Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
84. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
1. marca 2000 (streda) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Koncepcia zvýšenia informovanosti verejnosti pred vstupom Slovenskej republiky do Severoatlantickej aliancie.
Predkladajú: minister zahraničných vecí SR
             a minister obrany SR

Východiská a druhá periodická správa SR k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, organizovanej trestnej činnosti a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami.
Predkladajú: minister vnútra SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k navýšeniu základného kapitálu Agentúry pre mnohostranné investičné záruky "MIGA".
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na uzavretie Dohovoru o prepustení zdravotníckeho, chirurgického a laboratórneho vybavenia do režimu dočasného použitia pre nemocnice a iné zdravotnícke zariadenia na diagnostické a terapeutické účely s úplným oslobodením od dovozného cla, daní a iných platieb vyberaných pri dovoze a dodatkového protokolu k uvedenému dohovoru.
Predkladajú: minister zdravotníctva SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh zoznamu budov pre umiestnenie štátnych orgánov a zmenu uznesení vlády SR k umiestneniu štátnych orgánov.
Predkladá: minister vnútra SR

Informácia o prideľovaní a použití finančných prostriedkov zo Štátneho fondu životného prostredia v roku 1999.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Návrh na finančné zabezpečenie aktivít rezortu školstva SR v roku 2000 z výťažkov lotérií a iných podobných hier vyčlenených pre Ministerstvo školstva SR v rozpočtovej kapitole Všeobecná pokladničná správa.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh na vyslanie delegáta Slovenskej republiky na prvú časť šiesteho zasadnutia Zhromaždenia Medzinárodnej organizácie pre morské dno v Kingstone na Jamajke.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Správa o návšteve námestníka generálneho tajomníka OSN, generálneho riaditeľa Viedenskej úradovne OSN (UNOV), výkonného riaditeľa Úradu pre kontrolu drog a prevenciu kriminality (ODCCP) a výkonného riaditeľa Programu OSN pre kontrolu drog (UNDCP) Pina Arlacchiho v Slovenskej republike (13. 1. 2000).
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Dodatok č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí

Návrh na podpis Občianskoprávneho dohovoru o korupcii.
Predkladajú: minister spravodlivosti SR
             a minister zahraničných vecí SR

Spotrebiteľský barometer 1. štvrťrok 2000 (Informatívna správa z prieskumu verejnej mienky).
Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

Informácia o Slovenskom kódexovom výbore pre potraviny.
Predkladajú: minister pôdohospodárstva SR
             a minister zdravotníctva SR

Informácia o priebehu a výsledkoch záverečného stretnutia prvého Mimoriadneho zasadania Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite.
Predkladá: minister životného prostredia SR

* * * * *

O 16.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 28. februára 2000
     TIO Úradu vlády SR