Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 29. novembra 2000

Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 130. schôdzi a rokuje pod vedením predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie sú prítomní: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši /NR SR/.
Neprítomného ministra zastupuje štátna tajomníčka.

Do programu boli dodatočne doplnené:

Návrh na zabezpečenie prostriedkov na oddĺženie škôl a školských zariadení v roku 2000.
Predkladá: minister školstva SR

Informácia o podporných mítingoch Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku konaných 16. novembra 2000.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh na zabezpečenie rozpočtom nepokrytých potrieb vysokých škôl v mzdovej oblasti v roku 2000.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh na voľbu sudcov na štvorročné volebné obdobie.
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Návrh kandidátov vlády Slovenskej republiky na voľbu riaditeľa Sociálnej poisťovne na ďalšie funkčné obdobie.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Správa o súčasnom stave a plnení úloh Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti politiky zamestnanosti.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Informácia o nákupe a predaji obilia a ostatných zásob Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

* * * * *

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s Návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o Energetickej komore Slovenska. Účelom predloženého návrhu zákona je prispieť k zabezpečovaniu energetickej efektívnosti v oblasti premeny z využitia energie. Návrh zákona vychádza z našich integračných snáh o vstup do Európskych štruktúr a z ďalších potrieb zníženia nákladov na premenu a využitie energie. Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády oznámiť stanovisko vlády predsedovi Národnej rady SR.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s Návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády oznámiť stanovisko vlády predsedovi Národnej rady SR.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s Návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie ústavného zákona o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR.
Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády oznámiť stanovisko vlády predsedovi Národnej rady SR.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR stiahla z rokovania Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 120/1993 Z.z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh legislatívneho zámeru zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú niektoré ďalšie predpisy.
Návrh legislatívneho zámeru zákona vychádza z Koncepcie decentralizácie a modernizácie verejnej správy. Ministerstvo vnútra SR v súlade so schváleným legislatívnym zámerom predloží na rokovanie vlády SR paragrafované znenie návrhu zákona v budúcom roku. V zákone sa novým spôsobom upraví najmä postavenie obyvateľov obcí, vzťah obecného zastupiteľstva a starostu obce, vnútorná i medzinárodná spolupráca obcí, ako aj iné otázky v záujme ďalšieho rozvoja samosprávy miest a obcí.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh legislatívneho zámeru návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Ministerka financií SR v súlade so schváleným legislatívnym zámerom vypracuje a predloží znenie návrhu zákona na rokovanie vlády. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bude upravovať prechod majetku štátu do vlastníctva obcí v nadväznosti na prenesenie úloh štátnej správy na samosprávu, v súlade s prijatou koncepciou decentralizácie a modernizácie verejnej správy a v nadväznosti na uskutočnenie prechodu zriaďovateľských funkcií k štátnym rozpočtovým organizáciám a k štátnym príspevkovým organizáciám.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh legislatívneho zámeru zákona o majetku vyšších územných celkov.
Ministerka financií SR v súlade so schváleným legislatívnym zámerom vypracuje a predloží znenie návrhu zákona na rokovanie vlády. Zákon o majetku vyšších územných celkov bude upravovať majetkové postavenie samosprávy vyšších územných celkov, prechod majetku štátu do majetku vyšších územných celkov v nadväznosti na prechod kompetencií a základné princípy nakladania s majetkom vyšších územných celkov.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh legislatívneho zámeru návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov. Ministerka financií SR v súlade so schváleným legislatívnym zámerom vypracuje a predloží znenie návrhu zákona na rokovanie vlády. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov bude upravovať postavenie rozpočtov vyšších územných celkov, postavenie rozpočtov obcí a finančné hospodárenie obcí v nových podmienkach, rozpočtový proces a pravidlá hospodárenia územných samospráv, stabilizáciu príjmov územných samospráv na viacročné obdobie a mechanizmus vyrovnávania rozpočtov územných samospráv.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť a postupy posudzovania zhody teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá. V nariadení sú riešené niektoré podrobnosti, ktoré dopĺňajú technické požiadavky na výrobky z hľadiska účinnosti teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné alebo plynné palivá, najmä na zabránenie možnosti rušenia iných zariadení, ktoré sa nachádzajú v ich dosahu. Predmetné nariadenie vlády znamená zvýšenú ochranu životov, zdravia a majetku občanov a ochranu životného prostredia.
Návrh predložil predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Dušan Podhorský.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú účinnosť a postupy posudzovania zhody elektrických chladničiek a mrazničiek pre domácnosť a ich kombinácií.
V nariadení sú riešené niektoré podrobnosti , ktoré dopĺňajú technické požiadavky na výrobky z hľadiska energetickej účinnosti pre elektrické chladničky a mrazničky pre domácnosť a ich kombinácie, najmä na zabránenie možnosti rušenia iných zariadení, ktoré sa nachádzajú v ich dosahu. Predmetné nariadenie znamená zvýšenú ochranu životov, zdravia a majetku občanov a tiež životného prostredia.
Návrh predložil predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Dušan Podhorský.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o stave ústavnosti v Slovenskej republike.
Predložená správa obsahuje údaje o prijatých zákonoch a nariadeniach vlády SR, ako aj o počte nálezov Ústavného súdu Slovenskej republiky vyhlásených v zbierke zákonov SR za obdobie od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Jej účelom je oboznámiť členov vlády SR so stavom ústavnosti v SR v oblasti normotvorby, na ktorej sa vláda podieľa.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Správu o vývoji hospodárenia poistných fondov. Správa predstavuje komplexný pohľad na vývoj a stav zdrojov a potrieb systému povinného zdravotného poistenia, nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia a poistenia v nezamestnanosti v rokoch 1994 - 1999.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Návrh postupu realizácie odstavenia jadrovej elektrárne JE V-1 Jaslovské Bohunice vrátane riešenia sociálno-ekonomických dopadov odstavenia. Vláda SR zároveň vyjadrila súhlas s návrhom postupu realizácie vyraďovania JE V-1 a s harmonogramom postupu prác na vyraďovaní JE V-1.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Martin - časť Obvodné zdravotné stredisko Martin-Podháj, ul. J. Goliana 38.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Martin - časť Obvodné zdravotné stredisko Martin - Ľadoveň, ul. Kirovova 2.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Trebišov - časť Obvodné zdravotné stredisko Novosad.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Trebišov - časť Obvodné zdravotné stredisko Cejkov.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Moldava nad Bodvou - časť Lekáreň Medzev.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie o privatizácii časti podnikov: Slovenská plavba dunajská so sídlom v Bratislave a Štátna plavebná správa Bratislava so sídlom v Bratislave.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na racionalizáciu orgánov na riešenie problémov nezamestnanosti. Vláda SR zároveň schválila doplnenie nových členov do Medzinárodnej komisie na riešenie problémov nezamestnanosti.
Doterajšia existencia dvoch komisií a jednej stálej pracovnej skupiny, ktoré sa zaoberali riešením problematiky zamestnanosti, resp. nezamestnanosti preukázala administratívnu náročnosť zabezpečenia ich fungovania a rozptýlenie odborníkov na rovnakú problematiku. Cieľom tejto racionalizácie je sústrediť odborníkov a koordinovať ich postup pri riešení problematiky týkajúcej sa zamestnanosti resp. nezamestnanosti.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s podpisom a ratifikáciou Európskeho dohovoru o mierovom riešení sporov. Vláda SR odporučila prezidentovi SR splnomocniť ministra zahraničných vecí a ako alternáta stálu predstaviteľku Slovenskej republiky pri Rade Európy na podpis dohovoru s výhradou ratifikácie. Vláda SR zároveň odporučila prezidentovi SR ratifikovať dohovor po vyslovení súhlasu Národnou radou SR a urobiť vyhlásenie podľa článku 34. odsek 1 písm. a) dohovoru, že Slovenská republika nebude viazaná Kapitolou III dohovoru týkajúcou sa rozhodcovského konania.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na prijatie zmien Dohovoru o EUTELSAT (Európska telekomunikačná satelitná organizácia) a podpísanie pozmeňujúcej dohody k Protokolu o výsadách a imunitách EUTELSAT.
V novej štruktúre si EUTELSAT zachová medzivládny charakter, a bude dohliadať a zabezpečovať dodržiavanie štyroch základných princípov spoločnosťou Company Eutelsat, S.A.: povinnosti verejnej služby a univerzálnej služby, pan-európske pokrytie satelitným systémom, nediskriminácia a spravodlivá súťaž. Zmeny Dohovoru vyplývajú zo zmien štruktúry Organizácie EUTELSAT, kedy bola vytvorená spoločnosť Company Eutelsat, S.A. vo Francúzsku v súlade s francúzskou vnútroštátnou legislatívou.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Singapúrskej republiky o leteckých dopravných službách.
Dohoda upravuje práva vstupu, preletu, pristátia zahraničnej leteckej spoločnosti v pravidelných leteckých dopravných službách na území nášho štátu a naopak, spôsob uznávania osvedčení a licencií a určenie leteckej spoločnosti. Dohoda tiež stanovuje podmienky zrušenia prevádzkového povolenia alebo pozastavenie práv v odôvodnených prípadoch, schvaľovanie kapacity, taríf, letových poriadkov a povinnosť poskytovania štatistických a iných údajov. Samostatné články riešia okruhy z finančnej problematiky, ako sú clá, dane, poplatky za používanie letísk a leteckých zariadení, pravidlá prevodu peňažných prostriedkov medzi štátmi a pod..
Návrh predložili minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (INTERBUS).
Dohoda vytvára jednotné podmienky pre všetkých prevádzkovateľov autobusovej dopravy. Jej cieľom je uľahčiť organizáciu a prevádzku medzinárodnej príležitostnej prepravy cestujúcich autokarmi a autobusmi, podporiť cestovný ruch a kultúrnu výmenu medzi zmluvnými stranami, zabezpečiť harmonizovanú liberalizáciu niektorých medzinárodných príležitostných dopravných služieb autokarmi a autobusmi (vrátane tranzitu), zabezpečiť harmonizáciu niektorých pravidiel postupu pre neliberalizovanú medzinárodnú príležitostnú dopravu, ktorá stále podlieha povoleniu, zabezpečiť vysoký stupeň harmonizácie technických podmienok vozidiel vykonávajúcich takúto dopravu medzi zmluvnými stranami s cieľom zvýšiť bezpečnosť na cestách a ochranu životného prostredia.
Návrh predložili minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na uzavretie zmeny Protokolu B k dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Európskym združením voľného obchodu.
Zavedením nových pravidiel o pôvode tovaru, ktoré sú obsahom zmeny protokolu o pôvode tovaru k horeuvedenej dohode o voľnom obchode, sa očakáva zosúladenie a zjednodušenie postupov pri určovaní pôvodu tovaru s ohľadom na ich jednotné uplatňovanie v príslušných krajinách. Predložený návrh upravuje jednoznačnejšie ustanovenia týkajúce sa nedostatočného opracovania alebo spracovania a zahŕňa aj niektoré nové operácie, pričom zmeny majú zlepšiť zrozumiteľnosť príslušných ustanovení pre colné orgány a hospodárske subjekty.
Návrh predložili minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, vládou Maďarskej republiky, vládou Rumunska a vládou Ukrajiny o vytvorení mnohonárodného ženijného práporu.
Predkladaný návrh dohody zodpovedá záujmom zahraničnej politiky SR, je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a so záväzkami vyplývajúcimi pre SR z platných medzinárodných zmluvných dokumentov. Základným poslaním ženijného práporu bude poskytnúť pomoc miestnemu obyvateľstvu a zúčastniť sa na znižovaní škôd pri katastrofách v povodí rieky Tisa na území štátov zmluvných strán.
Návrh predložili minister obrany SR Pavol Kanis a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na prijatie oficiálnej delegácie Ukrajiny vedenej predsedom Kabinetu ministrov Ukrajiny Viktorom Juščenkom v Slovenskej republike 5. a 6. 12. 2000.
. Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na zasadnutí Európskej konferencie v Nice v dňoch 6. a 7. 12. 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy spolkového kancelára Rakúskej republiky Wolfganga Schüssela v Slovenskej republike 10. 10. 2000.
Správu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uvoľnením finančných prostriedkov z rozpočtovej rezervy vlády SR pre odškodnenie pracovného úrazu, choroby z povolania v zmysle uznesenia vlády SR č. 225 z 24. 3. 1998.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavol Koncoš.

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu z Plánu práce vlády SR na rok 1999.
V predmetnej úlohe malo Ministerstvo kultúry SR v súlade s Plánom práce vlády SR na rok 1999 predložiť vláde SR v októbri 1999 Projekt Rómska misia. Počas prípravy materiálu sa ukázalo, že je potrebné zosúladiť zameranie projektu so stratégiou vlády SR na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny a súborom opatrení na jej realizáciu - I.etapa v zmysle uznesenia vlády SR č. 827 z 27.9. 1999, čo si vyžiada nutnosť dôkladného prepracovania materiálu.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Správu o spôsobe zabezpečenia plnenia záväzku vlády SR v čl. IV bod 2 Generálnej dohody na rok 2000 (opatrenia s cieľom zabezpečenia rastu reálnych platov zamestnancov rozpočtovej a príspevkovej sféry).
Správu predložili minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši a ministerka financií SR Brigita Schomgnerová.

Vláda SR prerokovala a neschválila Návrh na zabezpečenie schváleného počtu zamestnancov Úradu pre verejné obstarávanie v roku 2001.
Návrh predložila predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie SR Rozália Molnárová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch 11. medzinárodnej konferencie legálnej metrológie konanej v dňoch 9. a 13. októbra 2000 v Londýne.
Informáciu predložil predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Dušan Podhorský.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch zahraničnej pracovnej cesty podpredsedu vlády SR pre legislatívu Ľubomíra Fogaša do Spolkovej republiky Rakúsko dňa 13. októbra 2000.
Informáciu predložil podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch zahraničnej pracovnej cesty podpredsedu vlády SR pre legislatívu Ľubomíra Fogaša vo Švajčiarskej konfederácii v Európskej organizácii pre jadrový výskum CERN v Ženeve v dňoch 8. - 10. októbra 2000.
Informáciu predložil podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o Zhodnotení zdrojov vôd Slovenska s ohľadom na ich využitie pre pitné účely.
Informáciu predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala Návrh na voľbu sudcov na štvorročné volebné obdobie.
Vláda SR schválila návrh na voľbu piatich sudcov na štvorročné volebné obdobie: Mgr. Ľubicu Balalovú, Mgr. Maroša Feketeho, JUDr. Kristínu Glezgovú, Mgr. Paulínu Pacherovú, Mgr. Annu Vargovú. Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR predložiť uvedený návrh predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a schválila Správu o súčasnom stave a plnení úloh Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti politiky zamestnanosti.
Správa obsahuje zhodnotenie stavu plnenia úloh Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti politiky zamestnanosti a po prerokovaní vládou SR bude predmetom rokovania Národnej rady Slovenskej republiky.
Správu predložil minster práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR odložila z rokovania Návrh kandidátov vlády Slovenskej republiky na voľbu riaditeľa Sociálnej poisťovne na ďalšie funkčné obdobie.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o nákupe a predaji obilia a ostatných zásob Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve.
Informáciu predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o podporných mítingoch Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku konaných 16. novembra 2000.
Informáciu predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zabezpečenie prostriedkov na oddĺženie škôl a školských zariadení v roku 2000.
Vláda SR rozhodla o diferencovanom oddĺžení škôl a školských zariadení v celkovej výške do 900 mil. Sk. Zdroje na krytie dlhov uvoľnila z prostriedkov naspotrebovaných na riešenie dopadov sucha vo výške 150 mil. Sk a do výšky 750 mil. Sk budú použité zdroje z nadpríjmov štátneho rozpočtu. Vláda SR poverila ministra školstva SR predložiť informáciu o kritériách diferencovaného rozdelenia prostriedkov do jednotlivých krajov do 6. 12. 2000. Vláda SR zároveň rozhodla o uvoľnení 16. mil. Sk na dotácie na mlieko pre školské majetky a školské hospodárstva.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na zabezpečenie rozpočtom nepokrytých potrieb vysokých škôl v mzdovej oblasti v roku 2000.
Vláda SR rozhodla o uvoľnení 43 mil. Sk na posilnenie mzdového fondu vysokých škôl, osobitne na riešenie problémov spojených s neukončeným 5-ročným cyklom štúdia a vysokým nárastom študentov za uplynulých 10 rokov.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

 

     KONIEC KOMUNIKÉ


     Bratislava, 29. novembra 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR