Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 16. augusta 2000

Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 112. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Z programu boli stiahnutné:

Návrh koncepcie vzdelávania vo verejnej správe, ako východisko obsahového, legislatívneho a finančného zabezpečenia realizácie vzdelávania vo verejnej správe.
Predložili minister vnútra SR a minister školstva SR.

Návrh zabezpečenia podmienok vzniku jednotnej dopravnej polície.
Predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Správa o postupoch prác na aktualizácii optimálnej siete zdravotníckych zariadení.
Predložil minister zdravotníctva SR.

Návrh Koncepcie nového spôsobu financovania ochrany životného prostredia a časový a vecný harmonogram konkrétnych opatrení v súlade s požiadavkami EÚ na kvalitu životného prostredia, ako aj na výsledky screeningu sektoru životného prostredia.
Predložil minister životného prostredia SR.

Správa o povodniach na vodných tokoch v Slovenskej republike v jarných mesiacoch roka 2000 s návrhom na riešenie nákladov a spôsobených škôd.
Predložil minister pôdohospodárstva SR.

Vláda SR pre neaktuálnosť stiahla z rokovania Návrh na zrušenie úlohy B.7. uznesenia vlády Slovenskej republiky č.198/1999 uloženej ministrovi práce, sociálnych vecí a rodimy SR.
Predložil: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Do programu boli dodatočne doplnené:

Návrh na doplnenie uznesenia vlády SR číslo 485 z 21.6.2000 k návrhu na oddĺženie štátnych zdravotníckych zariadení a zdravotných poisťovní vrátane zrušenej zdravotnej posiťovne Perspektíva.
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Návrh na odvolanie predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Účasť delegácie vlády Slovenskej republiky na Národnom dni Slovenskej republiky na Svetovej výstave EXPO 2000 v Hannoveri.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh na uzavretie Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1998 Z.z. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.
Predkladá: minister kultúry SR

* * * * *

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko.
Návrh zákona si kladie za cieľ zdôrazniť význam osobnosti Milana Rastislava Štefánika pre novodobé dejiny Slovenska.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zásad zabezpečenia leteckej prepravy ústavných činiteľov Slovenskej republiky a zahraničných štátnych predstaviteľov, ako aj ďalšej leteckej činnosti v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR.
Vláda SR zároveň uložila podpredsedom vlády, ministrom a vedúcim ostatných ústredných orgánov štátnej správy dodržiavať schválené zásady pri využívaní leteckej prepravy v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o plnení útlmového programu v odvetví rudného baníctva (Návrh ďalšieho zabezpečenia likvidácie a sociálnych nárokov uvoľnených pracovníkov).
Vláda SR zároveň vyjadrila súhlas s pokračovaním útlmového programu rudného baníctva, likvidáciou a zabezpečením banských diel a povrchových objektov nezaradených do útlmového programu na lokalitách Sirk - Železník, Rákoš, Vyšná Slaná, Dobšiná, Licince, Kokava, Kišovce, Stará Kremnička - Kotlište, Sinec, Hnúšťa - Samo a lomu Polom pri Hnúšti.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Správu o možnostiach nadobúdania tuzemských nehnuteľností cudzozemcami v súčasnosti a návrh na ich ďalšiu liberalizáciu.
Návrh materiálu sa zaoberá konkrétnym plnením jedného zo záväzkov, ktorý súvisí s uvoľnením nadobúdania tuzemských nehnuteľností pre cudzozemcov v rámci novely Devízového zákona , prípadne legislatívnou úpravou osobitných zákonov upravujúcich nakladanie s tuzemskými nehnuteľnosťami. Súčasťou materiálu je návrh na ďalšie uvoľnenie nadobúdania tuzemských nehnuteľností, ako aj návrh na prechodné obdobie pri rešpektovaní článkov medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná, vrátane zabezpečenia zodpovedajúcej ochrany nehnuteľností nediskriminačného charakteru osobitnými zákonmi.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Správu o zrealizovaní vysporiadania pohľadávky v zahraničí formou dovozu liekov a zdravotníckych pomôcok z Indickej republiky.
Vláda SR zároveň uložila ministrovi zdravotníctva zabezpečiť vymáhanie pohľadávky v zahraničí. Návrh predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov Slovenskej republiky do dobrovoľného fondu Rady Európy pre prípravu Európskej konferencie proti rasizmu, rasovej diskriminácii, xenofóbii a súvisiacej intolerancii "Všetci sú rôzni, všetci sú rovnakí: Od teórie k praxi " vo výške 15 000,- FRF.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov na sociálne účely.
Vláda SR zároveň uložila ministerke financií SR uvolniť finančné prostriedky z kapitoly Všeobecná pokladničná správa v sume 29 504 tis. SK do rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a rozpočtových kapitol krajských úradov. Finančné prostriedky sú určené pre neštátne subjekty, ktoré zabezpečujú sociálne služby, sociálne poradenstvo, sociálnu prevenciu a rozvoj ľudských zdrojov.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a schválila Správu o plnení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za prvý polrok 2000.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmőgnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Žiadosť o pôžičku z Rozvojovej banky Rady Európy pre Projekt financovania infraštruktúry obcí a výstavby bytov pre ľudí s nízkymi príjmami vo výške 8 090 000,-EUR. Vláda SR zároveň schválila Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, š.p.ú. ako prijímateľa a ručiteľa pôžičky z Rozvojovej Banky Rady Európy.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila s pripomienkami Návrh na vydanie rozhodnutí, ktorými sa menia alebo rušia rozhodnutia alebo ich časti o privatizácii podnikov alebo ich častí: ZDROJ Košice, š.p. OZ 11-01 Košice so sídlom Košice, Žilinské tlačiarne, š.p. so sídlom Žilina, Závody ťažkého strojárstva, Dubnica nad Váhom, š.p. OZ Vyhne so sídlom Vyhne, Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, š.p. so sídlom Žilina, Kameňolomy a štrkopieskovne, Zlaté Moravce, š.p. so sídlom Zlaté Moravce, NIBACO, š.p. so sídlom Bratislava, Stavebná doprava a mechanizácia Žilina, š.p. so sídlom Žilina, Výskumný ústav koľajových vozidiel, š.p. Praha, pobočka Poprad so sídlom Poprad, Rudné bane, š.p. so sídlom v Banskej Bystrici, Banský závod Talcum Hnúšťa, Východoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, š. p. so sídlom Spišská Nová Ves, výrobňa Spiš - Grétla a strojnostavebný závod, Prešov, Výskumno-vývojový ústav pozemných stavieb NOVA, š.p. so sídlom Bratislava, SLOV-AIR, š.p. Bratislava.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na vydanie rozhodnutí, ktorými sa menia alebo rušia rozhodnutia o privatizácii podnikov: Slovenské liečebné kúpele, š.p. so sídlom Piešťany, Východoslovenské žriedla, š.p. so sídlom Prešov, Novácke chemické závody, š.p. so sídlom Nováky a Slovnaft, š.p. so sídlom Bratislava.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na vydanie rozhodnutí, ktorými sa menia časti rozhodnutí Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR o privatizácii podnikov: Štátny majetok "Valaská Belá", š.p. so sídlom Valaská Belá, Žrebčín Nový Tekov, š.p. so sídlom Nový Tekov, Žrebčín "Motešice", š.p. so sídlom Motešice, Žrebčinec Veľký Šariš, š.p. so sídlom Veľký Šariš, Výskumný a šľachtiteľský ústav zemiakársky, š.p. so sídlom Veľká Lomnica, Výskumný ústav mliekárenský, š.p. so sídlom Žilina, Šľachtiteľská stanica Horná Streda, š.p. so sídlom Horná Streda, Šľachtiteľská stanica Levočské Lúky, š.p. so sídlom Levoča.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Bardejov - časť Zubné stredisko Bardejov.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Partizánske, časť OZS - detské, Hrnčírikova ul. 194/5.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová-

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Fakultná nemocnica s poliklinikou akad. L. Dérera v Bratislave, Zubné stredisko, Žabotova 3.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a povolila výnimku podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov na peňažný vklad do spoločnosti Globtel GSM, a.s. pre štátne podniky:
Slovenský plynárenský priemysel, š. p. Bratislava vo výške 134 000 tis. Sk, Západoslovenské energetické závody, š.p. Bratislava vo výške 67 000 tis. Sk, Stredoslovenské energetické závody, š.p. Žilina vo výške 67 000 tis. Sk, Východoslovenské energetické závody, š.p. Košice vo výške 67 000 tis. Sk na zvýšenie základného imania spoločnosti Globtel GSM, a.s. so sídlom Bratislava
, ktorej sú uvedené štátne podniky akcionármi.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na vypovedanie Dohody medzi vládou ČSSR a vládou ZSSR o zjednodušenom spôsobe prekračovania štátnych hraníc občanmi s trvalým pobytom v pohraničných obciach č. 53/1986 Zb..
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o vzájomnej administratívnej pomoci vo veciach predchádzania, preverovania a postihovania porušenia colných predpisov.
Predmetná dohoda umožňuje užšiu spoluprácu colných správ obidvoch štátov, obvzlášť v oblasti pomoci pri predchádzaní, preverovaní a postihovaní colných podvodov v súvislosti s nedovoleným obchodom s omamnými a psychotropnými látkami.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na zmenu Dohody medzi vládou SR a Švajčiarskou spolkovou vládou o výmene stážistov zjednodušenou formou výmeny verbálnych nót, ktorou sa umožní, aby na základe tejto dohody mohli byť v rámci stáží zamestnaní občania vo veku 18 až 35 rokov.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom Protokolu medzi vládou SR a vládou Maďarskej republiky o zmene Dohody medzi vládou SR a vládou Maďarskej republiky o vzájomnom zamestnávaní občanov.
Zmena dohody umožní, aby mohol byť zamestnaný vyšší počet občanov na území štátu druhej zmluvnej strany a zároveň prinesie do právomoci orgánov zodpovedných za vykonávanie dohody možnosť ďalších zmien ročných počtov.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas Návrhom na ratifikáciu Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov proti bezpečnosti námornej plavby z 10. 3. 1988 Slovenskou republikou.
Slovenská republika sa po ratifikácii daného dohovoru a Rímskeho protokolu z roku 1988 o potláčaní protiprávnych činov proti bezpečnosti pevných plošín umiestnených na morskej plytčine stane zmluvnou stranou všetkých medzinárodných mnohostranných zmlúv univerzálnej povahy, prijatých do konca roku 1998, týkajúcich sa prevencie a potláčania medzinárodného terorizmu v systéme Organizácie spojených národov.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Rímskym protokolom z roku 1988 o potláčaní protiprávnych činov proti bezpečnosti pevných plošín umiestnených na podmorskej plytčine z 10. marca 1988 podpísaným Československou socialistickou republikou 9. marca 1989, signatárskym štátom ktorým sa Slovenská republika stala na základe notifikácie generálnemu tajomníkovi Medzinárodnej námornej organizácie 21. septembra 1993.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas so zmenou uznesenia vlády č. 562/2000 z 12. júla 2000 k návrhu na uzavretie Protokolu pozmeňujúceho Európsky dohovor o cezhraničnej televízii.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a schválila Vstup Slovenskej republiky do medzinárodného neziskového združenia INTAS zriadeného z iniciatívy Európskej komisie pre podporu rozvoja vedy v krajinách Spoločenstva nezávislých štátov a na vedeckú spoluprácu s vedcami týchto krajín.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a zmenila uznesenie vlády SR č. 554 z 18. 8. 1998 k návrhu koncepcie spolupráce SR s Organizáciou Spojených národov pre priemyselný rozvoj /UNIDO/ na roky 1998 - 2001 a na zriadenie Centra UNIDO v Bratislave.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s účasťou delegácie Slovenskej republiky na 11. medzinárodnej konferencii legálnej metrológie v Londýne 9. až 13. 10. 2000.
Návrh predložil predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Dušan Podhorský a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch 23. Osobitného zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku 5. - 9. 6. 2000 "Ženy 2000: rovnoprávnosť pohlaví, rozvoj a mier pre 21. storočie".
Správu predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zmien a doplnkov štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre zahraničných Slovákov, ktorými sa vznik, činnosť a jeho umiestnenie presúvajú do Domu zahraničných Slovákov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko a splnomocnenec vlády Claude Baláž.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR, splatných v I. štvťroku 2000, so zameraním na dodržiavanie zákonnosti pri poskytovaní dávky sociálnej pomoci.
Návrh predložil vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na doplnenie uznesenia vlády SR čť. 883 zo dňa 13. októbra 1999 - k návrhu Koncepcie rezortu Ministerstva obrany do roku 2002 s výhľadom do roku 2010 o BOD B.4 tohoto znenia:
Vláda SR ukladá ministrovi zahraničných vecí SR, ministrovi obrany SR a ministrovi vnútra SR vypracovať Koncepciu bezpečnostného systému Slovenskej republiky v spolupráci s ostatnými ministerstvami a Ústrednými orgánmi štátnej správy a predložiť ju na rokovanie Rady obrany štátu a následne na rokovanie vlády SR
.
Návrh predložil vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zmenu uznesení vlády SR č. 375 z 12.5.1999 k správe o súčasnom stave riešenia problematiky elektronického obchodovania a č. 6 z 12.1.2000 k návhu Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000.
Z dôvodu, že legislatíva v oblasti elektronického obchodu a elektronického podpisu v samotnej Európskej únii sa zjednocuje až v súčasnom období, nie je účelné ani reálne, aby bol návrh zákona o elektronickom obchode predložený v zmysle uznesenia vlády SR č. 375/1999 alebo v zmysle Plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2000.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a zrušila pre ministerku financií SR úlohu B.3. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 238 z 24. marca 1999.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a zrušila bod B.3. uznesenia vlády SR č. 31 zo dňa 19. januára 2000, ktorým bolo uložené ministerke financií v spolupráci s ministrom vnútra vydať vyhlášku o financovaní výdavkov na záchranné práce pri povodniach. Vzhľadom na legislatívne prekážky právnu úpravu o financovaní týchto výdavkov bude možné vydať až po nadobudnutí účinnosti novokoncipovaného zákona o vodách.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu č. 9 v mesiaci november v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000, ktorým sa mení dopĺňa zákon NR SR č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohy z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000 uvedené pod por.č. 10 na mesiac február - legislatívny zámer návrhu zákona o civilnej službe a por.č. 10 na mesiac máj - návrh zákona o civilnej službe.
Zrušenie uvedených úloh sa navrhuje v súvislosti so schválením poslaneckého návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 207/1995 Z.z. o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR, zákona SNR č.83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov SR pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti a zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona NR SR č. 387/1996 Z.z..
Návrh predložil minister obrany SR Pavol Kanis.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zrušenie úloh: "Návrh legislatívneho zámeru zákona o evidencii bytov" a "Návrh zákona o evidencii bytov".
Návrh predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s poskytnutím mimoriadnych finančných prostriedkov na zabezpečenie prípravy a účasti športových reprezentantov SR na Hrách XXVII. olympiády a Hrách XI. paralympiády v Sydney.
Vláda SR uložila ministerke financií SR uvoľniť finančné prostriedky zo štátnych aktív do kapitoly školstva v celkovej sume 14 700 tis. Sk na výdavky spojené s prípravou a účasťou športových reprezentantov na Hrách XXVII. olympiády a Hrách XI. paralympiády v Sydney.
Vláda SR zároveň uložila ministrovi školstva SR v spolupráci so Slovenským olympijským výborom a Slovenským paralympijskym výborom zabezpečiť účelové a hospodárne použitie finančných prostriedkov. Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a schválila Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac august 2000.
Materiál predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie "Východiská financovania verejnej správy v súlade s koncepciou decentralizácie a modernizácie verejnej správy".
Uvedený materiál predložila ministerka financií na základe uznesenia vlády SR č. 695/1999 k stratégii reformy verejnej správy v SR a uznesenia vlády SR č. 230/2000 ku koncepcii decentralizácie a modernizácie verejnej správy.
Materiál sa zaoberá zhodnotením verejných financií a predpokladov pre fiškálnu decentralizáciu a formuluje sa vzťah fiškálnej politiky k reforme verejnej správy a fiškálnej decentralizácie. V súlade s tým sa navrhujú zmeny financovania verejnej správy s osobitným zameraním na územnú samosprávu, t.j. obce a navrhované vyššie územné celky.
Materiál predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na uzavretie Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1998 Z.z. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.
Navrhovaná právna úprava deklaruje rovnosť všetkých registrovaných cirkví a náboženských spoločností pred zákonom a umožní im uzatvárať zmluvy o vzájomnej spolupráci so štátom.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a doplnila uznesenie vlády SR číslo 485 z 21.6.2000 k návrhu na oddĺženie štátnych zdravotníckych zariadení a zdravotných poisťovní vrátane zrušenej zdravotnej poisťovne Perspektíva nasledovne:
- vláda SR poveruje predsedu vlády SR predložiť Návrh na oddĺženie štátnych zdravotníckych zariadení a zdravotných poisťovní vrátane zrušenej zdravotnej poisťovne Perspektíva Národnej rade Slovenskej republiky
.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na odvolanie JUDr. Štefana Harabína z funkcie predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a schválila Účasť delegácie vlády Slovenskej republiky na Národnom dni Slovenskej republiky na Svetovej výstave EXPO 2000 v Hannoveri.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerušila rokovanie o Audite súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti.
Materiál predložil podpredseda vlády SR Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch 17. plenárneho zasadnutia Medzinárodného výboru pre normalizáciu, metrológiu a certifikáciu Spoločenstva nezávislých štátov, konaného v dňoch 19.-22.6.2000 v Tbilisi.
Informáciu predložil predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Dušan Podhorský.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch procesu privatizácie a transformácie za I. polrok 2000.
Správu predložila ministerka pre správu a privatizáciu SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zapojenie Slovenskej republiky do projektu z iniciatívy UNCTADu a IFADu na posilnenie národných kapacít účtovného výkazníctva a audítorstva.
Vláda SR zároveň poverila ministerku financií SR v spolupráci so stavovskými organizáciami a Ekonomickou univerzitou zabezpečovať úlohy spojené so zapojením Slovenskej republiky do projektu a vytvoriť organizačno-technické predpoklady na jeho vecnú realizáciu v podmienakch Slovenskej republiky.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

 

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava, 16. augusta 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa predsedu vlády SR