Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 21. júna 2000

Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 106. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie sú prítomní: minister vnútra SR Ladislav Pittner, ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová /ZPC/.
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Do programu boli dodatočne doplnené:

Dokončenie transformácie a návrh na prevzatie štátnej záruky za NOVÝ CALEX, a.s. Zlaté Moravce s cieľom zlepšiť podmienky pre privatizáciu tejto spoločnosti.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh na účasť delegácie vlády SR na zasadnutí Rady OECD na ministerskej úrovni v dňoch 25. - 27. júna 2000.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš

Návrh na oddĺženie štátnych zdravotníckych zariadení a zdravotných poisťovní vrátane zrušenej ZP Perspektíva.
Predkladajú: minister zdravotníctva SR
             a ministerka financií SR

Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 442 zo dňa 14. júna 2000.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh doplnku k Návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2000 podľa par. 28 ods. 3 písm. b/ zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Predkladá: prezident Prezídia Fondu národného majetku SR

Návrhu na odtajnenie uznesenia k Návrhu na poskytnutie úveru Devín banke, a.s. z prostriedkov štátnych finančných aktív získaných vysporiadaním časti pohľadávok Slovenskej republiky voči Ruskej federácii na riešenie nepriaznivej situácie v Devín banke, a.s..
Predkladá: ministerka financií SR

* * * * *

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Národný program boja proti korupcii. Vláda SR poverila podpredsedu vlády SR pre ekonomiku zriadiť Riadiaci výbor boja proti korupcii a koordinovať prípravu Akčného plánu boja proti korupcii.
Vláda SR zároveň uložila zainteresovaným orgánom štátnej správy predložiť kompletný zoznam všetkých druhov licencií, koncesií a povolení, príspevkov a dotácií, ktoré sú udeľované v ich pôsobnosti. Materiál je východiskom pre efektívny boj proti korupcii, analyzuje jej príčiny, stanovuje predpoklady boja proti korupcii a naznačuje riešenia. Konkrétna realizácia bude predmetom Akčného plánu, ktorý podpredseda vlády pre ekonomiku predloží do 13.10.2000.
Návrh predložil predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s Návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1999 Z.z .o štátnom rozpočte na rok 2000.
Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR oznámiť stanovisko vlády Slovenskej republiky predsedovi Národnej rady SR.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s návrhom poslanca Národnej rady SR Viliama Oberhausera na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR oznámiť stanovisko vlády Slovenskej republiky predsedovi Národnej rady SR.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s návrhom poslancov Národnej rady SR Jirka Malchárka a Petra Kresáka na vydanie zákona o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona Národnej rady SR č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách.
Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR oznámiť stanovisko vlády Slovenskej republiky predsedovi Národnej rady SR.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 264/1999 Z.z..
Predložený návrh zákona je plnením úlohy č. 61 z uznesenia vlády vlády SR č. 52/1999 Harmonogram úloh vyplývajúcich z pravidelnej Správy Európskej komisie o pripravenosti SR na členstvo v EÚ. Navrhovaným zákonom sa plnia úlohy z uznesenia vlády SR č. 52/1999 s cieľom dosiahnuť vyšší stupeň pripravenosti Slovenska na členstvo v EÚ v oblasti výroby a uvádzania stavebných výrobkov na trh. Zmenšuje sa riziko vytvárania technických prekážok obchodu a zlepšuje sa slobodný pohyb tovaru a služieb podľa predpokladov uvedených v národnom programe pre prijatie Acquis communautaire.
Návrh predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna.

Vláda SR prerušila rokovanie o návrhu poslancov Národnej rady SR Evy Rusnákovej a Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 229/1994 Z.z. o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov.
Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR zabezpečiť vyhlásenie nariadenia vlády Slovenskej republiky uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona SNR č. 498/1991 Zb..
Schválený návrh zákona za nerastné bohatstvo považuje aj prírodné horninové štruktúry a podzemné priestory, ktoré vznikli dobývaním ložísk ropy, horľavého zemného plynu alebo soli, ak sú vhodné na uskladňovanie plynov alebo kvapalín. Takto schváleným znením sa fakticky stav zosúladí so stavom právnym. Návrh zákona ďalej reaguje na Smernicu Európskej únie č. 94/22/ES, ktorá upravuje postup pri výberových konaniach na neobsadených alebo uvoľnených dobývacích priestoroch. Návrh zákona upravuje úhrady a správu úhrad za dobývací priestor a za vydobyté nerasty z výhradného ložiska a zavádza nové platby za uskladňovanie plynov alebo kvapalín v podzemných horninových štruktúrach.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR odtajnila uznesenia k Návrhu na poskytnutie úveru Devín banke, a.s. z prostriedkov štátnych finančných aktív získaných vysporiadaním časti pohľadávok Slovenskej republiky voči Ruskej federácii na riešenie nepriaznivej situácie v Devín banke, a.s..
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová.

