Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 6.decembra 2000

Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 132. schôdzi a rokuje pod vedením predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie sú prítomní: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši /ZPC/, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Z programu boli stiahnutné:

Návrh koncepcie nových právnych foriem vzťahu medzi štátom a poskytovateľmi verejných služieb.
Predložil podpredseda vlády SR Ivan Mikloš

Analýza hospodárenia systému zdravotnej starostlivosti a návrh opatrení na zlepšenie hospodárenia a finančnej situácie systému zdravotnej starostlivosti.
Predložil minister zdravotníctva SR

Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.
Predložil podpredseda vlády SR Ivan Mikloš

Návrh kandidátov vlády Slovenskej republiky na voľbu riaditeľa Sociálnej poisťovne na ďalšie funkčné obdobie.
Predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

* * * * *

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Spolupráca v oblasti spravodlivosti a vnútra.
Vláda SR zároveň uložila ministrovi zahraničných vecí SR zabezpečiť predloženie a prerokovanie negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Spolupráca v oblasti spravodlivosti a vnútra v rámci Konferencie o pristúpení Slovenskej republiky do Európskej únie.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík, minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan, minister vnútra SR Ladislav Pittner a minister spravodlivosti SR ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Finančná kontrola.
Vláda SR zároveň uložila ministrovi zahraničných vecí SR zabezpečiť predloženie a prerokovanie negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Finančná kontrola v rámci Konferencie o pristúpení Slovenskej republiky do Európskej únie.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík, minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Regionálna politika a koordinácia štrukturálnych nástrojov.
Vláda SR zároveň uložila ministrovi zahraničných vecí SR zabezpečiť predloženie a prerokovanie negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Regionálna politika a koordinácia štrukturálnych nástrojov v rámci Konferencie o pristúpení Slovenskej republiky do Európskej únie.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík, minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Slobodný pohyb osôb.
Vláda SR zároveň uložila ministrovi zahraničných vecí SR zabezpečiť predloženie a prerokovanie negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Slobodný pohyb osôb v rámci Konferencie o pristúpení Slovenskej republiky do Európskej únie.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík, minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Životné prostredie.
Vláda SR zároveň uložila ministrovi zahraničných vecí SR zabezpečiť predloženie a prerokovanie negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Životné prostredie v rámci Konferencie o pristúpení Slovenskej republiky do Európskej únie.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík, minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Poľnohospodárstvo.
Vláda SR zároveň uložila ministrovi zahraničných vecí SR zabezpečiť predloženie a prerokovanie negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Poľnohospodárstvo v rámci Konferencie o pristúpení Slovenskej republiky do Európskej únie.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík, minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s Návrhom poslanca Národnej rady SR Petra Tatára na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR oboznámiť so stanoviskom vlády predsedu Národnej rady SR. Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s Návrhom poslancov Národnej rady SR Jirka Malchárka a Tomáša Galbavého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR oboznámiť so stanoviskom vlády predsedu Národnej rady SR. Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na zapožičanie štátnych vyznamenaní z príležitosti 8. výročia vzniku Slovenskej republiky podľa nasledovného zoznamu:
Pribinov Kríž I. triedy
Hana Zelinová
Vojtech Zamarovský
PhDr. Ján Horecký, DrSc.
Ing. Jozef Stank, CSc.
Viktor Trstenský
JUDr. Imrich Karvaš
Pribinov Kríž II. triedy
Prof.MUDr. Viktor Bauer, DrSc.
PhDr. Milan Kručay, CSc.
Pribinov Kríž III. triedy
Ing. Miroslav Belanský, CSc.
Kríž Milana Rastislava Štefánika II. triedy
Jozef Juriga
Rad Bieleho dvojkríža I. triedy
Max van der Stoel
Návrh predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Návrh metodiky na oddĺženie škôl a školských zariadení v kapitolách krajských úradov v roku 2000.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2000 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 8/2000 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia.
Návrh nariadenia vlády obsahuje nové schválené zdravotnícke pomôcky, zmeny cien zdravotníckych pomôcok a zmeny kódov zdravotníckych pomôcok v skupine B a v skupine F upravené Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv z dôvodu aktualizácie databáz.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s Návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 239/1994 Z.z. o obmedzení výdavkov politických strán a hnutí na propagáciu pred voľbami do Národnej rady SR.
Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR oboznámiť so stanoviskom vlády predsedu Národnej rady SR. Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR stiahla z rokovania Návrh zákona o spotrebnej dani z minerálnych olejov.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh nariadenia vlády SR o dĺžke trvania a rozsahu odbornej prípravy zamestnancov obecnej polície a o ustanovení a zložení odborných komisií Policajného zboru.
Uvedené nariadenie ustanovuje rozsah a dlĺžku trvania odbornej prípravy, ako aj preukazovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov obecnej polície. Z dôvodu rozšírených kompetencií obecnej polície novelou zákona o obecnej polícii bolo potrebné rozšíriť aj rozsah a dĺžku odbornej prípravy zamestnancov obecnej polície, čím sa zabezpečia predpoklady pre kvalifikované plnenie úloh.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala Návrh na organizačný postup prípravy Generálnej dohody na rok 2001.
Vláda SR vymenovala za zástupcov vlády v pracovnej skupine pre prípravu Generálnej dohody na rok 2001 štátnu tajomníčku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Edit Bauerovú, štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Jána Sabola a štátneho tajomníka Ministerstva financií SR Viliama Vaškoviča.
Vláda SR zároveň schválila časový harmonogram prípravy Generálnej dohody na rok 2001.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala Návrh na vymenovanie príslušníkov Policajného zboru do hodnosti generál.
Vláda SR vyjadrila súhlas s návrhom na vymenovanie plk. JUDr. Jána Piptu, plk. JUDr. Antona Rázgu a plk. Jozefa Vojdulu do hodnosti generál v zmysle článku 102 písm. g) Ústavy SR a § 25 zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície.
Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR predložiť prezidentovi SR v zmysle čl. 102 písm. g) Ústavy Slovenskej republiky návrhy na vymenovanie plk. JUDr. Jána Piptu, plk. JUDr. Antona Rázgu a plk. Jozefa Vojdulu do hodnosti generál.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na vydanie rozhodnutia, ktorým sa menia rozhodnutia o privatizácii podniku Baňa Dolina, štátny podnik so sídlom vo Veľkom Krtíši.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Fakultná nemocnica s poliklinikou Trnava - časť Obvodné zdravotné stredisko Mozartova ul. č. 3, Trnava.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš - časť Zubné stredisko Veľký Krtíš, ul. Nemocničná 1.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica - časť Zubné stredisko Považská Bystrica.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti štátneho podniku Stavivá Košice, štátny podnik - časť Košice, Magnezitárska ul. 5 - Sklad č. 13, časť Košice, Magnezitárska ul. 5 - Podnikové riaditeľstvo.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila výnimku podľa § 45 ods. 5 zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov na peňažný vklad do novozakladanej obchodnej spoločnosti Poštová obchodná novinová spoločnosť, a.s. Bratislava pre Slovenskú poštu, štátny podnik so sídlom v Banskej Bystrici vo výške 1 000 000,- Sk.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s ratifikáciou Európskeho dohovoru o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o obnove starostlivosti o deti z 20. mája 1980, podpísaného Slovenskou republikou v Štrasburgu 2. marca 2000.
Vláda SR odporučila prezidentovi Slovenskej republiky ratifikovať Dohovor po jeho schválení Národnou radou SR. Tento dohovor, spolu s haagským Dohovorom o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí z 25. októbra 1980, s ktorého ratifikáciou vyjadrila súhlas Národná rada SR v tomto roku, predstavuje dôležitý medzinárodný zmluvný mechanizmus na zabezpečenie návratu detí odňatých z výchovy osôb, ktorým boli súdom do výchovy zverené a odvlečených do cudziny.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s podpisom Medzinárodného dohovoru o potláčaní financovania terorizmu.
