Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
89. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
22. marca 2000 (streda) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v€znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa Zákonník práce.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa Zákonník práce.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z.z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady SR€č.€310/1993 Z.z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z.z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z.z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z.z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 312/1993 Z.z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z€prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z€prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z.z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z.z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z.z. o spotrebnej dani z liehu v€znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z.z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady SR č. €289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 180/1996 Z.z. Colný zákon v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 180/1996 Z.z. Colný zákon v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných€papieroch v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 280/1997 Z.z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni.
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 280/1997 o Spoločnej zdravotnej poisťovni.
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 378/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 274/1994 Z.z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 274/1994 Z.z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Správa o plnení Projektu realizácie Zámerov na riešenie makroekonomickej nerovnováhy a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky za rok 1999.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš

Správa o činnosti súkromných bezpečnostných služieb za rok 1999.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 2000.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh na predkladanie a zverejňovanie informatívnych materiálov na rokovanie vlády elektronickou formou.
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

Dodatok č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Národný program pre prijatie acquis communautaire 2000.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík

Návrh negociačnej pozície SR v kapitole spoločná zahraničná a bezpečnostná politika.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh negociačnej pozície SR v kapitole vonkajšie vzťahy.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík,
             minister zahraničných vecí SR
             a minister hospodárstva SR

Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole hospodárska súťaž.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík,
             minister zahraničných vecí SR
             a predseda Protimonopolného úradu SR

Návrh negociačnej pozície SR v kapitole malé a stredné podnikanie.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík,
             minister zahraničných vecí SR
             a minister hospodárstva SR

Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole vzdelávanie, odborná príprava a mládež.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík,
             minister zahraničných vecí SR
             a minister školstva SR

Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole veda a výskum.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík,
             minister zahraničných vecí SR
             a minister školstva SR

Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole kultúra a audiovizuálna politika.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík,
             minister zahraničných vecí SR
             a minister kultúry SR

Návrh negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole štatistika.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík,
             minister zahraničných vecí SR
             a predseda Štatistického úradu SR

Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na zasadaní Spoločného výboru SR-OECD (Liaison Committee).
Predkladá: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš

Koncepcia decentralizácie a modernizácie verejnej správy.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš

* * * * *

O 15.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 21. marca 2000
     TIO Úradu vlády SR