Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
87. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
15. marca 2000 (streda) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa Zákonník práce.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa Zákonník práce.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z.z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady SR€č.€310/1993 Z.z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z.z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z.z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z.z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 312/1993 Z.z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z€prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z€prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z.z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z.z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z.z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z.z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady SR č. €289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 180/1996 Z.z. Colný zákon v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 180/1996 Z.z. Colný zákon v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných€papieroch v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona o telekomunikáciách.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Projekt agentúry pre prácu s postúpenými pohľadávkami - Slovenská konsolidačná, a.s..
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh programu podpory postupného vylúčenia spotreby látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Návrh na zmenu zoznamu zdravotníckych zariadení zahrnutých do privatizácie schváleného uznesením vlády SR č. 556/1999.
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na Diplomatickej konferencii na prijatie Zmluvy o patentovom práve v Ženeve v dňoch 11. mája - 2. júna 2000.
Predkladá: predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR

Dodatok č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí

Generálna dohoda na rok 2000.
Predkladá: predseda vlády SR

Návrh na prevzatie štátnej záruky za úver pre Železnice SR poskytnutého DePfa Investment Bank Limited a Citibank Slovakia, a.s. podľa predloženej dokumentácie za účelom refinancovania záväzkov Železníc SR z minulých období.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Informácia o priebehu otváracieho stretnutia Medzivládnej konferencie o pristúpení SR k Európskej únii (15. 2. 2000, Brusel).
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o vyhodnotení opatrení prijatých v roku 1999 uzneseniami vlády SR č. 242 bod C.3, 337 bod B.3, 401 bod B.3 a 538 bodu B.3 po skončení ich platnosti.
Predkladajú: minister hospodárstva SR
             a minister pôdohospodárstva SR

Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z Harmonogramu implementácie predvstupového paktu o organizovanom zločine v€roku 1999.
Predkladá: minister vnútra SR

Vyhodnotenie čerpania colných kvót v roku 1999, vrátane jeho vplyvu na štátny rozpočet vo väzbe na obchodnú bilanciu.
Predkladajú: minister hospodárstva SR
             a minister pôdohospodárstva SR

Mienka o vybraných otázkach vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie a NATO, o aktuálnych problémoch a preferenciách politických strán, hnutí a koalícií.
Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

* * * * *

O 14.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 13. marca 2000
     TIO Úradu vlády SR