Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 9. augusta 2000

Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 111. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie sú prítomní:
podpredseda vlády SR Pál Csáky /ZPC/, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.
Neprítomného ministra zastupuje štátny tajomník.

Z programu boli stiahnutné:

Zlepšenie právneho a regulačného rámca na podporu podnikania a investícií.
Predložili: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš
            a minister hospodárstva SR

Návrh Koncepcie agrárnej a potravinovej politiky SR do roku 2005 a Koncepcie lesníckej politiky SR do roku 2005.
Predložil: minister pôdohospodárstva SR

Návrh programov poskytovania príspevkov na výstavbu nájomných bytov, poskytovania príspevkov na výstavbu technickej vybavenosti a poskytovania príspevkov na odstraňovanie systémových porúch bytových domov.
Predložil: minister výstavby a regionálneho rozvoja SR

Návrh na zmenu úloh B.1 a B.5 uznesenia vlády SR č. 472 z 21. 6. 2000.
Predložila: ministerka financií SR

Alternatívne usporiadanie miestnej štátnej správy.
Predložili: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš
            a minister vnútra SR

Do programu boli dodatočne doplnené:

Vyhlásenie vlády Slovenskej republiky k€pozvaniu Slovenska za člena Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.
Predkladá: predseda vlády SR

Návrh úhrady jednorázového finančného príspevku do Pracovného spoločenstva Podunajských krajín.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Sumarizácia záväzkov a rizík v štátnom rozpočte a návrh na viazanie výdavkov rozpočtových kapitol v roku 2000.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na vymenovanie JUDr. Petra Šveca do funkcie vedúceho Úradu Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na zmenu uznesenia vlády SR číslo 467 z 21. júna 2000.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č.373/1999 Z.z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády SR č. 166/2000 Z.z..
Predkladá: ministerka financií SR

* * * * *

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s Návrhom skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona o prostriedkoch verejných informácií.
Návrh zákona nie je v plnom rozsahu spracovaný v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Obsahuje viaceré nedostatky vecného charakteru a vyžaduje komplexnú legislatívno-technickú úpravu.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s Návrhom poslanca NR SR Róberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení záona NR SR č. 201/1996 Z.z., zákona č.156/1998 Z.z. a zákona č. 285/1999 Z.z..
Poslanecká novela zákona navrhuje začleniť do nášho právneho poriadku 9. september za Pamätný deň obetiam Holokaustu a obetí rasového násilia.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 495/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 562/1992 Zb., zákona NR SR č. 119/1994 Z.z., zákona NR SR č. 374/1994 Z.z. a zákona č. 358/1997 Z.z..
Návrh zákona reaguje na ekonomické aspekty súvisiace s reálnou tvorbou jeho zdrojov a zosúlaďuje niektoré ustanovenia zákona č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia so zákonom č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 76/1998 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona vychádza z právnych noriem Európskej únie, v ktorých je upravená problematika ochrany ozónovej vrstvy Zeme. Zákon vytvára súlad s Nariadením Rady EC/3093 o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu a s návrhom Nariadenia Rady 98/C286/06 o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu najneskôr od 1. januára 2004, od predpokladaného prijatia Slovenskej republiky do Európskej únie. V zákone sú tiež premietnuté zmeny Montrealského protokolu a rozhodnutia strán, ktoré boli prijaté na stretnutiach strán v Káhire a Pekingu, ako aj doterajšie skúsenosti z uplatňovania zákona v praxi.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov.
V predloženom návrhu zákona sa vypúšťajú ustanovenia, v ktorých sa ustanovujú podmienky a postup pri zápise za vlastníka do evidencie nehnuteľností.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona NR SR č. 232/1995 Z.z..
Predložená novela si kladie za cieľ zmeniť tie ustanovenia Notárskeho poriadku, ktoré spôsobujú v praxi viaceré problémy. Týka sa to najmä spresnenia podmienok výberového konania, spôsobu zbavovania mlčanlivosti notára a jeho zamestnancov, sprísnenia podmienok osvedčovania vydržania, ale aj zladenia a spresnenia terminológie používanej v zákone.
Materiál predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a schválila Legislatívny zámer návrhu zákona o štátnej štatistike.
Návrh obsahuje ciele, princípy a pojmy dôležité pre vypracovanie nového zákona o štátnej štatistike, ktorý bude úplne zosúladený s ekvivalentnými právnymi normami Európskeho spoločenstva.
Materiál predložil predseda Štatistického úradu SR Peter Mach.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh nariadenia vlády SR o pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica.
Zachované kultúrno-historické a krajinné prostredie, historická urbanistická štruktúra sídla so súborom kultúrnych pamiatok sú súčasťou nášho kultúrneho dedičstva. Hranice pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica sú súčasťou územia zapísaného v Zozname svetového dedičstva.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a schválila s pripomienkami Návrh legislatívneho zámeru zákona o regionálnom rozvoji. Vzhľadom k tomu, že doteraz nebola prijatá komplexná legislatívna úprava regionálneho rozvoja, uvedeným zákonom by sa mala vyplniť táto legislatívna medzera. Ide hlavne o vymedzenie inštitucionálneho zabezpečenia, definovanie obsahovej náplne a základných nástrojov jej uplatňovania. Vytvorením komplexného systému podpory regionálneho rozvoja na úrovni štátu i na úrovni vyššieho územného a správneho celku a legislatívna úprava tejto oblasti sa stávajú dôležitým momentom pri hodnotení pripravenosti SR na vstup do EÚ.
Návrh predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č.373/1999 Z.z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády SR č. 166/2000 Z.z.. Týmto nariadením sa zavádza preferenčná colná sadzba - 50% na dovoz viskóznych vlákien z rozvojových krajín. Zároveň sa zavádzajú dočasné colné kvóty na dovoz vybraného poľnohospodárskeho a priemyselného tovaru, v rámci ktorých bude colná sadzba nulová s platnosťou odo dňa vyhlásenia do 31. 12. 2000.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh nariadenia vlády SR o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite. Predložený návrh nariadenia vlády upravuje valorizáciu priemerného zárobku v súvislosti s úpravou náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite v závislosti od zmien vo vývoji miezd.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o plnení Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000 za obdobie od 1. januára do 30. júna 2000.
Správu predložil podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zapožičanie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 8. výročia schválenia Ústavy Slovenskej republiky:
Rad Ľudovíta Štúra I. triedy:

 • PhDr. Karol Ježík (in memoriam),
 • Ing. Michal Kováč, PhD,
Rad Ľudovíta Štúra II. triedy:
 • Mgr. Peter Jaroš,
 • PhDr. Ľubomír Lipták,
 • Prof. Bohdan Warchal,
Rad Ľudovíta Štúra III. triedy:
 • Prof. Agócs Zoltán, Csc.,
 • MUDr. Eva Siracká,
 • Prof. Milan Sládek,
 • Ing. Ján Husák,
Rad Bieleho dvojkríža I. triedy:
 • Franz Konig,
 • Samaranch Juan Antonio, markíz de Samaranch.

Návrh predložil podpredseda vlády SR pre ľudské práva, menšiny a regionálny rozvoj SR Pál Csáky.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Správu o realizácii programu PHARE v Slovenskej republike v roku 1999. Správa hodnotí programy, ktoré sa realizovali z prostriedkov vyčlenených pre SR v rámci Národného programu PHARE a programov TEMPUS, Pre-Ins, Programu pre veľké infraštrukturálne projekty a programu cezhraničnej spolupráce.
Správu predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Správu o plnení Koncepcie vzdelávania pracovníkov štátnej správy v rámci integračného procesu za obdobie prvého polroka 2000.
Koncepcia bola prijatá v súvislosti s plnením Akčného plánu SR a na základe plnenia krátkodobej priority Partnerstva pre vstup "Posilnenie inštitucionálneho a administratívneho potenciálu". Koncepcia vytvára základ pre zabezpečenie vzdelávacích aktivít v oblasti integrácie.
Správu predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Koncepciu reformy sociálneho poistenia v Slovenskej republike.
Cieľom reformy je vytvoriť taký systém účasti na sociálnom poistení, ktorý bude minimalizovať počet občanov, ktorí budú odkázaní na formy sociálnej pomoci, či niektorých častí štátnej sociálnej podpory.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala Návrh na použitie finančných prostriedkov získaných z privatizácie akcií Slovenských telekomunikácií, a.s. v roku 2000.
Vláda SR s pripomienkami schválila návrh na použitie majetku FNM SR v súlade s § 28 ods. 3 písm. b) body 4 až 8 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v roku 2000 vo výške 24 269 mil. Sk získaných z privatizácie akcií Slovenských telekomunikácií, a.s. v roku 2000. Vláda SR zároveň schválila návrh na použitie majetku FNM SR za účelom splatenia záväzkov FNM SR za dlhopisy vlastníkov bytových domov, ktoré fond nadobudol v súlade s § 24 ods. 9 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v roku 2000 vo výške 745 mil. Sk získaných z privatizácie akcií Slovenských telekomunikácií, a.s. v roku 2000.
Vláda SR poverila predsedu vlády SR predložiť návrh na použitie finančných prostriedkov získaných z privatizácie akcií Slovenských telekomunikácií, a.s. v roku 2000 na prerokovanie v Národnej rade Slovenskej republiky.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a schválila Správu o finančnej situácii v rezorte zdravotníctva a perspektíve financovania zdravotníctva do konca roku 2000.
Vláda SR vyjadrila súhlas s predložením Správy o finančnej situácii v rezorte zdravotníctva a perspektíve financovania zdravotníctva do konca roku 2000 Národnej rade Slovenskej republiky. Správa obsahuje analýzu súčasnej finančnej situácie rezortu s osobitným zameraním na bilanciu hospodárenia zdravotných poisťovní a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
Správu predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh Vyhodnotenia plnenia Národného programu prípravy Slovenskej republiky na členstvo v NATO /NP PRENAME/ v prvom polroku 2000. Predkladaný materiál je komlexným zhodnotením doterajších konkrétnych aktivít v zdokonaľovaní pripravenosti SR prijať pozvanie za člena Severoatlantickej aliancie.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a minister obrany SR Pavol Kanis.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vyslanie Vojsk Ministerstva vnútra SR na spoločné cvičenie "TRANS-CARPATIA 2000" mimo územia Slovenskej republiky v roku 2000. Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády predložiť uvedený návrh Národnej rade Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s účasťou delegácií Slovenskej republiky na Miléniovom Summite /6. - 8. 9. 2000/ a 55. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov /12. 9. - 22. 12. 2000/ v New Yorku. Vláda SR vyjadrila súhlas s návrhom smernice pre postup delegácií Slovenskej republiky na Miléniovom summite a 55. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch stretnutia predsedov vlád krajín višegrádskej skupiny v Prahe dňa 9. júna 2000. Vláda SR zároveň uložila príslušným členom vlády SR plniť úlohy, ktoré z predmetného stretnutia vyplynuli.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala Návrh na odvolanie a vymenovanie náhradníka stáleho zástupcu v Rade hospodárskej a sociálnej dohody SR. Vláda SR odvolala Tibora Šagáta bývalého ministra zdravotníctva SR a vymenovala za náhradníka stáleho zástupcu v Rade hospodárskej a sociálnej dohody SR nového ministra zdravotníctva SR Romana Kováča.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala Návrh na zmenu predsedu Koordinačnej rady na ochranu a podporu zdravia. Vláda SR odvolala z funkcie predsedu Koordinačnej rady na ochranu a podporu zdravia Tibora Šagáta a menovala do tejto funkcie nového ministra zdravotníctva SR Romana Kováča.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč.

Vláda SR prerokovala Návrh na odvolanie a vymenovanie člena Vládneho výboru pre posudzovanie a navrhovanie štátnych záruk na financovanie a poisťovanie vývozných úverov so štátnou podporou. Vláda SR odvolala z funkcie člena Vládneho výboru pre posudzovanie a navrhovanie štátnych záruk na financovanie a poisťovanie vývozných úverov so štátnou podporou Ing. Viktora Meszárosa a vymenovalal do tejto funkcie Ivana Rosivala, štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva SR.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac august 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovalala Návrh na zmenu predsedu slovenskej časti Slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu.
Vláda SR odvolala z funkcie predsedu slovenskej časti Slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí SR Jána Figeľa a vymenovala do tejto funkcie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR Ivana Budiaka v súlade s článkom 7 Dohody medzi vládou Slovenskej trepubliky a vládou Poľskej republiky o cezhraničnej spolupráci.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom úhrady jednorázového finančného príspevku do Pracovného spoločenstva Podunajských krajín (ARGE) vo výške 23.548,- ATS. Finančné prostriedky budú použité na realizáciu pamätného diela, ktorým budú ocenené významné osobnosti - zakladatelia Spoločenstva pri príležitosti 10. výročia jeho vzniku.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Hodnotenie činnosti Exportno-importnej banky SR, Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, š.p.ú. a Konsolidačnej banky Bratislava, š.p.ú za rok 1999.
Informáciu predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová.

Vláda SR vymenovala JUDr. Petra Šveca do funkcie vedúceho úradu Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zmenu uznesenia vlády SR číslo 467 z 21. júna 2000, v tom zmysle, že upresňuje bod B.2.b) použitie na investície v rámci dotácií PPOK. Doplňuje sa použitie na postihnuté školské poľnohospodárske podniky, školské hospodárstva pri stredných odborných školách a pri stredných odborných učilištiach. Dopĺňa bod B.6 o písmeno f, na nákup novej závlahovej techniky a s ňou súvisiacej technológie a rekonštrukcie závlahovej techniky.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie materiál Účelové využitie prostriedkov štátneho rozpočtu, vyčlenených na realizáciu projektov zameraných na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny v r. 1999. Aktivity vlády SR, podpredsedu vlády SR, splnomocnenca vlády SR a sekretariátu splnomocnenca.
Materiál predložil podpredseda vlády SR pre ľudské práva, menšiny a regionálny rozvoj Pál Csáky.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o plnení uznesenia vlády SR číslo 79 z februára 2000.
Informáciu predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o výsledkoch spoločného slovensko-maďarského monitorovania vplyvu vodného diela Gabčíkovo na životné prostredie v zmysle medzivládnej Dohody z 19.4.1995.
Informáciu predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš a splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku Dominik Kocinger.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch 53. svetového zdravotníckeho zhromaždenia v Ženeve.
Informáciu predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch XXVI. plenárneho zasadnutia Stálej medzinárodnej komisie na skúšky ručných palných zbraní CIP konanom v dňoch 6. - 8. júna 2000 v Brne.
Informáciu predložil predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Dušan Podhorský.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o oficiálnej návšteve námestníka GT OSN Pina Arlacchiho v Slovenskej republike dňa 3.7.2000.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o 6. osobitnom zasadnutí Riadiacej rady Programu OSN pre životné prostredie (UNEP).
Informáciu predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o výsledkoch činnosti úradu pre verejné obstarávanie za 1. polrok roku 2000.
Správu predložil predseda Úradu pre verejné obstarávanie SR Ing. Rozália Molnárová.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie materiál Spotrebiteľský barometer 3. štvrťrok 2000 (informatívna správa z prieskumu verejnej mienky).
Materiál predložil predseda Štatistického úradu SR Peter Mach.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Sumarizáciu záväzkov a rizík v štátnom rozpočte a návrh na viazanie výdavkov rozpočtových kapitol v roku 2000.
Vláda SR schválila Návrh viazania výdavkov rozpočtových kapitol v roku 2000.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh opatrení na zlepšenie finančného zabezpečenia činnosti vysokých škôl v rokoch 2000 a 2001 a opatrení na zlepšenie situácie v oblasti používania informačných technológií na vysokých školách.
Vláda SR vyjadrila súhlas s uvoľnením finančných prostriedkov zo štátnych finančných aktív pre vysoké školy kapitoly Ministerstva školstva SR na rok 2000 vo výške 104 851 tis. Sk.
Cieľom vlády SR je vytvárať podmienky a podporovať aktvity v oblasti rozvoja informačnej spoločnosti a používania informačných technológií na vysokých školách.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 431 zo dňa 7.6.2000 k návrhu poskytnutia úveru Devín banke a.s. z prostriedkov štátnych finančných aktív, získaných vysporiadaním časti pohľadávok Slovenskej republiky voči Ruskej federácii na riešenie nepriaznivej finančnej situácie v Devín banke, a. s..
Vláda SR mení body A.1., A.2., A.3., B.1. a B.2 uznesenia vlády SR č. 431 zo 7.6.2000. Vláda SR súhlasí s tým, že pri poverení Devín banky, a. s. vysporiadaním časti pohľadávok Slovenskej republiky voči Ruskej federácii vo výške 60 mil. USD neboli uplatnené ustanovenia článku 2, 3 a 5 Zásad vlády SR pre postupy pri správe a vysporiadaní pohľadávok SR v zahraničí, schválené uznesením vlády SR č. 519 zo 6. 7. 2000.
Vláda SR zároveň súhlasí s tým, že v prípade úspechu Ministerstva financií SR v súdnom konaní a v rozsahu úspechu v spore s Devín bankou a.s. sa tieto prostriedky využijú na zvýšenie základného imania Devín banky, a.s..
Vláda SR uložila ministerke financií a odporučila guvernérovi Národnej banky Slovenska aktívne pôsobiť v smere znižovania rizika nárastu potencionálnych záväzkov Fondu na ochranu vkladov vyplývajúcich z garantovaných vkladov obyvateľov v Devín banke, a.s..
Návrh na zmenu uznesenia predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Vyhlásenie vlády SR k€pozvaniu Slovenska za člena Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj v tomto znení:

