Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
96. /mimoriadnej/ schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
20. apríla 2000 (štvrtok) o 8.30 hod. na Úrade vlády SR

 

Správa o nevyhnutnosti prijatia prioritných legislatívnych úloh na rok 2000 z hľadiska plnenia úloh integrácie Slovenskej republiky do Európskej únie.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 180/19995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov - nové znenie.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh skupiny poslancov Národnej rady sR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 189/1993 Z.z. o Fonde detí a mládeže v znení zákona č. 378/1998 Z.z..
Predkladá: minister školstva SR

Rozhodujúce problémové okruhy spracovania návrhu štátneho rozpočtu na rok 2001.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov v súvislosti s organizovaním Majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov a kvalifikačného turnaja o postup na Olympijské hry v Sydney vo futbale.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ľubomír Fogaš

Správa o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality v SR v roku 1999.
Predkladá: minister vnútra SR - predseda Rady vlády SR
           pre prevenciu kriminality

Návrh na riešenie škôd spôsobených živelnými pohromami v roku 1999 a riešenie kalamitného výskytu hraboša poľného.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

 

* * * * *

O 13.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 18. apríla 2000
     TIO Úradu vlády SR