Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 23. augusta 2000

Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 113. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie sú prítomní: podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš, minister vnútra SR Ladislav Pittner, minister obrany SR Pavol Kanis, guvernér Národnej banky Slovenska Marián Jusko, generálny prokurátor SR Milan Hanzel.
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Z programu boli stiahnutné:

Štátne programy na rozvoj malého a stredného podnikania v roku 2000.
Predložil: minister hospodárstva SR

Návrh na financovanie zdravotníckej starostlivosti v 2. polroku 2000.
Predložil: minister zdravotníctva SR

Návrh na vymenovanie predsedu, podpredsedu a členov Dozornej rady Slovenského pozemkového fondu.
Predložil: minister pôdohospodárstva SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
Predložil: minister vnútra SR

Do programu boli dodatočne doplnené:

Návrh na rozdelenie finančných prostriedkov v rozpočtovej kapitole Všeobecná pokladničná správa na financovanie obstarania služobných bytov pre vojakov, policajtov a colníkov.
Predkladá: ministerka financií SR

* * * * *

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s návrhom poslancov Národnej rady SR A. Malíkovej a J. Pašku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 193/1994 Z.z. o prídavkoch na deti v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov a mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Koncepciu vzdelávania vo verejnej správe, ako východisko obsahového, legislatívneho a finančného zabezpečenia realizácie vzdelávania vo verejnej správe.
Cieľom koncepcie vzdelávania vo verejnej správe je vyvoriť efektívne fungujúci systém celoživotného vzdelávania ľudských zdrojov v štátnej správe a v územnej samospráve ako prostriedok na plnenie náročných úloh decentralizovanej, modernej verejnej správy v SR a úloh súvisiacich s prípravou SR na vstup do Európskej únie.
Vláda SR uložila ministrom a vedúcim ostatných ústredných orgánov štátnej správy zabezpečovať vzdelávanie vo verejnej správe v súlade so svojou pôsobnosťou a koncepciou vo väzbe na proces decentralizácie a modernizácie verejnej správy.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner a minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh Koncepcie nového spôsobu financovania ochrany životného prostredia a časový a vecný harmonogram konkrétnych opatrení v súlade s požiadavkami EÚ na kvalitu životného prostredia, ako aj na výsledky screeningu sektoru životného prostredia.
Cieľom Koncepcie je formulovať koncepčné prístupy k finančnej stratégii a politike v oblasti životného prostredia SR so zameraním na štruktúru zdrojového zabezpečenia environmentálnych opatrení, disproporciu, vyplývajúcu z existujúceho stavu životného prostredia SR a požiadaviek EÚ na kvalitu životného prostredia členských krajín a možnosti rozšírenia existujúceho spektra finančných zdrojov, použiteľných na environmentálne opatrenia v SR.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a schválila Program poskytovania dotácií na výstavbu nájomných bytov, Program poskytovania dotácií na výstavbu technickej vybavenosti a Program poskytovania dotácií na odstraňovanie systémových porúch bytových domov.
Program poskytovania dotácií na výstavbu nájomných bytov je určený mestám a obciam, ktoré nemajú dostatok finančných prostriedkov, aby financovali ich výstavbu v podmienkach regulovaného nájomného, ktorého výšku určuje štát.
Rovnako program poskytovania dotácií na výstavbu technickej vybavenosti je určený mestám a obciam. Štát poskytuje dotáciu na výstavbu, keďže správcovia sietí nevytvárajú dostatok finančných prostriedkov na novú výstavbu, lebo majú štátom regulované ceny jednotlivých médií. Preto aj poskytovanie dotácií je rozšírené tak na infraštruktúru pre bytové , ako i rodinné domy.
Program poskytovania dotácií na odstránenie systémových porúch je určený na odstránenie tých porúch bytových domov, postavených panelovou technológiou, ktoré nie sú zapríčinené zanedbaním údržby a opráv, ale ktoré vznikli v dôsledku použitej technológie výstavby.
Návrh predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh Realizácie koncepcie koncentrácie priemyselno-právnej agendy na jeden súd s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky.
Vláda SR zároveň poverila ministra spravodlivosti SR zabezpečiť vykonávanie legistívnych zmien v dotknutých právnych predpisoch tak, aby nadobudli účinnosť v priebehu roku 2001.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Návrh na organizačno-technické zabezpečenie zriadenia Úradu pre finančný trh.
Úrad pre finančný trh sa zriaďuje ako orgán štátnej správy pre oblasť kapitálového trhu a poisťovníctva ku dňu 1. novembra 2000.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o doplnkových opatreniach na budovanie dôvery a bezpečnosti.
Predkladaný návrh zodpovedá záujmom zahraničnej politiky Slovenskej republiky, je v súlade s právnym poriadkom SR a so záväzkami vyplývajúcimi pre SR z platných medzinárodných zmluvných dokumentov. Vláda SR splnomocnila ministra obrany a ako alternáta štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR na podpis dohody.
Návrh predložil minister obrany SR Pavol Kanis a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o vedecko-technickej spolupráci. Táto dohoda po svojom prijatí nahradí dohodu z roku 1991.
Vláda SR zároveň poverila ministra školstva SR a ako alternáta veľvyslanaca Slovenskej republiky v Spojených štátoch amerických na podpis dohody.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Návrh na zabezpečenie finančných prostriedkov vyplývajúcich z bodu B.1. uznesenia vládySR č. 459/2000 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č.229/1994 Z.z. o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov.
Vláda SR vyjadrila súhlas s predloženým postupom riešenia zabezpečenia finančných prostriedkov potrebných na finančné krytie novelizácie nariadenia vlády SR č. 229/1994 o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov. Vláda SR zároveň uložila ministrovi školstva SR vykonať inventúru finančných prostriedkov potrebných na odstupné zamestnancom uvoľneným na základe novelizácie horeuvedeného nariadenia vlády a pripraviť návrh na rozdelenie finančných prostriedkov do rozpočtových kapitol.
Návrh predložili minister školstva SR Milan Ftáčnik a ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Odpočet uskutočnených transformačných krokov v rezorte zdravotníctva za roky 1999 - 2002 (I. vyhodnotenie).
Odpočet sa vzťahuje na úlohy termínované k júnu roku 2000 a po vecnej stránke sa týkajú organizácie a riadenia, financovania zdravotného poistenia, poskytovania zdravotnej starostlivosti, liekovej politiky, legislatívy a verejného zdravotníctva.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč.

Vláda SR prerokovala Návrh na vymenovanie člena akreditačnej komisie.
Vláda SR vzala na vedomie žiadosť prof. Jána Vladimíra Michalku, ArtD. o uvoľnenie z členstva v akreditačnej komisii z dôvodu zvolenia za dekana fakulty. Vláda SR vymenovala prof. Daniela Fischera, akad. mal. za ďalšieho člena akreditačnej komisie. Akreditačná komisia je poradným orgánom vlády SR pre sledovanie, posudzovanie a nezáviské hodnotenie úrovne vzdelania, vedeckej a umeleckej činnosti na vysokých školách a ich fakultách v SR a napomáha zvyšovaniu ich úrovne.
Návrh preložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a schválila Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac august 2000.
Materiál predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala Návrh opatrení na zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich z uznesenia Národnej rady SR č. 854/2000 a uznesenia vlády SR č. 575/2000.
Vláda SR uložila ministrom, vedúcim ostatných ústredných orgánov štátnej správy a prednostom krajských úradov vykonať zodpovedajúce opatrenia vo svojej pôsobnosti na odstránenie nedostatkov spočívajúcich v porušovaní zákonnosti v postupe a rozhodovaní správnych orgánov.
Vláda SR zároveň uložila ministrom, vedúcim ostatných ústredných orgánov štátnej správy a prednostom krajských úradov priebežne raz ročne vyhodnotiť vo svojej pôsobnosti stav a kvalitu rozhodovacej činnosti správnych orgánov na zverenom úseku a v prípade zistenia závažných nedostatkov uplatňovať príslušnú zodpovednoť voči osobám zodpovedným za tieto nedostatky.
Návrh predložil generálny prokurátor SR Milan Hanzel.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Správu o riešení problematiky ombudsmana a správneho súdnictva.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Dopravná politika.
Kapitola Dopravná politiky sa dotýka nasledovných oblastí: cestná doprava, železničná doprava, letecká doprava, vnútrozemská doprava, námorná doprava. Slovenská republika sa zaväzuje akceptovať acquis v kapitole Dopravná politika platné k 31. decembru 1999 a je pripravená acquis v tejto oblasti implementovať k referenčnému dátumu vstupu do EU.
Návrh predložili podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík, minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Slobodný pohyb kapitálu.
Kapitola Slobodný pohyb kapitálu sa dotýka oblastí slobodného pohybu kapitálu a platieb, ako aj platobného styku a prevencie zneužitia finančného systému pre účely prania špinavých peňazí. Všetky liberalizačné opatrenia voči krajinám Európskeho hospodárskeho priestoru a členským krajinám OECD budú prijaté s účinnosťou najneskôr ku dňu vstupu SR do EU. V oblasti platobného styku bude SR implementovať acquis s účinnosťou najneskôr ku dňu svojho vstupu do EU a v oblasti prevencie zneužitia finančného systému na pranie špinavých peňazí najneskôr do 1. januára 2003.
Návrh predložili podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík, minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Telekomunikácie a informačné technológie.
Kapitola telekomunikácie a informačné technológie sa dotýka nasledovných oblastí: liberalizácia a hospodárska súťaž v poskytovaní telekomunikačných služieb, štandardný licenčný systém, nezávislé regulačné prostredie, informačné technológie, informačná spoločnosť a poštové služby.
V predkladanom návrhu sa Slovenská republika zaväzuje akceptovať acquis v kapitole Telekomunikácie a informačné technológie platné k 31. decembru 1999 a je pripravená acquis v tejto oblasti implementovať k referenčnému dátumu vstupu do EÚ.
Návrh predložili podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík, minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy podpredsedu vlády SR pre legislatívu Ľubomíra Fogaša v Poľskej republike v dňoch 12. 14. apríla 2000.
Informáciu predložil podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na rozdelenie finančných prostriedkov v rozpočtovej kapitole Všeobecná pokladničná správa na financovanie obstarania služobných bytov pre vojakov, policajtov a colníkov.
Návrh predložil ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

 

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava, 23. augusta 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa predsedu vlády SR