Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
94. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
12. apríla 2000 (streda) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Romana Kováča na€vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 274/1994 Z.z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej SR č.€283/1995 Z.z. o utečencoch.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 7/2000 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Návrh nariadenia vlády SR o programoch rozvoja bývania.
Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja SR

Správa o doterajšom postupe vlády SR pri tvorbe a realizácii regionálnej politiky a pripravenosti Slovenska na využívanie podporných fondov v EÚ.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pál Csáky

Návrh na prístup Slovenskej republiky k Dohode o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva.
Predkladajú:€minister životného prostredia SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh obsahového a organizačného zabezpečenia vypracovania Národného plánu regionálneho rozvoja SR.
Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja SR

Informácia o prideľovaní a použití finančných prostriedkov zo Štátneho fondu životného prostredia v roku 1999.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Návrh štatútu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja SR

Návrh Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme v železničnej osobnej doprave na rok 2000 medzi Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Železnicami Slovenskej republiky.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Návrh kompenzácie majetkovej ujmy FNM SR a Konsolidačnej banky, š.p.ú. Bratislava vzniknutej z titulu delenia majetku bývalej ČSFR.
Predkladajú: ministerka financií SR
             a prezident prezídia Fondu národného majetku SR

Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 53. Svetovom zdravotníckom zhromaždení.
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Návrh na riešenie problémov výstavby Krivojrožského€ťažobného a úpravárenského kombinátu (KŤUK) v Dolinskej na €Ukrajine.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh opatrení na riešenie nezamestnanosti v Slovenskej republike.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Správa z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR splatných v€IV. štvrťroku 1999 s osobitným zameraním na výkon štátneho dozoru vybranými ministerstvami.
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

Dodatok č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí

* * * * *

O 13.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 10. apríla 2000
     TIO Úradu vlády SR