Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 28. júna 2000

Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla v budove Krajského úradu v Banskej Bystrici na 107. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie sú prítomní: ministerka financií SR Brigita Schmognerová /ZPC/, minister vnútra SR Ladislav Pittner, ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová /ZPC/, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši /ZPC/.
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Do programu boli dodatočne doplnené:

Návrh na prevzatie štátnej záruky za úvery Slovenským elektrárňam a.s., ktoré budú použité v roku 2000.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh na zmenu Rozhodnutia vlády Slovenskej republiky o predaji akcií spoločnosti Nafta, a.s..
Predkladá: minister hospodárstva SR

* * * * *

Predseda vlády SR M. Dzurinda informoval vládu o aktuálnom vývoji, týkajúcom sa zdravotného stavu prezidenta Slovenskej republiky R. Schustera a krokoch, ktoré v tejto súvislosti podnikol.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona o vysielaní a retransmisii.
Uvedený návrh zákona sleduje dosiahnutie úplnej zlučiteľnosti právnej úpravy v tejto oblasti s právom Európskej únie, ako aj dôsledné naplnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov, ktorými je Slovenská republika viazaná. Predkladaná právna úprava svojim obsahom aj rozsahom umožňuje väčšiu predvídateľnosť správania sa subjektov, ktorých práva a povinnosti sú predmetom tejto úpravy, čím poskytuje vyššiu mieru právnej istoty. Jednoznačným a podrobným stanovením práv a povinností subjektov, pôsobiacich v mediálnej sfére, sa vymedzuje priestor na súkromnú iniciatívu a podnikanie, čo sú prvoradé predpoklady ďalšieho rozvoja tejto sféry a vstupu zahraničných investícií.
Upravená problematika sa týka nielen oblasti vysielania a retransmisie, ktorú spravuje Rada Slovenskej republiky pre vysielanie a retransmisiu, ale aj oblasti telekomunikácií (v kompetencii Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR), oblasti nárokov na štátny rozpočet (Ministerstvo financií SR), oblasti hospodárskej súťaže (Protimonopolný úrad SR), oblasti ochrany spotrebiteľa a reklamy (Ministerstvo hospodárstva SR), oblasti duševného vlastníctva a podpory audiovízie (Ministerstvo kultúry SR).
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona o vysielaní a retransmisii.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 123/1996 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zmena v rámci reformy doplnkového dôchodkového poistenia je potrebná najmä z dôvodu rozšírenia možností účasti ekonomicky aktívnych občanov na tomto druhu dôchodkového poistenia. Účelom návrhu je najmä:
- novo definovať poistenca doplnkovej dôchodkovej poisťovne v tom zmysle, že sa rozširuje okruh subjektov, ktorým sa umožňuje vstup do doplnkového dôchodkového poistenia a v tejto súvislosti upraviť všetky ustanovenia, týkajúce sa tohto rozšírenia;
- upraviť výsluhový dôchodok pre poistencov vykonávajúcich práce, ktoré sú na základe rozhodnutia príslušného orgánu zaradené do kategórie 3 alebo 4, ako obligatórnu dávku;
- spresniť ustanovenia, týkajúce sa finančného plánu, depozitára, umiestnenia peňažných prostriedkov doplnkovej dôchodkovej poisťovne a sprísnením ich investovania, povinnosti týkajúce sa rozdelenia hospodárskeho výsledku a tvorby rezervného fondu;
- precizovať úlohy orgánov štátneho dozoru.
V rámci predloženého návrhu zákona sa navrhuje riešiť problémy, ktoré vyplývajú z poznatkov doterajšej praxe, ako aj z poznatkov získaných z výkonu štátneho dozoru nad výkonom doplnkového dôchodkového poistenia a ktoré súvisia s oživením funkčnosti systému.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a doplnení niektorých zákonov.
Účelom predkladaného návrhu zákona je vytvoriť legislatívne podmienky na realizáciu úlohy B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1036 z 25. novembra 1999. V zákone sa ďalej navrhuje pre účely zákona o zamestnanosti považovať za zamestnanca aj fyzickú osobu, ktorá vykonáva práce na základe dohody o pracovnej činnosti, rozšíriť pojem "vhodné zamestnanie" na účely sprostredkovania zamestnania pre dlhodobo evidovaného nezamestnaného občana, skrátiť lehotu, v ktorej je evidovaný nezamestnaný občan povinný oznamovať úradu práce zmeny oproti zápisu v evidencii nezamestnaných občanov, skrátiť lehotu, v ktorej je evidovaný nezamestnaný povinný nahlásiť okresnému úradu práce zmenu trvalého pobytu, ak ho zmenil, doplniť aktívnu politiku trhu práce o ďalší nástroj na podporu zamestnania dlhodobo nezamestnaného občana, zlepšiť podmienky na výkon kontroly nelegálnej práce a spresniť znenie niektorých ustanovení.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh vlády SR na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a neschválila návrh Nariadenia vlády SR, ktorým sa upravuje koeficient zaťaženosti príjmu spoločne posudzovaných osôb výdavkami spojenými s bývaním a sumy minimálnych výdavkov na bývanie fyzickej osoby alebo fyzických osôb.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala Alternatívny návrh usporiadania samosprávy vyšších územných celkov a s pripomienkami schválila návrh územného usporiadania Slovenskej republiky, určujúci vyššie územné samosprávne celky podľa čl. 64, ods. 3 Ústavy SR.
Vyšším územnými samosprávnymi celkami budú:

 1. Bratislavský vyšší územný celok
 2. Trnavský vyšší územný celok
 3. Trenčiansky vyšší územný celok
 4. Nitriansky vyšší územný celok
 5. Žilinský vyšší územný celok
 6. Pohronský vyšší územný celok
 7. Gemersko-novohradský vyšší územný celok
 8. Liptovsko-oravsko-turčiansky vyšší územný celok
 9. Spišský vyšší územný celok
 10. Šarišský vyšší územný celok
 11. Košický /Abovský/ vyšší územný celok
 12. Zemplínsky vyšší územný celok
s tým, že názov celku môže byť upravený v legislatívnom zámere zákona o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky, na základe posúdenia terminologickej vhodnosti názvu a na základe požiadaviek predstaviteľov miestnej samosprávy príslušného vyššieho územného celku.
Návrh predložili podpredseda vlády pre ekonomiku Ivan Mikloš a minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala Návrh na vydanie rozhodnutia podľa paragrafu 1 ods. 2 písm. c) zákona č. 175/1999 Z.z. a rozhodla, že stavba "Výroba oceľových lán a výrobkov z oceľového drôtu BEKAERT Bánovce nad Bebravou - Biskupice" je významnou investíciou, ktorej uskutočnenie je vo verejnom záujme.
Realizáciou investície sa predpokladá zníženie výdavkov Národného úradu práce SR a zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu s celkovým prínosom 3,2 mld. Sk/rok. Postupne bude vytvorených až 300 nových pracovných miest. Celá pridaná hodnota, ktorá bude vytvorená na Slovensku, pozitívne prispeje k platobnej bilancii. V prvej etape do r. 2004 pôjde o sumu vo výške od 315 do 405 mil. Sk ročne.
Realizáciou investície sa posilní sociálno-politická situácia aj v ďalších regiónoch Slovenska.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR odložila z rokovania materiál Riziká a východiská plnenia Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti bytovej výstavby a prijala opatrenia na zlepšenie dostupnosti finančných zdrojov potrebných pre rozvoj bývania.
Návrh predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na schválenie Príspevkového programu ŠTART 2000.
Príspevkový program ŠTART 2000 je určený malým začínajúcim podnikateľom s cieľom poskytovania nenávratného finančného príspevku na úhradu bankového úroku. Realizácia uvedeného programu vychádza z priorít programového vyhlásenia vlády SR. Jeho etablovanie prispeje k zníženiu nezamestnanosti, zvýšeniu transparentnosti a efektívnosti vynakladaných finančných prostriedkov a celkovému pozitívnemu rozvoju existujúcich a novovytvorených malých podnikov. Vláda SR zároveň vyjadrila súhlas s použitím v predchádzajúcom období nevyčerpaných prostriedkov na realizáciu príspevkových programov ŠTART, PATENT, REGIÓN v objeme 8, 2 mil. Sk, na realizáciu Príspevkového programu ŠTART 2000.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Správu o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii za obdobie september 1999 - jún 2000.
Materiál bol vypracovaný v súlade s požiadavkou Európskej komisie. Správa o pripravenosti SR je podkladom, na základe ktorého Európska komisia zhodnotí pokrok v príprave SR a v plnení kritérií vstupu SR do Európskej únie vo svojej Pravidelnej správe na jeseň roku 2000.
Prekladaná Správa o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii za obdobie september 1999 - jún 2000, v rámci jednotlivých kapitol, sleduje vývoj a pokrok dosiahnutý v transpozícii, implementácii práva EÚ a taktiež v budovaní administratívnych štruktúr.
Správu predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Odpočet plnenia úloh Národného programu pre prijatie acquis communautaire 2000 k 21. júnu 2000.
Vláda SR uložila ministrom a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR plniť krátkodobé a strednodobé priority obsiahnuté v Národnom programe v súlade so stanoveným časovým harmonogramom, ako jednu z úloh prístupového procesu Slovenskej republiky k Európskej únii. Predložený materiál je skráteným odpočtom plnenie úloh Národného programu a zameriava sa najmä na tie úlohy, ktorých plnenie je v omeškaní, resp. omeškanie hrozí.
Materiál predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Správu o priebehu a výsledkoch rokovaní o pristúpení Slovenskej republiky do Európskej únie v 1. polroku 2000.
Počas portugalského predsedníctva Slovenská republika predbežne uzatvorila 6 negociačných kapitol - Štatistika, Malé a stredné podnikanie, Veda a výskum, Vzdelávanie a odborná príprava, Vonkajšie vzťahy, Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika. Ďalšie dve kapitoly - Hospodárska súťaž a Kultúra a audiovizuálna politika - si vyžadujú ďalšie rokovania. Kľúčovou časťou materiálu je prehľad obsahu spoločných pozícií únie v 8 prerokovaných kapitolách s podrobným zachytením negociačných problémov v dvoch neuzatvorených kapitolách.
Správu predložili podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a odvolala Ing. Tibora Brezovského z funkcie vedúceho úradu Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR k 31. júlu 2000.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Analýzu sociálno-ekonomického rozvoja a zámery rozvoja Banskobystrického kraja.
Predkladaný materiál dokumentuje význam a postavenie kraja v rámci Slovenska, identifikuje hlavné problémy, ktoré majú zásadný význam pre rozvoj kraja, poukazuje na jeho silné a slabé stránky, prezentuje hlavné oblasti ekonomických a sociálnych činností.
Vláda SR zároveň odporučila ministrom a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy riešiť zámery rozvoja Banskobystrického kraja podľa predloženého návrhu.
Vláda SR uložila ministrovi pôdohospodárstva vytvoriť podmienky pre realizáciu stavy vodovodu v úseku Rimavská Sobota - Chanava a Žiar nad Hronom - Hliník nad Hronom ako súčasť skupinového vodovodu prepájajúceho Stredoslovenskú vodárenskú sústavu so Západoslovenskou vodárenskou sústavou a pokračovať v príprave stavby VN Málinec - III. stavba, ktorá zahŕňa rozvod vody pre obce v okresoch Poltár a Lučenec.
Vláda SR uložila ministrovi hospodárstva SR urýchlene posúdiť návrh na zriadenie silikátovej hospodárskej zóny a prijať opatrenia na jej zriadenie. Vláda SR uložila ministrovi životného prostredia SR posúdiť možnosti na spoločné financovanie stavby rozšírenie Čističky odpadových vôd (ČOV) - Banská Bystrica a stavby ČOV ą Zvolen v rámci predvstupového fondu ISPA.
Vláda SR odporučila Krajskému úradu Banská Bystrica vypracovať projekty priemyselných parkov v priestore Zvolen - Banská Bystrica, Lučenec - Rimavská Sobota, Veľký Krtíš - Krupina, Žiar nad Hronom - Nová Baňa, Brezno.
Analýzu predložil prednosta Krajského úradu v Banskej Bystrici Pavol Sečkár.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac júl 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s prevzatím štátnej záruky za bankové úvery v celkovej výške 100 mil. EUR (4,150 mld. Sk) od bankových inštitúcií Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Citibank (Slovakia) a od Commerzbank, pre Štátny fond cestného hospodárstva na financovanie výstavby diaľnic a ciest v roku 2000.
Vláda SR zároveň vyjadrila súhlas s financovaním dostavby diaľničných priechodov Rusovce - Rajka a Jarovce - Kitsee v roku 2000 v objeme 250 mil. Sk z úverových zdrojov určených na výstavbu diaľnic a ciest v roku 2000.
Pripravované úvery budú použité na výdavky spojené s prípravou a výstavbou diaľnic, výstavbou diaľničných hraničných priechodov Jarovce a Rusovce, ďalej na urýchlenie výstavby viacerých rozostavaných stavieb na cestnej sieti, naliehavú opravu ciest a sanáciu zosuvov. Podľa harmonogramu prípravy tohoto úveru resp. čerpania tranže, sa počíta s tým, že finančné prostriedky z úveru budú k dispozícii postupne od júla do septembra roku 2000.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Štatistickú správu o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2000 a prognóza vývoja na rok 2000. Správu predložil predseda Štatistického úradu SR Peter Mach.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy podpredsedu vlády SR pre európsku integráciu Pavla Hamžíka vo Francúzsku v dňoch 4.-6. júna 2000.
Informáciu predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o stave prác na príprave slovenského stanoviska k maďarskému návrhu právnych zásad a návrhov riešení na vykonanie rozsudku MSD z 25. septembra 1997 vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros.
Informáciu predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o výsledkoch rokovania zástupcov krajín CEFTA zodpovedných za oblasť posudzovania zhody.
Informáciu predložil predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Dušan Podhorský.

Vláda SR prerokovala Návrh na prevzatie štátnej záruky za úvery Slovenským elektrárňam a.s., ktoré budú použité v roku 2000.
Vláda SR vyjadrila súhlas s prevzatím štátnej záruky za preklenovací úver v objeme 4,1 mld. Sk od skupiny bánk vedenej Slovenskou sporiteľňou, a.s. pre Slovenské elektrárne, a.s. , prostriedky z ktorého budú použité na splácanie a refinancovanie dlžných čiastok z existujúcich úverov so štátnou zárukou a nenávratných finančných výpomocí splatných v roku 2000.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala Návrh na zmenu Rozhodnutia vlády Slovenskej republiky o predaji akcií spoločnosti Nafta, a.s..
Vláda SR zmenila Rozhodnutie vlády SR o predaji akcií spoločnosti Nafta, a.s. vydané dňa 17. 3. 2000 v zmysle paragrafu 10 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a to tak, že v časti 6 označenej ako "Platobné podmienky a ich zabezpečenie" sa v odstavci 3 nahrádza termín "do 30. 6. 2000" termínom " do 31. 7. 2000".
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

 

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava, 28. júna 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa predsedu vlády SR