Vláda SR prerušila rokovanie o Alternatívnom návrhu územného usporiadania samosprávy vyšších územných celkov.
Návrh predložili podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš a minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na zabezpečenie koordinácie priebehu prípravy a realizácie reformy verejnej správy.
Vláda SR zároveň uložila podpredsedovi vlády SR pre ekonomiku zabezpečovať činnosť v súlade s predloženým návrhom koordinácie priebehu prípravy a realizácie reformy verejnej správy a vedúcemu Úradu vlády SR prideliť priestory a technické vybavenie pre činnosť pracoviska koordinačnej skupiny a pre expertov programu EÚ Phare.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Koncepciu reštrukturalizácie a privatizácie Transpetrolu a.s..
Vláda SR zároveň vyjadrila súhlas s privatizáciou 49% akcií Transpetrolu a.s. a uložila ministrovi hospodárstva SR a ministerke pre správu a privatizáciu národného majetku predložiť na rokovanie vlády SR Zámer a postup privatizácie spoločnosti Transpetrol, a.s. Bratislava v zmysle paragrafu 10 ods.2 zákona č.92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Koncepciu predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a neprijala platné uznesenie k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR odložila z rokovania návrh Zákonníka práce.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR odložila z rokovania návrh zákona o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR odložila z rokovania návrh zákona o verejnej službe.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerušila rokovanie o Návrhu na vydanie rozhodnutia, že stavba "Výroba oceľových lán a výrobkov z oceľového drôtu BEKAERT Bánovce nad Bebravou - Biskupice" je významnou investíciou, ktorej uskutočnenie je vo verejnom záujme.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR odložila z rokovania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala materiál Dokončenie transformácie a návrh na prevzatie štátnej záruky za NOVÝ CALEX, a.s. Zlaté Moravce s cieľom zlepšiť podmienky pre privatizáciu tejto spoločnosti.
Vláda SR vyjadrila súhlas s prevzatím štátnej záruky za Nový Calex, a.s. Zlaté Moravce za úver vo výške 300 000 000, Sk v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s. Bratislava, ktorého platnosť je ohraničená 31.12.2000. Získanie úveru umožní:
- udržať pozíciu výrobcu bielej techniky pre trh SR a ČR,
- zásadne rozšíriť export smerom na dodávky pre nadnárodné reťazce,
- udržať jednu z konkurencieschopnej finálnej produkcie v SR,
- udržať sociálny zmier v regióne,
- ponúknuť funkčnú spoločnosť na predaj zahraničnému investorovi.
Vláda SR formulovala aj svoje nároky na postup manažmentu a.s. Nový Calex s cieľom efektívneho využitia úveru.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na riešenie dopadov katastrofického sucha v poľnohospodárstve a v lesnom hospodárstve v roku 2000 s tým, že v 1. etape súhlasí s poskytnutím finančných prostriedkov v čiastke 5,9 mld. Sk.
Vláda SR zároveň schválila použiť prostriedky štátnych finančných aktív z preddavku odvodu voľného zostatku zisku NBS a schválila použitie prostriedkov získaných z viazania prostriedkov štátneho rozpočtu podľa výsledkov I. polroka, resp. III. štvrťroka 2000 v sume 1,5 mld. Sk a 400 mil. Sk z viazania kapitoly Štátny dlh a všeobecná pokldničná správa na riešenie dopadov katastrofálneho sucha v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na prevzatie štátnej záruky vládou SR za pôžičku vo výške 30 mil. EUR alebo jeho ekvivalentu v inej mene pre Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Štiavnica na financovanie projektu "Povodne na území Slovenska v rokoch 1997 - 1999, odstránenie následkov a preventívne opatrenia." Efektívne finančné prostriedky z tejto pôžičky, ktorú poskytne Rozvojová banka Rady Európy, sa budú čerpať v priebehu piatich rokov, t.j. 2000 - 2004. Prvá tranža pôžičky v roku 2000 predstavuje sumu 6 144 tis. EUR.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala návrh na voľbu JUDr. Ľudovíta Šoltýsa do funkcie sudcu bez časového obmedzenia a odporučila ho zvoliť. Vláda SR poverila predsedu vlády SR uvedený návrh predložiť predsedovi Národnej rady SR.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh Koncepcie rozvoja vodnej dopravy Slovenskej republiky.
Realizácia Koncepcie umožní rozvoj vodnej dopravy do ďalších regiónov Slovenskej republiky, zníži ekologické zaťaženie a prevezme časť tranzitnej prepravy cestnej, prípadne železničnej dopravy.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie návrh doplnku k Návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2000 podľa par. 28 ods. 3 písm. b/ zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov v rozsahu 22 090 mil. Sk.
Prostriedky budú vyčlenené na podporu rozvojových programov, na plnenie štátnych záruk za bankové úvery, na doplnenie zdrojov v systéme financovania zdravotníctva a na úhradu záväzkov Štátneho fondu cestného hospodárstva SR.
Návrh predložil prezident FNM SR Jozef Kojda.

Vláda SR prerokovala a schválila účasť delegácie vlády SR na zasadnutí Rady OECD na ministerskej úrovni v dňoch 25. - 27. júna 2000.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a schválila Správu o záväzkoch Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu voči Slovenským telekomunikáciám, a.s. za roky 1993 - 1999.
Cieľom správy je upozorniť vládu SR na narastajúce neuhradené záväzky Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu voči Slovenským telekomunikáciám, a.s. (predtým š.p.) za vysielacie služby od roku 1993 do roku 1999. Informovať o príčinách vzniku týchto záväzkov a navrhnúť opatrenia, ktoré by mali viesť k ich riešeniu. Vyriešenie uvedeného problému je nevyhnutné nielen z hľadiska narastajúcej zadĺženosti verejnoprávnych médií, ale aj z dôvodu pripravovanej privatizácie Slovenských telekomunikácií, a.s..
Správu predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na vypracovanie rozvojového programu verejnoprávneho televízneho vysielania v Slovenskej republike ako východisko pre riešenie vysporiadania záväzkov Slovenskej televízie voči Slovenským telekomunikáciám a zásady činnosti, zameranie a harmonogram činnosti pracovnej skupiny vytvorenej v zmysle uznesenia vlády na riešenie aktuálnych problémov STV a prípravu projektu jej komplexnej transformácie.
Návrh predložili minister kultúry SR Milan Kňažko, ministerka financií SR Brigita Schmognerová, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko a ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o činnosti krajských úradov a okresných úradov za rok 1999.
Zo správy vyplýva, že tieto úrady poskytli svoje služby takmer každej tretej fyzickej a právnickej osobe v SR. Zvýšila sa dôveryhodnosť občanov v tieto inštitúcie, o čom svedčí narastajúci počet petícií a sťažností. Chybných rozhodnutí nebolo ani jedno percento. Okrem vydaných 1 816 010 prvostupňových rozhodnutí zabezpečovali krajské úrady a okresný úrady ďalšie odborné úkony v počte 4 984 381, ktoré čiastočne kvantifikujú ich mnohostrannú činnosť.
V roku 1999 pretrvávala nepriaznivá situácia vo financovaní krajských a okresných úradov.
Materiál predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov na sociálne účely vo výške 47 096 tis.Sk.
Finančné prostriedky sú určené na dotáciu do Protidrogového fondu, na aktivity ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a na akcie prevažne investičného charakteru v zariadeniach sociálnych služieb.
Materiál predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR odložila z rokovania Návrh na schválenie Príspevkového programu ŠTART 2000.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na úhradu dobrovoľného príspevku vlády Slovenskej republiky do Fondu Programu OSN na kontrolu drog.
Materiál predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na uzatvorenie Dohody o zriadení Regionálnej styčnej úradovne Úradu OSN pre kontrolu drog a prevenciu kriminality v€Slovenskej republike.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila zmenu termínu oficiálnej návštevy delegácie vlády Slovenskej republiky v Chorvátskej republike vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom z 30. 6. 2000 na 7. 7. 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s vyslaním RNDr. Jozefa Franzena, splnomocnenca vlády SR v spoločnosti INTEROCEANMETAL ako delegáta Slovenskej republiky na druhú časť šiesteho zasadnutia Zhromaždenia Medzinárodnej organizácie pre morské dno ktoré sa uskutoční v dňoch 3. až 14. júla 2000 v Kingstone na Jamajke.
Materiál predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vymenovanie profesionálneho vojaka plk. Ing. Jána Podhoru do hodnosti generálmajor ku dňu 1. 9. 2000 .
Vláda SR poverila predsedu vlády predložiť návrh vlády prezidentovi Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a schválila vymenovanie profesionálnych vojakov Armády SR plk. gšt. Ing. Petra Novotňaka, plk. gšt. Ing. Ľubomíra Buláka, CSc., plk. gšt. Ing. Jozefa Dunaja a plk. gšt. Ing. Dušana Humeného do prvej generálskej hodnosti ku dňu 1. 9. 2000.
Vláda SR poverila predsedu vlády SR predložiť návrh vlády prezidentovi Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister obrany SR Pavol Kanis.

