Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 11. októbra 2000

Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 122. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie sú prítomní: podpredseda vlády SR Pál Csáky /ZPC/, minister hospodárstva SR Ľubomír Harach /ZPC/, minister kultúry SR Milan Kňažko, minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský /ZPC/.
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Z programu boli stiahnutné:

Návrh zákona o spotrebnej dani z minerálnych olejov.
Predložila: ministerka financií SR

Návrh na získanie súboru diel Ladislava Medňanského do zbierok Slovenskej národnej galérie.
Predložil: minister kultúry SR

Informácia o kvantifikácii skutočných dopadov katastrofálneho sucha v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve v roku 2000.
Predložil: minister pôdohospodárstva SR

Do programu boli dodatočne doplnené:

Správa vlády SR o stave zdravotníctva, jeho súčasných problémoch a spôsobe ich riešenia.
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Zrušenie niektorých reštriktívnych opatrení voči Juhoslovanskej zväzovej republike na základe spoločnej pozície Európskej únie 2000/599/CFSP z 9. októbra 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

* * * * *

Vláda SR prerušila rokovanie o návrhu Zákonníka práce.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerušila rokovanie o návrhu Zákona o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerušila rokovanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerušila rokovanie o návrhu Zákona o verejnej službe.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona o daňových orgánoch.
V návrhu predloženého zákona sa rieši postavenie a organizácia daňových orgánov a upravuje sa ich vecná pôsobnosť a právomoc v oblasti daní a v správnom konaní.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
Účelom predloženého návrhu zákona sú niektoré úpravy platného právneho stavu v oblasti správy majetku štátu. Jedným z cieľov navrhovanej právnej úpravy je zefektívnenie schvaľovacieho procesu znížením rozsahu schvaľovacej právomoci Ministerstva financií pri prenechávaní nehnuteľného majetku štátu do nájmu. Návrh zákona reaguje aj na požiadavky obcí, rozširuje prípady cenového zvýhodnenia pri prevode vlastníctva nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva obcí.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z.z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Uvedeným zákonom sa odstránia niektoré problematické otázky, ktoré vznikli v dôsledku uplatňovania zákona o štátnej službe colníkov v praxi. Súčasne zákon ustanoví poskytnutie ďalšieho služobného platu colníkom v roku 2001 len v jeho prvom polroku.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok.
Predmetom návrhu zákona je najmä riešenie problémov pri vymáhaní pohľadávok štátu na súdoch Slovenskej republiky. Navrhovaná právna úprava má za cieľ prostredníctvom justičnej pokladnice urýchliť a zafektívniť vymáhanie súdnych pohľadávok pohľadávkovou exekúciou.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh dokumentu Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky. Predmetný materiál predstavuje zásadný dokument pre kvalitatívne nové riešenie otázok bezpečnosti a obrany štátu v súčasnosti i v budúcnosti. Definuje životné a dôležité záujmy Slovenskej republiky a formuje zodpovedajúce stratégie na ich realizáciu v dynamicky sa meniacom bezpečnostnom prostredí Slovnekej republiky. Svojím obsahom, charakterom a metodológiou zodpovedá obdobným dokumentom vyspelých demokratických štátov a plní tak významnú prointegračnú úlohu.
Návrh predložil minister obrany SR Pavol Kanis a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie dokument Obranné plánovanie Slovenskej republiky. Vláda SR uložila Ministrovi obrany SR zriadiť medzirezortnú pracovnú komisiu na prípravu dokumentu Metodika obranného plánovania Slovenskej republiky s cieľom komplexne dopracovať problematiku obranného plánovania v podmienkach SR.
Materiál predložil minister obrany SR Pavol Kanis.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 91/1996 Z.z. o štátnych zárukách v znení neskorších predpisov.
Novela nariadenia vytvára možnosť rozhodnúť o znížení výšky úroku pri splácaní úveru so štátnou zárukou pre štátne podniky a akciové spoločnosti s aspoň 34% majetkovou účasťou štátu, resp. Fondu národného majetku SR, prípadne pre inú právnickú osobu v zmysle § 2 písm. d) nariadenia. S platnosťou zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci bolo nutné zapracovať do novely nariadenia aj povinnosť predloženia stanoviska Úradu pre štátnu pomoc ako súčasť žiadosti predkladateľa o štátnu záruku. V novele zákona bola vytvorená možnosť prevzatia Exportno-importnej banke úver so štátnou zárukou na podporu exportu aj pre túto špecifickú banku so 100% účasťou štátu.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh aktualizovaného Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky II..
Akčný plán pre životné prostredie a zdravie má ambície stať sa dôležitým nástrojom pre posilnenie procesov v prospech zlepšenia enviromentálneho zdravia občanov realizovaním celého súboru opatrení v oblasti enviromentu a zdravia na národnej úrovni, regionálnej i miestnej úrovni. Snahou NEHAP II je dosiahnuť trvalé zdravie obyvateľov Slovenska v 21. storočí uplatňovaním princípov trvale udržateľnéhho rozvoja v živote spoločnosti prostredníctvom aktivít v prospech zdravia.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč.

Vláda SR stiahla z rokovania Národný program rozvoja cestovného ruchu v SR.
Materiál predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vysporiadanie pohľadávok a záväzku Slovenskej republiky voči Kambodžskému kráľovstvu. Vysporiadanie pohľadávok bude realizované na základe schváleného uznesenia vlády SR a po podpise Dohody o reštrukturalizácii dlhu uzavretej medzi vládou Kambodžského kráľovstva a vládou Slovenkskej republiky, v ktorej budú dohodnuté podmienky vysporiadania dlhu Kambodžského kráľovstva voči Slovenskej republike.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vysporiadanie pohľadávok a záväzku Slovenskej republiky voči Laoskej ľudovodemokratickej republike. Renegociácia pohľadávok a záväzku, ich prepočet na USD a následné vysporiadanie v USD podľa dohodnutého splátkového kalendára od 1. 7. 2001 do 1. 7. 2009 bude realizované na základe schváleného uznesenia vlády SR a po vzájomnej výmene "výmenných listov" na úrovni predsedu vlády SR a predsedu vlády Laoskej ľudovodemokratickej republiky (alebo na inej dohodnutej úrovni) po ukončení postupov vyžadovaných vnútroštátnymi právnymi predpismi SR a Laoskej ľudovodemokratickej republiky.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Dodatok č. 2 k plánu zahraničných pracovných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Účasť delegácie vlády SR na Slovenskom hospodárskom dni na EXPO 2000 v Hannoveri dňa 17. 10. 2000.
Nemecký Úverový ústav pre obnovu (KfW) prezentuje vo svojich výstavných priestoroch na EXPO 2000 v Hannoveri úverové aktivity a technickú pomoc ústavu voči reformným krajinám strednej a východnej Európy a Spoločenstva nezávislých štátov. Vedenie KfW navrhlo v rámci tejto prezentácie uskutočniť dňa 17. októbra 2000 predstavenie Slovenskej republiky, ako svojho partnera a kandidáta pre vstup do EÚ, a to vo forme investično-podnikateľského seminára pre odbornú verejnosť a nemeckých podnikateľov.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na dobrovoľný príspevok Slovenskej republiky pre Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov.
Vláda SR uložila ministrovi zahraničných vecí SR zabezpečiť úhradu dobrovoľného príspevku SR pre Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov vo výške 20 000 USD na rok 2001 z kapitoly prostriedkov MZV SR vyčlenených na úhradu členských príspevkov do medzinárodných organizácií.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a zrušila Úlohu č. 14 v mesiaci september a úlohy č. 17 v mesiaci december v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000 a na zrušenie úlohy č. 9 v mesiaci október v Pláne práce vlády SR na rok 2000.
Predmetné úlohy v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000 sa týkali predloženia návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov a návrh zákona o prístupe verejnosti k informáciám. V Pláne práce vlády SR na rok 2000 sa úloha týkala návrhu koncepcie automatizovaného informačného systému miestnej štátnej správy na rok 2001 - 2002 s výhľadom do roku 2005. Úlohy boli zrušené v súvislosti s potrebou zosúladiť tieto dokumenty s postupmi týkajúcimi sa reformy verejnej správy a ministrovi vnútra bolo uložené, aby tieto dokumenty zaradil do plánov v budúcom roku.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z.z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zloženia delegácie predsedu vlády Slovenskej republiky Mikuláša Dzurindu na stretnutie predsedov vlád krajín V-4 v Karlových Varoch v dňoch 12.-13. októbra 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Prerokovaný návrh novely zákona pružne reaguje na zmeny súvisiacich právnych predpisov, ktoré upravujú vecnú problematiku na jednotlivých úsekoch činnosti štátnej správy. Zmeny a doplnenia sa prejavujú najmä v sadzobníku správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu tohto zákona a ktoré vyplynuli z požiadaviek príslušných rezortov v nadväznosti na ich činnosť.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.
Prerokovaný návrh novely zákona upresňuje obsahovú aj vecnú náplň niektorých už zavedených spoplatňovaných úkonov a konaní na jednotlivých úsekoch činnosti štátnej správy, pričom pružne reaguje na požiadavky prehodnotenia sadzieb súdnych poplatkov. Zmeny a doplnenia sa prejavili najmä v sadzobníku správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu tohto zákona a ktoré vyplynuli z požiadaviek Ministerstva spravodlivosti SR a súdov.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o pôsobení príslušníkov Armády Slovenskej republiky v operáciách na podporu mieru.
Správu predložil minister obrany SR Pavol Kanis.

Vláda SR prerokovala a schválila Správu vlády SR o stave zdravotníctva, jeho súčasných problémoch a spôsobe ich riešenia. Správa vypracovaná na základe požiadania NR SR popisuje súčasný stav rezortu, dosiahnuté výsledky (plnenie najzávažnejších úloh vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády SR, transformačných krokov rezortu zdravotníctva za roky 1999 - 2000 a vybraných uznesení vlády SR prijatých v tomto volebnom období), definuje aktuálne problémy a predkladá návrhy na riešenie problémov na úseku ochrany zdravia, poskytovania liečebno-preventívnej starostlivosti, financovania, liekovej politiky, legislatívy, mzdovej politiky a kontrolnej činnosti.
Správu predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč.

Vláda SR prerokovala a zrušila uznesenie vlády SR č.339/1999 k zavedeniu embarga na dovoz a predaj ropy a ropných produktov do Juhoslovanskej zväzovej republiky na základe spoločnej pozície Európskej únie schválenej dňa 23. 4. 1999.
Vláda SR zároveň zrušila bod A. 4 Uznesenia vlády SR č. 416/1999 z 19. 5. 2000 k dodatočným reštriktívnym opatreniam voči Juhoslovanskej zväzovej republike na základe spoločnej pozície Európskej únie schválenej 10. 5. 2000.
Materiál predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o činnosti pracovnej skupiny na riešenie aktuálnych problémov Slovenskej televízie a prípravu projektu jej komplexnej transformácie.
Informáciu predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

 

     KONIEC KOMUNIKÉ


     Bratislava, 11. októbra 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR