Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 20.decembra 2000

Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 134. schôdzi a rokuje pod vedením predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie sú prítomní: minister kultúry SR Milan Kňažko /ZPC/, minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Z programu boli stiahnutné:

Návrh zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.
Predložil generálny prokurátor SR Milan Hanzel.

Do programu boli dodatočne doplnené:

Finančné memorandum pre Program cezhraničnej spolupráce Phare 2000 Slovenská republika - Poľsko.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík

Finančné memorandum Phare 2000 pre účasť SR v komunitárnych programoch: V. rámcový program pre výskum vedy a techniky Fiscalis, Leonardo da Vinci II, Socrates II, Mládež a Kultúra 2000.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík

Finančné memorandum pre program Odstavenia reaktora V1-Jaslovské Bohunice pre rok 2000.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík

Finančné memorandum pre Program dodatočnej investičnej podpory pre Slovensko na rok 2000.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík

Finančné memorandum pre Program cezhraničnej spolupráce Phare 2000 Slovenská republika - Rakúsko.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík

Návrh na voľbu sudcov bez časového obmedzenia.
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Návrh opatrenia na zabezpečenie ochrany určených osôb, zahraničných predstaviteľov a určených objektov.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o zachovaní majetkovej účasti štátu a na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti majetkovej účasti štátu a rozhodnutia o privatizácii majetkovej účasti Fondu národného majetku SR na podnikaní peňažného ústavu Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom v Braislave.
Predkladá: ministerka pre správu a privaizáciu národného majetku
           SR

Návrh na prevzatie štátnej záruky za úver pre Železnice Slovenskej republiky poskytnutého European Investment Bank podľa predloženej dokumentácie za účelom financovania investičných záväzkov Železníc Slovenskej republiky v minulom období.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Návrh na Podklady pre prípravu Vyhlásenia o hospodárskej politike.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš

Návrh na prevzatie štátnej záruky za Slovenské lodenice Komárno, a.s. Bratislava za úvery vo výške 17 200 000,- DEM v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s. Bratislava a za úver vo výške 12 170 000, - DEM v prospech Istrobanky, a.s. Bratislava.
Predkladá: minister hospodárstva SR

* * * * *

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s Návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení zákona Národnej rady SR č. 154/1994 Z.z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení zákona č. 222/1996 Z.z.. Cieľom predkladaného poslaneckého návrhu zákona je poskytnúť manželom možnosť prijať po uzavretí manželstva k svojmu priezvisku aj priezvisko manžela.
Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR oboznámiť so stanoviskom vlády predsedu Národnej rady SR.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona o prokuratúre. Účelom navrhovanej právnej úpravy je spriehľadniť doterajšiu právnu úpravu a jednoznačne vymedziť postavenie, pôsobnosť, organizáciu a riadenie prokuratúry, postavenie a pôsobnosť generálneho prokurátora, ako aj pôsobnosť ostatných prokurátorov v jednotlivých oblastiach prokurátorskej činnosti.
Návrh predložil generálny prokurátor SR Milan Hanzel.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení zákona č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Účelom návrhu zákona je na základe potrieb a požiadaviek odborných zložiek Slovenskej republiky a vychádzajúc z už schválených bezpečnostných dohôd o vzájomnej ochrane vymieňaných utajovaných skutočností, ktroré Slovenská republika uzatvorila s NATO, Západoeurópskou úniou, USA, Francúzskom, Nemeckom, Talianskom, Veľkou Britániou a v súlade s pripravovanými dohodami novo upraviť ochranu utajovaných skutočností, ich klasifikáciu a prístup k takýmto skutočnostiam podľa štandardov Západoeurópskej únie.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmeny sa týkajú najmä definície reklamy, ochrany spotrebiteľov a súťažiteľov v hospodárskej súťaži pred klamlivou reklamou, ochrany spotrebiteľov pred doručovaním reklamy v prípadoch, keď to adresát reklamy odmieta, ale aj ochrany spotrebiteľov pred šírením reklamy automatickým telefónnym volacím systémom, telefaxom a elektronickou poštou. Prvýkrát sa v našom právnom poriadku pripúšťa porovnávacia reklama, ktorá priamo alebo nepriamo identifikuje iného súťažiteľa alebo jeho produkty. Pre šírenie tajto reklamy sú však v zákone ustanovené presné podmienky.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov, v ktorom sú zohľadnené požiadavky Európskej únie na postavenie centrálnych bánk. Z hľadiska týchto požiadaviek sú v návrhu upravené ustanovenia, ktoré je potrebné zmeniť z hľadiska jednoznačnej úpravy postavenia úloh Národnej banky Slovenska, z hľadiska vykonávania bankových obchodov, emisnej činnosti Národnej banky Slovenska a tiež z hľadiska upresnenia kompetencií NBS v oblasti platobného styku. Ďalej návrh obsahuje novým rámcovým spôsobom definovaný dohľad vykonávaný NBS a to tak, že sa ním zabezpečí súlad zákona o NBS a osobitnými zákonmi upravujúcimi konkrétne úlohy NBS pri vykonávaní bankového dohľadu. V návrhu novely zákona o NBS sa rušia ustanovenia o štátnom dozore vykonávanom Ministerstvom financií SR nad bankami a pobočkami zahraničných bánk, ktoré zo systémového hľadiska nepatria do zákona o NBS.
Návrh predložil€ministerka financií SR a guvernér Národnej banky Slovenska.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona o Agentúre na podporu vedy a techniky Slovenskej republiky. Agentúra bude, ako rozpočtová organizácia, zriadená na základe zákona, zabezpečovať podporu úloh výskumu vývoja iniciovaných a formulovaných samotnými riešiteľmi ako individuálne projekty výskumu a vývoja, alebo v rámci verejne vyhlásených programov agentúry. Finančná podpora z prostriedkov agentúry bude poskytovaná výhradne na základe žiadosti o poskytnutie podpory právnickými osobami alebo fyzickými osobami v Slovenskej republike. Okrem toho bude agentúra zabezpečovať aj podporu medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce na základe medzivládny dohôd a medzinárodných programov výskumu a vývoja.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 400/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky.
Uvedené nariadenie vlády nadväzuje na NR SR schválený zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vypustením položiek, ktoré sa týkali potravín, kozmetiky a tabakových výrobkov z toho nariadenia sa znížil počet výrobkov na povinnú certifikáciu o 40% oproti stavu k 31.12.1999.
Návrh predložil€predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Dušan Podhorský.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 92/1996 Z.z., ktorým sa vykonáva zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.
Návrh nariadenia vlády upravuje kategorizáciu energetických zdrojov a určenie špecifických emisných limitov podľa tepelného príkonu, tak ako je to používané v príslušných smerniciach oproti doteraz používanému deleniu podľa tepelného výkonu.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o dobe sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa vykoná od 19. mája 2001 do 10. júna 2001 na celom území Slovenskej republiky. V tomto období sčítací komisári doručia obyvateľom sčítacie tlačivá a po ich vyplnení ich opäť prevezmú od obyvateľov. Rozhodujúcim okamihom pre sčítanie je polnoc z 25. mája na 26. mája 2001.
Návrh predložil predseda Štatistického úradu SR Peter Mach.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 391/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia.
Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 391/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia skracuje pôvodné prechodné obdobie z 31. decembra 2002 na 31. decembra 2000. Znamená to pre slovenských podnikateľov, že dňom 1. januára 2001 budú môcť využívať všetky spôsoby posudzovania zhody rovnako ako podnikatelia v štátoch Európskej únie. Tým bola splnená ďalšia požiadavka na priblíženie právnej úpravy v Slovenskej republike právnemu stavu v Európskej únii.
Návrh predložil€predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Dušan Podhorský.

Vláda SR prerušila rokovanie o materiály Prioritné úlohy vlády SR vyplývajúce z Pravidelnej správy Európskej komisie o pripravenosti SR na členstvo v EÚ 8. 11. 2000.
Návrh predložil podpredseda vlády pre európsku integráciu Pavol Hamžík, podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh opatrení na vypracovanie kontraktov medzi ústrednými orgánmi a im podriadenými rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v súlade s dokumentom Audit. Kontrakty by mali sprehľadniť vzťahy medzi organizáciami a ústrednými orgánmi a vytvoriť podmienky pre jednoznačné určenie zodpovednosti za jednotlivé úlohy. Prostredníctvom kontraktov by sa mala sprehľadniť aj štruktúra financovania činností na úrovni centra.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a schválila Finančné memorandum pre projekt ISPA 2000 - Modernizácia železničnej trate Bratislava - Trnava (časť Bratislava Rača - Šenkvice).
Vláda SR zároveň uložila podpredsedovi vlády SR pre európsku integráciu podpísať Finančné memorandum pre projekt ISPA 2000 "Modernizácia železničnej trate Bratislava - Trnava (časť Bratislava Rača - Šenkvice)".
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a schválila Finančné memorandum pre Národný program Phare 2000. Vláda SR zároveň uložila podpredsedovi vlády SR pre európsku integráciu podpísať Finančné memorandum pre Národný program Phare 2000.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a schválila Finančné memorandum pre Program cezhraničnej spolupráce Phare 2000 Slovenská republika - Maďarsko.
Vláda SR zároveň uložila podpredsedovi vlády SR pre európsku integráciu podpísať "Finančné memorandum pre Program cezhraničnej spolupráce Phare 2000 Slovenská republika - Maďarsko".
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a schválila Finančné memorandum pre Program cezhraničnej spolupráce Phare 2000 Slovenská republika - Poľsko.
Vláda SR zároveň uložila podpredsedovi vlády SR pre európsku integráciu podpísať Finančné memorandum pre Program cezhraničnej spolupráce Phare 2000 Slovenská republika - Poľsko.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a schválila Finančné memorandum Phare 2000 pre účasť SR v komunitárnych programoch: V. rámcový program pre výskum vedy a techniky Fiscalis, Leonardo da Vinci II, Socrates II, Mládež a Kultúra 2000.
Vláda SR zároveň uložila podpredsedovi vlády SR pre európsku integráciu podpísať Finančné memorandum Phare 2000 pre účasť SR v komunitárnych programoch: V. rámcový program pre výskum vedy a techniky Fiscalis, Leonardo da Vinci II, Socrates II, Mládež a Kultúra 2000.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a schválila Finančné memorandum pre program Odstavenia reaktora V1-Jaslovské Bohunice pre rok 2000.
Vláda SR zároveň uložila podpredsedovi vlády SR pre európsku integráciu podpísať Finančné memorandum pre program Odstavenia reaktora V1-Jaslovské Bohunice pre rok 2000.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a schválila Finančné memorandum pre Program dodatočnej investičnej podpory pre Slovensko na rok 2000.
Vláda SR zároveň uložila podpredsedovi vlády SR pre európsku integráciu podpísať Finančné memorandum pre Program dodatočnej investičnej podpory pre Slovensko na rok 2000.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a schválila Finančné memorandum pre Program cezhraničnej spolupráce Phare 2000 Slovenská republika - Rakúsko.
Vláda SR zároveň uložila podpredsedovi vlády SR pre európsku integráciu podpísať Finančné memorandum pre Program cezhraničnej spolupráce Phare 2000 Slovenská republika - Rakúsko.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh riešenia životného prostredia a infraštruktúry v areáli Sony Slovakia, s.r.o. Trnava.
Návrh predložil podpredseda vlády pre ekonomiku Ivan Mikloš a minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na schválenie úhrady záväzkov obce Kechnec súvisiacich s vybudovaním infraštruktúry pre výrobný závod americkej firmy MOLEX.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh opatrení, ktoré stanovujú spôsob prístupu k informáciám v súlade s dokumentom Audit a so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. Cieľom opatrení je zabezpečiť jednotný prístup všetkých povinných osôb, podľa § 2 zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam a o zmene a doplnení niektorých zákonov v riadiacej pôsobnosti vlády Slovenskej republiky, pri vykonávaní zákona v záujme zabezpečenia ústavných práv občanov Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik, minister vnútra SR Ladislav Pittner a vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth.

Vláda prerokovala Návrh na jednorazovú podporu euroregiónov v Slovenskej republike.
Vláda SR schválila jednorázovu podporu euroregiónov v SR z rozpočtových výdavkov kapitoly Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na rok 2000, účelovo určených na regionálny rozvoj, v sume 2 550 tis. Sk z toho bežné výdavky 800 tis. Sk a kapitálové výdavky.
Návrh predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna.

Vláda SR prerokovala Návrh na vykonanie nevyhnutných presunov finančných príspevkov v rámci schválených účelov použitia v súlade s uznesením vlády SR č. 566/2000 na finančné zabezpečenie aktivít rezortu školstva SR prostredníctvom Štátneho Fondu telesnej kultúry.
Vláda SR uložila ministrovi školstva vykonať presuny finančných príspevkov v rámci schválených účelov použitia v súlade s uznesením vlády SR č. 566/2000 na finančné zabezpečenie aktivít rezortu školstva SR prostredníctvom Štátneho fondu telesnej kultúry.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerušila rokovanie o materiáli Súbor indikátorov stavu a ochrany biodiverzity.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zriadenie dočastného SITCEN /Situačného centra / SR, jeho štatút a organizačnú štruktúru. Dočasný SITCEN SR bude poradným orgánom vlády SR pre zber informácií, monitorovanie a analýzu krízových situácií v zahraničí.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh projektov na kultúrne aktivity zahraničných Slovákov pre rozpočtovu kapitolu Ministerstva kultúry SR, presunom finančných prostriedkov z výnosov lotérií a iných hier účelovo určených v rozpočtovej kapitole Všeobecnej pokladničnej správy pre Ministerstvo kultúry SR.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch obhajoby Východiskovej, druhej a tretej periodickej správy Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie vo Výbore OSN na odstránenie rasovej diskriminácie. Vláda SR sa oboznámila so Záverečným komentárom výboru OSN na odstránenie rasovej diskriminácie a prijala súhrn opatrení, ktoré sa týkajú záväzkov, vyplývajúcich pre Slovenskú republiku z Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch Európskej konferencie proti rasizmu, rasovej diskriminácii, xenofóbii a obdobnej intolerancii.
Vláda SR zároveň uložila ministrom analyzovať závery Európskej konferencie proti rasizmu, rasovej diskriminácii, xenofóbii a obdobnej intolerancii a výhodnotiť možnosti ich uplatnenia v činnosti nimi riadeného rezortu.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Karlova Ves - časť Zdravotné stredisko Sch. Trnavského 8.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Karlova Ves - časť Zdravotné stredisko Istrijská 20.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Karlova Ves - časť Zdravotné stredisko P. Horova 14.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Karlova Ves - časť Zdravotné stredisko Saratovská 24.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zrušenie a zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 93 zo 16. 2. 2000 k návrhu aktualizácie koncepcie privatizácie bánk s majetkovou účasťou Fondu národného majetku SR, ktorým sa ruší úloha B.1 d) a dopĺňa sa v časti C úloha C.2 "predložiť informáciu o predaji podielu FNM SR na podnikaní Banky Slovakia, a.s. Banská Bystrica vo výške 60,07 %".
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh rozhodnutia Asociačnej rady EÚ-SR, ktoré mení prostredníctvom založenia Spoločného konzultačného výboru rozhodnutie č. 1/95, ustanovujúce procedurálne pravidlá Asociačnej rady. Vláda SR zároveň uložila ministrovi zahraničných vecí informovať radu EÚ o schválení návrhu rozhodnutia Asociačnej rady EÚ - SR, ktoré mení, prostredníctvom založenia Spoločného konzultačného výboru rozhodnutie č. 1/95 ustanovujúce procedurálne pravidlá Asociačnej rady a zabezpečiť jeho prijatie.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na ukončenie platnosti zmlúv o priateľstve a spolupráci uzavretých Československou socialistickou republikou ako právnym predchodcom Slovenskej republiky s nasledovnými štátmi bývalého socialistického spoločenstva: Afganistan, Etiópia, Indonézia, Jemen, Kambodža, KĽDR, Laos, Líbya, Mongolsko, Sýria a Vietnam. Zmluvy boli uzavierané v období rokov 1960 - 1988. Ide o tzv. základné politické zmluvy, ktoré nie sú v súlade so súčasnou zahraničnopolitickou orientáciou Slovenskej republiky. Na ukončenie platnosti zmlúv je potrebné vyslovenie súhlasu Národnej rady SR a schválenie prezidentom SR. Ministerstvo zahraničných vecí SR bude postupne ukončovať platnosť týchto zmlúv v súlade s normami medzinárodného práva.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s prístupom k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín, ktorý bol prijatý Haagskou konferenciou medzinárodného práva súkromného 5. októbra 1961 a s určením orgánov Slovenskej republiky podľa článku 6 dohovoru. Tento prístup zjednoduší postup pri vyššom overovaní verejných listín vydaných orgánmi jedného zmluvného štátu, ktoré majú byť použité na území iného zmluvného štátu. Prístup SR k Dohovoru bude mať výrazný pozitívny dopad na občanov, pretože nebudú musieť verejné listiny určené na použitie v cudzine, resp. cudzie verejné listiny určené na použitie v Slovenskej republike dať overovať vo viacerých stupňoch postupne na rôznych orgánoch. Na overnie hodnovernosti verejnej listiny bude stačiť, že orgán na to určený, opatrí takúto listinu jedným zvláštnym overením podľa dohovoru (tzv.apostilou).
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Správu o priebehu a výsledkoch rokovaní o pristúpení Slovenskej republiky do EÚ.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík a minister zahraničných€vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch pracovného trilaterálneho stretnutia predsedu vlády Slovenskej republiky Mikuláša Dzurindu s ministerským predsedom Maďarskej republiky Viktorom Orbánom a spolkovým kancelárom Rakúskej republiky Wolfgangom Schüsselom v Bojniciach 10. 11. 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Edaurd Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Eva Jóri v. Slovenská republika.
Vláda SR zároveň vyjadrila súhlas s nepredložením sporu na opätovné posúdenie Veľkej komore Európskeho súdu pre ľudské práva a s vyplatením sumy 150 000, - Sk sťažovateľke Eve Jóri.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy delegácie Českej republiky vedenej predsedom vlády Českej republiky M. Zemanom v Slovenskej republike 2. 11. 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu číslo 11 v mesiaci december z Plánu práce vlády SR na rok 2000 - Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Maďarskej republiky o ochrane utajovaných skutočností. Uvedená Dohoda bude uzavretá po prijatí Nového zákona o ochrane utajovaných skutočností a po ukončení expertných rokovaní Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre otázky spolupráce v oblastiach patriacich do pôsobnosti ministerstiev vnútra.
Návrh predložili minister vnútra SR Ladislav Pittner a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a zmenila úlohu B.3 z uznesenia vlády č. 301 z 10. mája 2000 k opatreniam na podporu významných zahraničných investícií "predložiť novelu zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií do 30. júna 2000" na úlohu "predložiť návrh zákona o investičných stimuloch do 30. decembra 2000".
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Plán zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu Ministerstva pôdohospodárstva SR uvedenú v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000 v novembri pod poradovým číslom 10 "Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 102/1963 o rybárstve v znení neskorších predpisov".
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie materiál Návrh na privatizáciu majetkových účastí štátu v strojárskych podnikoch a na reštrukturalizáciu DMD holding, a.s. Trenčín. Vláda SR zároveň s pripomienkami rozhodla o spracovaní privatizačných projektov a návrhov privatizačných rozhodnutí na prevod majetkových účastí Ministerstva hospodárstva SR v strojárskych podnikoch a odporučila Fondu národného majetku SR zabezpečiť navrhnutú reštrukturalizáciu DMD holding, a.s. za účelom prípravy privatizácie majetkového podielu FNM SR v zmysle zákona č. 92/91 Zb., v znení neskorších pripomienok a doplnkov.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím zmeny Protokolu 2 k Dohode o voľnom obchode medzi SR a Estónskou republikou, zmeny Protokolu 3 k Dohode o voľnom obchode medzi SR a Lotyšskou republikou, zmeny Protokolu 4 k Dohode o voľnom obchode medzi SR a Litovskou republikou a zmeny Protokolu 3 k Dohode o voľnom obchode medzi SR a Tureckou republikou.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan,