Vláda SR prerokovala a schválila Štatút Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
Štatút MO SR bol vypracovaný v súlade so zákonom SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov.
Štatút upravuje úlohy MO SR v rozsahu vymedzenej pôsobnosti, úlohy vyplývajúce zo zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a ďalej bližšie konkretizuje úlohy v oblasti štátnej správy, kontroly a dohľadu nad uplatňovaním zákonnosti, v zahraničnej a bezpečnostnej oblasti, v oblasti obrannej politiky a obranného plánovania, v oblasti ekonomiky, logistiky a správy majetku štátu a v oblasti personálnej a sociálnej politiky. Navrhuje zásady riadenia a organizácie Ministestva obrany SR a upravuje vzťahy Ministerstva obrany SR k ústredným orgánom štátnej správy a iným orgánom a organizáciám Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister obrany SR Pavol Kanis.

Vláda SR prerokovala a schválila Správu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy ministerského predsedu Slobodného štátu Bavorského Edmunda Stoibera v Slovenskej republike 3. 5. 2000.
Materiál predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na II. polrok 2000.
Vláda SR uložila vedúcemu Úradu vlády SR v súčinnosti s ministrami a prednostami krajských úradov zabezpečiť splnenie úloh vyplývajúcich zo zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na II. polrok 2000.
Materiál predložil vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth.

Vláda SR prerokovala a schválila Dodatok č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2000.
Dodatok predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o výsledkoch rokovania zástupcov krajín CEFTA zodpovedných za oblasť posudzovania zhody.
Informáciu predložil predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Dušan Podhorský.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o stave prác na príprave slovenského stanoviska k maďarskému návrhu právnych zásad a návrhov riešení na vykonanie rozsudku MSD z 25. septembra 1997 vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros.
Informáciu predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o pripravovanej úprave cien zemného plynu pre výrobnú spotrebu a o návrhu SPP, š.p. na úpravu cien zemného plynu pre domácnosti.
Informáciu predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavla Hamžíka vo Francúzsku v dňoch 4. - 6. júna 2000.
Informáciu predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a zmenila uznesenie vlády SR č. 442 zo dňa 14. júna 2000 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Belgického kráľovstva o policajnej spolupráci takto: Vláda SR splnomocňuje predsedu vlády SR a ako alternátov ministra zahraničných vecí SR, ministra vnútra SR a štátneho tajomníka ministerstva vnútra SR na podpis dohody.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na odĺženie štátnych zdravotníckych zariadení a zdravotných poisťovní vrátane zrušenej ZP Perspektíva.
Vláda SR uložila ministrovi zdravotníctva SR a ministerke financií SR prijať konkrétne opatrenia a začať s ich realizáciou v druhom polroku 2000.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Tibor Šagát a ministerka financií SR Brigita Schmognerová.

 

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava, 21. júna 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa predsedu vlády SR