Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
91. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
29. marca 2000 (streda) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Občiansky zákonník a Obchodný zákonník.
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu SR, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 372/1999 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2000.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky V. Palka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky P. Muránskeho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady SR č. 87/1994 Z.z. o cestnej dani v znení neskorších prepisov.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o programoch rozvoja bývania.
Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja SR

Návrh zákona o zaobchádzaní s prekurzormi omamných látok a psychotropných látok a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 383/1997 Z.z. Autorský zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov, a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 283/1997 Z.z. o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Nové znenie.
Predkladá: minister kultúry SR

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o odovzdávaní a prijímaní vlastných štátnych občanov, ktorých vstup alebo pobyt na území druhého štátu je protiprávny.
Predkladajú: minister vnútra SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou o zabránení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku vzťahujúcej sa na dane z€príjmov a z majetku.
Predkladajú: ministerka financií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Správa o rozpracovaní Akčného programu Medzinárodnej konferencie OSN o populácii a rozvoji (Káhira 1994) a Kľúčových opatrení pre ďalšiu implementáciu Akčného programu Káhirskej konferencie prijatých 21. Osobitným zasadnutím Valného zhromaždenia OSN v dňoch 30. 6. - 2. 7. 1999 v New Yorku.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh postupu na zriadenie efektívneho zastupiteľského úradu SR v Rige s pôsobnosťou pre Lotyšskú republiku, Estónsku republiku a Litovskú republiku.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na schválenie Príspevkového programu ŠTART 2000.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh mechanizmu na čiastočnú alebo úplnú úhradu daňových nedoplatkov dlhopismi Fondu národného majetku SR.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh riešenia súčasného deficitu vína v Slovenskej republike.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh na zmenu zástupcov splnomocnencov vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Maďarskou republikou a Ukrajinou a na vymenovanie členov do Slovensko-maďarskej komisie pre hraničné vody.
Predkladajú: minister pôdohospodárstva SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 10. Kongrese OSN o prevencii kriminality a zaobchádzaní s odsúdenými (Viedeň 10. - 17. apríla 2000).
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 400 z 9. júna 1998 v€bodoch B a C k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Iránskej islamskej republiky o leteckých dopravných službách.
Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Správa o pôsobení príslušníkov Armády SR v€jednotkách mierových síl a v monitorovacích misiách OSN a OBSE za rok 1999.
Predkladá: minister obrany SR

Návrh na prevzatie štátnej záruky za úvery Slovenským elektrárňam a.s., ktoré budú použité v r. 2000.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Správa o výsledkoch činnosti Úradu jadrového dozoru SR a bezpečnosti jadrových zariadení v Slovenskej republike za rok 1999.
Predkladá: predseda Úradu jadrového dozoru SR

Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Vyhodnotenie plnenia Plánu práce vlády SR na rok 2000.
(Zdôvodnenie jednotlivých€členov vlády)

Informačný materiál k predikcii dopytu po stavebných prácach v €roku 2000.
Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja SR

Informácia o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy ministra zahraničných vecí SR E. Kukana a ministra hospodárstva SR Ľ. Haracha v krajinách južného Kaukazu (Azerbajdžan, Arménsko, Gruzínsko) v dňoch 31. 1. - 4. 2. 2000.
Predkladajú:€€minister€zahraničných€vecí SR
              a€minister€hospodárstva SR

Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v€hospodárstve SR v roku 1999 a prognóza vývoja na 1. polrok 2000.
Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

Správa o činnosti Protimonopolného úradu SR za rok 1999.
Predkladá: predseda Protimonopolného úradu SR

Informácia o aktivitách Slovenskej republiky v rámci paktu stability pre juhovýchodnú Európu.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Priebežná správa o postupe prác pri príprave sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001.
Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

Informácia o priebehu a výsledkoch návštevy štátneho tajomníka MZV SR J. Chleba v Angolskej republike v dňoch 21. - 22. 2. 2000 a v Zimbabwskej republike v dňoch 23. - 24. 2. 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy ministra zahraničných vecí SR E. Kukana v Alžírskej demokratickej a ľudovej republike v dňoch 4. - 5. marca 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o postupe prác na dotesňovaní plavebných komôr vodného diela Gabčíkovo.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Informácia o využití prostriedkov na aktívnu politiku trhu práce v €€€rokoch 1993 až 1999.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Informácia o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy ministra zahraničných vecí Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Robina Cooka v Slovenskej €republike 6. 3. 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

* * * * *

O 14.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 28. marca 2000
     TIO Úradu vlády SR