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas so zmenou Príloh C a F Protokolu 3 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou, podpísanou v Bratislave dňa 30. novembra 2000.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Štatistickú správu o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1. - 3. štvrťroku 2000 a prognóza vývoja na rok 2000 a 1. štvrťrok 2001.
Správu predložil predseda Štatistického úradu SR Peter Mach.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch summitu predsedov vlád štátov Stredoeurópskej iniciatívy za účasti ministrov zahraničných vecí v dňoch 24. a 25. novembra 2000 v Budapešti, MR.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala ma vedomie Informáciu zo stretnutia predsedov vlád krajín Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode vo Varšave dňa 15. novembra 2000.
Informáciu predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala ma vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy spolkového prezidenta Rakúskej republiky T. Klestila v SR dňa 21. 11. 2000.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o postupe prevodu majetku štátu v správe Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR a stave v oblasti reštitúcií majetkových práv občanov.
Správu predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a vzala ma vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch Konferencie európskych ministrov ľudských práv.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala ma vedomie Informáciu o pláne zmeny vlastníckych vzťahov organizácie "Správa zariadení" v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky uvedeného v dodatku 1/e dokumentu AUDIT.
Informáciu predložil vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth.

Vláda SR prerokovala a schválila poskytovanie finančných prostriedkov z Fondu národného majetku SR schválených pre rok 2001 na doplnenie zdrojov v systéme financovania zdravotníctva podľa § 28 ods.3 písm. b) bod 7 zákona č. 92/1991 Zb. o prevode majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov v prospech Ministerstva zdravotníctva SR v celkovej čiastke 1 315 mil. Sk na dofinancovanie a oddĺženie zdravotníckych štátnych zdravotníckych zariadení a zdravotných poisťovní za november a december 2000.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh opatrení na zabezpečenie ochrany určených osôb, zahraničných predstaviteľov a určených objektov a stanovila základné úlohy pri poskytovaní ochrany určeným osobám a zahraničným predstaviteľom, zoznam určených osôb, ktorým sa poskytuje ochrana a zoznam a spôsob ochrany určených objektov.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na voľbu štyroch sudcov do funkcie bez časového obmedzenia. Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky návrh na voľbu sudcov do funkcie bez časového obmedzenia.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh koncepcie nových právnych foriem vzťahu medzi štátom a poskytovateľmi verejných služieb.
Vytvoriť nové a rôznorodejšie možnosti právneho štatútu a vzťahu so štátom pre organizácie vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme bolo jedným z odporúčaní auditu ústrednej štátnej správy, ktorý vláda schválila uznesením č. 694/2000. Schválená koncepcia analyzuje súčasný právny rámec a sústreďuje sa na proces transformácie vybraných štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby. Na schválenú koncepciu nadviaže koncepcia právneho rámca existencie a pôsobenia verejnoprávnych inštitúcií a ich začlenenia do právneho poriadku SR, ktorá sa vypracuje v priebehu roku 2001.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o zachovaní majetkovej účasti štátu a na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti majetkovej účasti štátu a rozhodnutia o privatizácii majetkovej účasti Fondu národného majetku SR na podnikaní peňažného ústavu Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom v Braislave.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Vláda SR odvolala z funkcie predsedu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Ing. Martina Hudobu. Vláda SR odložila z rokovania návrh na vymenovanie predsedu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o kvantifikácii dopadov katastrofálneho sucha v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve v roku 2000 a predbežnom zúčtovaní I. etapy.
Správa popisuje priebeh vývoja počasia a vplyv klimatických zmien na rastliny a zdôvodňuje prístup k vyčísleniu odhadov škôd pri schvaľovaní prostriedkov na elimináciu škôd. Schválenými uzneseniami bolo stanovené presné účelové použitie poskytnutých zdrojov. V správe sú uvedené metodické postupy, podľa ktorých podnikateľské subjekty postupovali pri vyčíslovaní škôd a pri preddavkovom uvoľňovaní zdrojov, ako aj konkrétny výpočet a spôsob ich použitia. Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na riešenie dopadov sucha v roku 2000 bude vykonané v II. etape pri finančnom zúčtovaní so štátnym rozpočtom.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na prevzatie štátnej záruky za úver pre Železnice Slovenskej republiky poskytnutého European Investment Bank za účelom financovania investičných záväzkov Železníc SR z minulých období podľa predloženej Zmluvy o úvere a Zmluvy o záruke a odškodnení, v znení prípadných zmien schválených splnomocneným signatárom Zmluvy o záruke a odškodnení. Vláda SR zároveň splnomocnila ministerku financií SR a ako alternátov každého zo štátnych tajomníkov Ministerstva financií SR podpísať Zmluvu o záruke a odškodnení na bankový úver vo výške 60 000 000 EUR pre Železnice SR.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na Podklady pre prípravu Vyhlásenia o hospodárskej politike.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na prevzatie štátnej záruky za Slovenské lodenice Komárno, a.s. Bratislava za úvery vo výške 17 200 000,- DEM v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s. Bratislava a za úver vo výške 12 170 000, - DEM v prospech Istrobanky, a.s. Bratislava.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

 

     KONIEC KOMUNIKÉ


     Bratislava, 20.decembra 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR