Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 20. septembra 2000

Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 119. mimoriadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie sú prítomní: minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan /ZPC/, minister obrany Pavol Kanis, predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Jozef Stahl /ZPC/, generálny prokurátor SR Milan Hanzel.
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Do programu boli dodatočne doplnené:

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a ktorým sa ruší zákon č. 382/1997 Z.z. o pomocníkoch Policajného zboru.
Predkladá: minister vnútra SR

Informácia o možnostiach riešenia deficitov Sociálnej poisťovne v rokoch 2000 a 2001.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

* * * * *

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a ktorým sa zrušuje zákon č. 382/1997 Z.z. o pomocníkoch Policajného zboru.
Návrh novely zákona ustanovuje poskytnutie ďalšieho služobného platu v roku 2001 príslušníkom Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície len v jeho prvom polroku.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR v rámci rokovania o rámcovom návrhu štátneho rozpočtu na rok 2001 prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Informáciu o možnostiach riešenia deficitov Sociálnej poisťovne v rokoch 2000 a 2001.
Informáciu predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR rokovala o Rámcovom návrhu štátneho rozpočtu na rok 2001.
Vláda SR bude pokračovať v rokovaní o tomto bode na nasledujúcej schôdzi.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová.
 

     KONIEC KOMUNIKÉ


     Bratislava, 22. septembra 2000
     Jozef Lubušky, tlačový tajomník