Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 13.decembra 2000

Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 133. schôdzi a rokuje pod vedením predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie sú prítomní: podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš /ZPC/, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši /ZPC/, minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Z programu boli stiahnutné:

Návrh koncepcie nových právnych foriem vzťahu medzi štátom a poskytovateľmi verejných služieb.
Predložil: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš

Analýza hospodárenia systému zdravotnej starostlivosti a návrh opatrení na zlepšenie hospodárenia a finančnej situácie systému zdravotnej starostlivosti.
Predložil: minister zdravotníctva SR

Návrh na zriadenie Medzirezortnej komisie vlády SR pre bývanie.
Predložil: minister výstavby a regionálneho rozvoja SR

Do programu boli dodatočne doplnené:

Vyhlásenie vlády SR k Európskej rade v Nice (7. - 11.12.2000).
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na úhradu dobrovoľného príspevku Slovenskej republiky do Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) v rokoch 2001-2006.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Ladislavovi Pittnerovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra SR.
Predkladá: predseda vlády SR

Informácia o priebehu a výsledkoch Európskej konferencie a Európskej rady v Nice v dňoc 7.11.12.2000 a stretnutia predsedov vlád Českej republiky, Maďarskej republiky, Slovinska a Slovenskej republiky v Bratislave dňa 11.12.2000.
Predkladá: predseda vlády SR

* * * * *

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s Návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Ladislavovi Pittnerovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra SR. Vláda SR poverila predsedu vlády SR oznámiť stanovisko vlády SR predsedovi Národnej rady SR.
Návrh predložil predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s Návrhom poslanca Národnej rady SR Jána Langoša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov.
Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR oboznámiť so stanoviskom vlády predsedu Národnej rady SR. Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s Návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a zákon SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR oboznámiť so stanoviskom vlády predsedu Národnej rady SR.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s Návrhom poslanca Národnej rady SR Roberta Fica na vydanie zákona o ochrannom dohľade.
Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR oboznámiť so stanoviskom vlády predsedu Národnej rady SR. Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona o spotrebnej dani z minerálnych olejov.
Do návrhu zákona sú premietnuté opatrenia prvej a čiastočne druhej etapy harmonizácie spotrebných daní podľa Bielej knihy v súlade s príslušnými smernicami, a to najmä zavedením mechanizmu fungovania daňových skladov v režime pozastavenia dane podmienenom zložením zábezpeky na daň užívateľských podnikov, ktoré používajú daňovo zvýhodnené minerálne oleje, registrovaných obchodníkov, ktorí pravidelne alebo príležitostne obchodujú s minerálnymi olejmi, kontroly pohybu tovaru prostredníctvom sprievodného dokumentu a dôsledného vedenia evidencií umožňujúcich kontrolu výroby, dovozu, pohybu a spotreby minerálnych olejov.
To bude znamenať na jednej strane vytvorenie liberálnejších podmienok, ktoré sa prejavia najmä v posune vzniku daňovej povinnosti bližšie k momentu spotreby. Na druhej strane si takéto riešenie vyžaduje prísnejšie podmienky kontroly pre držbu a pohyb nezdanených minerálnych olejov a minerálnych olejov podliehajúcich daňovému dozoru.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona o zlúčení Železničnej polície s Policajným zborom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Účelom návrhu zákona je vytvoriť právne podmienky zlúčenia Železničnej polície s Policajným zborom ako aj prechodu právnych vzťahov vyplývajúcich zo správy majetku štátu zo Železničnej polície na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vrátane záväzkov a pohľadávok. Súčasťou návrhu zákona je aj novelizácia súvisiacich zákonov.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s Návrhom na skončenie činnosti Rady vlády pre spoluprácu Slovenskej republiky s OECD.
Vláda SR schválila záverečné vyhodnotenie doterajšej činnosti Rady vlády pre spoluprácu Slovenskej republiky s OECD. Vláda SR zároveň schválila vytvorenie Koordinačného výboru pre pôsobenie Slovenskej republiky v OECD a ďalšiu účasť SR na aktivitách OECD ako členskej krajiny OECD v zmysle predloženého návrhu.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Správu o plnení uznesenia vlády SR č. 604/2000 k Auditu súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti. Správa hodnotí rámcové návrhy opatrení, ktorými sa budú realizovať závery obsiahnuté v bode 23 dokumentu Audit, v časti "Zmeny na ostatných ústredných orgánoch štátnej správy" a v dodatku č. 1 dokumentu Audit a ktoré budú zohľadňovať závery obsiahnuté v bode "Aplikácia princípov na konkrétne ministerstvá", týkajúce sa konkrétnych zmien na ministerstvách, ostatných ústredných orgánoch štátnej správy a organizáciách v ich pôsobnosti. Materiál hodnotí aj plány organizačných zmien zohľadňujúcich konkrétne odporúčania ministerstvám v dokumente Audit a návrhy plánov zmien vlastníckych vzťahov pri organizáciách v pôsobnosti ministerstiev.
Správa upozorňuje na skutočnosť, že postup prác pri realizovaní konkrétnych záväzných a nezáväzných odporúčaní nedosahuje očakávanú dynamiku. V správe sa konštatuje, že postup prác pri príprave koncepčných materiálov nevyhnutných pre dôsledné splnenie zámerov Auditu pokračuje v súlade s uznesením vlády.
Správu predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o stave školských hospodárstiev, školských majetkov a školských lesných závodov vrátane návrhov na ich ekonomickejšie využitie.
Vláda SR uložila ministrovi školstva SR, ministrovi pôdohospodárstva SR a prednostom Krajských úradov v spolupráci s ministrom vnútra SR zabezpečiť ekonomickejšie využitie školských hospodárstiev a školských podnikov v zmysle odporúčaní a návrhov uvedených v Správe.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik a minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na osobitný systém úverových podmienok pre poľnohospodárstvo po roku 2000.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Zámer budovania priemyselného parku Záhorie, ako zámer rozvojového programu na podporu prílevu priamych zahraničných investícií. Realizácia zámeru prispeje k efektívnejšiemu využitiu a príprave územia pre vstup zahraničných investorov v lokalite Malacky - Pernek - Lozorno, čím sa vytvorí priestor pre zvýšenie prílevu zahraničných investícií, ktoré sú dôležitým dynamizujúcim prvkom reštrukturalizácie odvetví hospodárstva a súčasne umožňuje riešiť nerovnováhu platobnej bilancie. Realizácia zámeru je v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s Návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR oboznámiť so stanoviskom vlády predsedu Národnej rady SR.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala Návrh kandidátov vlády Slovenskej republiky na voľbu riaditeľa Sociálnej poisťovne na ďalšie funkčné obdobie. Vláda SR schválila Ing. Františka Kureja ako kandidáta vlády SR na voľbu riaditeľa Sociálnej poisťovne na ďalšie funkčné obdobie.
Vláda SR zároveň poverila ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložiť uvedený návrh vlády správnej rade Sociálnej poisťovne.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Správu o stave rodiny v Slovenskej republike.
Vláda SR schválila opatrenia navrhované na realizáciu štátnej rodinnej politiky v pôsobnosti ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy do roku 2002.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a schválila Národnú správu Slovenskej republiky o dôsledkoch Svetového summitu o deťoch.
Materiál bol predložený na rokovanie vlády v súlade s požiadavkou výkonnej riaditeľky UNICEF Carol Bellamy, ako aj odporúčaní Organizácie spojených národov. Vláda SR zároveň uložila ministrovi zahraničných vecí SR a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR zabezpečiť predloženie správy na UNICEF v New Yorku.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR odložila z rokovania Návrh na prevzatie štátnej záruky za bankový úver na financovanie environmentálnych akcií z prostriedkov ŠFŽP - skupiny návratného financovania.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s prevzatím štátnej záruky vládou SR na zahraničný bankový úver vo výške 40 mil. EUR v roku 2000 a všetkých ostatných platobných záväzkov z neho vyplývajúcich. Úver poskytnutý od Kreditanstalt für Wiederaufbau so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom je určený pre Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, š.p.ú. Bratislava na podporu malého a stredného podnikania a na výstavbu bytov v Slovenskej republike.
Návrh predložil ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na použitie finančných prostriedkov získaných z výnosov privatizácie Slovenských telekomunikácií, a.s. Bratislava určených na úhradu nákladov privatizačnému poradcovi, na úhradu nákladov rozvojového projektu Slovenskej pošty, š.p. v oblasti distribúcie tlače na Slovensku.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na zmenu Protokolu č. 4 k Európskej dohode, zakladajúcej pridruženie medzi Slovenskou republikou na jednej strane a Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na druhej strane.
Protokol č. 4 sa týka definície pojmu "pôvodné výrobky" a metód administratívnej spolupráce.
Návrh predložili ministerka financií SR Schmögnerová a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohovoru o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zabavení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti č. 141/1990 po prijatých potrebných legislatívnych úpravách zabezpečujúcich jeho vykonávanie.
Vláda SR zároveň odporučila prezidentovi SR ratifikovať Dohovor po jeho schválení Národnou radou SR.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR odložila z rokovania Správu o rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Eva Jóri v. Slovenská republika.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu č. 1 v mesiaci júl "Legislatívny zámer návrhu zákona o zbrojárskej výrobe" a úlohu č. 1 v mesiaci november "Návrh zákona o zbrojárskej výrobe" v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000.
Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR oznámiť zmenu Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000 predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu č. 1 "Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa upravujú podmienky notifikácie, klasifikácie, označovania, balenia, testovania, správnej laboratórnej praxe a zostavenia karty bezpečnostných údajov nebezpečných chemických látok" a úlohu č. 2 Návrh nariadenia vlády o stanovení princípov pre hodnotenie rizík pre človeka a životné prostredie z existujúcich chemických látok" v mesiaci jún a úlohy č. 2 "Návrh nariadenia vlády o stanovení princípov pre hodnotenie rizík pre človeka a životné prostredie z nových chemických látok v mesiaci november v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000.
Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR oznámiť zmenu Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000 predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu B.4 z uznesenia vlády SR č. 439 z 18. júna 1996, ukladajúcu ministerke školstva pravidelne vyhodnocovať úroveň kvality vzdelávania na cirkevných a súkromných stredných školách každoročne do 30. júna.
Túto úlohu vykonáva od 1. januára 2000 zo zákona Štátna školská inšpekcia.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a zrušila bod D.3 uznesenia vlády SR č. 1146/1999 zo dňa 22. decembra 1999 k návrhu transformácie systému zabezpečenia vzťahov Slovenskej republiky k zahraničným Slovákom.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zrušenie úlohy vyplývajúcej z Plánu práce vlády SR na rok 2000 v mesiaci december, pod poradovým číslom 7 "Návrh projektov na zabezpečenie zahraničných úverov na financovanie nákupu zdravotníckej prístrojovej techniky, spaľovacích zariadení a technologického vybavenia pre hospodársko-technické prevádzky zdravotníckych zariadení". Vzhľadom na to, že medzi uvedenými úvermi sa nenachádza ani jedna zdravotnícka akcia, predložil minister zdravotníctva SR návrh na zrušenie úlohy č. 7 (ktorá má ročný termín plnenia v mesiaci december 2000) z Plánu práce vlády SR na rok 2000.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč.

