Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
77.schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
19. januára 2000 (streda) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh na podpis a ratifikáciu Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov a Dodatkov k tomuto Dohovoru.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Pál Csáky a splnomocnenec vlády SR na ochranu osobných údajov v informačných systémoch

Správa o návrhu štandardov minimálnej vybavenosti krajských a okresných miest a metodike posudzovania úrovne štrukturálnej vybavenosti krajských a okresných miest.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Správa o navrhovaných systémových opatreniach na ochranu pred povodňami a spôsobu financovania následkov spôsobených povodňami; Program protipovodňovej ochrany Slovenskej republiky do r. 2010.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh na ďalšie opatrenia k Protokolu o perzistentných organických látkach.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Návrh na ďalšie opatrenia k Protokolu o ťažkých kovoch.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Správa o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky Eduarda Kukana v Maďarskej republike dňa 13. decembra 1999.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na odvolanie zástupcu štátu z Predstavenstva Národného úradu práce a na voľbu zástupcu štátu za člena Predstavenstva Národného úradu práce.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh na zrušenie uznesenia vlády SR č. 476/1998 k zabezpečeniu prevodu správy nehnuteľnosti internátu Stredného odborného učilišťa stavebného, Južná trieda č. 50 v Košiciach v prospech Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja SR

Návrh na zrušenie úlohy z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999.
Predkladá: predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR

Dodatok č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí

Návrh poslanca Národnej rady SR Vladimíra Bajana na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 310/1999 Z. z.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh vyhodnotenia plnenia Národného programu prípravy Slovenskej republiky na členstvo v NATO (NP PRENAME) v roku 1999.
Predkladajú: minister zahraničných vecí SR a minister obrany SR

Návrh na zrušenie úlohy č. 3 v mesiaci december Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999 a úlohy B. 1. uznesenia vlády SR č. 740/1999.
Predkladá: ministerka financií SR

Informácia o finančnej situácii verejných fondov za I. - III. štvrťrok 1999.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh analýzy siete vysokých škôl, fakúlt a študijných odborov s dôrazom na efektívne využitie kapacít.
Predkladá: minister školstva SR

Informácia o účinnosti prijatých opatrení v boji proti organizovanej trestnej činnosti v Slovenskej republike za 1. polrok 1999.
Predkladá: minister vnútra SR

Informácia o efektívnosti plnenia úloh vyplývajúcich z prijatých opatrení na zlepšenie ochrany pred rasovo motivovanými útokmi.
Predkladá: minister vnútra SR

Informácia o priebehu a výsledkoch návštevy predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu v Španielskom kráľovstve a Portugalskej republike v dňoch 2. - 3. 12. 1999.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády Luxemburského veľkovojvodstva Jeana - Clauda Junckera v Slovenskej republike v dňoch 15. - 16. 12. 1999.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o priebehu a výsledkoch 6. zasadania Asociačného výboru SR - EÚ konaného v Bratislave 16. 12. 1999 a zasadaniach asociačných podvýborov SR - EÚ v 2. polroku 1999.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o priebehu a výsledkoch zasadnutia ministrov zahraničných vecí krajín Euroatlantickej partnerskej rady (EAPC), Brusel, 16. december 1999.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o priebehu rokovaní a záveroch prijatých XIII. Valným zhromaždením Svetovej organizácie cestovného ruchu v Santiagu, Chile v dňoch 24. 9. - 1. 10. 1999.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Informácia o plnení bodu B.2. uznesenia vlády SR č. 623/1999 za Ministerstvo hospodárstva SR.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Informácia o výsledkoch činnosti medzirezortnej komisie pre racionalizáciu siete stredných škôl v Slovenskej republike.
Predkladá: minister školstva SR

* * * * *

O 16.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 17. januára 2000
     TIO Úradu vlády SR