Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
78. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
26. januára 2000 (streda) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

2. Dodatok k Postupu realizácie úprav regulovaných cien v roku 2000.
Predkladá: ministerka financií SR Brigita Schmőgnerová

Návrh Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2000.
Predkladá: podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš

Návrh kompenzácie Fondu národného majetku SR za transakciu "Dohoda o riešení majetkových podielov k akciám Komerčnej banky, a.s. a Všeobecnej úverovej banky, a.s.".
Predkladá: prezident prezídia Fondu národného majetku SR Jozef Kojda

Návrh na uzavretie Dohody o nezákonnom obchodovaní po mori, ktorou sa vykonáva článok 17 Dohovoru OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami.
Predkladajú: minister vnútra SR Ladislav Pittner, minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Návrh programu vojenských cvičení súvisiacich s vysielaním príslušníkov a jednotiek Armády SR do zahraničia a s pobytom príslušníkov a jednotiek ozbrojených síl iných štátov na území Slovenskej republiky v rámci bilaterálnej a multilaterálnej vojenskej spolupráce v roku 2000.
Predkladá: minister obrany SR Pavol Kanis

Návrh na zriadenie Národného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou. Predkladá: minister vnúra SR Ladislav Pittner

Dodatok č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 207/1995 Z.z. o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov, zákona SNR č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona Národnej rady SR č. 387/1996 Z.z.
Predkladá: minister obrany SR Pavol Kanis

Návrh koncepcie privatizácie majetku štátu na ďalšie obdobie.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová

Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Komplexná analýza hospodárskeho a sociálneho vývoja v Slovenskej republike v rokoch 1990 - 1999.
Predkladá: podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš

Informácia z III. Ministerskej konferencie Svetovej obchodnej organizácie v Seattle v dňoch 30.11. až 3.12. 1999.
Predkladá: minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

Informácia o priebehu prác a výsledkoch procesu transformácie a privatizácie v roku 1999.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová

* * * * *

O 16.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 24. januára 2000
     TIO Úradu vlády SR