Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 6. júla 2000

Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 108. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie je prítomný: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.
Neprítomnýého ministra zastupuje štátny tajomník.

Z programu boli stiahnutné:

Audit súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti.
Predložil: podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš

Do programu boli dodatočne doplnené:

Návrh Rozhodnutia Asociačnej rady Slovenskej republiky/Európskej únie k účasti Slovenskej republiky na programoch Spoločenstva v oblasti odbornej prípravy, vzdelávania a mládeže.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh koncepcie transformácie a privatizácie štátnych podnikov Slovenskej autobusovej dopravy.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

* * * * *

Vláda SR prerušila rokovanie o návrhu Zákonníka práce.
Návrh nového Zákonníka práce (ZP) má nahradiť doterajší ZP z roku 1965, ktorý bol už viackrát zmenený a doplnený. Návrh nového ZP predstavuje podstatnú liberalizáciu a dereguláciu pracovného práva, čo zodpovedá základným princípom trhového hospodárstva.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerušila rokovanie o Návrhu zákona o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Účelom návrhu zákona je upraviť štátnu službu a právne vzťahy štátnych zamestnancov pri vykonávaní štátnej služby ako verejnoprávne vzťahy zamestnancov k štátu.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerušila rokovanie o Návrhu zákona o verejnej službe.
Účelom tohto zákona je upraviť verejnú službu a pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri vykonávaní verejnej služby.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerušila rokovanie o Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerušila rokovanie o Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Návrh globálnej schémy na riešenie pohľadávok štátu a verejnoprávnych inštitúcií.
Návrh obsahuje riešenia systémovej insolventnosti štátu a verejnoprávnych inštitúcií, kvalifikuje objem pohľadávok po lehote splatnosti vo verejnom sektore a navrhuje hlavné zámery legislatívnych zmien na rozšírenie možností ich vysporiadania.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.
.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone NR SR o štátnom rozpočte na rok 2000 v kapitole Všeobecná pokladničná správa - Sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity - II. časť.
Vláda SR zároveň uložila ministerke financií SR uvolniť finančné prostriedky z kapitoly Všeobecná pokladničná správa v celkovej sume 2 305 000 Sk na podporu 12 projektov.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o vzájomnej pomoci v colných otázkach.
Predmetná dohoda umožňuje užšiu spoluprácu colných správ obidvoch štátov, obzvlášť v oblasti pomoci pri predchádzaní, preverovaní a postihovaní colných podvodov v súvislosti s nedovoleným obchodom s omamnými a psychotropnými látkami.
Účelom tejto dohody je prostredníctvom spolupráce medzi colnými správami zabrániť porušovaniu colných predpisov a zabezpečiť správne vymeriavanie a vyberanie cla , daní a iných platieb.
Návrh predložili ministerka financií SR Brigita Schmögnerová a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o leteckej doprave.
Nová zmluvná základňa pre civilné letectvo je potrebná z hľadiska nevyhovujúceho stavu federálnych dohôd z čias ČSFR. Predložená dohoda vytvorí právny rámec a zabezpečí podmienky leteckým spoločnostiam na vykonávanie medzinárodnej leteckej dopravy medzi SR a USA akýmkoľvek smerom a to buď pod ich vlastným menom, alebo v spolupráci s inými leteckými spoločnosťami. Odstráni všetky obmedzenia v medzinárodnej civilnej osobnej a nákladnej doprave.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunkácií SR Jozef Macejko a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie materiál Riziká a východiská plnenia Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti bytovej výstavby a prijala opatrenia na zlepšenie dostupnosti finančných zdrojov potrebných pre rozvoj bývania.
Návrh predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu zo 16. riadneho zasadnutia Rady colnej únie Slovenskej republiky a Českej republiky, ktoré sa uskutočnilo dňa 9. mája 2000 v Prahe a výročnú správu o plnení Zmluvy o vytvorení colnej únie medzi Českou republikou a Slovenskou republikou za rok 1999.
Vláda SR zároveň schválila rozhodnutie Rady colnej únie SR a ČR č. 20 z 9. mája 2000.
Materiál predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o výsledkoch uplatňovania dovoznej prirážky. Dovoznú prirážku uplatňuje Slovenská republika ako dočasné opatrenie nekontinuálne od roku 1994 za účelom zlepšenia vonkajšej ekonomickej rovnováhy, ktorá priamo súvisí s vývojom platobnej bilancie jej bežného účtu a vývojom devízových rezerv štátu.
Materiál podáva správu o výsledkoch uplatňovania dovoznej prirážky za celé obdobie od roku 1994, podrobne analyzuje podmienky a výsledky jej zavedenia v roku 1999, hodnotí výsledky v oblasti dovozu, vývozu, vplyvu na obchodnú bilanciu a hodnotí aj fiškálny dopad jej zavedenia.
Správu predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na ďalší postup privatizácie štátneho podniku Medika, š.p. Bratislava.
Vláda SR zároveň osúhlasila navrhovaný postup privatizácie formou vytvorenia dvoch akciových spoločností: Medika Zvolen, a.s. a Medika Košice, a.s. a ponechania závodu 01 Bratislava v majetku štátu, ktorý vznikne organizačným zlúčením závodu 01 s podnikovým riaditeľstvom, z dôvodu negatívnej ekonomickej bilancie a záporného vlastného imania závodu.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Tibor Šagát a ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Správu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy delegácie vlády Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom v Českej republike v dňoch 20.-23. 5. 2000.
Materiál predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na odvolanie a menovanie člena Vládneho výboru pre posudzovanie a navrhovanie štátnych záruk na financovanie a poisťovanie vývozných úverov so štátnou podporou.
Vláda SR odvolala z funkcie člena Vládneho výboru pre posudzovanie a navrhovanie štátnych záruk na financovanie a poisťovanie vývozných úverov so štátnou podporou guvernéra Národnej banky Slovenska Ing. Mariána Jusku, CSc. a menovala do tejto funkcie Ing. Elenu Kohútikovú, CSc. viceguvernérku Národnej banky Slovenska.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vysporiadanie pohľadávky Slovenskej republiky voči Zambijskej republike a vyjadrila súhlas so spätným odkúpením pohľadávky Slovenskej republiky voči Zambijskej republike prostredníctvom Československej obchodnej banky, Praha.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh Zásad vlády Slovenskej republiky pre postupy pri správe a vysporiadaní pohľadávok Slovenskej republiky v zahraničí, za účelom zintenzívnenia rokovaní o vysporiadaní zahraničných pohľadávok Slovenskej republiky vrátane stanovenia akceptovateľnej miery ich návratnosti a zvýšenia transparentnosti a súťaživosti v procese ich vymáhania.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Projekt Veľké jubileum roka 2000.
Podporou realizácie projektov, ktoré sa nachádzajú v predmetnom materiáli Vláda SR prispieva k dôstojným oslavám Veľkého jubilea roka 2000, ako aj k prezentácii Slovenskej republiky v zahraničí.
Vláda SR zároveň poverila ministra kultúry SR zabezpečiť v spolupráci s ministrom zahraničných vecí SR a dotknutými subjektmi realizáciu aktivít Projektu Veľké jubileum roka 2000.
Materiál predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh Projektov na kultúrne aktivity - rok 2000/II. štvrťrok 2000/.
Vláda SR uložila ministerke financií SR uvoľniť finančné prostriedky pre kapitolu Ministerstva kultúry SR a ďalšie kultúrne inštitúcie na financovanie projektov kultúrnych aktivít v roku 2000 presunom finančných prostriedkov z výnosov lotérií a iných hier účelovo viazaných v rozpočtovej kapitole Všeobecnej pokladničnej správy.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR odložila z rokovania Informáciu o plnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu na Slovenskom pozemkovom fonde.
Materiál predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas so zmenou Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o vojensko-technickej spolupráci, schválenej uznesením vlády SR č. 228 zo dňa 24. marca 1998.
Zmena uvedenej Dohody ešte pred jej podpísaním vyplynula z požiadaviek na adaptáciu zmluvnej základne SR pre vstup do Európskej únie, ako aj zo zmeny zodpovedného orgánu pri realizácii uvedenej Dohody za ukrajinskú stranu, súvisiacej s administratívnou reformou štátnej správy Ukrajiny. Zmena má technický charakter, nemení podstatným spôsobom jej obsah, je v súlade s medzinárodným právopm a rešpektuje želanie partnerských zmluvných strán čo najskôr podpísať túto Dohodu.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Albánskej republiky o obchodno-hospodárskej spolupráci.
Cieľom prekladanej dohody je rozšírenie spolupráce medzi Slovenskou republikou a Albánskou republikou vo všetkých oblastiach spoločného záujmu, najmä v oblasti obchodu, priemyslu, poľnohospodárstva, energetiky, výskumu a využívania prírodných zdrojov, stavebníctva, dopravy a telekomunikácií, pri vykonávaní spoločných investičných projektov, vrátane spolupráce s tretími krajinami.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR odložila z rokovania Návrh na použitie zostatku finančných prostriedkov z realizácie humanitárnej pomoci pre slovenské gymnázium v Báčskom Petrovci v Juhoslovanskej zväzovej republike na dokončenie rekonštrukcie Základnej školy v kosovskej dedine Glavšica a humanitárnu pomoc pre obyvateľov Čečenska.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na určenie alternáta zástupcu Slovenskej republiky v Európskej komisii pre demokraciu prostredníctvom práva, ktorý bude menovaný ministrom zahraničných vecí SR.
Zástupcom SR v Komisii je sudca Ústavného súdu doc. JUDr. Ján Klučka, CSc., ktorý sa zúčastňuje na všetkých jej zasadnutiach. Alternát zástupcu sa bude zúčastňovať zasadnutí Komisie v čase jeho pracovnej zanepráznenosti.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas so zmenou uznesenia vlády SR číslo 414 zo dňa 10. júna 1997.
Vláda SR zmenila bod B.1 uznesenia vlády SR číslo 414 zo dňa 10. júna 1997 nasledovne: "splnomocniť ministerku financií SR a ako alternáta štátneho tajomníka Ministerstva financií SR alebo ministra zahraničných vecí SR alebo štátneho tajomníka MZV SR alebo ministra hospodárstva SR alebo štátneho tajomníka MH SR alebo veľvyslanca SR v Ruskej federácii na podpis Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kazašskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zvýšenie limitu na reprezentačné výdavky a dary pre rozpočtovú kapitolu Ministerstva kultúry SR.
Vláda SR vyjadrila súhlas so zvýšením limitu na reprezentačné výdavky a dary pre Ministerstvo kultúry SR presunom finančných prostriedkov z položky Tovary a služby.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Návrh na zavedenie preferenčnej colnej sadzby u viskózových vlákien.
Vláda SR uložila ministerke financií SR predložiť návrh nariadenia vlády SR na zavedenie preferenčného cla - 50 % u podpoložky colného sadzobníka 55 04 1000 - viskózne vlákna pri dovozoch z rozvojových krajín. Návrh vytvorí výhodnejšie podmienky tuzemským spracovávateľom pre dovoz tejto komodity, pričom dopad do príjmovej časti štátneho rozpočtu bude pozitívny.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR odložila z rokovania Návrh na zmenu gestora úlohy v bode C.13. z uznesenia vlády SR č. 321 zo dňa 28. apríla 1999 prijatého k Správe o ustanovujúcom zasadnutí zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na doplnenie zákonnej úpravy poskytovania funkčných požitkov niektorých ústavných činiteľov.
Účelom návrhu je zabezpečiť novelizáciou zákona č. 120/1993 Z.z. vypracovaním návrhu úplne nového zákona tak, aby sa zvýšila jeho transparentnosť a tým aj dôvera občanov v spôsob, ktorým sú odmeňovaní ústavní činitelia.
Návrh predložil vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na zabezpečenie finančných prostriedkov na úhradu DPH za projekty PHARE realizované Centrálnou finančnou a kontraktačnou jednotkou pri ÚV SR.
Vláda SR schválila uvoľnenie finančných prostriedkov v sume 5,0 mil. Sk z rezervy vlády pre rozpočtovú kapitolu Úradu vlády SR na zabazpečenie financovania DPH v rámci projektov PHARE.
Návrh predložil vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth.

Vláda SR prerokovala a schválila Dodatok č. 1 k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac júl 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh Rozhodnutia Asociačnej rady Slovenskej republiky/Európskej únie k účasti Slovenskej republiky na programoch Spoločenstva v oblasti odbornej prípravy, vzdelávania a mládeže.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom koncepcie transformácie a privatizácie štátnych podnikov Slovenskej autobusovej dopravy.
Transformáciou a privatizáciou možno očakávať zmenu ekonomickej situácie podnikov SAD. Zmenou vlastníckych vzťahov sa predpokladá vytvorenie priestoru pre vstup investorov, ktorí zabezpečia potrebnú obnovu vozidlového parku a efektívnejšie využívanie majetku.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o analýze použitia úverov so štátnou zárukou, finančnej situácie a investičnej činnosti ŽSR.
Informáciu predložil minister dopravy. pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o zabezpečení zásobovania SR palivami na roky 2000-2005.
Informáciu predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o nedoriešených dopravných problémoch súvisiacich s vodárenskou nádržou Nová Bystrica a vodárenskou nádržou Starina.
Informáciu predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.
 

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava, 6. júla 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa predsedu vlády SR