Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
76.schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
12. januára 2000 (streda) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 379/1997 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách).
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh vecného zámeru usporiadania dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu pre Sústavu vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh koncepcie privatizácie majetku štátu na ďalšie obdobie.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR

Správa o spôsobe a časovom postupe vyplácania dlhopisov.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR

Návrh energetickej politiky Slovenskej republiky.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Správa o plnení Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999 za obdobie od 1. januára do 15. decembra 1999.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ľ. Fogaš

Návrh plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ľ. Fogaš

Koncepcia dobudovania komplexného monitorovacieho a informačného systému v životnom prostredí.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Návrh koncepcie budovania Klenotnice národnej kultúry a priestorov štátnej reprezentácie Slovenskej republiky na Bratislavskom hrade.
Predkladá: minister kultúry SR

Návrh na riešenie splácania úverov so štátnou zárukou štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Bratislava použitých na Vodné dielo Gabčíkovo.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh systému zabezpečenia zvýšenia efektívnosti spoplatnenia užívateľov diaľnic a ich efektívnej kontroly.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Návrh opatrení na zamedzenie podnikania subjektov, ktoré poskystujú služby ekvivalentné bankovým bez príslušného povolenia a v ktorých vkladateľ nie je adekvátne chránený pred rizikom podvodu a defraudácie.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh transformácie Štátneho fondu trhovej regulácie na intervenčnú agentúru agropotravinárskeho trhu.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach.
Predkladajú: ministerka financií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na uzavretie Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a Radou Európy, týkajúceho sa postavenia informačnej kancelárie Rady Európy v Bratislave.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na zmenu Prílohy č. 3 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o údržbe a opravách cestných hraničných mostných objektov a spoločných úsekov ciest na spoločnej štátnej hranici.
Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
            a minister zahraničných vecí SR

Návrh na vyčlenenie vojakov Armády SR na zabezpečenie verejného poriadku počas Európskeho pohára v pretekoch psích záprahov.
Predkladá: minister obrany SR

Návrh na zrušenie úlohy B.6 z uznesenia vlády SR č. 136/1999 k Správe o priebehu a výsledkoch pracovného trilaterálneho stretnutia predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu s ministerským predsedom Maďarskej republiky Viktorom Orbánom a spolkovým kancelárom Rakúskej republiky Viktorom Klímom v Šoproni dňa 25. 1. 1999.
Predkladajú: minister zahraničných vecí SR
            a minister vnútra SR

Profily krajín v sektore bývania - Slovensko (Výsledky štúdie expertov OSN).
Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja SR

Informácia o nedostatkoch zistených krajskými úradmi pri aplikácii zákona o verejnom obstarávaní a zákon o koncesnom obstarávaní.
Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja SR

Hodnotenie efektívnosti použitia prostriedkov štátneho rozpočtu na rozvoj malého a stredného podnikania realizovaného prostredníctvom EXIMBANKY, agentúry pre priemyselný rozvoj a revitalizáciu, Slovenského poprivatizačného fondu, Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania a Slovenskej záručnej a rozvojovej banky.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2000.
Predkladá: prezident prezídia Fondu národného majetku SR

Návrh na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2000 podľa § 28 ods. 3 písm. b/ zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Predkladá: prezident prezídia Fondu národného majetku SR

Návrh na zvýšenie základného imania Exportno-importnej banky Slovenskej republiky a k dodatku č. 1 k Stanovám Exportno-importnej banky Slovenskej republiky.
Predkladá: guvernér EXIMBANKY SR

Aktualizácia a rozpracovanie zásad štátnej dopravnej politiky Slovenskej republiky.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Koncepcia individuálnej ochrany obyvateľstva Slovenskej republiky od roku 2000 do roku 2010.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na záverečnom stretnutí prvého Mimoriadneho zasadania Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite.
Predkladajú: minister životného prostredia SR
            a minister zahraničných vecí SR

Dodatok č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o priebehu a výsledkoch zasadnutia Európskej rady v Helsinkách v dňoch 10. - 11. decembra 1999.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o priebehu a výsledkoch návštevy predsedu vlády Slovenskej republiky Mikuláša Dzurindu v Belgickom kráľovstve v dňoch 29. - 30. novembra 1999.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o stretnutí prezidentov krajín Višegrádskej skupiny v Gerlachove dňa 3. decembra 1999.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o účasti Slovenskej republiky v 4. RP EÚ pre výskum a technický rozvoj 1994 - 1998.
Predkladá: minister školstva

Informácia o priebehu a výsledkoch 30. zasadnutia Generálnej konferencie UNESCO v dňoch 26. 10. - 17. 11. 1999 v Paríži.
Predkladá: minister školstva SR

Informácia o výsledkoch a priebehu Šiesteho zasadania Konferencie zmluvných strán Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov.
Predkladá: minister životného prostredia SR

* * * * *

O 16.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 10. januára 2000
     TIO Úradu vlády SR