Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 8. novembra 2000

Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 127. schôdzi a rokuje pod vedením predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie sú prítomní: minister hospodárstva SR Ľubomír Harach, minister vnútra SR Ladislav Pittner, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Z programu boli stiahnutné:

Návrh zákona o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení.
Predložil: minister školstva SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
Predložil: minister školstva SR

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť a postupy posudzovania zhody teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá.
Predložil: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a
           skúšobníctvo SR

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú účinnosť a postupy posudzovania zhody elektrických chladničiek a mrazničiek pre domácnosť a ich kombinácií.
Predložil: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a
           skúšobníctvo SR

Návrh zásad spolupráce orgánov štátnej správy v územnom plánovaní.
Predložil: minister životného prostredia SR

Návrh na zriadenie dočasného SITCEN SR.
Predložil: minister zahraničných vecí SR

Do programu boli dodatočne doplnené:

Návrh delegácie Slovenskej republiky na stretnutie predsedov vlád krajín CEFTA vo Varšave v dňoch 14. - 15. novembra 2000.
Predkladajú: minister hospodárstva SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh programu a organizačného zabezpečenia stretnutia predsedov vlád Rakúskej republiky, Maďarskej republiky a Slovenskej republiky dňa 10. novembra 2000 v Bojniciach.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou ČR, ktorou sa menia niektoré ustanovenia Protokolu týkajúceho sa definície pojmu pôvodné výrobky a metód administratívnej spolupráce uvedeného v článku 1 Dohody medzi vládou SR a vládou ČR zo dňa 8. novembra 1999, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou SR a vládou ČR zo dňa 7. decembra 1998, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou SR a vládou ČR zo dňa 21. decembra 1996, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou SR a vládou ČR o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce zo dňa 22. februára 1993.
Predkladajú: ministerka financií SR
             a minister zahraničných vecí SR

* * * * *

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie materiál Vyhodnotenie Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky za rok 2000, vyhodnotenie priorít vlády Slovenskej republiky za rok 2000 a stanovenie priorít vlády Slovenskej republiky na rok 2001.
Návrh predložil predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh nariadenia vlády o zverejňovaní predbežného oznámenia, oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania, súťažných podkladov a výsledku verejného obstarávania.
Predmetným nariadením vlády Slovenskej republiky sa dosiahne zámer zvýšiť informovanosť verejnosti o aktivitách obstarávateľov v rámci verejného obstarávania a v uzavretých zmluvách. Účelom predmetného návrhu nariadenia vlády SR je stanoviť pravidlá pre zverejňovanie predbežného oznámenia, oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania, oznámenia o výsledku verejného obstrávania prostredníctvom telekomunikačných zariadení.
Návrh predložila predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie SR Rozália Molnárová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Národný plán zamestnanosti (Rozpracované opatrenia).
Národný plán zamestnanosti je strategickým dokumentom, ktorý deklaruje, že riešenie problémov zamestnanosti je záležitosťou všetkých ministerstiev, ostatných orgánov štátnej správy, sociálnych partnerov, profesných zväzov a ďalších subjektov pôsobiacich na trhu práce a preto sú zapojené do realizácie opatrení. Rámcovo vymedzené úlohy v roku 1999 sú v tomto materiáli rozpracované podrobne s určením cieľa každého opatrenia, cieľových skupín, na ktoré sú opatrenia zamerané, spôsobu uplatnenia opatrení, požiadaviek na zmenu právnych predpisov, požiadaviek na finančné zabezpečenie realizácie opatrení, nositeľov realizácie opatrení a s určením termínu plnenia opatrenia.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie materiál Analýza hospodárenia systému zdravotnej starostlivosti v I. polroku 2000 a návrh opatrení na zabezpečenie vyrovnanej bilancie v roku 2000. Vláda SR zároveň poverila ministra zdravotníctva SR vypracovať Analýzu hospodárenia systému zdravotnej starostlivosti a návrh opatrení na zabezpečenie jej vyrovnanej bilancie pre roky 2001 - 2002.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh spôsobu riešenia odovzdávania nehnuteľného majetku mobilizačných rezerv zo správy Železníc SR do správy Správy štátnych hmotných rezervy SR.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh Štátnej politiky zdravia v Slovenskej republike.
Materiál predstavuje ucelený politický dokument štátu s dlhodobou platnosťou, ktorého cieľom je nasmerovať záujmy a snahy všetkých zložiek spoločnosti na zdravie, ako kľúčový faktor rozvoja spoločnosti. Definuje základné hodnoty, z ktorých štátna zdravotná politika vychádza a predstavuje stratégiu pre rozvoj zdravia v Slovenskej republike v zmysle definovaných cieľov.
Štátna zdravotná politika zdravia definuje úlohy štátu, stratégie a jednotlivé priority v oblastiach podpory, ochrany i navrátenia zdravia občanov. Je koncipovaná v súlade s platnými medzinárodnými dokumentami tak, aby mala dlhodobú perspektívu s jasne definovaným systémom zdravotnej starostlivosti pre prvé desaťročie 21. storočia.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Vyhodnotenie plnenia úloh Akčného plánu pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku za roky 1998 a 1999.
Vláda SR zároveň uložila predsedovi vlády SR predložiť informáciu o Vyhodnotení plnenia úloh Akčného plánu pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku za roky 1998 a 1999 Národnej rade Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Druhú národnú správu o stave a ochrane biodiverzity na Slovensku.
Druhá národná správa o stave biodiverzity na Slovensku je národnou správou predkladanou Slovenskou republikou podľa článku 26 Dohovoru o biologickej diverzite. Jej cieľom je predložiť Konferencii Zmluvných strán správy o opatreniach, ktoré boli prijaté na realizáciu ustanovení Dohovoru a ich účinnosti pri napĺňaní cieľov Dohovoru.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s ratifikáciou Dohovoru o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach z 29. 5. 1993 podpísaného Slovenskou republikou v Haagu 1999.
Vláda SR zároveň vyjadrila súhlas s Odporúčaniami pracovnej skupiny vytvorenej na základe uznesenia vlády SR z 3.marca 1999 číslo 181.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou SR a vládou Spojených štátov amerických o ochrane a zachovaní určitých kultúrnych pamiatok a historických sídiel. Vláda SR zároveň splnomocnila ministra zahraničných vecí a ako alternátov ministra kultúry a veľvyslanca SR akreditovaného v Spojených štátoch amerických podpísať dohodu.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Projekt na ďalšie využívanie komplexu obchodno-technického strediska Čertanovo v Moskve.
Vzhľadom k vysokým prevádzkovým nákladom, potrebe rozsiahlych investícií do objektu po strate pôvodného poslania, je odpredaj komplexu najefektívnejším riešením. Tento krok bude znamenať zníženie tlaku na výdavkovú časť štátneho rozpočtu a zabezpečí súlad s Viedenskou konvenciou o diplomatických stykoch.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a odložila z rokovania Správu o stave rozvoja siete GOVNET v rámci realizácie projektu Komplexného automatizovaného systému Rady obrany štátu.
Materiál predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala Návrh na odvolanie Ing. Miroslava Semana z funkcie prednostu Okresného úradu v Humennom a na vymenovanie MVDr. Anny Suchej do tejto funkcie.
Vláda SR odvolala z funkcie prednostu Okresného úradu v Humennom Ing. Miroslava Semana a zároveň vláda SR vymenovala do tejto funkcie MVDr. Annu Suchú.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrhy guvernéra Národnej banky Slovenska na vymenovanie členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska.
Vláda SR zároveň vymenovala Prof.Ing. Jozefa Košnára, CSc.,DrSc., RNDr. Karola Mrvu, Ing. Eugena Jurzicu za členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska.
Návrh predložil guvernér Národnej banky Slovenska.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na zrušenie úlohy "Návrh zákona o poisťovníctve" v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000.
Dôvodmi pre zrušenie predmetnej úlohy z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000 je potreba zosúladenia termínu plnenia tejto úlohy s termínom na jej plnenie, ktorý vyplýva z uznesenia vlády SR č. 282 zo dňa 3. mája 2000 v bode B.1. ku schválenej Koncepcii rozvoja poisťovníctva v SR, kde bolo uložené "pripraviť návrhy na legislatívne zabezpečenie koncepcie rozvoja poisťovníctva v SR tak, aby všetky požadované úpravy a zmeny boli zahrnuté do rekodifikovaného zákona o poisťovníctve a novely" Občianskeho zákonníka s termínom do 30. júla 2001, ako aj so schváleným Národným programom SR pre prijatie acquis communautaire v rámci kapitoly 3 - slobodné poskytovanie služieb.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu č. 5 v mesiaci júl v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000 - návrh zákona o ochrane tradičnej a ľudovej kultúry.
Uvedenému zákonu musia predchádzať novelizácie daňových zákonov, ktoré sa práve pripravujú. Predloženie zákona by si vyžiadalo nepriamu novelu niekoľkých zákonov, napr. zákona č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby a iných.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a schválila Dodatok č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Správu o plnení Národného programu pre prijatie acquis communautaire október 2000.
Správa obsahuje prehľad plnenia úloh významných z hľadiska dosiahnutia vstupu SR do EÚ, s dôrazom na tie, ktoré neboli splnené v stanovenom termíne, alebo ich splnenie je vážne ohrozené. Súčasťou predkladaného materiálu je analýza stavu prijímania právnych noriem s kľúčovou úlohou v procese prípravy SR na členstvo v EÚ.
Materiál predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Správu o priebehu a výsledkoch rokovania 3. zasadnutia Konferencie o pristúpení na úrovni zástupcov ministrov a vyhodnotenie negociačných záväzkov SR.
Konferencia sa konala 24. októbra 2000 v Bruseli. Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník MZV SR Ján Figeľ. Na základe spoločných pozícií EÚ a po súhlase slovenskej strany boli predbežne uzatvorené ďalšie tri negociačné kapitoly: Rybné hospodárstvo, Priemyselná politika, Ochrana spotrebiteľa a zdravia. Európska únia považuje za potrebné pokračovať v rokovaniach v kapitole Colná únia, kde je podmienkou jej predbežného uzatvorenia prijatie nového Colného zákona, ktorý sa SR zaviazala prijať vo svojej negociačnej pozícii.
Materiál predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone NR SR o štátnom rozpočte na rok 2000 v kapitole Všeobecná pokladničná správa - Rezerva na projekty riešenia problémov rómskej komunity na 13 projektov v celkovej sume 4 227 450 Sk a v kapitole Všeobecná pokladničná správa - Sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity na 7 projektov v celkovej sume 4 200 000 Sk.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre ľudské a menšinové práva a regionálny rozvoj Pál Csáky.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o postupe odstraňovania následkov rozsiahlej vetrovej kalamity v lesoch stredného a severozápadného Slovenska z júna 1999.
Informáciu predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch 44. zasadnutia Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni.
Informáciu predložil predseda Úradu jadrového dozoru SR Miroslav Lipár.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o vývoji počtu zamestnancov v rozpočtových a príspevkových organizáciách.
Informáciu predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch pracovnej cesty podpredsedu vlády SR a predsedu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog Pála Csákyho v Portugalsku na konferencii ministrov Groupe Pompidou Rady Európy v dňoch 11.-12. októbra 2000.
Informáciu predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o sociálnej situácii obyvateľstva SR v I. polroku 2000.
Správu predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh delegácie Slovenskej republiky na stretnutie predsedov vlád krajín CEFTA vo Varšave v dňoch 14. - 15. novembra 2000.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh programu a organizačného zabezpečenia stretnutia predsedov vlád Rakúskej republiky, Maďarskej republiky a Slovenskej republiky dňa 10. novembra 2000 v Bojniciach.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou SR a vládou ČR, ktorou sa menia niektoré ustanovenia Protokolu týkajúceho sa definície pojmu pôvodné výrobky a metód administratívnej spolupráce uvedeného v článku 1 Dohody medzi vládou SR a vládou ČR zo dňa 8. novembra 1999, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou SR a vládou ČR zo dňa 7. decembra 1998, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou SR a vládou ČR zo dňa 21. decembra 1996, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou SR a vládou ČR o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce zo dňa 22. februára 1993.
Vláda SR zároveň poverila ministra hospodárstva SR na podpis Dohody.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zmenu použitia schválených finančných prostriedkov vo výške 137 009 tis. Sk zo Všeobecnej pokladničnej správy z výnosov lotérií a iných podobných hier účelovo určených pre zdravotníctvo na rok 2000 pre I.gyn. pôrodnícku kliniku LFUK Fakultnej nemocnice Bratislava, Zochova 7, zmenu účelu použitia finančných prostriedkov pre IMUNU Šarišské Michaľany, š.p., a zvýšenie finančných prostriedkov pre FN Bratislava vo výške 304 100.-Sk.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč.

 

     KONIEC KOMUNIKÉ


     Bratislava, 8. novembra 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR