Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 25. augusta 2000

Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 115. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona upresňuje doterajšie ustanovenia o registrácii politických strán a hnutí, o pozastavení činnosti strán a hnutí, o ich rozpustení, o súdnej ochrane člena politickej strany a hnutia a v novej časti o hospodárení politických strán a hnutí upravuje otázky príjmov strán, vedenie ich účtovníctva, podávanie výročných finančných správ parlamentu a financovanie politických strán a hnutí z rozpočtu štátu, ktoré sa rozširuje zavedením príspevku na mandát pre parlamentné politické strany. Prijatím návrhu sa zruší doterajší zákon SNR č. 190/1992 Zb. o príspevku politickým stranám a politickým hnutiam zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.
 

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava, 25. augusta 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa predsedu vlády SR