Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
80.schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
2. februára 2000 (streda) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh zákona o knižniciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predkladá: minister kultúry SR

Koncepcia regulácie prirodzených monopolov.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi Čarnogurskému, poverenému riadením Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
Predkladá: podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš

Návrh na voľbu sudcov Slovenskej republiky bez časového obmedzenia.
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Návrh na zapojenie Slovenskej republiky do programov Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže Sokrates II, Leonardo da Vinci II a Mládež v rokoch 2000 - 2006.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh na zaradenie medzinárodného programu UNESCO Pamäť sveta do programov UNESCO v Slovenskej republike.
Predkladá: minister kultúry SR

Štatút prípravného výboru pre štrukturálne fondy.
Predkladajú: podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol              Hamžík
             a minister výstavby a regionálneho rozvoja SR

Návrh na schválenie zmien Dohovoru o medzinárodnej organizácii mobilných satelitných komunikácií a Prevádzkovej dohody medzinárodnej organizácie mobilných satelitných komunikácií, na prístup k Protokolu o výsadách a imunitách Medzinárodnej organizácie mobilných satelitných komunikácií a na prístup k Medzinárodnej dohode o používaní lodných pozemských staníc Inmarsat v teritoriálnych moriach a prístavoch.
Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na zmenu uznesenia vlády č. 648 zo 6. 10. 1998 k návrhu na podpísanie Dohovoru EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacích procesoch a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia zmeneného uznesením vlády č. 794 zo dňa 18. 11. 1998 k návrhu na zmenu uznesenia vlády č. 648 zo 6. 10. 1998 k návrhu na podpísanie Dohovoru EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacích procesoch a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia.
Predkladajú: minister životného prostredia SR
             a minister zahraničných vecí SR

Správa o vypracovaní posudku o potrebách a možnostiach finančného zabezpečenia odporúčaní uvedených v zápisnici z ustanovujúceho zasadnutia zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh alternatívneho financovania Úradu jadrového dozoru SR v nadväznosti na súčasnú legislatívu s cieľom zabezpečiť stabilizáciu a posilnenie štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou v Slovenskej republike.
Predkladá: predseda Úradu jadrového dozoru SR

Dodatok č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o zasadnutí Koordinačného výboru pre otázky zdravotne postihnutých občanov SR, ktoré sa konalo dňa 14. decembra 1999.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Informácia o postupe preverovania a o stave vyšetrovania prípadov podozrenia z ekonomickej tresnej činnosti oznámených orgánom Policajného zboru v súvislosti s vykonanou analýzou zdedeného stavu v jednotlivých rezortoch.
Predkladá: minister vnútra SR

* * * * *

O 16.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 31. januára 2000
     TIO Úradu vlády SR