Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 30. augusta 2000

Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 114. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie sú prítomní: minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši, minister obrany SR Pavol Kanis.
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Z programu boli stiahnutné:

Návrh na schválenie programu medzi Slovenskou republikou a Medzinárodným menovým fondom.
Návrh predložili guvernér NBS a ministerka financií SR

Do programu boli dodatočne doplnené:

Vyhlásenie vlády SR k prípadu útoku na rodinu Balážovú v Žiline.

Návrh na vytvorenie Stálej misie Slovenskej republiky pri Organizácii pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj v Paríži.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na poverenie zástupcu Slovenskej republiky na rokovaniach Rady Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na schválenie Dohody medzi Slovenskou republikou a Organizáciou pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj o pozvaní Slovenskej republiky na prístup k Dohovoru o Organizácii pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj a na prístup Slovenskej republiky k Dohovoru o Organizácii pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš
a minister zahraničných vecí SR

* * * * *

Vláda SR prijala Vyhlásenie vlády Slovenskej republiky k prípadu útoku na rodinu Balážovú v Žiline v tomto znení:

Verejnosťou Slovenskej republiky otriasol hrubý a bezprecedentný útok skupiny neznámych páchateľov na rodinu Balážovu zo Žiliny, výsledkom ktorého je bezdôvodná smrť 50-ročnej matky ôsmich detí Anastázie Balážovej, ako aj ublíženie na zdraví a psychická trauma jej maloletých detí.
Vláda Slovenskej republiky ostro a dôrazne odsudzuje tento hanebný čin násilia na nevinných občanoch, pretože je v príkrom rozpore s princípmi civilizovanej spoločnosti, právneho štátu, v rozpore s jej programovými snahami o zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku občanov, ako aj o vytváranie predpokladov pre vzájomné porozumenie a dobré spolunažívanie v rámci občianskej spoločnosti. Vláda sa dôrazne stavia proti akémukoľvek prejavu násilia, vrátane rasovej či národnostnej intolerancie.
Vláda využije všetky možnosti vyplývajúce z právneho poriadku, aby príslušné štátne orgány v čo najkratšom čase zistili páchateľov tohto brutálneho činu a postarali sa o vyvodenie trestnej zodpovednosti voči nim.
Vláda si je vedomá aj medzinárodných dôsledkov týchto nezodpovedných konaní. Slovenská republika bude rešpektovaným členom medzinárodných štruktúr len vtedy, ak bude plne demokratickou a tolerantnou krajinou, v ktorej nie sú rozdiely medzi občanmi a kde zákony platia rovnako pre všetkých bez výnimky. Na základe Programového vyhlásenia vlády z roku 1998 v súčasnom období prebiehajú na Slovensku rozsiahle aktivity pre plnú realizáciu práv národnostných menšín, vrátane zlepšenia podmienok rómskej národnostnej menšiny. Ich cieľom je aj navodenie atmosféry porozumenia a zlepšenia vzájomných vzťahov, pretože inak môžu byť všetky prípady konfliktov, v ktorých sú poškodení príslušníci národnostných a etnických skupín, prípadne cudzinci, vnímané verejnosťou ako skutky s rasovým alebo národnostným motívom. Riešenie týchto problémov treba chápať ako problém celej spoločnosti.
Vláda Slovenskej republiky odsudzuje akékoľvek prejavy nenávisti voči občanom inej rasy, národnosti alebo etnickej skupiny, ktoré sú, žiaľ, často ovplyvnené aj názormi niektorých slovenských politikov. Preto sa zasadí o zvýšenie razantnosti postoja štátnych orgánov k extrémistickým prejavom jednotlivcov, hnutí a skupín, vrátane dôsledného dodržiavania existujúcich legislatívnych úprav v tejto oblasti a prijatia potrebných nových právnych predpisov. Vláda je presvedčená, že tento čin odsudzuje aj prevažná väčšina obyvateľov Slovenska. Nikto nemôže byť ľahostajný k akýmkoľvek prejavom neznášanlivosti a násilia zameraných proti Rómom, príslušníkom iných národnostných a etnických menšín, cudzincom, prípadne iným skupinám občanov.

Vláda Slovenskej republiky vyjadruje aj touto cestou obetiam útoku prejavy hlbokej sústrasti a poľutovania.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh poslanca NR SR Petra Bohunického na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách.
Cieľom návrhu poslanca je dosiahnuť zníženie finančných nákladov na prevádzkovanie historických vozidiel.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Audit súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti.
Audit pokrýval 172 inštitúcií - ministerstiev, ústredných orgánov štátnej správy, rozpočtových a príspevkových organizácií, v ktorých pracuje 40 962 zamestnancov.
Predložený materiál identifikuje okruhy problémov, ktoré znižujú efektívnosť fungovania štátnej správy na Slovensku, uvádza konkrétne príklady neefektívnosti a zároveň uvádza návrhy riešení. Hlavným cieľom navrhovaných odporúčaní je nielen zníženie finančných nákladov realizácie štátnej správy, ale najmä zvýšenie jej kvality a efektívnosti.
Z materiálu vyplývajú viaceré úlohy pre členov vlády, ktoré smerujú k vypracovaniu konkrétnych opatrení na odstránenie, resp. zmiernenie existujúcich neefektívností. Časť opatrení by sa mala v praxi realizovať od začiatku budúceho roka.
Materiál predložil podpredseda vlády SR Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh koncepcie ďalšieho rozvoja vysokého školstva na Slovensku pre 21. storočie.
Vláda SR zároveň uložila ministrovi školstva vypracovať a predložiť na rokovanie vlády SR návrh nového zákona o vysokých školách a zákona o financovaní vysokých škôl, ktoré budú vychádzať zo schválenej koncepcie.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom ministra zahraničných vecí SR na zapožičanie štátneho vyznamenania "Rad bieleho dvojkríža II. triedy" - in memoriam diplomatovi, medzinárodnému právnikovi a publicistovi dr. Štefanovi Osuskému.
Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR predložiť uvedený návrh vlády prezidentovi Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vytvorenie Stálej misie Slovenskej republiky pri Organizácii pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj v Paríži. Návrh bol schválený v kontexte formálneho ukončenia prístupu SR do Organizácie. Plnoprávne členstvo bude znamenať pre SR rozšírenie aktivít a prehĺbenie spolupráce s OECD a vyžaduje adekvátne organizačné a materiálno-technické zabezpečenie, ktoré umožní plniť vysoké nároky kladené na diplomatické zastúpenie členstva štátu pri Organizácii.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala Návrh na poverenie zástupcu Slovenskej republiky na rokovaniach Rady Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.
Vláda SR poverila vedúceho oddelenia OECD pri ZÚ Paríž Dušana Bellu zastupovaním SR na rokovaniach Rady Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Dohodu medzi Slovenskou republikou a Organizáciou pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj o pozvaní Slovenskej republiky na prístup k Dohovoru o Organizácii pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj.
Vláda SR splnomocnila ministra zahraničných vecí SR na podpis Dohody. Vláda SR zároveň vyjadrila súhlas s prístupom Slovenskej republiky k Dohovoru o Organizácii pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Ivan Mikloš a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Správu o ekonomickom zvýhodnení produkcie potravinových zložiek, u ktorých "Program ozdravenia výživy obyvateľov SR" predpokladá zvýšenie ich spotreby.
Predkladaný materiál je štrukturovaný do troch častí. V prvej časti sú zhrnuté hlavné ciele Programu ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky a úlohy, ktoré z neho vyplývajú pre rezort pôdohospodárstva. V druhej časti je uvedená tá časť dotačnej politiky, ktorou sa ekonomicky zvýhodňuje produkcia potravinových zložiek, u ktorých predpokladá program zvýšenie spotreby. V tretej časti sú alteranatívne tri informačné návrhy, na možnú úpravu dane z pridanej hodnoty v programe uvedených potravinárskych výrobkov a možnosť podpory z prostriedkov Štátneho podporného fondu pôdohospodárstva a potravinárstva.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Belgického kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave.
Vláda SR zároveň splnomocnila ministra dopravy pôšt a telekomunikácií SR a ako alternátov štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií, ministra zahraničných vecí SR a veľvyslanca Slovenskej republiky v Belgickom kráľovstve na podpis Dohody.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh legislatívneho zámeru zákona o geneticky modifikovaných organizmoch.
Účelom predkladaného legislatívneho zámeru je pripraviť komplexnú základnú právnu úpravu oblasti nakladania s geneticky modifikovanými organizmami v Slovenskej republike v súlade s právom Európskej únie.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala Návrh na vymenovanie nových členov Rady vlády SR pre informatiku. Vláda SR odvolala z funkcie člena Rady vlády SR pre informatiku Eugena Ružického (Ministerstvo hospodárstva SR), Jána Dianišku (Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Ivana Siváka (Ministerstvo financií SR) a Jána Maca (Ministerstvo vnútra SR).
Vláda SR zároveň vymenovala do funkcie člena rady vlády pre informatiku - Jozefa Tvarožku (Ministerstvo hospodárstva SR), Annu Levčíkovú (Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Milana Hupku (Ministerstvo financií SR) a Pavla Terena (Ministerstvo vnútra SR).
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik - predseda Rady vlády SR pre informatiku.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o príprave 8. zasadnutia Medzivládnej komisie pre obchodno-hospodársku, vedecko-technickú a kultúrnu spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou.
Informáciu predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR stiahla z rokovania Návrh na zrušenie úlohy B.1 z uznesenia vlády SR č. 550/1999 k správe o priebehu a výsledkoch stretnutia predsedov vlád krajín visegrádskej skupiny v Bratislave 14. 5. 1999.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu B.3 uznesenia vlády SR č. 1123/1999 pre ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR predložiť na rokovanie vlády SR vyhodnotenie čerpania colných kvót za rezort na rok 1999, vrátane vplyvu na štátny rozpočet vo väzbe na obchodnú bilanciu.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na zrušenie por. č. 56 bod 2, 3, 4 prílohy uznesenia vlády SR č. 210/1995 k návrhu zoznamu budov určených na vyňatie z majetku štátnych podnikov zaradených do 2. vlny privatizácie pre potreby umiestnenia štátnych orgánov v Slovenskej republike.
Vláda SR zrušila por. č. 56 uznesenia vlády SR č. 210/1995: Železorudné bane, š.p. Spišská Nová Ves. Zrušením úlohy sa vytvoria právne možnosti prevodu uvedených objektov v prospech obce Rudňany na riešenie jej sociálneho programu pre rómskych občanov.
Návrh predložili minister vnútra SR Ladislav Pittner a minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a zrušila pre ministra obrany SR úlohu B.3 uznesenia vlády SR č. 1123 z 16. decembra 1999 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa vydáva colný sadzobník na rok 2000.
Ministerstvo obrany SR z hľadiska svojej pôsobnosti nevykonáva obchodné činnosti, na ktoré by sa vzťahovala táto úloha. Ide o úlohu, ktorú zabezpečujú tie rezorty, ktoré vykonávajú obchodnú činnosť a v rámci dovozov a vývozov sú limitované colnými kvótami.
Návrh predložil minister obrany SR Pavol Kanis.

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu z uznesenia vlády SR č. 225 zo dňa 25. marca 1997 k návrhu opatrení na podporu sociálnoekonomického rozvoja v okrese Svidník pod číslom B. 24: "V závislosti od výšky finančných prostriedkov a určených priorít v oblasti výstavby rezortu Ministerstva vnútra SR začať výstavbu novej budovy pre Okresné veliteľstvo Policajného zboru vo Svidníku" pre nedostatok finančných prostriedkov v rezorte Ministerstva vnútra.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas so zrušením úlohy "Privatizačný projekt VÚB, a.s." v Pláne práce vlády SR na rok 1999 schválenom uznesením vlády SR č. 47 zo dňa 27. januára 1999.
Úloha týkajúca sa privatizačného projektu VÚB, a.s. bola nanovo formulovaná v uznesení vlády č. 93/2000 k návrhu aktualizácie koncepcie privatizácie bánk s majetkovou účasťou FNM SR, ktorým vláda uložila ministerke pre správu a privatizáciu národného majetku a ministerke financií predložiť na rokovanie vlády SR privatizačný projekt VÚB, a.s. Bratislava.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a zrušila uznesenie vlády SR č. 44/1997 k návrhu Národného programu záchrany a revitalizácie kultúrnych pamiatok.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zrušenie úlohy č. 18 v mesiaci jún 1999 k návrhu Plánu práce vlády SR na rok 1999 schváleného uznesením vlády SR č. 74/1999 a úlohy č. 6€€b/ Projektu realizácie zámerov na riešenie makroekonomickej nerovnováhy a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky schváleného uznesením vlády SR č. 90/1999.
V predmetnom uznesení ide o citované úlohy rovnakého znenia k návrhu Plánu práce vlády SR na rok 1999 a z Projektu realizácie zámerov na riešenie makroekonomickej nerovnováhy a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky, ktoré v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 477 z 29. 6. 1999 k návrhu opatrení na zníženie nákladov na správu štátnych fondov, zefektívnenie výdavkov a zabezpečenie transparentnosti ich hospodárenia sa stala totožnou s úlohou B.2 cit. uznesenia. V tomto bode vláda uložila jednotlivým ministrom, v pôsobnosti ktorých sú štátne fondy predložiť na rokovanie vlády správu, osobitne za každý rezort o hospodárení a účinnosti štátnych fondov v ich pôsobnosti s návrhom na legislatívne a inštitucionálne zmeny. Súčasťou návrhu uznesenia vlády, ktoré predložilo MF SR bol aj návrh na zrušenie citovaných úloh. V schválenom uznesení vlády SR však tento návrh nebol premietnutý.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na zrušenie bodu B.1 uznesenia vlády SR č. 282/1997, na zrušenie uznesenia vlády SR č. 455/1998 a na zrušenie bodov 7 a 8 z prílohy k uzneseniu vlády SR č. 526/1999.
Keďže úloha týkajúca sa koncepcie privatizácie bánk s účasťou štátu bola nanovo formulovaná v Pláne práce vlády SR na rok 1999 a splnená prijatím uznesení vlády č. 418/1999 a č. 93/2000, odporúča Ministerstvo financií bod B.1. uznesenia vlády SR č. 282/1997 a uznesenia vlády SR č. 455/1998 zrušiť. Vzhľadom na to, že spôsob privatizácie Slovenskej poisťovne, a.s. Bratislava bude riešený v rámci úlohy z Plánu práce vlády SR na rok 2000 odporúča Ministerstvo financií úlohu č.7 z Prílohy k uzneseniu vlády SR č.526/1999 zrušiť.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu z Plánu práce vlády SR na rok 1999 s názvom: Program rozvoja Slovenskej pošty, š.p. do roku 2004.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a zrušila uznesenie vlády SR č. 730/1996 k návrhu koncepcie integrácie Slovenskej republiky do Európskej únie v podmienkach Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.
Od obdobia prijatia uvedeného uznesenia došlo k podstatným zmenám v integračnej politike SR, pričom Návrh koncepcie integrácie Slovenskej republiky do EÚ v podmienkach Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR sa stal ako celok neaktuálnym a z väčšej časti nezodpovedá konkrétnym úlohám v oblasti integrácie SR do EÚ v rezorte dopravy.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a zmenila termín splnenia úlohy č. 25 v mesiaci september z uznesenia vlády SR č. 74/1999 k návrhu Plánu práce vlády SR na rok 1999 - Zhodnotenie ekologickej únosnosti regiónu Žiarskej kotliny.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

 

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava, 30. augusta 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa predsedu vlády SR