Vláda Slovenskej republiky prijala nedávne rozhodnutie o pozvaní Slovenska za nového člena Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) s veľkou radosťou. Vníma ho ako dôležitý prejav podpory a dôvery vyjadrený Slovensku zo strany hospodársky najvyspelejších krajín zoskupených v OECD.
Vláda SR toto rozhodnutie považuje za pozitívnu správu pre občanov Slovenskej republiky.
Pozvanie za člena OECD sa stáva významným medzníkom v integrácii Slovenskej republiky do priestoru stability a prosperity. Rozhodnutie o pozvaní SR za člena OECD je súčasne potvrdením podpory integračným ambíciám vládnej koalície, ktoré zakotvujú Slovensko v kruhu demokratických a hospodársky vyspelých krajín sveta, usilujúcich sa prispieť koordináciou svojich hospodárskych politík k hospodárskemu rastu a prosperite v širšom globálnom rozmere. Pozvanie Slovenskej republiky za člena organizácie potvrdzuje, že Slovensko už v súčasnosti dosahuje vysoký stupeň liberalizácie a otvorenosti ekonomiky, teda disponuje charakteristikami, ktorými sa v multilaterálnych hospodárskych vzťahoch vyznačujú predovšetkým hospodársky najvyspelejšie krajiny zoskupené v OECD.
Vláda Slovenskej republiky si je vedomá uznania, ktoré sa dostáva Slovensku pozvaním za člena OECD. Je však pripravená sústrediť sa najmä na zvládnutie záväzkov, ktoré na seba členstvom preberie. Vláda je odhodlaná urobiť všetky potrebné opatrenia, aby boli prijaté záväzky v oblasti medzinárodných investícií, v liberalizácii kapitálových tokov a služieb v dohodnutom harmonograme splnené. Vláda si uvedomuje, že v období globalizácie svetového hospodárstva je politika otvorenosti pádnou odpoveďou na potrebu zvýšiť výkonnosť aj slovenskej ekonomiky a dostať ju na kvalitatívnu úroveň zodpovedajúcu jej potenciálu.
Pozvanie Slovenska za 30. člena OECD je pre vládu mocným impulzom pre dôsledné zasadenie sa o naplnenie domácich reforiem, bez ktorých by nebolo možné úspešne zvládnuť integráciu Slovenska do ostatných významných politických, bezpečnostných či hospodárskych zoskupení demokratického sveta, ktoré v našich prirodzených ašpiráciách predstavujú NATO a Európska únia.
Vláda Slovenskej republiky oceňuje, že jej cieľ ukončiť čím skôr prístupový proces SR do OECD podporili všetky členské krajiny organizácie. Vládu SR teší skutočnosť, že v zložitých záverečných rokovaniach sa mohla oprieť o silnú podporu krajín Vyšehradskej spolupráce, ktoré dosiahli miesto v organizácii.
Vláda Slovenskej republiky je presvedčená o tom, že členstvo v OECD upevní postavenie Slovenska v medzinárodných vzťahoch a je pripravená podieľať sa na činnosti organizácie ako rovnocenný partner terajším členským krajinám.

Návrh predložil predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda.

 

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava, 9. augusta 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa predsedu vlády SR