Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 31. októbra 2000

Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 126. schôdzi a rokuje pod vedením podpredsedu vlády SR pre legislatívu Ľubomíra Fogaša.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie sú prítomní: predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda, podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Do programu boli dodatočne doplnené:

Návrh na podpis Protokolu č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Návrh na postup členov vlády SR podľa § 94 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení zákona č. 86/2000 Z.z. pri prerokúvaní vládnych návrhov zákonov v Národnej rade Slovenskej republiky.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ľubomír Fogaš

Návrh na zrušenie uznesenia vlády SR č. 535 z 18. júla 1995 a uznesenia vlády SR č. 866 z 20. decembra 1997.
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Návrh na odvolanie a menovanie členov Rady vlády SR pre masmédiá.
Predkladá: minister kultúry SR

* * * * *

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na podpis Protokolu č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
Vláda SR zároveň odporučila prezidentovi SR splnomocniť podpredsedu vlády SR pre ľudské práva, menšiny a regionálny rozvoj Pála Csákyho ako alternáta vedúceho Stálej misie SR pri Rade Európy v Štrasburgu na podpis Protokolu s výhradou ratifikácie počas konferencie v Ríme 3. - 4. novembra 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii.
Poslaneckým návrhom ústavného zákona sa navrhujú zrušiť neštandardné amnestie udelené bývalým predsedom vlády Vladimírom Mečiarom, ktorý vykonal niektoré oprávnenia prezidenta Slovenskej republiky, v časti týkajúcej sa zavlečenia M. Kováča ml. do cudziny a zmareného referenda. Vláda SR skonštatovala, že rozhodnutím o amnestii z 3. marca 1998 a 7. júla 1998 došlo k vážnemu porušeniu princípov právneho štátu.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerušila rokovanie o Návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 120/1993 Z.z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s Návrhom poslanca Národnej rady SR Milana Benkovského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR a zákon Národnej rady SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
Účelom predkladanej novely zákona je vytvoriť potrebný priestor pre činnosť nezávislej kontrolnej inštitúcie a zabezpečiť tak čo najkomplexnejšiu kontrolu majetku a prostriedkov v oblasti pôsobnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky. Navrhované zmeny a doplnenia zákona vychádzajú z našich integračných snáh o vstup do Európskej únie, ale tiež z ďalších potrieb súvisiacich so zvyšovaním efektívnosti kontroly.
Návrh predložil predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Jozef Stahl.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s Návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s Návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 379/1997 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Predkladaný návrh zákona novelizuje zákon č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov z dôvodu, že návrh zákona upravuje postavenie Protimonopolného úradu SR ako ústredného orgánu štátnej správy. Preto bolo potrebné duplicitné ustanovenia v zákone č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov zrušiť.
Účelom pripravovaného zákona je zabezpečiť súlad slovenskej právnej úpravy týkajúcej sa hospodárskej súťaže s právom EÚ a posilniť nezávislosť Protimonopolného úradu SR.
Návrh predložil predseda Protimonopolného úradu SR Peter Nižňanský.

Vláda SR prerokovala a schválila Dodatok č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov.
Novela Trestného poriadku rieši štyri základné okruhy problémov, a to úpravu ustanovení, ktoré je potrebné zmeniť v súvislosti s prijatím zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti tak, aby orgány činné v trestnom konaní mohli naďalej vykonávať niektoré trestno-právne inštitúty, dĺžku trvania väzby, otázku nastúpenia odsúdeného do výkonu trestu odňatia slobody a niektoré otázky týkajúce sa právneho styku s cudzinou v trestnom konaní.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Koncepciu prechodu zo zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na systém povinne zmluvného poistenia.
Návrh koncepcie vychádza z Programového vyhlásenia vlády SR, v rámci ktorého sa bude podporovať transparentnosť a zdravé súťaženie v komerčnom poisťovníctve. Zároveň sa tým vytvárajú podmienky a kritériá uplatňované v krajinách EÚ, čím sa zabezpečí plná kompatibilita tohto druhu poistenia so šatndardom ekonomicky vyspelých krajín.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Správu o plnení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za I. - III. štvrťrok 2000.
Správu predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a neschválila Návrh na odvolanie a menovanie členov Rady vlády SR pre masmédiá.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a neschválila Návrh na zrušenie úlohy č. 20 na mesiac december 2000: "Návrh zákona o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch" z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2000, schváleného uznesením vlády SR č. 6/2000 zo dňa 12. januára 2000.
Návrh predložil predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Martin Hudoba.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s realizáciou výstavby priemyselného parku pre automobilovú výrobu - región Záhorie.
Vláda SR zároveň vyjadrila súhlas s použitím prostriedkov Štátneho fondu cestného hospodárstva na zabezpečenie napojenia priemyselného parku na štátnu cestu I/2 Stupava-Malacky.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Doplnkového protokolu č. 9 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode.
Vláda SR zároveň odporučila prezidentovi splnomocniť ministra hospodárstva a ako alternátov štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR a vedúceho zastupiteľského úradu SR vo Varšave na podpis Doplnkového protokolu č. 9 k CEFTA.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala Návrh na zmenu predsedu slovenskej časti zmiešanej komisie pre dopravu, spoje a ich infraštruktúru, vytvorenej v zmysle Protokolu medzi Ministerstvom zahraničných vecí SR a Ministerstvom zahraničných vecí MR z 24. 11. 1998.
Vláda SR odvolala Ľudovíta Macháčka, bývalého štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR z funkcie predsedu slovenskej časti zmiešanej komisie pre dopravu, spoje a ich infraštruktúru. Vláda SR zároveň menovala do tejto funkcie Michala Baloga, štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Analýzu príčin dlhov škôl a školských zariadení v roku 1998 a 1999.
Vláda SR zároveň uložila ministerke financií SR, ministrovi školstva SR a ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikáciá SR hľadať možnosti zabezpečenia finančných prostriedkov na úhradu neuhradených faktúr v odvetví školstva v rozpočtových kapitolách Krajských úradov a predložiť návrh na rokovanie vlády.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkov 15. zasadnutia Zhromaždenia zmluvných strán IMSO.
Informáciu predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Správu o stave obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa zákona Národnej rady SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, návrh harmonogramu katastrálnych území na konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim na rok 2001 a návrh na zmenu termínov plnenia úloh vyplývajúcich z niektorých uznesení vlády.
Usporiadanie vlastníctva k pozemkom sa vykonáva podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. formou zostavenia registra obnovenej evidencie pozemkov, ktorý po schválení okresným úradom, odborom pozemkov, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva alebo odborom katastrálnym bude verejnou listinou, na základe ktorej katastrálny odbor Okresného úradu, zapíše údaje o vlastníctve pozemkov do katastra nehnuteľností. Týmto sa dosiahne, aby právny vzťah k pozemkom schválených katastrálnych území bol evidovaný v katastri na listoch vlastníctva, čím sa vytvárajú reálne predpoklady jednak pre vznik trhu s pôdou a zavedenie poriadku do pozemkového vlastníctva a v neposlednom rade sa zjednoduší a urýchli poskytovanie informácií o vlastníckych právach k pozemkom.
Návrh predložil€minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš a predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Imrich Horňanský.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Energetika.
Vláda SR zároveň uložila ministrovi zahraničných vecí SR zabezpečiť predloženie a prerokovanie negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Energetika v rámci Konferencie o pristúpení Slovenskej republiky do Európskej únie.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík, minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Slobodný pohyb tovaru.
Vláda SR zároveň uložila ministrovi zahraničných vecí SR zabezpečiť predloženie a prerokovanie negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Slobodný pohyb tovaru v rámci Konferencie o pristúpení Slovenskej republiky do Európskej únie.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík, minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Dušan Podhorský.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Finančné a rozpočtové ustanovenia.
Vláda SR zároveň uložila ministrovi zahraničných vecí SR zabezpečiť predloženie a prerokovanie negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Finančné a rozpočtové ustanovenia v rámci Konferencie o pristúpení Slovenskej republiky do Európskej únie.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík, minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Hospodárska a menová únia.
Vláda SR zároveň uložila ministrovi zahraničných vecí SR zabezpečiť predloženie a prerokovanie negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Hospodárska a menová únia v rámci Konferencie o pristúpení Slovenskej republiky do Európskej únie.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík, minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Dane.
Vláda SR zároveň uložila ministrovi zahraničných vecí SR zabezpečiť predloženie a prerokovanie negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Dane v rámci Konferencie o pristúpení Slovenskej republiky do Európskej únie.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík, minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Právo obchodných spoločností.
Vláda SR zároveň uložila ministrovi zahraničných vecí SR zabezpečiť predloženie a prerokovanie negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Právo obchodných spoločností v rámci Konferencie o pristúpení Slovenskej republiky do Európskej únie.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík, minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 270 z 20. 4. 2000 k návrhu na riešenie škôd spôsobených živelnými pohromami v roku 1999 a riešenie kalamitného výskytu hraboša poľného.
Na základe skutočností zistených pri kontrole a verifikácii podložených požiadaviek, vrátane prvotných účtovných dokladov, požiadal prednosta Krajského úradu v Žiline o prerozdelenie pridelených finančných prostriedkov na postihnuté orgány, organizácie a obce.
Uvedeným návrhom na zmenu uznesenia sa rieši zmena v rozdelení už pridešlených finančných prostriedkov podľa prílohy č. 1 uznesenia vlády SR č. 270 zo dňa 20. apríla 2000.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Stanovy Exportno-importnej banky SR.
Stanovy EXIMBANKY Slovenskej republiky sa predkladajú v súlade s § 6 ods. 5 písm. a) zákona č. 80/1997 Z.z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil guvernér EXIMBANKY SR Ľubomír Šlahor.

