Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
95. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
19. apríla 2000 (streda) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 189/1993 z.z. o fonde detí a mládeže v znení zákona č. 378/1998 Z.z..
Predkladá: minister školstva SR

Návrh poslanca Národnej rady SR V. Palka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov a zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister kultúry SR

Návrh poslankyne Národnej rady SR Evy Rusnákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh poslankyne Národnej rady SR E. Slavkovskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1997 Z.z. o Študentskom pôžičkovom fonde.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 240/1998 Z.z o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh kompenzácie majetkovej ujmy FNM SR a Konsolidačnej banky, š.p.ú. Bratislava vzniknutej z titulu delenia majetku bývalej ČSFR.
Predkladajú:€ministerka financií SR
             a prezident prezídia Fondu národného majetku SR

Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 53. Svetovom zdravotníckom zhromaždení.
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Návrh na riešenie problémov výstavby Krivojrožského ťažobného a úpravárenského kombinátu KŤUK v Dolinskej na Ukrajine.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov v súvislosti s organizovaním Majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov a kvalifikačného turnaja o postup na Olymp. hry v Sydney vo futbale.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ľubomír Fogaš

Návrh na zabezpečenie rozpočtových prostriedkov na realizáciu NP PRENAME.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na zapožičanie štátneho vyznamenania Rad Bieleho dvojkríža III. triedy predsedovi dozornej rady Volkswagen Slovakia, a.s. Folkerovi Weissgerberovi.
Predkladajú: minister zahraničných vecí SR
             a minister hospodárstva SR

Návrh dostavby alebo nedostavby 3. a 4. bloku Jadrovej elektrárne Mochovce.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Správa o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality v Slovenskej republike v roku 1999.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh na zmenu doby platnosti obchodných dohôd medzi vládou Slovenskej republiky a vládami Libanonskej republilky, Irackej republiky a Jordánskeho hašimovského kráľovstva.
Predkladajú: minister hospodárstva SR
             a minister zahraničných vecí SR

Správa z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR splatných v IV. štvrťroku 1999 s osobitným zameraním na výkon štátneho dozoru vybranými ministerstvami.
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

Koncepcia ďalšieho rozvoja katastra nehnuteľností.
Predkladá: predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

Dodatok č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Analýza príčin postupného znižovania daňovej vyťaženosti hrubého domáceho produktu.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš

Informácia o vybavovaní petícií a sťažností za rok 1999 Úradom vlády SR a orgánmi štátnej správy.
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

Informácia o 1. stretnutí Medzivládnej konferencie o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii na úrovni zástupcov ministrov (28.3.2000, Brusel).
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o pracovnej návšteve podpredsedu vlády SR pre európsku integráciu Pavla Hamžíka v Českej republike dňa 30. marca 2000.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík

Poznatky občanov o ochrane osobných údajov v informačných systémoch, názory na konanie predčasných volieb do NR SR a referenda o nich, volebné preferencie a dôvera k politikom na Slovensku (Informatívna správa z prieskumu verejnej mienky).
Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

Správa o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 1999 a jej poznatkoch o porušovaní zákonov.
Predkladá: generálny prokurátor SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z.z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 Z.z..
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 134/1994 Z.z. o vydávaní a použití investičných kupónov v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 283/1995 Z.z. o utečencoch.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR o schválení privatizačného projektu podniku Slovnaft, štátny podnik so sídlom Bratislava.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR o schválení privatizačného projektu podniku Benzinol, štátny podnik so sídlom Bratislava.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na zrušenie množstevnej kvóty na dovoz cukru (HS 1701) pôvodom z Poľskej republiky a zavedenie ochranného opatrenia vo forme zrušenia preferenčného cla a zavedenia zmluvného cla.
Predkladá: minister hospodárstva SR

* * * * *

O 13.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 17. apríla 2000
     TIO Úradu vlády SR