Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
86. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
8. marca 2000 (streda) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 80/1997 Z.z. o Exportno-importnej banke SR v znení zákona č. 336/1998 Z.z.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh legislatívneho zámeru návrhu zákona o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Koncepcia regulácie prirodzených monopolov.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Správa o bezpečnostnej situácii v Slovenskej republike za rok 1999.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh na voľbu sudcov na štvorročné obdobie.
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Návrh organizačného zabezpečenia tvorby Štátnej mediálnej politiky Slovenskej republiky.
Predkladá: minister kultúry SR

Správa o riešení zistených nedostatkov a o koncepcii ďalšieho rozvoja Fondu detí a mládeže.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 11. zasadnutí Konferencie členských krajín Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín.
Predkladajú: minister životného prostredia SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 1115 zo dňa 16. decembra 1999 k návrhu na zmenu bodu B.4 a doplnenie o bod B.5 uznesenia vlády SR č. 84 z 27. januára 1999 k informácii o vývoji situácie pri rokovaniach o zriadení a povolení predajní typu Duty Free Shop na území Slovenskej republiky.
Predkladá: ministerka financií SR

Správa o kontrole plnenia úloh z uznesení vlády SR splatných v€III.€štvrťroku 1999, so zameraním na kontrolu splácania úverov, na ktoré poskytla vláda SR záruky.
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

Dodatok č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o priebehu a realizácii Národného akčného plánu pre ženy v SR v roku 1998.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Informácia o riešení bytovej situácie príslušníkov Armády SR za obdobie od vzniku Slovenskej republiky (od roku 1993) a koncepcia rozvoja bytovej výstavby Armády SR financovanej zo štátneho rozpočtu v roku 2000 a ďalších, v nadväznosti na potreby armády a vzhľadom na predpokladaný vstup do NATO.
Predkladá: minister obrany SR

Informácia o priebehu a výsledkoch 54. zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o vyhodnotení čerpania colných kvót za rezort zdravotníctva za rok 1999, vrátane vplyvu na štátny rozpočet vo väzbe na obchodnú bilanciu.
Predkladá: minister zdravotníctva SR

* * * * *

O 13.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 6. marca 2000
     TIO Úradu vlády SR