Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 27. septembra 2000

Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 120. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie sú prítomní: podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš /ZPC/, podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš /ZPC/, minister školstva SR Milan Ftáčnik /ZPC/
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Z programu boli stiahnutné:

Návrh legislatívneho zámeru zákona o hospodárskej mobilizácii.
Predložil: minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

Do programu boli dodatočne doplnené:

Administratívne potreby na implementáciu práva EÚ a ich finančné zabezpečenie.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík

Prehľad o potrebe vytvorenia nových inštitúcií súvisiacich s implementáciou práva EÚ a ich finančné zabezpečenie.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík

Návrh na uzatvorenie Dohody medzi SR a vládou Seychelskej republiky o zrušení vízovej povinnosti.
Predkladajú: minister vnútra SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na uzavretie Zmluvy medzi SR a Európskym spoločenstvom o účasti SR v Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti.
Predkladajú: minister životného prostredia SR
             a minister zahraničných vecí SR

Štátne programy na rozvoj malého a stredného podnikania na roky 2000 - 2005.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh Ročného národného programu prípravy SR na členstvo v NATO na rok 2001 (RNP PRENAME 2001).
Predkladajú: minister zahraničných vecí SR
             a minister obrany SR

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 274/1994 Z.z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister práce sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister práce sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Predkladajú: ministerka financií SR
             a guvernér Národnej banky Slovenska

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.
Predkladajú: ministerka financií SR
             a guvernér Národnej banky Slovenska

Návrh na voľbu sudcov na štvorročné volebné obdobie.
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister práce, scociálnych vecí a rodiny SR

* * * * *

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila nesúhlas s Návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a neprijala platné uznesenie k Návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 11/1949 Zb. o Tatranskom národnom parku v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s Návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o Komore ekológov.
Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR oznámiť stanovisko vlády k poslaneckému návrhu zákona predsedovi Národnej rady SR.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona o správach finančnej kontroly.
Návrh zákona o správach finančnej kontroly novo upravuje postavenie, kontrolnú pôsobnosť a právomoc Správ finančnej kontroly Bratislava, Zvolen, Košice vzhľadom na novely zákona o rozpočtových pravidlách a zákona o správe majetku štátu, a to o finančné prostriedky poskytované zo zahraničia a o majetok štátu.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR odložila z rokovania Analýzu v oblasti tepelného hospodárstva v rozpočtových a príspevkových orgánizáciách.
Analýzu predložili ministerka financií SR Brigita Schmögnerová, minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna, minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh záručných a úverových programov Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, š.p.ú. Bratislava v zmysle zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci.
Cieľom materiálu bolo zosúladiť programy podpory malého a stredného podnikania a podpory regiónov poskytované Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, š.p.ú., Bratislava podľa § 5 Zákona č. 231/1999 Z.z. a ďalšími podmienkami zákona upresnenými najmä v § 6, 10, 11 a 21 zákona.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie materiál Dodatočné krytie finančných zdrojov na Študentský pôžičkový fond pre poskytovanie pôžičiek v školských rokoch 2000/2001, 2001/2002 a 2002/2003.
V materiáli sa navrhuje zabezpečenie prostriedkov FNM SR pre Študentský pôžičkový fond v takom rozsahu, aby v priebehu ďalších rokov bol fond samofinancujúci v súčasnom rozsahu poskytovaných pôžičiek pre študentov vysokých škôl.
Materiál predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a schválila Správu o činnosti a financovaní Národného referenčného laboratória pre oblasť vôd za roky 1997 - 1999.
V správe je zhodnotená trojročná činnosť Národného referenčného laboratória pre oblasť vôd, ktorú možno charakterizovať ako úspešnú. Poukazuje sa však aj na niektoré problémy v oblasti financovania jeho činnosti a obnovy prístrojového vybavenia, ktoré sa počas sledovaného obdobia vyskytli a ktoré je nevyhnutné vyriešiť. Materiál obsahuje aj návrh opatrení na odstránenie avizovaných nedostatkov, ktoré sú premietnuté v uznesení vlády SR.
Správu predložili minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš, minister životného prostredia SR László Miklós a minister zdravotníctva SR Roman Kováč.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o štruktúre a činnosti kultúrnych inštitúcií na regionálnej úrovni.
Správa sa zaoberá stavom siete kultúrnych inštitúcií, ktorých zriaďovateľom sú v súčasnosti krajské úrady, analyzuje ich postavenie, pôsobnosť a problémy a v súlade s rezortným projektom decentralizácie a modernizácie verejnej správy načrtáva základné východiská a postupy na ich prechod do pôsobnosti budúcej samosprávy vyšších územných celkov.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Dohodou o spolupráci v oblasti kultúry a školstva medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom, ktorá bola podpísaná v Bratislave dňa 11. apríla 2000.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na vysporiadanie pohľadávky Slovenskej republiky voči Indickej republike. Realizácia vysporiadania pohľadávky bude na základe schváleného uznesenia vlády SR a po uzatvorení zmluvného vzťahu formou "Mandátnej zmluvy na vysporiadanie pohľadávky Slovenskej republiky voči Indickej republike" medzi Ministerstvom financií SR a príslušnou spoločnosťou podľa predloženého návrhu.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na poskytnutie finančnej podpory pre operáciu ZEÚ MAPE v Albánsku.
Slovenská republika ako asociovaný partner plne podporuje operáciu Rady Západoeurópskej únie (ZEÚ) vytvoriť Medzinárodnú poradnú policajnú skupinu (MAPE). Cieľom MAPE je prispieť k úsiliu medzinárodného spoločenstva o nastolenie stability v Albánsku vytvorením funkčnej civilnej polície ako základného predpokladu pre bezpečnostnú stabilizáciu Albánska.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu realizácie investičných zámerov Ministerstva zahraničných vecí SR v Ruskej federácii z časti zadĺženosti Ruskej federácie voči Slovenskej republike a návrh na ďalší postup.
Realizácia financovania nákladov na investičné akcie v objekte Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Moskve, Spoločenského domu pri Zastupiteľskom úrade SR v Moskve a objektu Generálneho konulátu SR v Sankt Peterburgu za účelom zníženia zadĺženosti Ruskej federácie voči Slovenskej republike predstavuje možnosť uskutočniť rekonštrukciu, modernizáciu nehnuteľností vo vlastníctve SR v Ruskej federácii a nadobudnutie nehnuteľnosti v Sankt Peterburgu do vlastníctva SR. V prípade realizácie uvedených projektov, je snaha oživiť slovenský export v niektorých komoditách, ktoré budú použité na uvedený účel.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o plnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky na Slovenskom pozemkovom fonde.
Účelom kontroly bolo zistiť vecnú správnosť a preukázateľnosť rozhodnutí fondu pri vyhodnocovaní návrhov predkladaných do obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku štátu, ktorý je v správe fondu a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov fondu. Kontrola efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov bola vykonaná na základe dobrovoľnosti vydania písomných podkladov, pretože Fond hospodári s vlastnými finančnými prostriedkami na základe rozpočtu fondu schváleného vládou SR. Pre včasné a dôsledné splnenie opatrení z kontroly stanovil generálny riaditeľ termínované úlohy. Priebežné plnenie opatrení prerokovala Správna rada SPF aj Dozorná rada SPF. Pokiaľ ide o diskutovanú otázku postúpenia reštitučného nároku, podľa stanoviska Generálneho prokurátora SR, týmto riešením nedošlo k porušeniu zákona.
Informáciu predložil minister pôdohospodárstva SR Pavol Koncoš.

Vláda SR prerokovala a shválila Návrh modelu transformácie elektroenergetiky SR a spôsobu privatizácie časti majetku podnikov elektroenergetiky.
Vláda SR súhlasí s transformáciou a reštrukturalizáciou Západoslovenských energetických závodov, š.p. Bratislava, na distribučný podnik Západoslovenská energetika, a. s., a teplárenské spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s., Trnavská teplárenská, a.s., Komárňanská teplárenská, a.s..
Vláda SR súhlasí s transformáciou a reštrukturalizáciou Stredoslovenských energetických závodov, š.p. Žilina na distribučný podnik Stredoslovenská energetika, a. s., a teplárenské spoločnosti Žilinská teplárenská, a.s., Martinská teplárenská, a.s., Zvolenská teplárenská, a.s..
Vláda SR súhlasí s transformáciou a reštrukturalizáciou Východoslovenských energetických závodov, š.p. Košice na distribučný podnik Východoslovenská energetika, a. s..
Vláda SR súhlasí s reštrukturalizáciou Slovenských elektrární a.s. na Slovenskú prenosovú sústavu, a.s., Slovenské elektrárne, a.s. /všetky elektrárne v terajších SE, a.s./ a teplárenské spoločnosti Košická teplárenská, a.s., Prešovská teplárenská a.s..
Vláda SR súhlasí s privatizáciou do 49% akcií distribučných spoločností ZSE, a.s., SSE, a.s., VSE, a.s. a teplárenských spoločností Košická teplárenská, a.s., Prešovská teplárenská a.s., Bratislavská teplárenská, a.s., Trnavská teplárenská, a.s., Komárňanská teplárenská, a.s., Žilinská teplárenská, a.s., Martinská teplárenská, a.s., Zvolenská teplárenská, a.s..
Vláda SR zároveň uložila ministrovi hospodárstva a ministerke pre správu a privatizáciu národného majetku preskúmať možnosť bezodplatného prevodu časti akcií v nových teplárenských spoločnostiach príslušným obciam, resp. možnosti vytvorenia spoločných podnikov s príslušnými obcami ako aj predložiť na rokovanie vlády Zámer a postup privatizácie Západoslovenských energetických závodov, š.p., Stredoslovenských energetických závodov, š.p. a Východoslovenských energetických závodov, š.p..
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na ďalšie opatrenia Slovenskej republiky v nadväznosti na podpísanie Dohody o adaptácii Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe a s predmetnou Dohodou vyslovila súhlas.
Dohoda o adaptácii Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe predstavuje významný medzník v procese kontroly konvenčnej výzbroje a budovania novej európskej bezpečnostnej architektúry. Po nadobudnutí platnosti poskytne dohoda zvýšený stupeň vojenskej stability prostredníctvom príslušného systému obmedzení, väčšej transparentnosti a nižších úrovní konvenčných ozbrojených síl v zóne jej aplikácie.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a minister obrany SR Pavol Kanis.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na vyslanie ženijnej jednotky Armády SR v počte 200 vojakov a desiatich vojenských pozorovateľov Armády Slovenskej republiky do mierovej misie OSN v Etiópii a Eritrei. Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády predložiť uvedený návrh predsedovi Národnej rady SR.
Návrh predložil minister obrany SR Pavol Kanis a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zrušenie úlohy Program rozvoja biotechnológií v Slovenskej republike.
Ministerstvo školstva SR predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky "Koncepciu štátnej vednej a technickej politiky" s rozpracovanými prioritami vecného zamerania výskumu a vývoja do jednotlivých programových smerov, ktoré obsahujú aj riešenie problematiky biotechnológií.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohy vyplývajúce z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000 uvedených pod poradovým číslom 12 na mesiac máj a pod poradovým číslom 11 na mesiac október.
Podľa uvedených úloh mal Úrad bezpečnosti práce SR vypracovať a predložiť na schválenie návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa upravujú podrobnosti o bezpečnostných a zdravotných požiadávkach pri používaní pracovných prostriedkov zamestnancami na pracovisku a návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa upravujú podrobnosti o bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a zrušila uznesenie vlády Slovenskej repubiky číslo 361 zo 6. mája 1999 k ideovému zámeru projektu Informačného systému o petíciách a sťažnostiach.
V predmetnom uznesení bol schválený Ideový zámer projektu Informačného systému o petíciách a sťažnostiach a tvorba generelu projektu Informačného systému o petíciách a sťažnostiach pre štátnu správu. Zásadné zmeny, ktoré predpokladá "Koncepcia decentralizácie a modernizácie verejnej správy" tak, ako je pripravená na prerokovanie vo vláde SR majú podstatný vplyv na rozdielne stanovenie východísk pre tvorbu Informačného systému o petíciách a sťažnostiach, z ktorých sa vychádzalo v čase schválenia tejto úlohy v máji 1999.
Návrh predložil vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth.

Vláda SR prerokovala a schválila Plán zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona SNR č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení neskorších predpisov.
Návrhom zákona sa vytvárajú predpoklady na transpozíciu podmienok a požiadaviek vyplývajúcich zo smerníc Európskeho parlamentu a Rady č. 98/70/EC z 13. októbra 1998 vzťahujúcich sa na kvalitu benzínu a motorovej nafty, smernice Rady 1999/32/EC z 26. apríla 1999 týkajúcej sa zníženia obsahu síry v niektorých kvapalných palivách a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/C-25/02 z 25. novembra 1999 o spaľovaní odpadov.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o plnení úloh č. B.1., B.2., B.3., B.4., uznesenia vlády SR č. 472 zo 106. rokovania vlády SR dňa 21.6.2000.
Správu predložil ústredný riaditeľ Slovenského rozhlasu Jaroslav Rezník.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh konečného riešenia deficitu vína v Slovenskej republike za rok 2000. Vláda SR zároveň uložila ministerke financií SR predložiť na rokovanie vlády SR návrh nariadenia vlády s dočasnou úpravou colnej sadzby vo výške 25 % na dovoz 50 000 hl bieleho vína (HS ex 2204 29) a 50 000 hl červeného vína (HS ex 2204 29) do SR v nádobách nad 2 litre s účinnosťou odo dňa vyhlásenia do 31.12.2000.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR odložila z rokovania Informáciu o zriadení Spoločného monitorovacieho výboru pre fondy Európskej únie.
Informáciu predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie materiál Vyhodnotenie Stratégie vlády Slovenskej republiky na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny a súboru opatrení na jej realizáciu - I. etapa.
Informáciu predložil podpredseda vlády SR pre ľudské práva, menšiny a regionálny rozvoj Pál Csáky.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o výsledkoch a priebehu 3. zasadnutia zmluvných strán Dohody o ochrane netopierov v Európe.
Informáciu predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o plnení rozpočtu EXIMBANKY SR za 1. polrok 2000.
Informáciu predložil guvernér Exportno-importnej banky SR Ľubomír Šlahor.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Dodatok k Správe o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii za obdobie júl 2000 - september 2000.
Informáciu predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie materiál Administratívne potreby na implementáciu práva EÚ a ich finančné zabezpečenie.
Cieľom materiálu je poskytnúť prehľad o administratívnych potrebách súvisiacich s implementáciou práva EÚ, ako aj stabilne zabezpečovať finačné prostriedky a dostatočný počet kvalifikovaných pracovníkov pre plnenie úloh v oblasti európskej integrácie na vecných a koordinačných útvaroch.
Materiál predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie materiál Prehľad o potrebe vytvorenia nových inštitúcií súvisiacich s implementáciou práva EÚ a ich finančné zabezpečenie.
Cieľom materiálu je posilniť prehľad o nových inštitúciách potrebných na implementáciu práva EÚ, ako aj zabezpečovať podmienky pre ich budovanie.
Materiál predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzatvorením Dohody medzi SR a vládou Seychelskej republiky o zrušení vízovej povinnosti.
Vláda SR zároveň splnomocnila predsedu vlády SR a ako alternátov ministra zahraničných vecí SR a minitra vnútra SR na podpis dohody.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na uzavretie Zmluvy medzi SR a Európskym spoločenstvom o účasti SR v Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti.
Hlavným cieľom Európskej environmentálnej agentúry je poskytovať Európskym spoločenstvám objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie v európskom kontexte, umožňujúce prijať nevyhnutné opatrenia na ochranu životného prostredia, zhodnotenie výsledkov týchto opatrení a zaistenie správneho informovania verejnosti o stave životného prostredia.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie materiál Štátne programy na rozvoj malého a stredného podnikania na roky 2000 - 2005.
Cieľom navrhovaných programov je posilnenie postavenia malého a stredného podnikania v podmienkach makroekonomického vývoja tak, aby sa zvýšila ich konkurencieschopnosť a urýchlila ich internacionalizácia a prienik na nové trhy.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh Ročného národného programu prípravy SR na členstvo v NATO na rok 2001 (RNP PRENAME 2001).
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a minister obrany SR Pavol Kanis.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
V návrhu zákona sa novým spôsobom upravuje účasť na nemocenskom poistení a na dôchodkovom zabezpečení samostatne zárobkovo činných osôb.
Návrh predložil minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 274/1994 Z.z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona reaguje na navrhované zmeny v zákone 100/1998 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov týkajúce sa zmien účasti na nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení samostatne zárobkovo činných osôb, spolupracujúcich osôb a v nadväznosti na navrhovanú úpravu dobrovoľného pokračovania v účasti na dôchodkovom zabezpečení.
Návrh predložil minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
Účelom zákona je najmä spresnenie podmienok poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu a presnejšia špecifikácia podmienok poskytovania ďalších foriem sociálnej pomoci, ktorých doterajšia právna úprava viedla k nejasnostiam pri ich aplikácii.
Návrh predložil minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Novela Devízového zákona umožní pobočkám podnikov so sídlom v členských krajinách EÚ a OECD nadobúdať vlastnícke právo k nehnuteľnostiam na území SR, ktoré sú nevyhnutné na výkon ich činnosti pre účely podnikania. Novela uvoľňuje prijímanie finančných úverov zo zahraničia, poskytovanie finančných úverov do zahraničia, poskytovanie záruk za cudzozemcov, emisiu tuzemských dlhopisov v zahraničí a bez obmedzenia predávať zahraničné cenné papiere, ak boli nadobudnuté v súlade s Devízovým zákonom.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová a guvernér NBS Marián Jusko.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.
Cieľom navrhovaných zmien a doplnkov zákona je hlavne zníženie výšky štátnej prémie z 30 % k ročnému vkladu na 25 %. Okrem toho sa spresňuje obsah zásad stavebného sporenia, ktoré schvaľuje Národná banka Slovenska po dohode s Ministerstvom financií SR a spresňuje účel stavebného sporenia.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová a guvernér NBS Marián Jusko.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na voľbu 12 sudcov na štvorročné volebné obdobie.
Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR predložiť uvedený návrh predsedovi Národnej rady SR.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR sa zaoberala Rámcovým návrhom štátneho rozpočtu na rok 2001.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
Cieľom predkladanej novely je zapracovanie niektorých prvkov, napr. programového rozpočtovania, potreba vyčíslovania súhrnného schodku verejných financií v zákone o štátnom rozpočte na príslušný rok, definovanie finančnej kontroly aj v nadväznosti na riešenie nakladania s prostriedkami Európskych spoločenstiev v rámci spolufinancovania spoločných programov, poskytovaných Slovenskej republike z predvstupových fondov.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

 

     KONIEC KOMUNIKÉ


     Bratislava, 27. septembra 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa vládz SR