Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 22. novembra 2000

Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na Krajskom úrade v Košiciach na 129. schôdzi a rokuje pod vedením predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie sú prítomní: odpredseda vlády SR pre európsku integráciu SR Pavol Hamžík /ZPC/, minister hospodárstva SR Ľubomír Harach /ZPC/, ministerka financií SR Brigita Schmögnerová, minister životného prostredia SR László Miklós /ZPC/, minister kultúry SR Milan Kňažko /ZPC/, minister vnútra SR Ladislav Pittner.
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Z programu boli stiahnutné:

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Martin - časť Obvodné zdravotné stredisko Martin - Podháj, ul. J. Goliana 38.
Predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku            SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Martin - časť Obvodné zdravotné stredisko Martin - Ľadoveň, ul. Kirovova 2.
Predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku            SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Trebišov - časť Obvodné zdravotné stredisko Novosad.
Predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku            SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Trebišov - časť Obvodné zdravotné stredisko Cejkov.
Predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku            SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Moldava nad Bodvou - časť Lekáreň Medzev.
Predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku            SR

Návrh na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie o privatizácii časti podnikov: Slovenská plavba dunajská so sídlom v Bratislave a Štátna plavebná správa Bratislava so sídlom v Bratislave.
Predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku            SR

Do programu boli dodatočne doplnené:

Návrh na voľbu predsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky.
Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií SR

Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

* * * * *

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Akčný plán boja proti korupcii. Akčný plán okrem stanovenia konkrétnych úloh pre všetky rezorty dotvára nevyhnutné podmienky úspešného boja proti korupcii, tak ako to bolo definované v Národnom programe boja proti korupcii. Predovšetkým sa jedná o efektívne inštitucionálne zabezpečenie. V zmysle Národného programu boja proti korupcii sa predpokladá urýchlené vytvorenie Centrálnej koordinačnej jednotky boja proti korupcii. Centrálna koordinačná jednotka bude zabezpečovať plánovanie programu, prepojenie opatrení v jednotlivých rezortoch a takisto čiastočne bude plniť kontrolnú funkciu. Okrem toho bude plniť úlohu informačného centra, ktorá bude triediť podnety a návrhy, a tým stanovovať problémové okruhy a navrhovať riešenia.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Správu o stave rozvoja siete GOVNET v rámci realizácie projektu Komplexného automatizovaného systému Rady obrany štátu.
Vláda schválila dobudovanie celoplošnej siete GOVNET, ktorý rieši v súčasnosti technicky a ekonomicky najvýhodnejšie celoplošné dátové prepojenie subjektov štátnej správy na všetkých úrovniach a umožní dátové prepojenie ústredných orgánov štátnej správy a ich podriadených orgánov. Vláda tým priblíži výkon štátnej správy k občanovi, vyrieši tok informácií v štátnej správe a umožní poskytovanie informácií vo všetkých oblastiach a na všetkých úrovniach štátnej správy tak, ako sa zaviazala vo svojom programovom vyhlásení.
Materiál predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody o obchodnej a hospodárskej spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Brazílskej federatívnej republiky.
Podpisom novej Dohody o obchodnej a hospodárskej spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Brazílskej federatívnej republiky budú vytvorené zmluvné predpoklady pre intenzívnejší rozvoj obchodných a hospodárskych vzťahov a pre priame obchodné väzby medzi podnikateľskými a obchodnými subjektami oboch krajín bez nutnosti využívania sprostredkovateľských služieb subjektov z tretích krajín. S rozvojom hospodárskych vzťahov medzi obidvomi krajinami možno očakávať aj rýchlejší rast brazílskych investícií na Slovensku.
Návrh predložili minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Dodatok č. 4 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o zmene hraníc Vojenského obvodu Záhorie.
Účelom návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky je zmeniť hranice Vojenského obvodu Záhorie a vyčleniť z neho pozemok o rozlohe 250 332 m. Tento pozemok by mal byť využitý na vybudovanie areálu výrobných priestorov Volkswagen Slovakia a.s..
Návrh predložil minister obrany SR Pavol Kanis.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na podporu inštitucionalizovania euroregionálnych aktivít.
Podpora euroregionálnych aktivít v SR bude poskytnutá vo forme jednorázovej finančnej dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorá je účelovo určená na projekty podporujúce regionálny rozvoj.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na zmenu použitia výdavkov ŠR určených na bežné transfery podnikateľským subjektom Poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu (PPOK).
Vláda SR vyjadrila súhlas s použitím 80 000 tis. Sk zo štátneho rozpočtu, ktoré boli podľa ods. 1. § 14 zákona č. 372/99 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2000, určené na bežné transfery podnikateľským subjektom PPOK, pre kapitálové transfery 80 000 tis. Sk.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavol Koncoš.

Vláda SR prerokoval a vyjadrila súhlas s účasťou delegácie Slovenskej republiky na Svetovej konferencii OSN o nadnárodnom organizovanom zločine (Palermo 11. - 15. 12. 2000) a na podpis dohovoru OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s účasťou delegácie Slovenskej republiky na 12. stretnutí strán Montrealského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu, ktoré sa bude konať v Ouagadougou, Burkina Faso, v dňoch 11. až 14. 12. 2000.
Návrh predložil minister životného prostredia László Miklós.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o stave ochrany osobných údajov v informačných systémoch.
Správu predložil splnomocnenec vlády SR na ochranu osobných údajov Pavol Husár.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o výbere strategického partnera pre Slovnaft, a.s. Bratislava.
Informáciu predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o výsledkoch osobitného financovania vysokých škôl v zmysle par. 15 zákona o štátnom rozpočte na rok 2000.
Informáciu predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a v znení pripomienok prijatých na rokovaní vlády vzala na vedomie materiál Rozhodujúce priority rozvoja Košického kraja a opatrenia na ich realizáciu.
Materiál je súhrnom najdôležitejších atribútov ekonomickej základne a sociálnej situácie Košického kraja. Porovnaním základných ukazovateľov charakterizuje postavenie kraja v rámci SR a disproporcie medzi jednotlivými okresmi kraja. V ucelenej forme poskytuje prehľad komparatívnych výhod vyplývajúcich z prírodného, demografického a ekonomického potenciálu regiónov kraja.
Materiál predložil prednosta Krajského úradu v Košiciach Štefan Vranovský.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na voľbu Ing. Milana Luknára do funkcie predsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky.
Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR predložiť návrh na voľbu predsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky na šesťročné obdobie predsedovi Národnej rady SR.
Návrh predložil minister dopravy pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s Návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
Schválením návrhu zákona by došlo k zrušeniu krajských úradov práce a správnych výborov krajských úradov práce, ktoré v súčasnosti zabezpečujú najmä úlohy koncepčného charakteru. Vzhľadom na pripravovanú koncepciu nového územnosprávneho členenia by táto úprava v súčasnosti znamenala nesystémovú parciálnu zmenu, čo by nebolo signálom stabilizácie spoločnosti smerom k Európskej únii. Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR oznámiť stanovisko vlády k poslaneckému návrhu zákona predsedovi Národnej rady SR.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

 

     KONIEC KOMUNIKÉ


     Bratislava, 22. novembra 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR