Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 4. októbra 2000

Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 121. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie je prítomný: minister školstva SR Milan Ftáčnik /ZPC/.
Neprítomného ministra zastupuje štátny tajomník.

Do programu boli dodatočne doplnené:

Návrh na zloženie delegácie Slovenskej republiky na konferencii ministrov zodpovedných za spoluprácu v boji proti drogám Groupe Pompidou Rady Európy v Portugalsku, 12. - 13. októbra 2000.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pál Csáky

Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na Európskej konferencii proti rasizmu, rasovej diskriminácii, xenofóbii a obdobnej intolerancii - Všetci sú rôzni, všetci sú rovnakí: Od teórie k praxi. (Štrasburg, 11. - 13. 10. 2000).
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na prijatie japonskej princeznej Sayako v Slovenskej republike v dňoch 4.-8. októbra 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na prijatie oficiálnej delegácie Rakúskej republiky vedenej spolkovým kancelárom Wolfgangom Schusselom v Slovenskej republike dňa 10. októbra 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o realizácii programu verejnoprospešných prác pre dlhodobo nezamestnaných.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

* * * * *

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Železnice Slovenskej republiky, Bratislava na vyčlenenie majetku - finančných prostriedkov vo výške 2 300 000 CHF, v prepočte cca 62 8101 700 Sk, za účelom kúpy 520 akcií akciovej spoločnosti Eurofima European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock so sídlom v Bazileji, Švajčiarsko.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Senec - časť Obvodné zdravotné stredisko Veľký Biel.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce - časť Obvodné zdravotné stredisko detské, Masarykova ul. č. 1341, Michalovce.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Krompachy - časť Obvodné zdravotné stredisko Krompachy, Hlavná 4.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Zlaté Moravce - časť Obvodné zdravotné stredisko Jelenec.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce - časť Obvodné zdravotné stredisko Masarykova ul., Michalovce.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove, časť OZS - Prostějovská ul., Prešov.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Protokolom o zmene Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve prijatom v Montreale dňa 30. 9. 1977. Vláda SR zároveň odporučila prezidentovi Slovenskej republiky ratifikovať Protokol.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s prijatím Protokolu o rovnako platnom štvorjazyčnom texte Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve prijatom v Montreale dňa 30. 9. 1977.
Vláda SR zároveň uložila ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií požiadať minitra zahraničných vecí vykonať príslušné opatrenia spojené s nadobudnutím platnosti .
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Protokolom o zmene článku 50 (a) Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve prijatom v Montreale dňa 26. 10. 1990. Vláda SR zároveň odporučila prezidentovi Slovenskej republiky ratifikovať Protokol.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s účasťou delegácie Slovenskej republiky na 6. Konferencii Východ - Západ (Muensterský proces) v Moskve, 17. - 18. 10. 2000. Vláda SR zároveň vyjadrila súhlas s návrhom smernice pre postup delegácie na 6. konferencii Východ - Západ.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Dodatok č. 1 k plánu zahraničných pracovných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o vyhodnotení prípravy a priebehu ústredných osláv pri príležitosti 55. výročia ukončenia II. svetovej vojny a Dňa víťazstva nad fašizmom spolu s vyúčtovaním pridelených finančných prostriedkov vo výške 6,76 mil. Sk.
Informáciu predložil minister obrany SR Pavol Kanis.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o stave prác na ďalšej aktualizácii Strednodobej koncepcie hospodárskeho a sociálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Informáciu predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o stave daňových a colných nedoplatkov k 30.6.2000.
Informáciu predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy podpredsedu vlády SR pre európsku integráciu Pavla Hamžíka v Bruseli 15. septembra 2000.
Informáciu predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s Návrhom na zloženie delegácie Slovenskej republiky na konferencii ministrov zodpovedných za spoluprácu v boji proti drogám Groupe Pompidou Rady Európy v Portugalsku, 12. - 13. októbra 2000.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom účasti delegácie Slovenskej republiky na Európskej konferencii proti rasizmu, rasovej diskriminácii, xenofóbii a obdobnej intolerancii - Všetci sú rôzni, všetci sú rovnakí : Od teórie k praxi. (Štrasburg, 11. - 13. 10. 2000).
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na prijatie japonskej princeznej Sayako v Slovenskej republike v dňoch 4.-8. októbra 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na prijatie oficiálnej delegácie Rakúskej republiky vedenej spolkovým kancelárom Wolfgangom Schűsselom v Slovenskej republike dňa 10. októbra 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o realizácii programu verejnoprospešných prác pre dlhodobo nezamestnaných.
Informáciu predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.
1

Vláda SR na svojej 121. riadnej schôdzi rokovala o Návrhu štátneho rozpočtu na rok 2001.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

 

     KONIEC KOMUNIKÉ


     Bratislava, 4. októbra 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa vládz SR