Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 15. decembra 2000

Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 135. /mimoriadnej/ schôdzi a rokuje pod vedením predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie sú prítomní: minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan /ZPC/, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši /ZPC/, minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš, minister kultúry SR Milan Kňažko /ZPC/, minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský /NR SR/.
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Z programu boli stiahnutné:

Návrh na prevzatie štátnej záruky za bankový úver na financovanie environmentálnych akcií z prostriedkov ŠFŽP - skupiny návratného financovania.
Predložil: minister životného prostredia SR

Do programu boli dodatočne doplnené:

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa vydáva Colný sadzobník.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na ukončenie vysporiadania majetkových vzťahov medzi Gréckokatolíckou a Pravoslávnou cirkvou podľa zákonného opatrenia Predsedníctva SNR č. 211/1990 Zb..
Predkladá: podpredseda vlády SR Pál Csáky

* * * * *

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh úprav regulovaných cien v roku 2001.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš, minister hospodárstva SR Ľubomír Harach, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko, minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš, minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Colný sadzobník na rok 2001.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie doplňujúci materiál Ministerstva obrany SR pre vládu Slovenskej republiky ku kauze UNITED BUSINESS SERVICE CORPORATION, Inc. (KATRIM STELLA spol. s r.o.).
Vláda SR rozhodla vzhľadom na právnu komplikovanosť prípadu o doriešení veci po rozhodnutí súdu na základe podanej žaloby.
Návrh predložil minister obrany SR Pavol Kanis.

Vláda SR prerokovala Návrh na ukončenie vysporiadania majetkových vzťahov medzi Gréckokatolíckou a Pravoslávnou cirkvou podľa zákonného opatrenia Predsedníctva SNR č. 211/1990 Zb..
Vláda SR vyjadrila súhlas s textom Slávnostného vyhlásenia Gréckokatolíckej cirkvi, Pravoslávnej cirkvi a vlády Slovenskej republiky o ukončení vysporiadania majetkových vzťahov medzi Gréckokatolíckou cirkvou a Pravoslávnou cirkvou v zmysle zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 211/1990 Zb.
Vláda SR zároveň vyjadrila súhlas:

  • s textom Dohody medzi vládou SR a Gréckokatolíckou cirkvou, biskupstvom v Prešove o ukončení vsporiadania majetkových vzťahov medzi Gréckokatolíckou a Pravoslávnou cirkvou,
  • s textom dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Gréckokatolíckou cirkvou, apoštolským exarchátom v Košiciach o ukončení vysporiadania majetkových vzťahov medzi Gréckokatolíckou a Pravoslávnou cirkvou,
  • s textom dohody medzi vládou Sovenskej republiky a Pravoslávnou cirkvou, Prešovskou pravoslávnou eparchiou v Prešove - eparchiálnou radou o ukončení vysporiadania majetkových vzťahov medzi Gréckokatolíckou a Pravoslávnou cirkvou,
  • s textom dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Pravoslávnou cirkvou, Eparchiálnou radou v Michalovciach o ukončení vysporiadania majetkových vzťahov medzi Gréckokatolíckou a Pravoslávnou cirkvou
Návrh predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky.

 

     KONIEC KOMUNIKÉ


     Bratislava, 15.decembra 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR