Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 25. októbra 2000

Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 125. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie sú prítomní:
minister vnútra SR Ladislav Pittner /ZPC/,
minister životného prostredia László Miklós /NR SR/,
minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš,
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Z programu boli stiahnutné:
Návrh zákona o dani z nehnuteľností.

Predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová
Návrh zákona o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady.
Predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner

Do programu boli dodatočne doplnené:
Návrh na vyslovenie súhlasu s rozšírením vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
Predkladá minister vnútra SR Ladislav Pittner

Návrh na zmenu vo vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti /Notársky poriadok/ v znení zákona Národnej rady SR č. 232/1995 Z. z..
Predkladá: minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský

Návrh na zriadenie dočasného SITCEN /Situačného centra / SR.
Návrh predkladá minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Návrh na zmenu Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vytvorení colnej únie.
Predkladajú: minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Výstavba priemyselného parku pre automobilovú výrobu - region Záhorie.
Návrh predkladá minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

Návrh na odvolanie Ing. Miroslava Semana z funkcie prednostu Okresného úradu v Humennom a na vymenovanie MVDr. Anny Suchej do tejto funkcie.
Predkladá: minister vnútra SR Ladislav Pittner

 
Vláda SR prerušila rokovanie o Návrhu zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil predseda Protimonopolného úradu SR Peter Nižňanský

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/1999 Z.z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov.
Uvedeným nariadením vlády sa realizuje dočasná úprava colnej sadzby na dovoz 50 000 hl. červeného vína v nádobách s obsahom väčším ako 2 litre s platnosťou odo dňa vyhlásenia do 31. decembra 2000.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh reformy štátnych fondov.
Predložený návrh mapuje problémové oblasti v hospodárení štátnych fondov, ako jednej zložky systému verejných financií. Vyúsťuje do návrhu na transformáciu štátnych fondov v záujme splnenia ekonomických kritérií členstva do EÚ s cieľom odstrániť rozdrobenosť verejného sektora, zvýšiť účinnosť kontroly verejných financií a vytvoriť podmienky pre novovznikajúcu štátnu pokladnicu.
Materiál je východiskom pre prijatie konkrétnych opatrení jednotlivými ministerstvami, v pôsobnosti ktorých štátne fondy sú.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Koncepciu privatizácie majetku štátu na ďalšie obdobie a vyhodnotenie zoznamu pasportizácie majetku štátu.
Koncepcia navrhuje ďalší postup pri privatizácii majetku štátu a ukladá konkrétne úlohy ministerstvu hospodárstva, ministerstvám: dopravy, pôšt a telekomunikácií, zdravotníctva, pôdohospodárstva, financií, výstavby a regionálneho rozvoja, obrany a Úradu vlády SR pri zabezpečení pokračovania procesu transformácie majetku štátu v ďalšom období. Koncepcia určuje ciele privatizácie, spôsob privatizácie, harmonogram, kritériá a platobné podmienky pri predaji a kritériá pre použitie výnosov z privatizácie. Ukladá ministrom nepredkladať požiadavky na príjmy z privatizácie na účely, ktoré schválenej koncepcii nezodpovedajú. Súčasťou koncepcie je aj vyhodnotenie zoznamu pasportizácie majetku štátu.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Koncepciu vnútornej finančnej kontroly vo verejnej správe s tým, že bude tvoriť súčasť "Koncepcie kontroly vo verejnej správe a zvýšenia účinnosti verejnej kontroly".
Touto Koncepciou sa navrhuje jednotný systém finančnej kontroly v rámci pôsobnosti vlády SR zahrňujúci kontrolu rozpočtových prostriedkov a prostriedkov Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia na financovanie projektov na základe medzinárodných zmlúv. Koncepcia obsahuje odporúčania na zlepšenie v legislatívnej, inštitucionálnej, personálnej, technickej a organizačnej oblasti systému finančnej kontroly.
Koncepciu predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Správu o plnení opatrení a postupe prác na zavedení Jednotného automatizovaného systému právnych informácií (JASPI) pre štátne orgány SR.
Účelom vytvorenia JASPI, ako súčasti Štátneho informačného systému Slovenskej republiky je kvalitatívne podporiť a zrýchliť výkon štátnej správy v oblasti riadenia, rozhodovania, kontroly a legislatívy a zároveň znížiť finančné výdaje zo štátneho rozpočtu.
Správu predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Žilina - časť Obvodné zdravotné stredisko Hliny VI. Žilina.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce - časť Obvodné zdravotné stredisko Palín č. 251.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce - časť Obvodné zdravotné stredisko Pavlovce nad Uhom č. 681.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce - časť Obvodné zdravotné stredisko Stráňany č. 1774, Michalovce.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce - časť Obvodné zdravotné stredisko Strážske, Mierová ul. č. 84.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory, Rožňava - časť Obvodné zdravotné stredisko Štítnická ul..
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Mnohostrannej dohody medzi Bulharskou republikou, Českou republikou, Estónskou republikou, Európskym spoločenstvom, Maďarskou republikou, Islandom, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Nórskym kráľovstvom, Poľskou republikou, Rumunskom, Slovenskou republikou a Slovinskou republikou o vytvorení Európskeho spoločného leteckého priestoru (ECAA).
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch 88. zasadnutia Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 30. 5. 2000 až 15. 6. 2000 v Ženeve.
Vláda SR vyjadrila súhlas s ratifikáciou Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 183 z roku 2000 o revidovaní Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o ochrane materstva (revidovaného) z roku 1952 Slovenskou republikou, ktorý Generálna konferencia Medzinárodnejb organizácie práce prijala na svojom 88. zasadnutí 15. júna 2000 v Ženeve.
Vláda zároveň vyjadrila súhlas s vyhlásením Slovenskej republiky podľa článku 4 odseku 2 dohovoru v tomto znení: "V súlade s § 157 odsekom 1 Zákonníka práce (zákon č.65/1965 Zb. v znení neskorších predpisov) je dĺžka materskej dovolenky v Slovenskej republike 28 týždňov, ak žena porodila zároveň dve alebo viac detí alebo ak ide o osamelú ženu, patrí materská dovolenka po dobu 37 týždňov.
Správu predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Japonska o udelení grantu japonskej vlády Štátnemu divadlu Košice, uzatvorenej vo forme výmeny nót.
vláda SR splnomocnila ministra zahraničných vecí SR a ako alternáta štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí podpísať súhlasnú odpoveď k návrhu Dohody formou nóty a súvisiace dokumenty.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu z 8. zasadnutia Medzivládnej komisie pre obchodno-hospodársku, vedecko-technickú a kultúrnu spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou, ktorá sa uskutočnila 4. - 6- septembra 2000 v Moskve.
Správu predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o priebehu a záveroch diplomatickej konferencie na prijatie Dohovoru o patentovom práve, ktorá sa konala v Ženeve 11. 5. až 2. 6. 2000.
Správu predložil predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Martin Hudoba