Vláda SR odporučila prezidentovi Slovenskej republiky splnomocniť stáleho predstaviteľa SR pri OSN v New Yorku a ako alternáta zástupcu stáleho predstaviteľa SR pri OSN v New Yorku na podpis Dohovoru s výhradou ratifikácie.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR odložila z rokovania Návrh na zmenu Protokolu č. 4 k Európskej dohode, zakladajúcej pridruženie medzi Slovenskou republikou na jednej strane a Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na druhej strane.
Návrh predložili ministerka financií SR Brigita Schmögnerová a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na vypovedanie vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Kambodžskou republikou Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a Ľudovou revolučnou radou Kambodžskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied, podpísanej v Phnompenhi 16. februára 1980.
Vzhľadom na zásadné sociálne, politické a ekonomické zmeny v Slovenskej republike, ako aj vzhľadom na prebiehajúce reformy v rezorte zdravotníctva, zmeny v systéme poskytovania a financovania zdravotnej starostlivosti, je pre Slovenskú republiku ďalej neúnosné poskytovať občanom Kambodžskej ľudovej republiky zdravotnú starostlivosť bezplatne, t.j. hradiť jej náklady zo štátneho rozpočtu SR. Zdravotná starostlivoť občanom Kambodže bude ďalej poskytovaná na základe vnútroštátnych právnych predpisov.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Priebežnú správu o výsledkoch rokovania delegácie vlády SR o realizácii rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v Haagu vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros a návrh ďalšieho postupu.
Na rokovaní vládnych delegácií 14. mája 1999 v Budapešti sa maďarská strana zaviazala vypracovať vlastné právne a technické návrhy na usporiadanie Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros v zmysle Rozsudku Medzinárodného súdneho dvora z 25. septembra 1997. Slovenská strana sa zaviazala pripraviť k maďarským návrhom svoje pripomienky a stanoviská v písomnej forme. Zásadným dokumentom materiálov maďarskej strany sú "Právne zásady na vysporiadanie vo veci vykonania rozsudku MSD v Haagu", doložená technickými, ekonomickými a environmentálnymi štúdiami. Vláda SR vyjadrila súhlas s návrhom postupu delegácie vlády SR vo vzťahu k návrhom predloženým maďarskou stranou na usporiadanie vzájomných vzťahov súvisiacich s vykonaním rozsudku MSD vo veci sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš a splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros Dominik Kocinger.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Organizačný harmonogram a rámec finančného zabezpečenia realizácie Koncepcie reformy sociálneho poistenia v Slovenskej republike.
Predmetný materiál charakterizuje podmienky organizačného zabezpečenia prípravy a realizácie reformy sociálneho poistenia v Slovenskej republike s vyústením do Organizačného harmonogramu, v ktorom sú rozvedené jednotlivé fázy a etapy reformy do termínovaných úloh od vecných riešení, cez inštitucionálne zabzpečenie a modelové prepočty s vyústením do legislatívnych úloh.
Materiál predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila zriadenie Rady ministra na reformu sociálneho poistenia a schválila Štatút Rady ministra na reformu sociálneho poistenia.
Vláda SR vymenovala za predsedu Rady ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Petra Magvašiho. Základným poslaním Rady bude konsenzuálne, poradné, koordinačné a iniciatívne pôsobenie pri riešení otázok súvisiacich s reformou sociálneho poistenia v SR. Má zosúlaďovať vecné riešenia s inštitucionálnymi a finančnými predpokladmi v rámci jednotlivých súčastí sociálnej politiky.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh novelizácie Organizačného zabezpečenia projektu usporiadania pozemkového vlastníctva.
Uvedeným návrhom sa v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR a v ňom uvedenou problematikou usporiadania pozemkového vlastníctva a s ohľadom na aktuálne možnosti štátneho rozpočtu, posúva termín ukončenia obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim do roku 2005, čo korešponduje s už prijatou novelou zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorá rieši predĺženie lehoty ustanovenej v § 15 do 1. septembra 2005.
Návrh predložili minister pôdohospodárstva SR Pavol Koncoš a predseda Úradu geodézie kartografie a katastra SR Imrich Horňanský.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na použitie finančných prostriedkov z majetku Fondu národného majetku podľa § 28 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, určených na úhradu záväzkov Štátneho fondu cestného hospodárstva z minulosti vo výške 1 060 000 000 Sk, na úhradu výkonov na zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme pre ŽSR v čiastke 1 032 015 063 Sk a pre štátne podniky SAD, prostredníctvom Krajských úradov, v čiastke 27 984 937 Sk z výnosov privatizácie Slovenských telekomunikácií, schválených uznesením vlády č. 603 zo dňa 9. augusta 2000.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na zmenu niektorých Projektov na kultúrne aktivity - rok 2000 - schválených uznesením vlády SR č. 225/2000 a uznesením vlády SR č. 521/2000 (IV. štvrťrok 2000) pre rozpočtovú kapitolu Ministerstva kultúry SR a rozpočtové kapitoly Krajských úradov na financovanie projektov kultúrnych aktivít v roku 2000 presunom finančných prostriedkov z výnosov lotérií a iných hier účelovo viazaných v rozpočtovej kapitole Všeobecnej pokladničnej správy pre Ministerstvo kultúry SR.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu vyplývajúcu z bodu C.2 uznesenia vlády SR č. 401 z 31. 5. 2000. Vláda SR na svojom rokovaní 31. mája 2000 k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej rezervy vlády SR pre odškodnenie choroby z povolania v zmysle uznesenia vlády SR č. 225/1998, uložila v bode C.2 uznesenia č. 401 ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny a ministerke financií "predložiť na rokovanie vlády návrh systémového riešenia takýchto odškodňovaní".
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši a ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a zrušila neaktuálne úlohy z uznesení vlády Slovenskej republiky pre ministra zdravotníctva a ministra zahraničných vecí prijatých v rokoch 1995 - 1998.
Dôvodom na zrušenie predmetných úloh bola neaktuálnosť v dôsledku prijatia nového uznesenia, v ktorom bola úloha nanovo formulovaná, neaktuálnosť úlohy v dôsledku podstatných zmien v prístupe riešenia úlohy a neaktuálnosť úlohy, resp. jej rutinné plnenie bez podstatných zmien, ktorej plnenie rezort zabezpečuje bez ohľadu na prijaté uznesenie, v rámci bežných administratívnych úkonov.
Návrh predložili minister zdravotníctva SR Roman Kováč a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu č. 2 v mesiaci september 2000 a úlohu č. 3 v mesiaci november 2000 z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000 "Návrh zákona o podpornom fonde na výrobu, spracovanie a využívanie dreva".
Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR oznámiť zmenu Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000 predsedovi Národnej rady SR.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zmenu bodu B.1. uznesenia vlády SR č. 96/1997 k dlhodobej stratégii využitia menších prírodných vodných zdrojov pre zásobovanie obyvateľstva a obchodné využitie, tvorbu a ochranu a estetizáciu životného prostredia.
V návrhu sa na základe skúseností získaných z prehodnotenia využiteľných zásob malých vodných zdrojov Prešovského a Košického kraja navrhuje pre ostatné kraje Slovenska prehodnotiť využiteľné zásoby bez zohľadnenia ekologických aspektov. Navrhovaným riešením sa ušetria finančné prostriedky zo štátneho ropočtu vo výške 800 000 Sk.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na schválenie návrhu Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a spoločnosťou Plastic Omnium, Francúzsko, o priamej investícii spoločnosti Plastic Omnium na Slovensku.
Spoločnosť Plastic Omnium patrí medzi popredných výrobcov plastických hmôt pre automobilový priemysel s využitím najmä pre vonkajšie a vnútorné vybavenie vozidiel, nádrže z plastu, ako aj pre medicínske využitie a farmaceutický priemysel.
Vláda SR zároveň schválila vecné, časové a finančné zabezpečenie naplnenia záväzkov v Memorande s osobitným dôrazom na úlohy spojené s dobudovaním vybraných infraštruktúrnych sietí priemyselného parku v lokalite Lozorno, okres Malacky, s účasťou štátu.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR prerušila rokovanie o Návrhu na prevzatie štátnej záruky za bankový úver na financovanie environmentálnych akcií z prostriedkov ŠFŽP - skupiny návratného financovania.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie materiál Projekt Infovek Slovensko.
Materiál predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Plán zmeny vlastníckych vzťahov pri organizáciách v pôsobnosti Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky uvedených v dodatku číslo 1/e dokumentu Audit.
Návrh predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna.

 

     KONIEC KOMUNIKÉ


     Bratislava, 6.decembra 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR