Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 5. septembra 2000

Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 117. /mimoriadnej/ schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie sú prítomní: minister hospodárstva SR Ľubomír Harach /ZPC/, minister školstva SR Milan Ftáčnik
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Do programu boli dodatočne doplnené:

Dohoda medzi Slovenskou republikou, USX CORPORATION, konajúcou prostredníctvom jej organizačnej jednotky U.S. STEEL GROUP, VSŽ akciovou spoločnosťou Košice a STEEL Košice s.r.o..
Predkladá: predseda vlády SR

* * * * *

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Jánovi Čarnogurskému, poverenému riadením Ministerstva spravodlivosti.
Stanovisko vlády Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi Čarnogurskému, poverenému riadením Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky:
Počas pôsobenia Jána Čarnogurského vo funkcii ministra spravodlivosti boli vykonané opatrenia na posilnenie nezávislosti súdnictva. V krátkom čase po vymenovaní vlády bola uzavretá dohoda so Združením sudcov Slovenska, ktoré v súčasnosti predstavuje najväčiu organizáciu sudcov. Vznik nových stavovských organizácií sudcov akou je i Únia sudcov SR nemôže minister ovplyvniť.
Minister spravodlivosti však prejavuje aj dôraznú snahu o očistu justície, čo je v záujme všetkých čestných sudcov. To sa prejavuje aj v počte návrhov na začatie trestného konania s návrhmi na odvolanie z funkcie sudcov, ktorých bolo za funkčného pôsobenia Jána Čarnogurského podaných viac než za štyri roky pôsobenia jeho predchodcu. Verejnosť pozitívne vníma úsilie o zvýšenie dôveryhodnosti súdnictva, ktorá sa posilňuje aj vďaka promptnému vyvodzovaniu kárnej a trestnoprávnej zodpovednosti sudcov. Proti sudcom sa nevedú diskriminačné kampane, ale bola daná priechodnosť prevereniu rôznych podozrení, ktoré sa vo verejnosti objavili. Návrh na odvolanie predsedu Najvyšieho súdu SR bol vláde vecne odôvodnený a podložený. V záujme zvyšovania zodpovednosti sudcov a postihu každého zavineného porušovania ich povinností, ako aj postihu správania sa nezlučiteľného so zásadami etiky sudcovského povolania, bolo v roku 1999 podaných 15 návrhov na kárne konanie voči sudcom. Z toho sám minister spravodlivosti podal 6 návrhov. V roku 2000 bolo podaných 10 návrhov na začatie kárneho konania, z toho minister podal 6 návrhov. Na porovnanie s týmto postupom uvádzame, že v rokoch 1994 a 1998 bolo podaných ročne 8 návrhov na kárne konanie, z toho len jeden návrh podal minister spravodlivosti (v roku 1995).
V oblasti boja proti organizovanej kriminalite a proti prerastaniu organizovaného zločinu do spoločenských štruktúr pripravilo Ministerstvo spravodlivosti novely Trestného zákona a Trestného poriadku, ktoré boli schválené Národnou radou. Novela Trestného zákona zaviedla nové skutkové podstaty trestných činov, ktoré postihujú najrôznejšie formy organizovanej trestnej činnosti (napr. výpalníctvo), ako aj ekonomickú kriminalitu (napr. tunelovanie obchodných spoločností). Novela Trestného poriadku zavádza efektívnejšie prostriedky pre postup orgánov činných v trestnom konaní najmä v boji proti korupcii a organizovanej kriminalite (napr. zavedením inštitútu trestného stíhania vo veci, špecifikáciou použitia a postupu agenta, rozšírením možnosti podať sťažnosť pre porušenie zákona). Vo vzťahu k boju proti korupcii v súdnictve navrhlo ministerstvo - v návrhu zákona o sudcoch - zakotviť povinnosť sudcov predkladať každoročne majetkové priznania. Nesplnenie uvedenej povinnosti alebo zistené nezrovnalosti medzi majetkovým priznaním a skutkovým stavom sa stanú dôvodom na začatie kárneho konania, s eventuálnym následkom odvolania z funkcie sudcu.
Na odstránenie súdnych prieťahov bola prijatá novela Trestného poriadku, ktorá nadobudla účinnosť 1.9.2000, ktorá urýchľuje trestné konanie. Legislatívna rada schválila návrh novely Občianskeho súdneho poriadku, ktorá urýchľuje civilné konanie.
Treba uviesť, že najväčie prieťahy v súdnom konaní zapríčinilo zrušenie druhej vlny kupónovej privatizácie predchádzajúcou vládou v roku 1994. V dôsledku tohoto rozhodnutia napadlo na súdy SR 550 000 nových súdnych spisov. Vybavenie týchto spisov samozrejme viazalo veľkú časť kapacity slovenských súdov až doteraz.
Platy sudcov neboli nikdy znížené. V roku 1999 v rámci sanácie štátneho rozpočtu nedošlo u všetkých ústavných činiteľov, vrátane sudcov k valorizácii platov. Pracovné podmienky sa postupne zlepšujú, ako to umoňujú finančné prostriedky štátu. V záverečnom štádiu je proces prideľovania počítačov všetkým sudcom programu PHARE.
Ministerstvo spravodlivosti priebežne napĺňa Plán legislatívnych úloh vlády SR. Ostatne Ústavnoprávny výbor NR SR dňa 30.8.2000 bez pripomienok zobral na vedomie správu o plnení Programového vyhlásenia vlády v rezorte justície.
Vláda Slovenskej republiky oceňuje snahu ministra spravodlivosti o dosiahnutie vyššej miery funkčnosti súdnictva a o posilnenie jeho nezávislosti a nestrannosti. Z týchto dôvodov považuje návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky Jánovi Čarnogurskému za neopodstatnený a s návrhom sa nestotožňuje.
Návrh predložil predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s Dohodou medzi Slovenskou republikou, U S X CORPORATION, konajúcou prostredníctvom jej organizačnej jednotky U.S. STEEL GROUP, VSŽ akciovou spoločnosťou Košice a STEEL Košice s.r.o..
Návrh predložil predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda.

 

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava, 5. septembra 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa predsedu vlády SR