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na prijatie oficiálnej delegácie Holandského kráľovstva vedenej predsedom vlády Willemom Kokom v Slovenskej republike v dňoch 31. 10. a 1. 11. 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na prijatie oficiálnej delegácie Českej republiky vedenej predsedom vlády Milošom Zemanom v Slovenskej republike dňa 2. 11. 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom účasti delegácie Slovenskej republiky na Konferencii európskych ministrov ľudských práv konanej pri príležitosti 50. výročia prijatia Európskeho dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd (Rím, 3. - 4. 11. 2000).
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na voľbu 28 sudcov bez časového obmedzenia. Vláda SR odporučila zvoliť 28 sudcov do funkcie bez časového obmedzenia. Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR predložiť uvedený návrh predsedovi Národnej rady SR.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na riešenie havarijnej situácie zosuvu pôdy v obci Žaškov.
Predložený materiál hodnotí príčiny vzniku a možné dôsledky mimoriadnej situácie zosuvu pôdy v obci Žaškov, pričom dôsledne vychádza z rozhodnutí orgánov štátnej správy ako i z rozborov a prieskumov vykonaných odbornými organizáciami. Navrhuje spôsob riešenia vzniknutej mimoriadnej situácie z hľadiska technického a tiež finančného zabezpečenia.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na riešenie havarijnej situácie na skládke popolnín v okrese Myjava.
Predložený materiál hodnotí príčiny vzniku a možné dôsledky mimoriadnej situácie havárie skládky popolovín v okrese Myjava, pričom dôsledne vychádza z rozhodnutí orgánov štátnej správy ako i z rozborov, prieskumov a analýz vykonaných odbornými organizáciami. Navrhuje spôsob riešenia vzniknutej mimoriadnej situácie z hľadiska technického a finančného zabezpečenia.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na riešenie úhrady sanačných opatrení pri havarijnej situácii na skládke odpadov "Babica" v obci Bošany v okrese Partizánske.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner a minister životného prostredia SR László Miklós

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na vymenovanie predsedu Úradu pre finančný trh, podpredsedu a členov rady Úradu pre finančný trh.
Vláda SR vymenovala Doc. Ing. Jozefa Makúcha, PhD. za predsedu Úradu pre finančný trh s funkčným obdobím od 1. novembra 2000 do 31. októbra 2005, Ing. Júliusa Tomku, CSc. za podpredsedu rady Úradu pre finančný trh s funkčným obdobím od 1. novembra 2000 do 31. októbra 2004, Ing. Slavomíra Šťastného, CSc. za člena rady Úradu pre finančný trh s funkčným obdobím od 1. novembra 2000 do 31. októbra 2003 a Ing. Michala Horvátha, CSc. za člena rady Úradu pre finančný trh s funkčným obdobím od 1. novembra 2000 do 31. októbra 2002.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o výsledkoch štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou technických zariadení, bezpečnosťou práce a dodržiavaním ustanovených pracovných podmienok v jadrovej energetike za rok 1999.
Správa podáva prehľad o výsledkoch štátneho odborného dozoru v jadrovej energetike za rok 1999, prčom nadväzuje na skutočnosti a stav z predchádzajúceho obdobia. Dozor vykonával a zabezpečoval Úrad bezpečnosti práce SR, Inšpektoráty bezpečnosti práce, Technická inšpekcia a Výskumný a vzdelávací ústav bezpečnosti práce v zmysle príslušných právnych zmocnení a uznesenia vlády Slovenskej republiky. Prevádzka jadrových zariadení JE V-1, JE V-2 Jaslovské Bohunice bola spoľahlivá a bezpečná, spĺňajúca kritériá bezpečnostno - technických predpisov.
Správu predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerušila rokovanie o Návrhu na prevzatie štátnej záruky za splátkový úver na financovanie projektu "Výstavba výrobných divízií a útvaru riadenia akosti" v š.p. IMUNA, š.p., Šarišské Michaľany.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o účasti delegácií SR na Miléniovom summite a na 55. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o výsledkoch činnosti Medzirezortnej komisie pre racionalizáciu siete stredných škôl v Slovenskej republike.
Informáciu predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o priebehu realizácie podporných finančných programov pre malé a stredné podnikanie za I. polrok 2000.
Správu predložil minister hospodárstva SR Pavel Koncoš

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o zriadení Spoločného monitorovacieho výboru pre fondy Európskej únie (Joint Monitoring Committee).
Informáciu predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík

Vláda SR odložila z rokovanie Návrh na zriadenie dočasného SITCEN /Situačného centra / SR, jeho štatút a organizačnú štruktúru.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR odložila z rokovania materiál Výstavba priemyselného parku pre automobilovú výrobu - región Záhorie.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

Vláda SR odložila z rokovania Návrh na odvolanie Ing. Miroslava Semana z funkcie prednostu Okresného úradu v Humennom a na vymenovanie MVDr. Anny Suchej do tejto funkcie.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner

Vláda SR odložila z rokovania Návrh na zmenu vo vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti /Notársky poriadok/ v znení zákona Národnej rady SR č. 232/1995 Z. z.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský

Vláda SR prerokovala Návrh na vyslovenie súhlasu s rozšírením vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
Vláda SR nesúhlasí podľa par. 94 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku NR SR s rozšírením vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov podľa Uznesenia Ústavoprávneho výbor NR SR zo 17.10.2000.
/Ústavoprávny výbor NR SR prijal návrh na doplnenie vládneho návrhu o nový článok, ktorý by predstavoval novelu zákona SNR č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov. Novela spočíva v tom, aby účtovnú závierku politickej strany vykonával audítor určený komorou žrebom./
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner

Vláda SR odložila z rokovania Návrh na zmenu Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vytvorení colnej únie .
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom na vymenovanie Ing. Petra Blaasa za nového člena Rady Fondu detí a mládeže.
Návrh predložil predseda Rady Fondu detí a mládeže SR Martin Kugla

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh koncepcie ďalšieho rozvoja Fondu detí a mládeže.
Vláda SR uložila ministerke pre správu a privatizáciu národného majetku SR v spolupráci s ministrom školstva SR, ministerkou financií SR, ministrom vnútra SR a predsedom Rady Fondu detí a mládeže SR pripraviť konkrétne návrhy na vydanie rozhodnutia vlády vo vzťahu k predaju majetku Fondu detí a mládeže.
Návrh predložil predseda Rady Fondu detí a mládeže SR Martin Kugla

Vláda SR stiahla z rokovania Národnej rady SR Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov.
Návrh predložila ministerka financoií SR Brigita Schmögnerová
 

     KONIEC KOMUNIKÉ


     Bratislava, 25. októbra 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR