Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 18. októbra 2000

Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 124. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie sú prítomní: minister hospodárstva SR Ľubomír Harach , minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši /ZPC/, minister životného prostredia SR László Miklós /ZPC/, minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna /ZPC/, ministerka financií SR Brigita Schmögnerová /NR SR/, minister školstva SR Milan Ftáčnik /ZPC/.
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Z programu boli stiahnutné:

Návrh koncepcie ďalšieho rozvoja Fondu detí a mládeže.
Predložil predseda Rady Fondu detí a mládeže SR

Návrh na vymenovanie nového člena Rady Fondu detí a mládeže.
Predkložil: predseda Rady Fondu detí a mládeže SR

Do programu boli dodatočne doplnené:

Návrh na otvorenie dočasnej kvóty na dovoz melasy a bravčového mäsa v roku 2000.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh na zmeny vo vládnych návrhoch zákonov.
Predkladá: minister obrany SR

* * * * *

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Podstatou navrhovanej zákonnej úpravy je sprísniť podmienky na zbavenie funkcie starostu obce tak, že ho možno odvolať z funkcie výlučne len na základe platného hlasovania obyvateľov obce (miestneho referenda). Navrhovaná právna úprava obmedzí neodôvodnené zásahy do právneho postavenia starostu obce zo strany obecného zastupiteľstva.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s Návrhom poslanca Národnej rady SR Vladimíra Palka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a schválila Projekt transformácie a reštrukturalizácie Železníc SR.
Vláda SR schválila fyzické a účtovné oddelenie správy a prevádzky železničnej dopravnej cesty od dopravných a obchodných činností. Vláda SR zároveň schválila oddĺženie ŽSR v objeme a časovom horizonte stanovenom v Projekte a schválila aj prílohu k uzneseniu, ktorou sa určujú regionálne dráhy. Vláda SR vyjadrila súhlas s reštrukturalizáciou ŽSR podľa osobitných predpisov.
Materiál predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Prehľad výdavkov na reformu verejnej správy.
Prerokovaný materiál je podkladom pre ďalšie rozhodnutia súvisiace s koncepciou decentralizácie a modernizácie reformy verejnej správy.
Materiál predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová a podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a schválila Harmonogram realizačných projektov Národného programu podpory zdravia na roky 2001 až 2003.
Na riešení projektov Národného programu podpory zdravia v rámci tohto Harmonogramu sa zúčastňujú rezorty vlády SR a ústredné orgány štátnej správy. Cieľom riešenia týchto projektov je prispieť k zlepšeniu zdravia obyvateľstva tak, ako ich definuje v jednotlivých prioritách Aktualizovaný národný program podpory zdravia - Zdravie pre všetkých v 21. storočí.
Materiál predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vysporiadanie pohľadávky Slovenskej republiky voči Tanzánijskej zjednotenej republike.
Tanzánijská zjednotená republika, ktorá sa vyznačuje jednou z najvyšších zadĺžeností na jedného obyvateľa, od roku 1994 neprejavila žiadnu ústretovosť voči iniciatívam SR zameraným na dosiahnutie dohody o výške a spôsobe vysporiadania týchto pohľadávok. V súlade so zásadami SR pre postupy pri správe a vysporiadaní pohľadávok SR v zahraničí schválenými v júli tohto roku vláda SR preto súhlasí, aby vysporiadanie pohľadávok SR voči Tanzánii v celkovom objeme 934 983, 41 švajčiarskych frankov realizovala švajčiarska spoločnosť RAFFELS AG.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR stiahla z rokovania Správu o povodniach na vodných tokoch v SR v I. až III. štvrťroku 2000 s návrhom na riešenie nákladov a spôsobených škôd.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala Návrh na zrušenie úlohy Ministerstva školstva SR z Plánu práce vlády SR na rok 1999 "Analýza a návrh systému financovania telesnej kultúry - koncepcia".
Vláda SR rozhodla o zmene termínu splnenia úlohy Ministerstva školstva SR z Plánu práce vlády SR na rok 1999 "Analýza a návrh systému financovania telesnej kultúry - koncepcia".
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie materiál Systém financovania telesnej kultúry v Slovenskej republike.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na využitie finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov získaných privatizáciou schválených v zákone o štátnom rozpočte na Rozvojové programy výskumu a vývoja na urýchlenie reštrukturalizácie a zvýšenie konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky.
Poskytnutie mimorozpočtových prostriedkov umožní organizáciám a pracoviskám výskumu a vývoja SR realizovať výsledky ich činnosti.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na získanie súboru diel Ladislava Medňanského do zbierok Slovenskej národnej galérie.
Zakúpením vzácneho súboru umeleckých diel Ladislava Medňanského do galerijných zbierok tejto štátnej zbierkotvornej inštitúcie sa ochráni a uchová integrálna súčasť kultúrneho dedičstva v ucelenej podobe a umožní sa jej výskum a prezentácia pre budúce generácie.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na prijatie oficiálnej delegácie NSR vedenej spolkovým kancelárom Gerhardom Schröderom v Slovenskej republike dňa 23. 10. 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s účasťou delegácie Slovenskej republiky na 6. konferencii strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy v Haagu, 13. - 24. 11. 2000.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s prevodom finančných prostriedkov z rozpočtu kapitoly Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR do rozpočtu kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva SR s účelovým určením opravy prístupovej cesty na Sliezsky dom v objeme 2 698 382 Sk.
Vláda SR zároveň uložila ministerke financií SR zabezpečiť prevod prostriedkov medzi kapitolami uvedených rozpočtov.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas so Zvýšením limitu na reprezentačné výdavky a dary pre rozpočtovú kapitolu Úradu vlády SR v roku 2000.
Návrh predložil vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na odvolanie a vymenovanie člena Vládneho výboru pre posudzovanie a navrhovanie štátnych záruk na financovanie a poisťovanie vývozných úverov so štátnou podporou.
Vláda SR odvolala z funkcie člena Vládneho výboru pre posudzovanie a navrhovanie štátnych záruk na financovanie a poisťovanie vývozných úverov so štátnou podporou Ing Ľudovíta Macháčka a zároveň vymenovala do tejto funkcie Ing. Michala Baloga, CSc. štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu B.2 uznesenia vlády SR č. 238 z 24. marca 1999 pre ministerku financií SR - určiť pre Stredisko cenných papierov povinnosť poskytovať verejnému registru privatizovaného majtku údaje týkajúce sa cenných papierov a ich majiteľov.
Vzhľadom k tomu, že Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku a ani iný orgán štátnej správy nemá zákonom ustanovenú povinnosť viesť a zverejňovať register privatizovaného majetku a jeho vlastníkov, nemôže Ministerstvo financií SR v súlade s čl. 2 ods. 2 ústavy, uložiť v zákone o cenných papieroch povinnosť Stredisku cenných papierov SR poskytovať tieto chránené údaje Ministerstvu pre správu a privatizáciu národného majetku. Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na zrušenie uznesenia vlády SR č. 773 z 27. 9. 2000 k návrhu Ročného národného programu prípravy SR na členstvo v NATO na rok 2001 /RNP PRENAME 2001/. Vláda SR na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 9. októbra 2000 schválila návrh štátneho rozpočtu na rok 2001. V nadväznosti na túto skutočnosť je nevyhnutné požiadať o zrušenie uznesenia vlády SR č. 773 z 27. 9. 2000, ktorým bol schválený návrh Ročného národného programu prípravy SR na členstvo v NATO na rok 2001 a navrhnúť nové rozpočtové zabezpečenie úloh.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a zrušila Úlohu č. 5 vyplývajúcu z uznesenia vlády SR č. 6/2000 k Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000 pre Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku vypracovať "Legislatívny zámer návrhu nového zákona o privatizácii".
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a zrušila uznesenie vlády SR č. 242 zo dňa 2. 4. 1996 k návrhu na zabezpečenie ochrany územia SR pred zavlečením nákazy hovädzieho dobytka a uznesenie vlády SR č. 458 zo dňa 25. 6. 1996 k návrhu na zmenu úlohy B.1 vyplývajúcej z uznesenia vlády č.242 z 2. 4. 1996.
Návrh predkladá minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a schválila Dodatok č. 3 k plánu zahraničných pracovných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o kvantifikácii skutočných dopadov katastrofálneho sucha v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve v roku 2000.
Informáciu predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o vývoji platobnej bilancie SR za 1. polrok 2000.
Informáciu predložil guvernér Národnej banky Slovenska Marián Jusko.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o ekonomickej dimenzii Paktu stability pre juhovýchodnú Európu v prvom polroku 2000.
Informáciu predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na otvorenie dočasnej kvóty na dovoz melasy a bravčového mäsa v roku 2000.
Vláda SR uložila ministerke financií SR predložiť na rokovanie vlády SR návrh nariadenia vlády SR o zmene colného sadzobníka s dočasnou úpravou colnej sadzby vo výške 0 % na dovoz repnej melasy (HS 1703 90 00) v objeme 16 000 t s účinnosťou odo dňa vyhlásenia do 31. 12. 2000. Vláda SR zároveň uložila ministerke financií SR predložiť na rokovanie vlády SR návrh nariadenia vlády o zmene colného sadzobníka s dočasnou úpravou colnej sadzby vo výške 0 % na dovoz bravčového mäsa (HS 0203) v objeme 4000 t s účinnosťou odo dňa vyhlásenia do 31. 12. 2000.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na zmeny vo vládnych návrhoch zákonov:

  • Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/1997 Z.z. Branný zákon,
  • Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/1997 Z.z. o vojenskej službe v znení zákona 10/2000 Z.z.,
  • Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 380/1997 Z.z. o peňažných náležitostiach vojakov.
Bezpečnostnobranný výbor NR SR, ktorý je gestorským výborom predmetných návrhov zákonov, prijal viaceré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k predloženým zákonom. V záujme priechodnosti predložených vládnych návrhov v Národnej rade SR, Ministerstvo obrany predložilo na rokovanie vlády uvedený materiál s cieľom upraviť návrhy zákonov tak, aby zodpovedali uplatneným pripomienkam gestorského výboru. Ministerstvo obrany SR zároveň navrhlo spôsob, ako budú upravené skutočnosti, ktoré boli týmito zmenami dotknuté.
Návrh predložil minister obrany SR Pavol Kanis.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov.
Predložený návrh zákona znamená ďalšie zdokonalenie daňového systému pri rešpektovaní potrieb zabezpečenia príjmov štátneho rozpočtu ako i pocitu daňovej spravodlivosti zo strany verejnosti. V predloženom zákone sa riešia povinnosti Slovenskej republiky vyplývajúce z členstva OECD vo väzbe na otázky oceňovania transferu zisku a tým základu dane v prípade ekonomicky a personálne závislých osôb. Zosúľaďujú sa pravidlá pre poskytovanie daňových úľav s pravidlami pre štátnu pomoc a zároveň sa čiastočne odstraňuje diskriminácia medzi tuzemskými daňovníkmi a zahraničnými daňovníkmi.
Celkový vplyv navrhovanej úpravy zákona o daniach z príjmov sa prejaví na príjmoch štátneho rozpočtu v roku 2001 cca o 100 mil. Sk a v roku 2002.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

 

     KONIEC KOMUNIKÉ


     Bratislava, 18. októbra 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR