Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 13. septembra 2000

Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 116. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie sú prítomní: minister školstva SR Milan Ftáčnik /ZPC/, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko /ZPC/, minister obrany SR Pavol Kanis /ZPC/.
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Z programu boli stiahnutné:

Koordinačná smernica pre prípravu a realizáciu programu ISPA v Slovenskej republike.
Predložil: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík

Návrh opatrení na zefektívnenie procesu prípravy a realizácie predvstupových fondov Európskej únie v SR.
Predložil: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík

Upresnený zoznam čl. Ústavy SR a zákonov, ktoré sú dotknuté procesom decentralizácie a modernizácie verejnej správy.
Predložil: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš

Návrh modelu transformácie elektroenergetiky SR a spôsobu privatizácie časti majetku podnikov elektroenergetiky.
Predložil: minister hospodárstva SR

Návrh realizačného projektu vecných riešení a časový harmonogram uskutočňovania reformy verejnej správy.
Predložili: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš,
            minister vnútra SR
            a ministerka financií SR

Do programu boli dodatočne doplnené:

Návrh uznesenia vlády SR, ktorým sa zrušuje uznesenie vlády SR č.281 z 3. mája 2000 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých ďalších zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh na účasť delegácie SR na Slávnostný akt podpisu Dohody medzi SR a OECD o pozvaní Slovenska k prístupu k Dohovoru o OECD v sídle OECD v Paríži dňa 28. septembra 2000 a na dotáciu do jednotlivých rozpočtových kapitol z rozpočtovej rezervy vlády na pokrytie minoriadnych výdavkov rezortov v súvislosti so Slávnostným aktom podpisu tejto Dohody.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš
             a minister zahraničných vecí SR

* * * * *

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s Návrhom poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Zlepšenie právneho a regulačného rámca na podporu podnikania a investícií. Zvyšovanie miery investovania a v rámci toho zvýšený prílev strategických priamych zahraničných investícií je dôležitým dynamizujúcim prvkom reštrukturalizácie odvetví hospodárstva ako aj prostriedkom riešenia nerovnováhy platobnej bilancie. Navrhované opatrenia na podporu podnikania a investovania v Slovenskej republike v jednotlivých oblastiach, odvodené od odporúčaní konzultantov zo Svetovej banky, predstavujú systémové riešenie zlepšenia podnikateľského prostredia pre pôsobenie zahraničných a domácich investorov v Slovenskej republike. Dopĺňajú a prehlbujú Stratégiu podpory prílevu zahraničných investícií do Slovenskej republiky prijatú vládou SR v marci 1999, ako aj Opatrenia na podporu významných zahraničných investícií prijaté vládou v máji 2000. Realizácia navrhovaných opatrení spolu so zabezpečením politickej a makroekonomickej stability je v súlade s Programovým vyhlásením a na rok 2000 prioritou vlády Slovenskej republiky.
Materiál predložili podpredseda vlády SR Ivan Mikloš a minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Portugalskej republiky o hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráci.
Dohoda vytvorí legislatívny rámec pre zakladanie spoločných podnikov, realizáciu investičných projektov, ako aj modernizáciu priemyselnej základne v oboch krajinách. Vzájomná výmena patentov, licencií, know-how, ale aj odborníkov a expertov prispeje k lepšiemu využívaniu tak ľudského, ako aj materiálneho potenciálu oboch krajín. Vláda očakáva, že Dohoda prispeje k ďalšiemu rozvoju bilaterálnych vzťahov s Portugalskou republikou v hospodárskej oblasti, najmä v priemyselnom sektore, stavebníctve a cestovnom ruchu. Vláda SR zároveň splnomocnila ministra hospodárstva SR a ako alternáta štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR a veľvyslanca SR v Lisabone na podpísanie tejto dohody.
Návrh predložili minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Rozvojovým programom OSN (UNDP) o poskytovaní podporných služieb (uzavretej výmenou listov). Dohoda je v súlade so základnou dohodou medzi Slovenskou republikou a UNDP podpísanou v roku 1993. Prispeje k rozvoju vzťahov medzi Slovenskou republikou a UNDP a rozšíri možnosti poskytovania technickej pomoci zo strany UNDP vládnym a nevládnym inštitúciám v Slovenskej republike.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Program podpory rozvoja cestovného ruchu v Slovenskej republike č. 5, v nadväznosti na Zákon o štátnej pomoci.
Cieľom programu podpory cestovného ruchu je formou nenávratných finančných príspevkov prispieť k zvýšeniu kvality, rozsahu a k zlepšeniu štruktúry ponuky služieb cestovného ruchu v Slovenskej republike.Vyhlasovateľom programu je Ministerstvo hospodárstva SR.
Program predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na využitie vedomostí a poznatkov z prípravy kozmonautov Slovenskej republiky v Ruskej federácii pre budúce obdobie v podmienkach Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister obrany SR Pavol Kanis.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s formou ďalšej spolupráce s Medzinárodným menovým fondom na báze monitorovacieho programu SMP (Staff-Monitored Program). Vláda SR zároveň uložila ministerke financií SR v spolupráci s guvernérom NBS požiadať Medzinárodný menový fond o poskytnutie monitorovacieho programu SMP pre Slovenskú republiku a viesť rokovania o jeho obsahu.
Návrh predložil guvernér NBS Marián Jusko a ministerka financií SR Brigita Schmognerová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona o Zbore väzenskej a justičnej stráže. Účelom zákona je podrobnejšia úprava práv a povinností príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže súvisiacich s plnením ich úloh, a to najmä pri ochrane ústavov na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z.z..
Návrh zákona upravuje požiadavky na činnosti vedúce k ožiareniu a činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany tak, aby bola zabezpečená radiačná ochrana obyvateľstva, zamestnancov a iných osôb, ktoré vykonávajú práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia alebo nakladajú s inštitucinálnymi rádioaktívnymi odpadmi. V navrhovanej právnej úprave sa upravuje povoľovanie činností vedúcich k ožiareniu a činností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany, požiadavky na prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a inštitucionálnymi radioaktívnymi odpadmi, upravuje sa postup pri používaní zdrojov ionizujúceho žiarenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a vytvárajú sa podmienky na ochranu zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami prírodného ionizujúceho žiarenia. Navrhovaná právna úprava rieši aj ďalší postup v prípade inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov, ktorých pôvodca nie je známy.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone NR SR o štátnom rozpočte na rok 2000 v kapitole Všeobecná pokladničná správa - Rezerva na projekty riešenia problémov rómskej komunity na 8 projektov a v kapitole Všeobecná pokladničná správa - Sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity na 5 projektov.
. Návrh predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s účasťou delegácie Slovenskej republiky na 44. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni v dňoch 18. až 22. septembra 2000.
Návrh predložil predseda Úradu jadrového dozoru SR Miroslav Lipár a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/1998 Z.z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok.
Návrhom zákona sa odstraňuje 10 % -ná hranica, pri ktorej sa porovnával rast životných nákladov nízkopríjmových domácností a čistých peňažných príjmov na osobu a uplatňoval sa osobitný valorizačný mechanizmus. Navrhuje sa, aby vždy k 1. júlu boli upravené sumy životného minima koeficientom rastu toho ukazovateľa, ktorý dosiahne v rozhodujúcom období nižšiu hodnotu.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy.
Týmto nariadením vlády Slovenskej republiky sa minimálna mzda zvyšuje na 4 400 Sk mesačne a na 23, 80 Sk za odpracovanú hodinu pri 42 a 1/2 -hodinovom týždennom pracovnom čase.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 43/1992 Zb. o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci v znení neskorších predpisov.
Nariadením vlády SR sa v nadväznosti na zmenu výšky minimálnej mzdy s účinnosťou od 1. októbra 2000 zvyšujú v priemere o cca 10 % sadzby minimálnych mzdových taríf zaručujúcich minimálnu výšku zárobku zamestnancov zamestnávateľov, u ktorých nie je uzavretá kolektívna zmluva alebo mzda nie je v kolektívnej zmluve dohodnutá.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 397/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo.
Uvedené nariadenie nadväzuje na NR SR schválený zákon 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a bude znamenať zvýšenú ochranu životov, zdravia a majetku občanov a tiež životného prostredia.
Návrh predložil€predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Dušan Podhorský.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 398/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na pyrotechnické výrobky.
Návrh predložil€predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Dušan Podhorský.

Vláda SR odložila z rokovania materiál "Vytvorenie integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr".
Návrh predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky a minister výstavby a€regionálneho rozvoja SR István Harna.

Vláda SR odložila z rokovania materiál Administratívne potreby na implementáciu práva EÚ, budovania inštitúcií a ich finančné zabezpečenie.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie materiál Aktuálne problémy financovania krajských úradov a okresných úradov.
Materiál informuje o rizikách v rozpočtovom hospodárení kapitol krajských úradov v roku 2000 a analyzuje problematiku neuhradených výdavkov predchádzajúcich rokov, ktoré zaťažujú finančné hospodárenie krajských a okresných úradov.
Materiál predložila ministerka financií SR Brigita Schögnerová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Rozvojový program priorít verejných prác na roky 2001 - 2003 k prednostnému zaraďovaniu v ňom zahrnutých verejných prác do menovitého zoznamu v kapitole výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2001.
Návrh predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Správu o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike 2000.
Pri jej vypracovávaní sa vychádzalo z analytických poznatkov o výsledkoch hospodárenia v r. 1999, z celkovej finančno-ekonomickej situácie v Agropotravinárskom komplexe SR a z programového vyhlásenia vlády, cieľov a koncepčných zámerov, najmä pre obdobie rokov 2000 - 2001. V zelenej správe sa analyzujú a hodnotia hospodárske výsledky, výsledky v transformačnom a konsolidačnom procese a celkový súčasný stav poľnohospodárstva a potravinárstva na Slovensku v kontexte s vývojom a stavom základných makroekonomických ukazovateľov hospodárstva SR i v medzinárodnom porovnávaní. Na základe poznatkov z doterajšieho vývoja sa v prílohe k uzneseniu vlády SR navrhujú nové opatrenia v oblasti nástrojov podpornej politiky, inštitucionálnej politiky a legislatívy.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Správu o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 2000. Pri jej vypracovávaní sa vychádzalo z analytických poznatkov o výsledkoch hospodárenia v r. 1999, z celkovej finančno-ekonomickej situácie v lesnom hospodárstve a z Programového vyhlásenia vlády, cieľov a koncepčných zámerov, najmä pre obdobie rokov 2000 - 2001. V zelenej správe sa hodnotia hospodárske výsledky a súčasný celkový stav lesného hospodárstva na Slovensku v kontexte s vývojom a stavom základných makroekonomických ukazovateľov hospodárstva SR. Na základe poznatkov z doterajšieho vývoja sa v prílohe k uzneseniu vlády SR navrhujú nové opatrenia v oblasti nástrojov podpornej politiky, inštitucionálnej politiky a legislatívy.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Správu o vodnom hospodárstve v Slovenskej republike 2000. Pri vypracovávaní sa vychádzalo z analytických poznatkov o výsledkoch hospodárenia v roku 1999, z celkovej finančno-ekonomickej situácie vo vodnom hospodárstve a z Programového vyhlásenia vlády SR, cieľov a koncepčných zámerov, najmä pre obdobie rokov 2000-2001. V zelenej správe sa analyzujú a hodnotia hospodárske výsledky, výsledky v transformačnom procese a celkový súčasný stav vodného hospodárstva na Slovensku v kontexte s vývojom a stavom základných makroekonomických ukazovateľov hospodárstva SR v medzinárodnom porovnávaní.
Správu predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a zrušila Úlohu v bode B.2 uznesenia vlády SR č. 1055/1999.
Zrušenie úlohy odporučilo vláde Ministerstvo hospodárstva a Ministerstvo školstva SR z dôvodu zahrnutia splnenia tejto úlohy v rozpracovaní Koncepcie štátnej vednej a technickej politiky do roku 2005.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Koncepciu agrárnej a potravinovej politiky SR do roku 2005 a Koncepciu lesníckej politiky SR do roku 2005. Rozhodujúcimi cieľmi a strategickými zámermi Agrárnej a potravinovej politiky SR do roku 2005 je zabezpečenie ponuky kvalitných a výživovo hodnotných potravín pre zdravú výživu obyvateľstva, vytvorenie produkčného výkonného, moderného a konkurencieschopného agropotravinárskeho sektora, schopného plnohodnotne sa začleniť a pôsobiť vo zväzku krajín EÚ v podmienkach rozvinutého multifunkčného poľnohospodárstva, udržanie ekologicky a sociálne odôvodnenej miery poľnohospodárskeho využívania domácich výrobných faktorov, a to aj v regionálnom pohľade, pri súčasnej podpore alternatívnych ekonomických aktivít, potrebných pre zachovanie zamestnanosti vidieka a funkčnosti vidieckeho osídlenia. Koncepcia lesníckej politiky SR do roku 2005 vychádza z dlhodobých strategických cieľov lesníctva v súlade s globálnymi záujmami ľudstva, ktorými sú zachovanie, ochrana a zveľaďovanie lesov. Zohľadňuje špecifiká lesného hospodárstva.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zásad regionálnej politiky Slovenskej republiky.
Návrh prináša na jednej strane definície a východiská regionálnej politiky Slovenskej republiky, na druhej strane predkladá organizačné, inštitucionálne, nástrojové a programové zabezpečenie regionálneho rozvoja na Slovensku. Hlavným zámerom je podporovať hospodársky a sociálny rozvoj regiónov Slovenskej republiky s cieľom prispieť k postupnému znižovaniu rozdielov medzi jednotlivými regiónmi Slovenska.
Návrh predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Správu o stave a rozvoji malého a stredného podnikania a jeho podpore v Slovenskej republike v roku 1999.
Navrhovaná podpora malého a stredného podnikania vykonávaná v rámci Štátnej strednodobej politiky podpory malého a stredného podnikania je zameraná hlavne na realizáciu priorít vyplývajúcich zo schváleného Národného programu pre prijatie acquis communitaire v oblasti malého a stredného podnikania. Realizácia navrhovaných opatrení prispeje k ďalšiemu skvalitneniu podnikateľského prostredia a posilní systém podporných programov o nové programy zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti MSP, zlepšenie prístupu malých a stredných podnikateľov na zahraničný trh, ako aj na rozšírenie poradenských, vzdelávacích a informačných služieb pre malých a stredných podnikateľov.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o vypracovaní posudku o možnostiach finančného zabezpečenia odporúčaní uvedených v zápisnici z druhého zasadnutia zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín.
Dňa 29. septembra 1999 sa v Bratislave uskutočnilo druhé zasadnutie zmiešanej slovensko-maďarskej komisie. Uznesením vlády SR č. 79/2000 SR sa plnenie odporúčaní z druhého zasadnutia zmiešanej komisie adresovaných Slovenskej republike stalo záväzným pre príslušné rezorty SR. Z bodu B.14 predmetného uznesenia vyplynula pre ministra zahraničných vecí SR úloha pripraviť v spolupráci s ministerkou finanncií SR a ďalšími príslušnými ministrami informáciu o možnostiach financovania odporúčaní uvedených v zápisnici z druhého zasadnutia komisie a správu predložiť na rokovanie vlády.
Správu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR perokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas so Šiestym dodatkovým protokolom k Ústave Svetovej poštovej únie podpísaným v Pekingu dňa 15. 9. 1999.
Materiál bol predložený na základe uznesenia vlády SR č. 114/99 zo dňa 16. 12. 1999 k Správe o účasti Slovenskej republiky na 22. Svetovom poštovom kongrese v Pekingu, záverečných dokumentoch 22. Svetového poštového kongresu a ich implementácii v podmienkach SR. Šiesty dodatkový protokol je mnohostrannou medzinárodnou zmluvou a splnomocnenci vlády SR ho podpísali s výhradou ratifikácie. Protokol formálne obsahuje požiadavku ratifikácie, ako podmienku pre nadobudnutie jeho platnosti. Ústava Svetovej poštovej únie je základným Aktom Únie, obsahuje jej základné predpisy.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na schválenie Generálneho poriadku Svetovej poštovej únie, Svetového poštového dohovoru a Záverečného protokolu Svetového poštového dohovoru a Dohody o poštových platobných službách podpísaných v Pekingu dňa 15. 9. 1999.
Generálny poriadok obsahuje ustanovenia zabezpečujúce vykonávanie Ústavy SPÚ a činnosť Únie je záväzný pre všetky krajiny. V Generálnom poriadku Svetovej poštovej únie bolo vykonaných viacero zmien, ktoré vyplynuli z návrhov predložených kongresu. Ide o zmeny organizačného charakteru týkajúce sa výkonných orgánov Únie, výdavkov SPÚ do roku 2004, ako aj vytvorenia konzultačného štatútu pre mimovládne organizácie. Svetový poštový dohovor a jeho Vykonávacie poriadky obsahujú všeobecne platné predpisy pre medzinárodnú poštovú službu a ustanovenia, ktoré sa týkajú služieb listovej pošty a poštových balíkov.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh koncepcie štátnej vednej a technickej politiky /do roku 2005/.
Návrh je aktualizáciou Koncepcie štátnej vednej a technickej politiky, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č.494/1998 na základe Zásad štátnej vednej a technickej politiky schválených uznesením vlády č. 727/1999. Navrhovaná koncepcia zohľadňuje aj posledné trendy v oblasti vedy a techniky v Európskej únii, ktoré sú navrhované v materiáli EÚ: Smerovanie k Európskemu výskumnému priestoru. Stanovuje ciele, ktoré by mali byť do roku 2005 dosiahnuté v oblastiach inštitucionálneho a informačného zabezpečenia vedy a techniky, vecného zamerania výskumu a vývoja, priamej a nepriamej podpory vedy a techniky, medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce, hodnotení výsledkov výskumu a vývoja, personálnom zázemí výskumu a vývoja a infraštruktúry výskumu a vývoja v SR.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Vyhodnotenie doterajšieho spôsobu vykonávania Dohody medzi vládou SR a vládou USA o medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci a správu o činnosti agentúry pre medzinárodnú vedeckotechnickú spoluprácu.
Hodnotenie sleduje dva ciele: Zhodnotenie doterajšej medzinárodnej vedecko-technickej (V-T) spolupráce medzi vládou SR a vládou USA z hľadiska jej prínosov, výsledkov a užitočnosti pre pracoviská výskumu a vývoja v SR vôbec, ako aj zhodnotenia úrovne jej organizačného zabezpečenia a analýzu príčin vzniknutých problémov pri vykonávaní V-T spolupráce SR-USA z hľadiska štátnej správy, ktorá vykonávala jej kontrolnú a riadiacu činnosť.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a neschválila Návrh na doplnenie úlohy v časti B v bode B.5 uznesenia vlády SR č. 437 zo dňa 14. júna 2000 k stratégii ďalšieho postupu privatizácie a na zmenu termínu plnenia úlohy.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s Návrhom na plné členstvo Slovenskej republiky v európskej iniciatíve EUREKA.
EUREKA je medzinárodná európska iniciatíva, ktorá sa zameriava na koordináciu a podporu celoeurópskej spolupráce v oblasti priemyselného výskumu a vývoja s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť európskej ekonomiky vo svetovom meradle. EUREKA je určená podnikom a výskumným ústavom, ktoré chcú medzinárodne spolupracovať na konkrétnych projektoch. Je hlavným nástrojom európskej spolupráce v trhovo orientovanom výskume.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Dodatok č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Zámer a postup privatizácie spoločnosti Transpetrol, a.s. Bratislava.
Vláda predpokladá riešiť ďalší vývoj vlastníckych vzťahov v a.s. Transpetrol tak, že 51% akcií ostane vo vlastníctve štátu a 49% akcií sa ponúkne na privatizáciu, pričom z hľadiska privatizácie prichádzajú do úvahy priamy predaj strategickému investorovi alebo predaj na burze cenných papierov alebo kombinácia dvoch uvedených alternatív. Keďže posúdenie všetkých týchto aj ďalších aspektov je zložitou odbornou otázkou, spôsob privatizácie, ako aj určenie podielu priameho predaja strategickému a portfóliovému investorovi, bude predmetom posúdenia privatizačným poradcom.
Návrh predložili minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o 9. konferencii európskych ministrov zodpovedných za šport organizovanej Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Radou Európy v dňoch 30. a 31. mája 2000 v Bratislave.
Materiál predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR sa zaoberala Rámcovým návrhom štátneho rozpočtu na rok 2001.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová.

Vláda SR prerokovala a zrušila uznesenie vlády SR č.281 z 3. mája 2000 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých ďalších zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Účasť a zloženie delegácie SR na Slávnostnom akte podpisu Dohody medzi SR a OECD o pozvaní Slovenska na prístup k Dohovoru o OECD v sídle OECD v Paríži dňa 28. septembra 2000.
Materiál predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

 

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava, 13. septembra 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa predsedu vlády SR