Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 20. septembra 2000

Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 118. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie sú prítomní: minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan /ZPC/, ministerka financií Brigita Schmögnerová, minister kultúry SR Milan Kňažko, minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Z programu boli stiahnutné:

Návrh opatrení na zefektívnenie procesu prípravy a realizácie predvstupových fondov Európskej únie v SR.
Predložil: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík

Do programu boli dodatočne doplnené:

Návrh zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh na vyčlenenie vojakov Armády SR na zabezpečenie verejného poriadku počas organizovania Eucharistického Kongresu.
Predkladá: minister obrany SR

* * * * *

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Návrh zákona reaguje na nedostatky, ktoré boli identifikované pri praktickej aplikácii ustanovení v súčasnosti platnej právnej úpravy v oblasti prevencie a odhaľovania konaní, ktorých cieľom je pranie špinavých peňazí. Návrh zákona reaguje na potrebu upraviť niektoré pojmy ako aj rozšíriť niektoré povinnosti na subjekty, ktorých činnosť môže byť zneužitá na pranie špinavých peňazí. Táto právna norma prihliada na odporúčania medzinárodných organizácií a orgánov Európskej únie, ktoré sa prevenciou, odhaľovaním a stíhaním legalizácie príjmov z trestnej činnosti zaoberajú.
Vláda SR zároveň uložila predsedovi vlády predložiť vládny návrh zákona na ďalšie ústavné prerokovanie Národnej rade SR.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom poslancov Národnej rady SR Romana Vavríka a Jirka Malchárka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Hlavným zámerom návrhu zákona je ustanoviť od 1. 1. 2001 predaj krátkodobých diaľničných nálepiek pre vozidlá hmotnosti od 3,5 tony do 12 ton vrátane a pre vozidlá nad 12 ton s dobou platnosti na 15 dní. Týmto opatrením sa umožní využitie diaľnic a ciest pre všetky kategórie motorových vozidiel aj na ojedinelé jazdy za 15 % -nú cenu z ceny nálepky platnej na celý kalendárny rok.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh legislatívneho zámeru zákona o samospráve vyšších územných celkov. Vláda SR zároveň uložila ministrovi vnútra vypracovať a predložiť na rokovanie vlády paragrafové znenie zákona.
Zákon o samospráve vyšších územných celkov bude upravovať postavenie a pôsobnosť samosprávy vyššieho územného celku, jeho vzťah k štátnym orgánom, obciam a iným právnickým osobám, ako aj vymedzenie orgánov samosprávy vyššieho územného celku.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh legislatívneho zámeru zákona o voľbách do orgánov samosprávy vyšších územných celkov. Vláda SR zároveň uložila ministrovi vnútra v roku 2000 vypracovať a predložiť paragrafové znenie návrhu zákona na rokovanie vlády.
Zákon o voľbách do orgánov samosprávy vyšších územných celkov bude zakotvovať pravidlá volieb poslancov zastupiteľstva vyšších územných celkov a predsedov vyšších územných celkov. Ustanoví základné podmienky výkonu volebného práva v súlade s ústavnými zásadami volebného práva zakotvenými v druhej hlave Ústavy Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh na "Vytvorenie integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr".
Vláda SR zároveň uložila ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja SR zriadiť sieť Regionálnych rozvojových agentúr podľa schváleného návrhu "Vytvorenie integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr" a predložiť návrh na zriadenie Národnej agentúry pre regionálny rozvoj.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky a minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Koordinačnú smernicu pre prípravu a realizáciu programu ISPA v Slovenskej republike.
Koordinačná smernica určuje základné princípy prípravy a realizácie programov ISPA s cieľom maximalizovať efektívnosť využívania pomoci EÚ poskytovanej SR v rámci tohto programu.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh Organizačno-technického zabezpečenia referenda po štátnej línii, ktoré prezident SR vyhlásil na 11. novembra 2000.
Organizačno-technickú prípravu referenda bude zabezpečovať Ministerstvo vnútra SR spolu s ďalšími ústrednými orgánmi štátnej správy SR. Orgány pre referendum sa budú pri plnení svojej činnosti opierať o technickú základňu okresných úradov a obcí. Spracovanie výsledkov referenda bude zabezpečovať Štatistický úrad SR.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zriadenie Rady vlády SR pre boj so zločinnosťou, ktorý v podmienkach Slovenskej republiky predstavuje Rada vlády Slovenskej republiky pre boj zo zločinnosťou. Vláda SR zároveň uložila ministrovi vnútra SR menovať tajomníka a ďalších pracovníkov sekretariátu rady a zabezpečiť materiálno-technické podmienky pre činnosť rady.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zabezpečenia podmienok vzniku jednotnej dopravnej polície. Vláda SR zároveň poverila ministra vnútra SR koordinovaním plnenia úloh podľa schváleného postupu prípravy vzniku jednotnej dopravnej polície.
Základným cieľom vzniku jednotnej dopravnej polície je vytvoriť sieť policajných útvarov, ktoré budú zodpovedať za bezpečnosť a plynulosť dopravy, v zákonom stanovenom rozsahu za bezpečnosť prepravovaného tovaru a osôb, ako aj za odhaľovanie kriminality a jej páchateľov.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Analýzu reorganizácie štátnych lesov vo vzťahu k vytvoreniu jedného štátneho podniku lesov SR.
Základným cieľom materiálu je poskytnúť vláde SR a Národnej rade SR podrobnejšiu ucelenú informáciu o stave a postupe organizačných zmien v lesnom hospodárstve. V materiáli sa analyzuje východiskový stav, hlavné dôvody uskutočnených organizačných zmien, ako aj zámery a očakávané efekty realizovaných riešení.
Analýzu predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na úpravu siete zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí.
Navrhovaná úprava siete zastupiteľských úradov SR má za cieľ umožniť slovenskej zahraničnej službe posilniť a zefektívniť kvalitné plnenie úloh vyplývajúcich zo záujmov Slovenskej republiky v oblasti zahraničnej politiky.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o výsledku posúdenia dvojstrannej zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Angolskou republikou.
Potvrdenie stavu dvojstrannej zmluvnej základne medzi SR a Angolskou republikou sa uskutoční výmenou listov ministrov zahraničných vecí.
Posúdenie zmluvnej základne s Angolskou republikou je súčasťou procesu postupného posudzovania dvojstrannej zmluvnej základne, ktoré prebieha s jednotlivými štátmi sveta po sukcesii Slovenskej republiky do zmluvných dokumentov, ktorými bola viazaná bývala Česká a Slovenská Federatívna Republika.
Správu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s prístupom SR k Dohovoru o založení Európskej spoločnosti na financovanie železničných koľajových vozidiel "EUROFIMA" a k Doplnkovému protokolu k Dohovoru o založení Európskej spoločnosti na financovanie železničných koľajových vozidiel "EUROFIMA".
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom účasti delegácie SR na Diplomatickej konferencii na prijatie Dohovoru o zmluve o preprave tovaru vnútrozemskou vodnou cestou /CMNI/, ktorá sa bude konať v dňoch 25. septembra až 3. októbra 2000 v Budapešti.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na otvorenie prístupového procesu Slovenskej republiky do programu Európskej únie "Kultúra 2000".
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zmenu niektorých Projektov na kultúrne aktivity - rok 2000 schválených uznesením vlády SR č. 225/2000 /III. štvrťrok 2000/ pre rozpočtovú kapitolu Ministerstva kultúry SR a ďalšie kultúrne inštitúcie na financovanie projektov kultúrnych aktivít v roku 2000, presunom finančných prostriedkov z výnosov lotérií a iných hier účelovo viazaných v rozpočtovej kapitole Všeobecnej pokladničnej správy pre Ministerstvo kultúry SR.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a zrušila uznesenie vlády SR č. 353/1997 z 13. mája 1997 k Návrhu koncepcie integrácie Slovenskej republiky do Európskej únie v podmienkach Ministerstva kultúry SR.
Od obdobia prijatia uznesenia vlády SR č. 353 zo dňa 13. mája 1997 došlo k podstatným zmenám v integračnej politike SR smerom k EÚ, pričom uvedený návrh koncepcie sa stal ako celok neaktuálnym a z väčšej časti nezodpovedá aktuálnym úlohám a prioritám stanoveným v oblasti integrácie SR do EÚ v rezorte kultúry.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu č. 7 v mesiaci september - Správa o pojazdných úsekoch ciest v Bratislave a v Košiciach, z plánu práce vlády SR na rok 2000.
Materiál predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohy z Plánu práce vlády SR na rok 2000 uvedené pod poradovým číslom 15 na mesiac november "Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov" a pod poradovým číslom 16 na mesiac november "Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodózii a kartografii".
Materiál predložil predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Imrich Horňanský.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Zoznam splnomocnencov a ich zástupcov vymenovaných vládou Slovenskej republiky. Vláda SR zároveň odvolala z funkcie splnomocnencov a ich zástupcov neuvedených v zozname a zrušila ich už neaktuálne funkcie.
Materiál predložil vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth.

Vláda SR prerokovala a schválila Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR odložila z rokovania materiál Analýza v oblasti tepelného hospodárstva v rozpočtových a príspevkových orgánizáciách.
Materiál predložili ministerka financií SR Brigita Schmögnerová , minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna, minister hospodárstva SR Lubomír Harach a minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a vymenovala Ing. Vadima Haraja do funkcie predsedu Dozornej rady Slovenského pozemkového fondu, Ing Jána Vančíka do funkcie podpredsedu dozornej rady Slovenského pozemkového fondu a Ing. Róberta Tabáka, Ing Ladislava Illéša, Mgr. Ferenca Andrássyho, Ing. Cyrila Moravčíka, Ing. Antona Anderku a Ing Antona Palidera za členov Dozornej rady Slovenského pozemkového fondu.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Štatistickú správu o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1. polroku 2000 a aktualizovanú prognózu vývoja na rok 2000.
Správu predložil predseda Štatistického úradu SR Peter Mach.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy podpredsedu vlády Slovenskej republiky Pála Csákyho v Spojených štátoch amerických v dňoch 7.-11. augusta 2000.
Informáciu predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o riešení problematiky transformovaných investičných fondov.
Informáciu predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR odložila z rokovania Informáciu o možnostiach riešenia deficitov Sociálnej poisťovne v rokoch 2000 a 2001.
Informáciu predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o účasti organizácií a pracovísk výskumu a vývoja na realizácii 5. rámcového programu EÚ pre výskum a technický rozvoj a demonštračné aktivity.
Informáciu predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR odložila z rokovania Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a ktorým sa zrušuje zákon č. 382/1997 Z.z. o pomocníkoch Policajného zboru.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerušila rokovanie o Návrhu modelu transformácie elektroenergetiky SR a spôsobu privatizácie časti majetku podnikov elektroenergetiky.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

 

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava, 20. septembra 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa predsedu vlády SR