Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
82. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
16. februára 2000 (streda) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh poslanca NR SR Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov a zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh legislatívneho zámeru novej právnej úpravy na úseku požiarnej ochrany.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh opatrení na zabezpečenie plnenia úloh z uznesenia NR SR č. 653/1999.
Predkladá: predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda

Návrh koncepcie komplexnej úpravy v oblasti stavebného práva.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Návrh Štatútu Rady vlády SR pre masmédiá.
Predkladá: minister kultúry SR

Návrh na zmenu funkcie splnomocnenca vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Poľskou republikou.
Predkladajú: minister pôdohospodárstva SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na odvolanie zástupcu štátu z Dozornej rady Národného úradu práce a na voľbu zástupcu štátu do Dozornej rady Národného úradu práce.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh zásad na uplatňovanie niektorých ustanovení zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykoch členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o priebehu a výsledkoch oficiálnej pracovnej návštevy ministra zahraničných vecí SR E. Kukana vo Švajčiarskej konfederácii 18.1.2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

* * * * *

O 15.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 14. februára 2000
     TIO Úradu vlády SR