Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 12. júla 2000

Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 110. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Z programu boli stiahnutné:

Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Hospodárska a menová únia.
Predložili: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík,
            minister zahraničných vecí SR
            a ministerka financií SR

Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Energetika.
Predložili: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík,
            minister zahraničných vecí SR
            a minister hospodárstva

Návrh Štátnej politiky zdravia v Slovenskej republike.
Predložil: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš

Do programu boli dodatočne doplnené:

Zámer postupu a privatizácie SPP, š.p..
Predkladajú: minister hospodárstva SR
             a ministerka pre správu a privatizáciu národného
             majetku SR

Návrh Programu štátnej pomoci na rozvoj okresov s vysokou mierou nezamestnanosti a návrh kritérií na realizáciu Programu štátnej pomoci na rozvoj okresov s vysokou mierou nezamestanosti.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na vrátenie zákona z 20. júna 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 249/1994 Z.z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov s pripomienkami Národnej rade SR.
Predkladajú: predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda
             a podpredseda vlády SR Ľubomír Fogaš

Návrh na vrátenie zákona z 20. júna 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s pripomienkami Národnej rade SR.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ľubomír Fogaš

Návrh na prevzatie štátnej záruky za ZŤS - Dubnica nad Váhom plus, a.s. za akontáciu vo výške 13 255 453, - USD v prospech VÚB, a.s. Bratislava.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh na odvolanie predsedu Správy štátnych hmotných rezerv a poverenie riadením Správy štátnych rezerv SR.
Predkladá: predseda vlády SR

* * * * *

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s Návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR Pavla Prokopoviča, Jána Šimku, Stanislava Bartoša, László Hóku, Petra Tatára na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov.
Pôvodným zámerom zavedenia paušálnej dane, z ktorého vychádzal prvý poslanecký návrh o drobnom podnikaní a ktorý sa i zapracoval do zákona č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov, bolo podporiť živnostníkov - "drobných podnikateľov", kým súčasný návrh možnosť platenia paušálnej dane rozširuje aj na činnosti, ktoré nespadajú pod živnostenský zákon.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s Návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava SR č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z.z. a ústavného zákona č. 9/1999 Z.z..
Navrhovatelia predloženej novely Ústavy SR v nej riešia tie otázky, ktoré sa javia z hľadiska súčasného ústavného vývoja ako najaktuálnejšie.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vrátenie zákona z 20. júna 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 249/1994 Z.z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov s pripomienkami Národnej rade SR.
Návrh predložili predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda a podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš.

Vláda SR prerokovala a neschválila Návrh na vrátenie zákona z 20. júna 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s pripomienkami Národnej rade SR.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/1997 Z.z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni.
Cieľom navrhovanej právnej úpravy je rozšíriť okruh poistencov, ktorí sú podľa tohto zákona povinne poistení v Spoločnej zdravotnej poisťovni o príslušníkov Zboru požiarnej ochrany a zamestnancov Mestského požiarneho zboru hlavného mesta SR Bratislavy a Mestského požiarneho zboru mesta Košice.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona o Slovenskom rozhlase.
Návrh zákona predovšetkým zdôrazňuje a vymedzuje postavenie, poslanie a úlohy Slovenského rozhlasu. Potvrdzuje jeho nezávislosť od politických strán a politických hnutí spôsobom voľby, kreovania a obmeny členov Rady Slovenského rozhlasu, ako aj úpravou zodpovednosti rady vo vzťahu ku generálnemu riaditeľovi a k Národnej rade Slovenskej republiky.
Návrh zákona umožňuje generálnemu riaditeľovi Slovenského rozhlasu prijímať účinné opatrenia na napĺňanie poslania a úloh Slovenského rozhlasu, predovšetkým efektívnou úpravou modelu riadenia, organizačnou štruktúrou a racionálnym využívaním finančných prostriedkov.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona o Slovenskej televízii.
Návrh zákona predovšetkým zdôrazňuje a vymedzuje postavenie, poslanie a úlohy Slovenskej televízie. Potvrdzuje jeho nezávislosť od politických strán a politických hnutí spôsobom voľby, kreovania a obmeny členov Rady Slovenskej televízie, ako aj úpravou zodpovednosti rady vo vzťahu ku generálnemu riaditeľovi a k Národnej rade Slovenskej republiky.
Návrh zákona umožňuje generálnemu riaditeľovi Slovenskej televízie prijímať účinné opatrenia na napĺňanie poslania a úloh Slovenskej televízie, predovšetkým efektívnou úpravou modelu riadenia, organizačnou štruktúrou a racionálnym využívaním finančných prostriedkov.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/1997 Z.z. Branný zákon.
Účelom novely Branného zákona je v súlade s cieľmi a úlohami Koncepcie reformy rezortu ministerstva obrany do roku 2002 (s výhľadom do roku 2010), ktorú schválila Rada obrany štátu a vláda Slovenskej republiky v roku 1999, skrátenie trvania základnej vojenskej služby z 12 na 9 mesiacov, skrátenie trvania náhradnej vojenskej služby z 5 na 3 mesiace a transformácie vojenských hodností vojakov na hodnosti porovnateľné s organizačnými štruktúrami armád NATO.
Návrh predložil minister obrany SR Pavol Kanis.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 370/1997 Z.z. o vojenskej službe v znení zákona č. 10/2000 Z.z..
Hlavným cieľom novely zákona o vojenskej službe je vykonať adekvátne zmeny tých ustanovení zákona, ktoré sú dotknuté navrhovaným skrátením základnej a náhradnej vojenskej služby, ako aj navrhovanými zmenami vojenských hodností podľa novely Branného zákona.
Návrh predložil minister obrany SR Pavol Kanis.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 380/1997 Z.z. o peňažných náležitostiach vojakov.
Účelom novely je reagovať na úpravu vojenských hodností podľa návrhu novely Branného zákona, v ktorej sa vojenské hodnosti generálov upravujú na hodnosti kompatibilné s organizačnými štruktúrami armád NATO.
Návrh predložil minister obrany SR Pavol Kanis.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Potreba novelizácie vyplynula z výsledkov rokovania bilaterálneho screeningu kapitoly Životné prostredie, na základe ktorých Európska komisia odporučila zabezpečiť úplnú harmonizáciu existujúcej legislatívy Slovenskej republiky s legislatívou Európskej únie v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie doplnením zákona NR SR č. 127/1994 Z.z..
Vzhľadom na vysoký stupeň harmonizácie uvedeného zákona je predmetom novely len doplnenie niektorých chýbajúcich položiek v zozname činností podliehajúcich posudzovaniu podľa zákona o doplnení kritérií pre zisťovacie konanie formou samostatnej prílohy k zákonu.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Informáciu o príprave štátneho rozpočtu na rok 2001.
Vláda SR poverila predsedu vlády SR predložiť Informáciu o príprave štátneho rozpočtu na rok 2001 Národnej rade Slovenskej republiky.
Informáciu predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR odložila z rokovania Správu o plnení Koncepcie vzdelávania pracovníkov štátnej správy v rámci integračného procesu za obdobie prvého polroka 2000.
Správu predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Slobodné poskytovanie služieb.
Vláda SR zároveň uložila ministrovi zahraničných vecí SR zabezpečiť predloženie a prerokovanie negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Slobodné poskytovanie služieb v rámci Konferencie o pristúpení Slovenskej republiky do Európskej únie.
Návrh predložili podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík, minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii majetkovej účasti štátu na podnikaní obchodnej spoločnosti Slovenské telekomunikácie, a.s. so sídlom Bratislava.
Vláda SR na svojom rokovaní vydala rozhodnutie podľa § 10 ods. 2 a 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov o určení majetkovej účasti štátu na podnikaní obchodnej spoločnosti Slovenské telekomunikácie, a.s. so sídlom Bratislava, kde bude časť akcií odpredaná vopred určenému záujemcovi a základné imanie Slovenských telekomunikácií, a.s.bude následne zvýšené tak, aby sa po ukončení transakcie dosiahla nasledovná vlastnícka štruktúra:
51% akcií - vopred určený strategický záujemca
34% akcií - Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
15% akcií - Fond národného majetku Slovenskej republiky
Vláda SR zároveň vydala rozhodnutie na základe ktorého sa vlastníkom 51% akcií spoločnosti Slovenské telekomunikácie, a.s. stane spoločnosť Deutsche Telekom AG so sídlom v Bonne, Spolková republika Nemecko za úhrnnú cenu 1 mld. EUR.
Úhrnná cena pozostáva z kúpnej ceny 600 mil. EUR za prevádzané akcie v počte 7 964 445 ks a z ceny za upisované akcie 400 mil. EUR v počte 5 309 580 ks.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutí, ktorými sa menia časti rozhodnutí Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR o privatizácii podnikov: ZTS Pohronské strojárne, š.p. so sídlom Hliník nad Hrohom, Vápenka Margecany, š.p. so sídlom Margecany, Nákladná automobilová doprava, š.p. Košice, OZ 1023 Košice so sídlom Košice, Semenársky štátny podnik, š.p. Topoľčany so sídlom Topoľčany, Slovenské liečebné kúpele, š.p. so sídlom Sliač, Slovenské liečebné kúpele, š.p. so sídlom Nový Smokovec, Slovenské liečebné kúpele, š.p. so sídlom Rajecké Teplice.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o naložení s majetkovou účasťou Fondu národného majetku Slovenskej republiky na podnikaní spoločností:
AGRO-BIO Hubice, a.s. so sídlom v Hubiciach, ENERGO POWER, a.s. so sídlom v Košiciach, LR CRYSTAL, a.s. so sídlom v Lednických Rovniach, MILSY, a.s. so sídlom v Bánovciach nad Bebravou, SLOVPOL, a.s. so sídlom v Trenčíne, PRIATEĽSTVO, a.s. so sídlom v Bratislave, SEMAT, a.s. so sídlom v Trnave, STAVECO Galanta, a.s. so sídlom v Galante
.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Trenčín - časť Obvodné zdravotné stredisko Trenčín, Gagarinova ul..
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Šaľa - časť Obvodné zdravotné stredisko Tešedíkovo - zubná ambulancia.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Šaľa - časť Obvodné zdravotné stredisko Neded.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotného zariadenia Nemocnica s poliklinikou Trenčín - časť Obvodné zdravotné stredisko Trenčín, Kiššova ul..
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Šaľa - časť Obvodné zdravotné stredisko Tešedíkovo.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii zdavotníckeho zariadenia Poliklinika ZŤS Martin.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Sabinov - Obvodné zdravotné stredisko Lipany, Komenského 20, časť zubné.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Železnice Slovenskej republiky, Bratislava.
Vláda SR schválila výnimku podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov na odplatný prevod 550 kusov nákladných železničných vozňov firme AAE Cargo A.G. Zug (Švajčiarsko) za cenu 2.489.950, - EUR, v prepočte cca 107.187.368, - Sk.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Dodatok č. 2 k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac júl 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Správu o programe ďalšej ťažby uhlia na Slovensku.
Realizáciou programu sa sleduje cieľ zabezpečenia strategicky opodstatnenej časti produkcie elektrickej energie na báze domácich energetických surovín, udržania zamestnanosti v regiónoch ťažby hnedého uhlia a nezvyšovania dovozných nárokov energetiky.
Správu predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a schválila súhrnnú správu "Analýza výskumu a vývoja na vysokých školách, v organizáciách v pôsobnosti Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavoch od r. 1993, jeho výsledkoch a prínosoch z uplatnenia v hospodárskej a spoločenskej praxi, vrátane štruktúry zdrojov použitých na ich financovanie a návrh opatrení smerujúcich k racionalizácii ich organizačného usporiadania a financovania".
Predkladaný materiál obsahuje súbor údajov zostavených z údajov štandardného a doplnkového štatistického zisťovania a zo sumarizovaných údajov z predložených analýz vrátane ich rozboru a vyhodnotenia.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh nového modelu financovania vedy a techniky v Slovenskej republike.
Navrhované nové prvky modelu financovania vedy a techniky majú zabezpečiť Slovenskej republike zrovnateľné prostredie pre rozvoj a využívanie vedy a techniky s krajinami Európskej únie. Medzi najdôležitejšie nové prvky modelu, ktoré vychádzajú z prístupov k vede a technike v EÚ, patrí cieľovo programový prístup k financovaniu vedy a techniky v SR, zavedenie vypracovávania strednodobého výhľadu vedy a techniky, vytvorenie spoločného konkurenčného prostredia pre všetky organizácie a pracoviská výskumu a vývoja (aj pre rozpočtové organizácie ) v rámci účelového financovania vedy a techniky zabezpečujúceho prvok súťaže, podmienenie inštitucionálneho financovania organizácií a pracovísk výskumu a vývoja vypracovávaním a hodnotením ich výskumných zámerov a zavedenie nových prvkov v nepriamej podpore vedy a techniky.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s Návrhom na uzavretie Protokolu pozmeňujúceho Európsky dohovor o cezhraničnej televízii.
Protokol rozširuje a skvalitňuje dohovor, ktorý je kľúčovým dokumentom pre členské štáty Rady Európy pri voľnom cezhraničnom vysielaní ich televíznych programových služieb v zmysle základných princípov slobody prejavu a slobodnej výmeny myšlienok a informácií. Odzrkadľuje sa v ňom prirodzene aj potreba zabezpečiť systém záväzných noriem pre cezhraničné vysielanie.
Uzavretím Protokolu pozmeňujúceho Európsky dohovor o cezhraničnej televízii vyjadruje Slovenská republika svoju podporu spoločnému úsiliu európskych krajín zúčastňovať sa na pozitívnom ovplyvňovaní súčasného a budúceho vývoja televízneho vysielania.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Analýzu vývoja finančného hospodárenia v Sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovniach a možného zvýšenia odvodov do nich.
Analýza je spracovaná v dvoch častiach, ktoré informujú o rozpočtových výhľadoch sociálnych poistných fondov na rok 2001, o rizikách týchto výhľadov, ako i o možných alternatívach krytia predpokladaných deficitov.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Správu o priebehu a výsledkoch 58. zasadnutia Dunajskej komisie, konaného v Budapešti 10. až 14. 4. 2000.
Dunajská komisia sa aktívne zúčastňovala v procese vypracovania medzinárodných i európskych pravidiel, týkajúcich sa vnútrozemskej plavby v rámci mnohých medzinárodných orgánov. V nadväznosti na vyššie uvedené a v súlade s plnením úloh, vyplývajúcich z Plánu práve Dunajská komisia na 58. zasadnutí prerokovala celý rad otázok technického, navigačného, rádiokomunikačného, hydrotechnického, hydrometeorologického, organizačného, právneho a finančného charakteru a prijala zodpovedajúce rozhodnutia. V poslednom období Komisia venovala mimoriadnu pozornosť krokom, podnikaným pre obnovenie slobodnej plavby na juhoslovanskom úseku Dunaja. V súlade s tým úzko spolupracovala s Európskou komisiou. Účastníci zasadnutia privítali Európskou úniou vyjadrenú pripravenosť poskytnúť finančnú pomoc vo výške 85 % nákladov na čistenie plavebnej dráhy. Dunajská komisia sa vyjadruje za urýchlené prijatie konkrétneho rozhodnutia s tým, aby sa bez meškania pristúpilo k prácam na odmínovaní a odstránení zbytkov mostov v oblasti mesta Novi Sad. Dunajská komisia podrobne prerokovala otázky realizácie projektu na vyčistenie plavebnej dráhy Dunaja v JZR a prijala Uznesenie, týkajúce sa štruktúry riadenia projektu a vytvorenia medzinárodného fondu, nevyhnutného pre správu projektových nákladov. Ich cieľom je obnovenie slobody plavby na Dunaji, ktorý má štatút Paneurópskeho dopravného koridoru VII.
Správu predložili minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila aktualizovaný Národný akčný plán pre Povodie Dunaja.
Národný akčný plán pre povodie Dunaja je dokumentom zahŕňajúcim návrh potrebných opatrení smerujúcich k redukcii negatívnych účinkov na povodie rieky Dunaj a jeho ekosystémov, z účelom ochrany a trvale udržateľného využívania prírodných zdrojov v celom povodí, osobitne vôd. Program je rozdelený do dvoch fáz. Prvá z nich bola zameraná na prípravné práce, umožňujúce efektívnu realizáciu investičných zámerov, ktorých cieľom je postupné odstraňovanie príčin nepriaznivého ovplyvňovania kvalitatívneho a kvantitatívneho režimu vôd v povodí Dunaja ľudskou činnosťou. Druhá fáza je plánovaná ako mnohoročný, rozsiahly program investícií v povodí Dunaja, ktorých postupnosť sa určí prioritnými oblasťami, identifikovanými v Strategickom akčnom pláne, ktorý sa v roku 1999, na základe analýzy situácie v jednotlivých krajinách, aktualizuje.
Materiál predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov, rozpočtovaných v rozpočtovej kapitole Všeobecná pokladničná správa na finančné zabezpečenie aktivít rezortu školstva Slovenskej republiky v II. polroku 2000.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh rozdelenia finančných prostriedkov obciam z výnosu lotérií a iných hier na dokončovanie objektov základných škôl a ich technickej vybavenosti v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci na riešenie platobnej schopnosti zdravotníckych poisťovní z prostriedkov Všeobecnej pokladničnej správy.
Vláda SR zároveň uložila ministerke financií SR uvoľniť čiastku 400 mil. Sk zo Všeobecnej pokladničnej správy pre zdravotné poisťovne na riešenie platobnej schopnosti zdravotných poisťovní na úhradu záväzkov zdravotných poisťovní za neuhradené lieky v lekárňach, aby sa zabránilo negatívnemu dopadu v zásobovaní s liekmi a tým k ďalšiemu zaťaženiu občanov SR.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu.
Dohoda je v súlade so slovenským právnym poriadkom a so všeobecne uznávanými zásadami medzinárodného práva. Dohoda vytvorí legislatívny rámec pre rozširovanie spolupráce v oblasti cestovného ruchu medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou, umožní lepšiu vzájomnú informovanosť, upevní existujúce pracovné kontakty a návštevnosť.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala vzala na vedomie Správu o spotrebe antibiotík a vývoj rezistencie na antibiotiká vo veterinárnej a humánnej medicíne.
Vláda SR po prerokovaní predloženej správy vyjadrila súhlas s jej predložením predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky na prerokovanie v Národnej rade Slovenskej republiky.
Správu predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč a minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s členstvom Slovenskej republiky v Medzinárodnom centre pre štúdium ochrany a reštaurovania kultúrnych pamianok ICCROM /International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property/.
Základné funkcie ICCROM sú zhromažďovať, skúmať a dávať do obehu dokumentáciu týkajúcu sa ochrany a reštaurovania kultúrnych pamiatok, koordinovať, podnecovať alebo iniciovať výskum, poskytovať poradenskú a technickú pomoc, organizovať alebo spolupracovať na príprave medzinárodných vzdelávacích kurzov pre odborníkov, spolupracovať na zvyšovaní štandardu reštaurátorských prác a podporovať iniciatívy, ktoré napomáhajú utvárať lepšie podmienky na ochranu a reštaurovanie kultúrnych pamiatok.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu Rady ministrov Poľskej republiky Jerzyho Buzeka v Slovenskej republike dňa 31. 5. 2000.
Správu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a zmenila gestora úlohy v bode C.13. z uznesenia vlády SR č. 321 zo dňa 28. apríla 1999 prijatého k správe o ustanovujúcom zasadnutí zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín z ministra kultúry SR na ministra zahraničných vecí SR.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh opatrení na zabezpečenie plnenia úloh z uznesení Národnej rady SR č. 854, 861, 864, 866, 871 a 872/2000 prijatých na 31. schôdzi Národnej rady SR. Úlohy, zadané týmito uzneseniami, vláda SR preniesla do svojho uznesenia a uložila ich príslušným členom vlády zabezpečiť.
Návrh predložil predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zvýšenie limitu na reprezentačné výdavky a dary pre rozpočtovú kapitolu Ministerstva spravodlivosti SR - civilnú časť na rok 2000.
Vedenie Ministerstva spravodlivosti SR vyvíja v súčasnosti aktívnejšiu politiku v oblasti zahraničných stykov než tomu bolo v minulosti. Súčasťou tejto medzinárodnej spolupráce sú bilaterálne vzťahy a činnosť zameraná na integráciu Slovenskej republiky do európskych štruktúr. Dôležitá je najmä účasť zahraničných partnerov na Slovensku ako aj organizovanie seminárov, prednášok a pracovných stretnutí s účasťou zahraničných lektorov, ktoré umožňujú získať informácie a skúsenosti dôležité pre našu spoluprácu v rámci integrácie do Európskej únie.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu vlády Slovenskej republiky o plnení Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky.
Predkladaný návrh hodnotenia je spracovaný v rovnakej štruktúre ako Programové vyhlásenie vlády. V jednotlivých kapitolách správy sú stručne zhrnuté programové ciele, na ktoré nadväzuje podrobne spracovaný prehľad už dosiahnutých výsledkov a popis aktivít a zámerov, ktoré utvárajú predpoklady pre naplnenie programových cieľov do konca funkčného obdobia vlády.
Správu predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Zámer a postup privatizácie majetkovej účasti štátu v spoločnosti SPP, š.p.. Vláda SR predpokladá riešiť ďalší vývoj vlastníckych vzťahov v SPP, š.p. tak, že po transformácii š.p. na akciovú spoločnosť ostane 51% akcií vo vlastníctve štátu a 49% akcií sa ponúkne na privatizáciu, pričom z hľadiska privatizácie prichádzajú do úvahy priamy predaj strategickému investorovi alebo predaj na burze cenných papierov alebo kombinácia dvoch vyššie uvedených alternatív.
Vláda SR uložila predsedovi vlády SR predložiť na rokovanie NR SR Zámer postupu a privatizácie SPP, š.p. v zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Materiál predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Program štátnej pomoci na rozvoj okresov s vysokou mierou nezamestnanosti a Návrh Kritérií na realizáciu Programu štátnej pomoci na rozvoj okresov s vysokou mierou nezamestnanosti.
Program štátnej pomoci na rozvoj okresov s vysokou mierou nezamestnanosti je vytvorený na podporu okresov zaradených v Integrovanom pláne regionálneho a sociálneho rozvoja regiónov SR do tzv. prioritného regiónu v rámci regiónov Slovensko-východ, Slovensko-severozápad a Slovensko-juhozápad, do ktorého sa má koncentrovať finančná pomoc z predstupových fondov, ale aj z rozpočtových prostriedkov určených na podporu regiónov. Program chce prostredníctvom štátnej pomoci vo forme dotácií zvýšiť hospodársku aktivitu a tvorbu nových pracovných miest v postihnutých okresoch prostredníctvom podpory malých podnikateľov.
Návrh predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o realizácii a stave projektov trilaterálnej spolupráce podporených zo štátneho rozpočtu v roku 1999.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o vyhodnotení doterajšieho priebehu procesu racionalizácie siete základných a stredných škôl v Slovenskej republike.
Informáciu predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o pokusnom overovaní spôsobu riadenia škôl na základe § 58 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
Informáciu predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch 5. zasadnutia Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite.
Informáciu predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o zakúpení dvoch služobných vozidiel pre ústavných činiteľov Najvyššieho kontrolného úradu SR.
Informáciu predložil predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Jozef Stahl.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o plnení Koncepcie komunikačnej stratégie vlády Slovenskej republiky pre prípravu obyvateľstva na členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii za obdobie 1. polroka 2000.
Informáciu predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie materiál - Názory občanov Slovenska na aktuálne otázky spoločnosti (Informatívna správa z prieskumu verejnej mienky).
Materiál predložil predseda Štatistického úradu Slovenskej republiky Peter Mach.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Analýzu politík krajín Európskej únie, Českej republiky, Maďarska a Poľska zameraných na tvorbu nových pracovných miest.
Analýzu predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o vyhodnotení financovania projektov podporujúcich regionálny rozvoj v roku 1999.
Informáciu minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna.

Vláda SR prerokovala a po zvážení všetkých okolností schválila Návrh na použitie zostatku finančných prostriedkov z realizácie humanitárnej pomoci pre slovenské gymnázium v Báčskom Petrovci v Juhoslovanskej zväzovej republike na dokončenie rekonštrukcie gymnázia v Báčskom Petrovci a humanitárnu pomoc pre obyvateľov Čečenska.
Vláda SR uložila ministrovi hospodárstva SR pri čerpaní zostatku finančných prostriedkov z realizácie humanitárnej pomoci pre slovenské gymnázium v Báčskom Petrovci v Juhoslovanskej zväzovej republike zabezpečiť ich použitie vo výške 730.000 Sk na dokončenie rekonštrukcie gymnázia v Báčskom Petrovci a vo výške 152.642,80 Sk na humanitárnu pomoc pre obyvateľov Čečenska.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na odvolanie predsedu Správy štátnych hmotných rezerv a poverenie riadením Správy štátnych hmotných rezerv SR.
Vláda SR odvoláva Jána Odzgana z funkcie predsedu Správy štátnych hmotných rezerv SR dňom 12.7.2000 a poveruje Stanislava Rajeca riadením Správy štátnych hmotných rezerv SR dňom 12.7.2000.
Návrh predložil predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda.

 

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava, 12. júla 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa predsedu vlády SR