Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
81.schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
9. februára 2000 (streda) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister vnútra SR

Informácia o stave prác na príprave finančných memoránd PHARE na rok 2000.
Predkladá: podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík

Návrh na zabezpečenie spolupráce Slovenskej republiky s Komisiou OSN pre prevenciu kriminality a trestnú justíciu a inými medzinárodnými subjektami prevencie.
Predkladá: minister vnútra SR

Správa z druhého zasadnutia zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Predbežná správa o priebehu prechodu Slovenskej republiky do roku 2000.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh k všeobecnej pozícii Slovenskej republiky k€rokovaniam o vstupe do Európskej únie.
Predkladajú: podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol
             Hamžík
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na vymenovanie Dušana Faktora štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za člena Úverového a záručného výboru vlády SR a odvolanie Františka Kureja z funkcie člena Úverového a záručného výboru vlády Slovenskej republiky
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na zrušenie úlohy B.4 uznesenia vlády SR 916/1999 k návrhu na finančné zabezpečenie ženijnej jednotky Armády SR v medzinárodných mierových silách KFOR na území Kosova v roku 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Dodatok č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o priebehu a výsledkoch návštevy predsedu Európskej komisie Romana Prodiho a komisára Európskej komisie pre rozširovanie Gűntera Verheugena v SR dňa 20. 1. 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o priebehu a výsledkoch 30. zasadnutia Konferencie Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo - FAO.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Informácia o priebehu a výsledkoch návštevy štátneho tajomníka pre zahraničný obchod a európsku integráciu Ministerstva zahraničných vecí Belgického kráľovstva Pierra Chevaliera v Slovenskej republike v dňoch 14. - 15. januára 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informatívna správa o realizácii racionalizácie miestnej štátnej správy k 1. septembru 1999.
Predkladá: minister vnútra SR

* * * * *

O 16.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 7. februára 2000
     TIO Úradu vlády SR