Vláda SR odložila z rokovania Návrh rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 2001.
Návrh predložil predseda Rady Fondu detí a mládeže SR Martin Kugla.

Vláda SR prerokovala a schválila zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na I. polrok 2001. Vláda SR uložila vedúcemu Úradu vlády SR v spolupráci s ministrami a prednostami krajských úradov zabezpečiť splnenie úloh vyplývajúcich zo zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na prvý polrok 2001. Vláda SR zároveň splnomocnila vedúceho Úradu vlády SR v odôvodnených prípadoch vykonať operatívne zmeny v schválenom zameraní kontrolnej činnosti ÚV SR na prvý polrok 2001.
Návrh predložil vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR odložila z rokovania Správu o činnosti Národného fondu.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zabezpečenie úloh vlády SR zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe uvedeného materiálu sa umožní od roku 2001 zverejňovať na Internete texty materiálov predložených na rokovanie vlády a prijaté uznesenia, vrátane ich príloh. Okrem toho sa budú zverejňovať aj programy rokovania vlády, záznamy z rokovaní vlády a konečné znenia materiálov schválených vládou. Materiál bol predložený na rokovanie vlády v súvislosti zo zákonom 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predložený návrh upravuje postup pri zabezpečovaní týchto povinností a ukladá potrebné úlohy predkladateľom materiálov a vedúcemu Úradu vlády SR.
Návrh predložil vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o plnení programu finančnej a ekonomickej konsolidácie Železníc Slovenskej republiky.
Informáciu predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy podpredsedu vlády SR pre európsku integráciu Pavla Hamžíka v Dánskom kráľovstve v dňoch 22. - 24. novembra 2000.
Informáciu predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Analýzu právnej úpravy prednostného uspokojenia záložného práva správcu dane.
Analýzu predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch konferencie venovanej príspevkom určeným na plnenie úloh v rámci spoločnej európskej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a minister obrany SR Pavol Kanis.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o pláne zmeny vlastníckych vzťahov pri organizáciách v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky uvedených v dodatku 1/e dokumentu AUDIT.
Informáciu predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a schválila Vyhlásenie vlády Slovenskej republiky k Európskej rade v Nice (7. - 11.12.2000) v tomo znení:
Vláda Slovenskej republiky víta závery práve skončenej Európskej rady v Nice, pričom význam jej rozhodnutí už hodnotí v dvoch perspektívach.
Ako kandidátsku krajinu nás stretnutie výrazne posunulo k naplneniu jedného z dvoch strategických integračných zámerov vlády, keď sa Európska únia dohodou o texte novej Zmluvy definitívne pripravila na prijatie všetkých v tejto chvíli rokujúcich krajín vrátane Slovenska. Pred nadchádzajúcou, obtiažnejšou fázou našich prístupových rokovaní sa cítime byť povzbudení rozhodnutím lídrov členských krajín zefektívniť negociácie s najlepšie pripravenými kandidátmi. Vláda v tejto súvislosti potvrdzuje svoj zámer začleniť Slovensko do Európskej únie 1. januára 2004, čo na jednej strane jeho občanom umožní vo voľbách roku 2004 vyslať svojich zástupcov do Európskeho parlamentu, na strane druhej jeho politickej reprezentácii umožní vyjadriť sa k budúcnosti EÚ v rámci na rovnaký rok schválenej Medzivládnej konferencie. Nový význam summitu pre Slovensko však podčiarkla konkrétna dohoda o budúcom rozdelení miest za rokovacím stolom Európskej komisie, hlasov v Rade ministrov EÚ a mandátov v Európskom parlamente, kde sme získali zastúpenie na úrovni porovnateľných vyspelých členských krajín Únie.
S uspokojením pri tejto príležitosti konštatujeme, že duch rozhodnutí členských krajín Európskej únie - či už ide o upevňovanie práv jej občanov prijatím Charty základných práv, zvýraznenie významu vzdelávania, vedy a výskumu pre zlepšenie kvality života ľudí, prehlbovanie sociálneho charakteru EÚ schválením Európskeho sociálneho programu, zefektívnenie boja s organizovanou kriminalitou, zlepšenie ochrany životného prostredia potvrdením záväzku ratifikovať Protokol z Kjótó, či zvýšenie bezpečnosti spotrebiteľov rozhodnutím o vzniku Európskeho úradu pre potraviny - zodpovedajú potrebám všestrannej modernizácie Slovenskej republiky a korešpondujú s konkrétnymi politikami jej vládneho kabinetu. Dobrou správou pre Slovensko ako budúceho člena EÚ sú aj rozhodnutia summitu, ktoré zjednodušujú rozhodovací proces v Únii a umožňujú vo vybraných oblastiach užšiu spoluprácu členských krajín. Zároveň vítame závery Európskej rady, ktoré posilnili postavenie, váhu a význam EÚ na medzinárodnej scéne.
Je v záujme Slovenskej republiky, aby sa ako politicky konsolidovaný, hospodársky, sociálne a kultúrne sebavedomý štát stala súčasťou Európskej únie ako životaschopného celku ponúkajúceho svojim obyvateľom novú kvalitu života a zároveň zohrávajúceho významnú úlohu vo svetových záležitostiach.

Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch Európskej konferencie a Európskej rady v Nice v dňoch 7. - 11. 12. 2000 a stretnutia predsedov vlád Českej republiky, Maďarskej republiky, Slovinska a Slovenskej republiky v Bratislave dňa 11. 12. 2000.
Návrh predložil predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na úhradu dobrovoľného príspevku Slovenskej republiky do Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) v rokoch 2001-2006.
Vláda SR vyjadrila súhlas s úhradou dobrovoľného príspevku SR do OECD v rokoch 2001 - 2006 každoročne vo výške 450 tis. FRF z rozpočtu kapitoly MZV SR z účelových prostriedkov určených na úhrady príspevkov SR do medzinárodných organizácií.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na úpravu termínu úlohy B.1 uznesenia vlády číslo 909 z 8. novembra 2000 k Analýze hospodárenia systému zdravotnej starostlivosti v I. polroku 2000 a návrhu opatrení na zabezpečenie jej vyrovnanej bilancie v roku 2000.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč.

 

     KONIEC KOMUNIKÉ


     Bratislava, 13.decembra 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR