Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 3. júla 2000

Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla v budove Úradu vlády SR na 109. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie sú prítomní: minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši, minister životného prostredia SR László Miklós, minister vnútra SR Ladislav Pittner, minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie, že podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky jej patrí výkon funkcie prezidenta okrem jeho oprávnení podľa čl. 102 ods. 1 písm. d) až g) a okrem právomocí byť hlavným veliteľom ozbrojených síl podľa článku 102 ods. 1 písm. j) Ústavy Slovenskej republiky, a to až do času, kým prezident Slovenskej republiky nebude môcť opätovne vykonávať svoju funkciu.
Vláda SR zároveň konštatovala, že podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky prešlo na predsedu vlády hlavné velenie ozbrojených síl.
Vláda SR poverila predsedu vlády SR podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky výkonom právomocí prezidenta uvedených v čl. 102 ods. 1 písm. a), b), h) a i), v čl. 134 ods. 2 a 4, v čl. 135, v čl. 138 ods. 2 a 3, v čl. 139 a v čl. 150 Ústavy Slovenskej republiky.
Návrh predložil predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda.

 

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava, 3. júla 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa predsedu vlády SR