Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 16. novembra 2000

Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 128. schôdzi a rokuje pod vedením predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie sú prítomní: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš, minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský, minister hospodárstva SR Ľubomír Harach, minister vnútra SR Ladislav Pittner, minister dopravy, pôšt a telekomunikácii SR Jozef Macejko, minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan, minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Z programu boli stiahnutné:

Návrh na zmenu vo funkcii členov Rady Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavol Koncoš.

Návrh zákona o Agentúre na podporu vedy a techniky.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Do programu boli dodatočne doplnené:

Pravidelná správa Európskej komisie o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii za rok 2000.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík.

Vyhlásenie vlády k Pravidelnej správe Európskej komisie o pripravenosti SR na členstvo v Európskej únii.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík.

Návrh zákona o Agentúre na podporu vedy a techniky.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 119 z 15. februára 1994 k návrhu na schválenie privatizačného projektu peňažného ústavu Slovenská štátna sporiteľna, Bratislava.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na vyslanie oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na summite predsedov vlád členských štátov Stredoeurópskej iniciatívy za účasti ministrov zahraničných vecí 24. a 25. 11. 2000 v Budapešti.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na prijatie delegácie vlády Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska vedenej štátnym tajomníkom MZV Keithom Vazom v Slovenskej republike 28. novembra 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Návrh rozpočtu Exportno-importnej banky SR na rok 2001.
Predkladá: guvernér EXIMBANKY SR

Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Zastrešujúcej dohode o inštitucionálnom rámci pre zriadenie medzištátnych prepravných systémov ropy a plynu v rámci programu INOGATE.
Predkladajú: minister hospodárstva SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o medzinárodnej cestnej doprave.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti.
Predkladajú: minister vnútra SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na vypovedanie Dohody medzi ČSR a Líbyjskou arabskou ľudovou socialistickou džamahírijou o spolupráci v oblasti zdravotníctva.
Predkladajú: minister zdravotníctva SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh príspevku Slovenskej republiky do prostriedkov určených na plnenie úloh v rámci spoločnej európskej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ.
Predkladajú: minister zahraničných vecí SR,
             minister obrany SR
             a minister vnútra SR

Návrh na zrušenie úlohy C.2 uznesenia vlády SR č. 472/2000.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na zrušenie úlohy z uznesenia vlády SR č. 671/1999 uloženej ministrovi hospodárstva k návrhu východísk na zostavenie návrhu štátneho rozpočtu na rok 2000.
Predkladá: minister hospodárstva SR

* * * * *

Na úvod svojho rokovania sa vláda SR zaoberala legislatívnymi normami, významnými z hľadiska plnenia krátkodobých legislatívnych priorít Národného programu pre prijatie aquis communaitaire:

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona o chemických látkach a chemických prípravkoch.
Zákon v základných zásadách upravuje chemickú legislatívu. V rámci zákona je implementovaných viac ako 90 smerníc Európskych spoločenstiev v oblasti chemickej legislatívy. Uvedený návrh upravuje postavenie podnikateľských subjektov zhodne s právami a povinnosťami podnikateľských subjektov v krajinách Európskych spoločenstiev pri nakladaní s chemickými látkami a prípravkami v rámci voľného pohybu tovaru, pri súčasnom zachovaní zodpovedajúcej ochrany života a zdravia ľudí a životného prostredia.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokvala a s pripomienkami schválila Návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vykonávacími predpismi schváleného zákona sa plní požiadavka jednej z krátkodobých priorít Partnerstva pre vstup v časti 3.1 Životné prostredie, ako aj požiadavka vyjadrená vo vzťahu k legislatíve odpadového hospodárstva v Pravidelnej správe Európskej Komisie o pripravenosti SR na vstup do EÚ zo rok 1999. Taktiež dochádza k zmene celej právnej oblasti odpadového hospodárstva, dochádza k zmene filozofie právnej úpravy odpadového hospodárstva so zásadnými dopadmi na ekonomické podmienky pôvodcov odpadov, ostatných subjektov nakladajúcimi s odpadmi vrátane obcí a občanov. Dôsledne sa rešpektuje ústavný princíp "hospodárstvo SR sa zakladá na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky" a zásadným spôsobom sa posilňuje postavenie obcí, ktorým na jednej strane narastá zodpovednosť za zabezpečenie nakaldania s komunálnym odpadom vznikajúcim na ich území, ale na strane druhej dostávajú do rúk možnosť prerokúvať priestuppky a zároveň nový ekonomický nástroj - nový miestny poplatok za zber, prerpavu a zneškodňovanie komunálneho odpadu, a tým aj reálnu možnosť zabezpečovať svoje úlohy.
Návrh predložil minister životného preostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a vyslovila súhlas s Návrhom na pristúpenie Slovenskej republiky k Zastrešujúcej dohode o inštitucionálnom rámci pre zriadenie medzištátnych prepravných systémov ropy a plynu v rámci programu INOGATE.
Predložený návrh je v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR o spolupráci na programe Európskej komisie pri budovaní transeurópskych sietí a aktívnom podieľaní sa na implementácii Dohody Energetickej charty. Vytvára reálne predpoklady na začlenenie tranzitívnych systémov Slovenskej republiky do transeurópskych sietí a pre efektívnejšie využívanie ich súčasných kapacitných možností, ako aj pre ich ďalší rozvoj a diverzifikáciu zdrojov pre dodávky palivovo-energetických surovín pre SR.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky.
Nariadenie vlády SR nadväzuje na § 9 ods. 3 písm. a) a § 12 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V nariadení sú riešené niektoré podrobnosti, ktoré dopĺňajú technické požiadavky a postupy posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky pri ich uvádzaní na trh. Nariadenie vlády Slovenskej republiky implementuje Smernicu Rady 89/686/EHS z 21. decembra 1989 o zbližovaní právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa osobných ochranných prostriedkov a predstavuje ďalší krok k priblíženiu právneho systému Slovenskejb republiky k právu Európskej únie.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh opatrení na zabezpečenie plnenia úloh z niektorých uznesení 36. schôdze Národnej rady SR.
Vláda SR vzala na vedomie uznesenie NR SR č. 1055/2000 k návrhu na oddĺženie štátnych zdravotníckych zariadení a zdravotníckych poisťovní vrátane zrušenej zdravotnej poisťovne PERSPEKTÍVA s tým, že úloha "realizovať" v roku 2001 zvýšenie transferov do zdravotných poisťovní za poistencov štátu je splnená v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2001.
Vláda SR vzala na vedomie uznesenie NR SR č. 1031/2000 k správe o plnení úloh vyplývajúcich z Komplexného programu boja so zločinnosťou s tým, že nebude v polročných intervaloch predkladať informáciu o účinnosti prijatých opatrení v boji proti organizovanej trestnej činnosti v SR. Vláda SR vzala na vedomie uznesenie NR SR č. 1017/2000 k zámeru a postupu privatizácie slovenského plynárenského priemyslu, š.p..
Návrh predložil predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o priebehu a realizácii Národného akčného plánu pre ženy v Slovenskej republike v roku 1999.
Koordinačný výbor pre problematiku žien (KVPŽ) ako poradný koordinačný a iniciatívny orgán vlády SR vypracoval Národný akčný plán pre ženy v SR pre roky 1997 - 2007 a každoročne vyhodnocuje jeho plnenie. NAP pre ženy v SR obsahuje 8 princípov vychádzajúcich zo záverov 4. svetovej konferencie o ženách v Pekingu (1995), osobitne reflektujúcich problematiku žien v Slovenskej republike.
V roku 1999 rezorty a kompetentné inštitúcie plnili priebežne úlohy, ktoré si v zmysle základných princípov NAP stanovili. Analýza kvality a efektívnosti plnenia týchto úloh poukazuje na rezervy v ich plnení a potrebu niektoré z nich prehodnotiť. Tieto aktivity budú jednou z ťažiskových úloh práce KVPŽ a jeho expertných skupín v nasledujúcom období.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vedecko-technickej spolupráci.
Vláda SR zároveň splnomocnila ministra školstva a ako alternáta štátneho tajomníka Ministerstva školstva slovenskej republiky na podpis Dohody.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kórejskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov.
Zmulva je historicky prvým dokumentom svojho druhu medzi Slovenskou republikou a Kórejskou republikou. Uzavretím Zmluvy sa predpokladá vytvorenie právneho rámca, ktorý bude vylučovať dvojité medzinárodné zdanenie príjmov fyzických a právnických osôb. Cieľom zmluvy je vytvorenie priestoru pre rozvoj všestranných a vzájomne výhodných hospodárskych a ekonomických vzťahov. Právo na daň z príjmov, ktoré majú zdroj na území zmluvných štátov bude rozdelené objektívne medzi slovenskú republiku a Kóreu.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na účasť delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom na summite predsedov vlád členských štátov Stredoeurópskej iniciatívy za účasti ministrov zahraničných vecí 24. a 25. 11. 2000 v Budapešti.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s účasťou trojstrannej delegácie Slovenskej republiky na VI. Európskom regionálnom zasadnutí Medzinárodnej organizácie práce 12. až 15. 12. 2000 v Ženeve.
Vláda SR zároveň vyjadrila súhls s Návrhom postupu delegácie Slovenskej republiky na konferencii.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyslovila súhlas s odvolaním a vymenovaním členov Rady vlády SR pre masmédiá.
Vláda SR odvolala z funkcie podpredsedu Rady vlády SR pre masmédiá Miloša Nemčeka a vymenovala Mgr. Zuzanu Mistríkovú, tajomníčku Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych vysielateľov, odvolala Ľubomíra Fifika z funkcie tajomníka Rady vlády SR pre masmédiá a vymenovanovala Doc. PhDr. Martina Šmatláka, odvolala členov Rady vlády SR pre masmédiá: Jána Fuleho, Martina Vahančíka, Milana Materáka, Jaroslava Rezníka ml., Andreja Hryca, Pavla Ruska, Ivana Čeredejeva, Martina Urmaniča, Ladislava Bariaka, Máriu Sedlákovú, Editu Slezákovú, Dušana Faktora.
Vláda SR vymenovala členov Rady vlády SR pre masmédiá: Alexeja Fulmeka, generálneho riaditeľa vydavateľstva Petiti Press, a.s., Ing. Hildu Gajdošovú, ekonomickú riaditeľku Slovneksého rozhlasu, Dr. Ivana Králika, vedúceho Odboru mediálneho výskumu a informácií Slovenskej televízie, Mgr. Slavomíra Olšovského, tajomníka Slovenského ochranného zväzu autorského, Vladimíra Vokála, riaditeľa mediálnej agentúry Unimedia a Doc. Luboša Šefčáka, Slovenský syndikát novinárov, Tihámera Laczu, redaktor maďarského vysielania SRo, riaditeľ telekomunikačného úradu.
Vláda súčasne schválila transformáciu Rady vlády SR pre masmédiá z poradného orgánu vlády SR na poradný orgán ministra kultúry SR.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR, splatných v II. štvrťroku 2000, so zameraním na kontrolu použitia a zúčtovania finančných prostriedkov z rezervy vlády SR a z rezervy predsedu vlády SR.
Kontrolu vykonal Úrad vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 482 z 21. júna 2000, ktorým bolo schválené "Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na II. polrok 2000." Cieľom kontroly bolo zistiť vecné a časové plnenie úloh z vybraných uznesení vlády SR, splatných v období apríl - jún 2000, s osobitným zameraním na to, či žiadatelia zabezpečili použitie finančných prostriedkov z rezervy vlády SR a rezervy predsedu vlády SR správe hospodárne v súlade s účelovým určením a príslušnými právnymi predpismi. Z 838 termínovaných úloh z uznesení vlády SR, splatných v II. štvrťroku 2000, sa nesplnilo 15 úloh (1,8%), z 3 662 netermínovaných úloh, ktoré predstavujú dve tretiny všetkých úloh, bolo splnených 317 úloh.
Správu predložil vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Dodatok č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prijala Vyhlásenie vlády k Pravidelnej správe Európskej komisie o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii.
Text vyhlásenia:

Vláda SR privítala Pravidelnú správu Európskej komisie, ktorú považuje za veľmi dôležitý politický, ekonomický, legislatívny a inštitucionálny audit vývoja prístupového procesu Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii za posledný rok. Správa konštatuje pokračovanie pri plnení politických kritérií, pokrok v oblasti ekonomických kritérií, konštruktívne a presne identifikuje oblasti, v ktorých treba znásobíť úsilie, aby mohla byť naplnená stratégia vlády postupne dobiehať štáty, ktoré rokujú o vstupe s Európskou úniou o takmer dva roky dlhšie.
Slovenská republika pokračuje v plnení politických kritérií pre členstvo v Únii. Slovensko ďalej pokročilo v konsolidácii demokratického systému a v zabezpečení normálneho fungovania jeho inštitúcií. Európska komisia v hodnotení po prvýkrát Slovenskú republiku považuje za fungujúcu trhovú ekonomiku, ktorá by mala byť schopná čeliť konkurenčnému tlaku a trhovým silám v rámci Európskej únie v strednodobom horizonte za predpokladu, že bude plne realizovaný program štrukturálnej reformy a bude rozšírený o ďalšie potrebné reformy.

Správa jednoznačne poukazuje na priority pre plnenie krátkodobých a strednodobých úloh súvisiacich s ďalším pokrokom pri rokovaniach. Vláda SR urobí všetko potrebné pre prijatie novely Ústavy SR, začatie reformy verejnej správy a realizáciu úloh, ktorých plnenie je z pohľadu prístupového procesu nevyhnutné.
Európskou komisiou navrhovaná Stratégia pre rozšírenie posilňuje našu snahu dobehnúť krajiny, ktoré rokujú o svojom vstupe do Európskej únie o takmer dva roky dlhie. Zároveň dáva Slovensku šance na ďalší pokrok v príprave na vstup do Európskej únie, pričom vláda SR si je vedomá toho, že rok 2001 bude kľúčový z pohľadu hospodárskej aj politickej stability, prijímania a implementácie prioritnej legislatívy a vytvárania nových inštitúcií. Týmto oblastiam sa bude venovať prednostne.
Európskej komisii budú do konca roku 2000 predložené negociačné pozície v zostávajúcich kapitolách a v ďalšom období sa vláda sústredí na dôsledné plnenie úloh Národného programu pre prijatie acquis communautaire. Slovensko má ambíciu byť pripravené na otvorenie rokovaní vo všetkých kapitolách v priebehu roku 2001, predbežne ich uzatvorí tak, aby si ako jeden z najpripravenejších kandidátov vytvorilo priestor pre ukončenie prístupových rokovaní v roku 2002.
Hĺbková analýza pripravenosti Slovenska na členstvo v Európskej únii, ktorú podáva pravidelná správa, poslúži pri definovaní potrebných krokov v nasledujúcom období. Slovensko sa po dosiahnutí politickej kompatibility v minulom roku a po dosiahnutí hodnotenia svojho hospodárstva ako fungujúceho trhového hospodárstva posunulo bližšie k budúcemu členstvu v Európskej únii.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Pavol Hamžík.

Na informáciu členom vlády SR predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík Pravidelnú správu Európskej komisie o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii za rok 2000.

Vláda SR prerokovala a vyslovila súhlas s Návrhom Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o medzinárodnej cestnej doprave.
Dohoda vytvorí právny rámec pre nové už zavedené liberálnejšie vzťahy v cestnej doprave. Vychádza z nových prístupov, ktoré korešpondujú s právom EÚ, rezolúciami a zásadami prijatými v rámci Hospodárskej komisie OSN, Európskej konferencie ministrov dopravy a práva EÚ. Upravuje vykonávanie osobnej a nákladnej cestnej dopravy medzi Slovenskom a Spojeným kráľovstvom, tranzit cez ich územia, prekračovanie hraníc, vyberanie poplatkov, dodržiavanie vnútroštátnych právnych predpisov, sankcionovanie za ich porušovanie.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a vyslovila súhlas s Návrhom na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti.
Jednotlivé ustanovenia dohody obsahujú záväzok zmluvných strán spolupracovať a poskytovať si pomoc v boji proti terorizmu, obchodu s omamnými a psychotropnými látkami a organizovanej trestnej činnosti, predovšetkým vzájomným informovaním sa o údajoch týkajúcich sa osôb páchajúcich organizovanú trestnú činnosť, výmenou operatívnych informácií, výmenou expertov a plánovaním spoločných výcvikových kurzov. Dohoda ďalej obsahuje záväzok zmluvných strán zabezpečiť ochranu osobných údajov a neposkytnúť ich tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu odovzávajúcej zmluvnej strany. Každá zmluvná strana má právo odmietnuť vybavenie žiadosti o spoluprácu, alebo o pomoc, ak by to mohlo ohroziť suverenitu, bezpečnosť alebo iné dôležité záujmy štátu. Priamu a operatívnu spoluprácu v konkrétnych oblastiach podľa dohody budú vykonávať príslušné orgány zmluvných strán, ktoré sa touto dohodou generálne splnomocňujú uzatvárať protokoly a programy spolupráce.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyslovila súhlas s Návrhom na vypovedanie Dohody medzi ČSR a Líbyjskou arabskou ľudovou socialistickou džamahírijou o spolupráci v oblasti zdravotníctva.
Vzhľadom na zásadné sociálne, politické a ekonomické zmeny v Slovenskej republike, ako aj vzhľadom na prebiehajúce reformy v rezorte zdravotníctva, zmeny v systéme poskytovania a financovania zdravotnej starostlivosti, je pre Slovenskú republiku ďalej neúnosné poskytovať občanom Líbye zdravotnú starostlivosť bezplatne, t.j. hradiť jej náklady zo štátneho rozpočtu SR. Po vypovedaní dohody sa bude poskytovať zdravotná staroslivosť občanom Líbye podľa platných vnútroštátnych predpisov SR.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh príspevku Slovenskej republiky do prostriedkov určených na plnenie úloh v rámci spoločnej európskej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ.
Na základe rozhodnutí EÚ a v súlade so závermi Európskej rady v Kolíne nad Rýnom, v Helsinkách a v Santa Maria da Feira budú vytvorené sily EÚ určené na plnenie úloh z oblasti predchádzania a riešenia kríz, definovaných v Zmluve o EÚ. Slovenská republika bola spolu s ostatnými krajinami EÚ prizvaná zúčastniť sa na budovaní kapacít, ktoré budú slúžiť na plnenie týchto úloh v rámci spoločnej európskej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ. Pre SR to znamená možnosť posilnenia svojho postavenia v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ a zároveň zvýšenia jej vplyvu na medzinárodnej scéne.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan, minister obrany SR Pavol Kanis a minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zrušenie úlohy C.2 uznesenia vlády SR č. 472/2000.
V časti C bod C.2. vláda SR uložila ministerke financií SR uvoľňovať prostriedky štátneho rozpočtu pre Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas v jednotlivých štvrťrokoch až po preukázaní splnenia záväzkov voči Slovenským telekomunikáciám, a.s. za predchádzajúci štvrťrok. Otvorenie limitu bežných výdavkov na ďalšie obdobie roku 2000 je teda podmienené preukázaním splnenia záväzkov STV a SRo voči Slovenským telekomunikáciám, a.s. za predchádzajúci štvrťrok.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmőgnerová.

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu z uznesenia vlády SR č. 671/1999 uloženú ministrovi hospodárstva k návrhu východísk na zostavenie návrhu štátneho rozpočtu na rok 2000.
Vláda SR uznesením č. 671 z 11. augusta 1999 uložila v bode B.16 ministrovi hospodárstva vykonať analýzu využitia majetku štátu v správe rozpočtových a príspevkových organizácií za účelom zistenia prebytočného majetku štátu a uplatnenia postupu podľa § 3 ods. 3 zák. č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zvýšenie príjmov a úsporu výdavkov štátu z toho titulu zohľadniť v návrhu rozpočtu rozpočtovej kapitoly.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie materiál Spotrebiteľský barometer 4. štvrťrok 2000 (Informatívna správa z prieskumu verejnej mienky).
Materiál predložil predseda Štatistického úradu SR Peter Mach.

Vláda Slovenskej republiky prerokovala a schválila Návrh na zmenu uznesenia vlády SR číslo 119 z 15. februára 1994 k návrhu na schválenie privatizačného projektu peňažného ústavu Slovenská štátna sporiteľňa, Bratislava.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda Slovenskej republiky prerokovala a schválila Návrh na vyslanie oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na Maltu v dňoch 27.-28. novembra 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda Slovenskej republiky prerokovala a schválila Návrh na prijatie delegácie vlády Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska vedenej štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí Keithom Vazom v Slovenskej republike dňa 28. novembra 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda Slovenskej republiky prerokovala a schválila Návrh nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373 1999 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmőgnerová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyslovila súhlas s Návrhom rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2001.
Návrh rozpočtu EXIMBANKY SR na rok 2001 je zostavený v štruktúre: Základné východiská, ciele a nástroje, Obchodné aktivity a ich zdrojové zabezpečenie, Vývoj a štruktúra aktív a pasív, Rozpočet nákladov a výnosov, Hospodársky výsledok. Cieľom je zabezpečiť pri existujúcich zdrojoch maximalizáciou podpory zahranično-obchodnej výmeny podnikateľskej sféry SR bez získania prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR. Kladie dôraz najmä na racionalizáciu vlastnej činnosti.
Návrh predložil guvernér Exportno-importnej banky SR Ľudomír Šlahor.

 

     KONIEC KOMUNIKÉ


     Bratislava, 16. novembra 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR