati, výkonná exekutíva, systém velenia/ a vlastného systému krízového manažmentu členských štátov.
Vlastná a historicky prvá aktívna účasť na plánovaní a realizácii tohto cvičenia s členskými štátmi NATO je významným potvrdením úsilia SR o zapojenie do integračných európskych procesov, ktoré priamo ovplyvňujú medzinárodnopolitické, ekonomické a bezpečnostné postavenie SR a prispievajú k vytváraniu predpokladov na urýchlenie jej integrácie do Aliancie.
Návrh predložili minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan, minister obrany SR Pavol Kanis, minister vnútra SR Ladislav Pittner a riaditeľ Slovenskej informačnej služby Vladimír Mitro.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s Návrhom na liberalizáciu obchodu medzi SR a ES v oblasti agrárnych výrobkov.
Vyslovením súhlasu vládou SR sa platná Európska dohoda o pridružení Slovenskej republiky k Európskemu spoločenstvu rozšíri o nové koncesie v agrárnom obchode v súlade so snažením Slovenskej republiky o vstup do európskych štruktúr.
Návrh predložili minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan, minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na finančné zabezpečenie nových medzinárodných zmlúv o sociálnom zabezpečení.
Súčasný platný právny stav v SR neumožňuje preplácanie nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť do iného štátu v plnom rozsahu pokiaľ nejde o vyžiadanú zdravotnú starostlivosť, ani preplácanie za osobu, ktorá nie je v zdravotnej poisťovni poistená. Vzhľadom na tú skutočnosť, že by prijatím nových zmlúv o sociálnom zabezpečení išlo o záväzky z medzinárodných zmlúv, otázka ich finančného zabezpečenia musí byť vyriešená pred ich uzavretím.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Tibor Šagát.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh finančného zabezpečenia spolupráce Slovenskej republiky s€Komisiou OSN pre prevenciu kriminality a trestnú justíciu v roku 2000.
Vláda SR uložila ministerke financií SR uvoľniť z rezervy vlády SR na rok 2000 finančné prostriedky na finančné zabezpečenie spolupráce SR s Komisiou OSN pre prevenciu kriminality a trestnú justíciu vo výške 915 tis. Sk s účelovým určením pre bezpečnostný úsek Ministerstva vnútra SR.
Návrh predložil minister vnútra SR a predseda rady vlády SR pre prevenciu kriminality Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a schválila pristúpenie Slovenskej republiky k Odporúčaniam UNESCO o ochrane tradičnej a ľudovej kultúry, ktoré boli prijaté na 25. Generálnej konferencii UNESCO v Paríži dňa 15. novembra 1989.
Z hľadiska integrácie Európy je práve ochrana a rozvoj kultúrnych tradícií jednou z rozhodujúcich foriem uchovania špecifických foriem kultúry, ako prostriedku zachovania národnej identity, zároveň aj prostriedkom zachovania multikulturálnej pestrosti kontinentu. Pristúpenie SR k tomuto dokumentu UNESCO je preto rovnako v súlade s našimi integračnými tendenciami, ako záujmami o ochranu národného kultúrneho dedičstva. Projekt má úzku nadväznosť na podporu rozvoja cestovného ruchu v SR a vytvára tým podmienky na znižovanie nezamestnanosti.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a schválila účasť delegácie Slovenskej republiky na Diplomatickej konferencii na revíziu Európskej patentovej dohody v Mníchove 20. až 29. 11. 2000.
Na diplomatickej konferencii sa prerokujú a prijmú navrhované zmeny tejto dohody, ku ktorej Slovenská republika pristúpi dňa 1. júla 2002. Revízia EPD bude znamenať posilnenie spolupráce v oblasti priemyselno-právnej ochrany patentov v Európe spočívajúcej v centralizovanom udeľovaní európskych patentov a v harmonizácii administratívnych konaní pri ich ochrane v členských štátoch Európskej patentovej organizácie.
Návrh predložil predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Martin Hudoba.

Vláda SR prerokovala a schválila Dodatok č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2000.
Dodatok predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Egyptskej arabskej republiky o leteckej doprave.
Vláda splnomocnila na podpis Dohody ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií a ako alternátov štátneho tajomníka MDPT SR, ministra zahraničných vecí SR a chargé d'affaires SR v Egypte.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s Návrhom na zmenu bodu C.3. uznesenia vlády SR č. 245 zo dňa 12. apríla 2000 k návrhu zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme v železničnej osobnej doprave na rok 2000.
Návrh na zmenu bodu C.3 uznesenia vlády SR mení štruktúru zálohových platieb pre osobnú dopravu a teda umožňuje zabezpečiť v rámci bežného transferu zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky v objeme 350 mil. Sk.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o súčastnej situácii v spoločnostiach CALEX a.s. a Nový Calex, a.s. a jej riešenie.
Informáciu predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch 11. zasadnutia Konferencie členských krajín Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín.
Informáciu predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerušila rokovanie o Koncepcii reštrukturalizácie a privatizácie Transpetrolu a.s..
Koncepciu predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov na majetkové usporiadanie objektu, v ktorom je umiestnená Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU v Prešove. Vláda SR zároveň uložila ministerke financií SR uvoľniť finančné prostriedky vo výške 6 975 292,- Sk z rezervy vlády SR pre Ministerstvo kultúry SR na uvedený účel. Vláda SR sa hlási k harmonickej spolupráci s registrovanými cirkvami a usiluje sa vytvoriť priaznivé podmienky pre slobodné uplatnenie náboženského vyznania a pre činnosť cirkví aj v oblasti výchovy a vzdelávania.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s Návrhom skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Tibor Šagát.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na použitie majetku Fondu národného majetku SR podľa paragrafu 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1992 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov v roku 2000 vo výške 30 mil. Sk v prospech Štátneho fondu ochrany a zveľaďovania poľnohospodárskeho fondu.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

 

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava, 14. júna 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa predsedu vlády SR