Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
92. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
5. apríla 2000 (streda) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa €mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o prostriedkoch verejných informácií.
Predkladá: minister kultúry SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej SR č.€283/1995 Z.z. o utečencoch. Predkladá: minister vnútra SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 153/1993 Z.z. o Štátnom fonde cestného hospodárstva v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Návrh na prevzatie štátnej záruky za úver pre Železnice SR poskytnutého European Investment Bank podľa predloženej dokumentácie za účelom financovania investičných záväzkov Železníc SR z minulých období vo výške 20 mil. EUR.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 58. zasadnutí Dunajskej komisie (Budapešť, 10. - 14. apríla 2000).
Predkladajú:€minister€dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Správa o súčasnom stave prípravy systému štátnej pokladnice a návrh ďalšieho postupu jej budovania.
Predkladá: ministerka financií SR

Správa o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy podpredsedu vlády SR pre legislatívu Ľubomíra Fogaša v Českej republike v dňoch 17. a 18. 2. 2000.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ľubomír Fogaš

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou SR a ČR o spolupráci v oblasti legislatívy a harmonizácie právnych poriadkov s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Ľubomír Fogaš
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone NR SR o štátnom rozpočte na rok 2000 v kapitole Všeobecná pokladničná správa - Rezerva na projekty riešenia problémov rómskej komunity a Sociálne kultúrne potreby rómskej komunity - I. časť.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pál Csáky

Správa o priebehu realizácie podporných finančných programov pre malé a stredné podnikanie za II. polrok 1999.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh na zmenu štatútu splnomocnenca na ochranu osobných údajov v informačných systémoch.
Predkladajú: vedúci Úradu vlády SR
             a splnomocnenec vlády SR na ochranu osobných údajov
             v informačných systémoch

Projekty na kultúrne aktivity - rok 2000.
Predkladá: minister kultúry SR

Dodatok č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Analýza verejných rozpočtov krajín Európskej únie z hľadiska percentuálneho podielu veľkých skupín výdavkov.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš

Informácia o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy podpredsedu vlády SR pre európsku integráciu P. Hamžíka v Spojených štátoch amerických 8. - 12. 3. 2000.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík

Správa o postupe realizácie monitorovacieho systému životného prostredia a integrovaného informačného systému €o životnom prostredí územia Slovenskej republiky za rok 1999.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Informácia o stave plnenia medzinárodných zmlúv za rok 1999.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o priebehu a výsledkoch X. Konferencie OSN o obchode a rozvoji (UNCTAD).
Predkladajú: minister hospodárstva SR
             a minister zahraničných vecí SR

Informácia o realizácii Programu rozvoja automobilového priemyslu v Slovenskej republike.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Informácia o preskúmaní možnosti nadobúdania nehnuteľností v €tuzemsku zahraničnými Slovákmi.
Predkladá: ministerka financií SR

* * * * *

O 13.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 3. apríla 2000
     TIO Úradu vlády SR