Vláda SR prerokovala a odložila z rokovania Návrh na zriadenie dočasného SITCEN /Situačného centra / SR, jeho štatút a organizačnú štruktúru.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR odložila z rokovania Návrh na odvolanie Ing. Miroslava Semana z funkcie prenostu Okresného úradu v Humennom a na vymenovanie MVDr. Anny Suchej do tejto funkcie.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o posúdení potreby prijatia legislatívnej normy upravujúcej limitovanie platieb v hotovosti.
Informáciu predložila ministerka finnacií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o stave zdravotníckych zariadení.
Informáciu predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy podpredsedu vlády SR pre európsku integráciu Pavla Hamžíka v Düsseldorfe v dňoch 5. - 6. 10. 2000.
Informáciu predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o stave a vývoji bezpečnosti práce, pracovnej úrazovosti, pracovných podmienkach a ochoreniach podmienených prácou v Slovenskej republike.
Správu predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2001 podľa § 28 ods. 3 písm. b/ zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov v rozsahu 31.502,77 mil. Sk.
Vláda SR zároveň odporučila prezidentovi prezídia Fondu národného majetku SR predložiť návrh na schválenie Národnej rade slovenskej republiky.
Návrh predložil prezident prezídia Fondu národného majetku SR Jozef Kojda.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Návrh Rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku SR na rok 2001.
Vláda SR zároveň odporučila prezidentovi prezídia Fondu národného majetku SR predložiť návrh "Rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku SR na rok 2001" Národnej rade Slovenskej republiky.
Návrh predložil prezident prezídia Fondu národného majetku SR Jozef Kojda.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na postup členov vlády SR podľa § 94 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení zákona č. 86/2000 Z.z. pri prerokúvaní vládnych návrhov zákonov v Národnej rade Slovenskej republiky.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s Návrhom na zmenu vo vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti /Notársky poriadok/ v znení zákona Národnej rady SR č. 232/1995 Z. z..
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a zrušila Uznesenie vlády SR číslo 535 z 18. júla 1995 k prehodnotenému návrhu na ďalšie využitie dlhodobých zahraničných úverov, resp. iných mimorozpočtových finančných zdrojov na financovanie ďalších prioritných zdravotníckych zariadení na Slovensku v budúcich rokoch.
Vláda SR zároveň zrušila Uznesenie vlády SR č. 866 z 2. 10. 2000 k Návrhu na zabezpečenie ďalšieho postupu financovania výstavby prioritných zdravotníckych stavieb na Slovensku v prechodnom období do získania vhodného zahraničného kapitálového úveru, okrem bodu C.2, ktorého znenie upravuje takto:
Vláda SR ukladá ministrovi zdravotníctva SR zabezpečovať ročne v rozpočte kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR účelové prostriedky štátneho rozpočtu na splácanie úverov pre dokončené stavby:
- Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Bratislava - Kramáre,
- Dostavba Národného onkologického ústavu Bratislava - Kramáre každoročne v rozpočte.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč.

 

     KONIEC KOMUNIKÉ


     Bratislava, 31. októbra 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR